كيرهسولي فريدون زاده عشمن اعنك


ALLAH BAKÎ


Giresunlu Feridun-zade merhum Osman Ağa'nın Tarihçe-i Hayatı

328 Balkan Harbi'nde bedel-i nakdî verdiği halde gönüllü olarak harbe gidüp Çorlu'da mecruh düşmüş ve ayağı sakat kalmıştır. Harb-i Umûmî'de asker olmadığu haldegönüllü bir müfreze teşkil ederek Ruslarla birçok muharebatta bulunmuş ve bilhassa Tirebolu'da Harşit hatt-ı müdafasında yararlık göstermiştir. İstiklal Harbi'nde milli taburla Ermeni muharebesinde Koçkiri isyanında Pontuscuğun imhasında fevkal'âde çalışmış Yunanlıların Sakarya'ya gelmeleri üzerine yine dört taburluk bir alay teşkil ederek Yunanlıların Akdeniz'e atılmasına kadar bütün muharebata iştirak etmiştir. Bidâyetinde binbaşı iken fevkal'âde hizmetine mükâfaten kaymakamlığa terakki etmiştir.

Tarih-i Tevellüdü Tarih-i Vefatı

1299 Sene 1339