1. #1
  BeyazZambak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  26.Eylül.2007
  Yaş
  44
  Mesajlar
  99


  Pâdişâh-ı âlem olmak bir kuru kavgâ imiş <br />Bir Velîye bende olmak cümleden a&#39;lâ imiş<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Yavuz Sultan Selim

 2. #2
  YuSuFiSL@M - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  24.Şubat.2008
  Yaş
  30
  Mesajlar
  18

  Güzel bi paylaşım ancak bunu okuyabilecek kişi bu sitede varmı? Bilemiyorum... Hiç değilse osmanlıca ne yazdığınıda koysaydınız. Ayrıca bu belgeye ulaşabileceğimiz bir numara varmı?(Yani; şu kütüphanenin şu bölümünde şu numarayla kayıtlı diyebiliyor musunuz? )

 3. #3
  ziberkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  29.Ağustos.2007
  Yaş
  42
  Mesajlar
  2,464

  Hocam belgeler okunabilir ancak belge okuyabilmek için zamanın olması gerekir. Malum şu an okul zamanı ancak yaz geldiğinde eğer ölmez isek belgeleri okumaya çalışırız. Selametle.
  Allah'ım, huşu duymaz bir kalpten, dinlenmeyen bir duadan, doymak bilmeyen bir nefisten, faydası olmayan bir ilimden sana sığınırım.
  Linklerde Sorun varsa Lütfen Bildiriniz.(Konu İsmi Veriniz)

 4. #4
  hidogan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  24.Şubat.2008
  Yaş
  41
  Mesajlar
  3

  Bu belgeyi ben 1998 yılında görmüştüm. Prof Dr M.Ali Ünal ve Yrd Doç Dr. Ahmet Aalaçoğlu'nun TC ink tar. ve Atatürk ilke ve inkıpları kitabında vardı.

 5. #5
  idurmuslu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  02.Ekim.2007
  Yaş
  45
  Mesajlar
  9

  "Dokuzuncu Ordu Kıt'ası Müfettişliğine Verilecek Ta'limat Suretidir"diye başlıyor.
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

 6. #6
  adana - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Ağustos.2007
  Mesajlar
  342

  Şube 1
  Numara 73


  Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi

  Dokuzuncu Ordu Kıtaatı Müfettişliğine verilecek talimat suretidir:

  Dokuzuncu Ordu Kıtaatı Müfettişliğine ait vezaif Zât-ı âlinizin Dokuzuncu Ordu Kıtaatı Müfettişliğine tayini hususuna irade-i seniyye-i cenâb-ı padişahi şeref-südûr buyurulmuştur. Ancak işbu müfettişlikteki vezaif-i âlileri, yalnız askerî olmayıp müfettişliğin ihtiva eylediği mıntaka dahilinde aynı zamanda da mülkîdir.

  1. İşbu müşterek vezaif şunlardır:

  a) Mıntakanızda asayiş-i dahilinin iade ve istikrarı ve bu asayişsizliğin esbab-ı hudüsunun tesbiti.

  b) Mıntakada ötede beride müteferrik bir hâlde mevcudiyetinden bahsedilen esliha ve cephanenin bir an evvel toplattırılarak münasib depolara iddiharı ve muhafaza altına alınması.

  c) Muhtelif mahallerde birtakım şûralar mevcut olduğu ve bunların asker toplamakta bulunduğu ve gayr-ı resmî bir surette ordunun bunları himaye eylediği iddia olunuyor. Böyle şûralar, mevcut olup da asker topluyor, silâh tevzi ediyor ve ordu ile de münasebette bulunuyorlarsa kat’iyyen men'i ile bu kabîl müteşekkil şûraların da lağvı.

  2. Bunun için:

  a) İki fırkalı olan Üçüncü ve dört fırkalı olan On Beşinci kolordular müfettişlik emrine verilmiştir. İşbu kolordular harekât ve asayiş hususatında doğrudan doğruya müfettişlikle ve muamelât-ı carîye yani muamelât-ı zâtiye kuvve-i umumîye ve saire gibi hususatta kemâ-fi's-sabık Harbiye Nezaretiyle muhabere edeceklerdir. Fırka veyahut mıntaka kumandanlığı veya bir vazife-i hususiyeye tayin edilecek zabitanın tayin veya tebdilleri müfettişliğin muvafakati veya talebiyle olacaktır. Maahaza sair hususatça lüzum ve menfaat görerek müfettişliğin verdiği talimatı kolordu kumandanlıkları aynen tatbik edeceklerdir. Bilhassa ahvâl-i sıhhiye pek mühimdir. Bu zemindeki tedkikat ve icraatın ahaliye de teşmili lâzımdır.

  b) Müfettişlik mıntakası Trabzon, Erzurum, Sivas, Van vilayetleriyle Erzincan ve Canik müstakil livalarını ihtiva eylediğinden müfettişliğin yukarıda tadâd edilen vezâifi tedvir için vereceği bil-cümle talimatı işbu vilâyetlerle mutasarrıflar doğrudan doğruya ifa edeceklerdir.

  3. Müfettişlik hududuna mücavir vilâyât ve elviye-i müstakille (Diyarbekir, Bitlis, Mamüretülaziz, Ankara, Kastamonu vilâyetleri) ile kolordu kumandanlıkları da müfettişliğin ifa-yı vazife sırasında re’sen vaki olacak müracaatlarını nazâr-ı dikkate alacaklardır.

  4. Müfettişliğin hususat-ı askeriyeye ait mercii Harbiye Nezareti olmakla beraber hususat-ı saire için makamat-ı âliye-i aidesiyle muhabere edecek ve işbu muhabereden Harbiye Nezaretine de haber verecektir.

  Şifreye tahvil edildi. 7.5.35
  Re'fet

  Harbiye Nâzın
  Mehmed Şakir

  Koleksiyon Adı : İstiklâl Harbi
  Kutu : 14
  Gömlek : 66
  Belge : 66-1
  ALINTIDIR

  KAYNAK
  ATATÜRK’ün Samsun’a Çıkışı ve Kurtuluş Savaşı’nın Başlatılmasına Dair Belgeler

  Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları  BU BELGENİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNE ÇEVİRİSİ
  Şube 1
  Numara 73


  Genelkurmay Dairesi

  9 ncu Ordu Kıtaatı Müfettişliğine verilecek direktif suretidir:

  9 ncu Ordu Kıtaatı Müfettişliğine ait görevleri Yüksek şahsınızın 9 ncu Ordu Kıtaatı Müfettişliğine atanması hususunda padişah onayı çıkmıştır. Ancak bu müfettişlikteki göreviniz yalnız askerî olmayıp, müfettişliğin kapsadığı bölgeler içinde aynı zamanda mülkîdir.

  1. Bu ortak görevler şunlardır:

  a) Bölgenizde iç güvenliğin sağlanması ve devamlılığı, asayişsizliğin ortaya çıkış sebeplerinin belirlenmesi.

  b) Bölgede ötede beride dağınık bir hâlde varlığından söz edilen silâh ve cephanenin bir an evvel toplattırılarak uygun depolara biriktirilmesi ve koruma altına alınması.

  c) Değişik yerlerde birtakım toplulukların bulunduğu ve bunların asker toplamakta olduğu ve gayri resmî bir surette ordunun bunları koruduğu ileri sürülüyor. Böyle topluluklar olup da asker topluyor, silâh dağıtıyor ve ordu ile de ilişkide bulunuyorlarsa kesin olarak önlenmesi ile bu gibi toplulukların kaldırılması.

  2. Bunun için:

  a) İki tümenli olan 3 ncü ve dört tümenli olan 15 nci kolordular müfettişlik emrine verilmiştir. Bu kolordular harekât ve güvenlik konularında doğrudan doğruya müfettişlikle ve yürürlükte olan işlemler yani özlük işleri genel kuvve ve başkaları gibi konularda eskisi gibi Harbiye Nezaretiyle haberleşeceklerdir. Tümen veya bölge komutanlığı veya bir özel göreve atanacak subayların tayin ve değiştirilmeleri müfettişliğin onayı veya istemiyle olacaktır. Bununla birlikte diğer konularda gerek ve yarar görerek müfettişliğin verdiği direktifi kolordu komutanlıkları aynen uygulayacaktır. Özellikle, sağlık işleri çok önemlidir. Bu ortamdaki inceleme ve işlemlerin halka da yayılması gereklidir.

  b) Müfettişlik bölgesi Trabzon, Erzurum, Sivas, Van illeriyle Erzincan ve Samsun bağımsız sancaklarını kapsadığından müfettişliğin yukarıda sayılan görevleri yürütmek için vereceği bütün direktifi bu illerle mutasarrıflıklar doğru¬dan doğruya yapacaklardır.

  3. Müfettişlik sınırına yakın iller ve bağımsız iller (Diyarbakır, Bitlis, Mamüretûlaziz, Ankara, Kastamonu illeri) ile kolordu komutanlıkları da müfet¬tişliğin görevini yapması sırasında doğrudan doğruya olabilecek isteklerine önem vereceklerdir.

  4. Müfettişliğin askerî konularda başvuracağı yer Harbiye Nezareti olmakla beraber diğer konular için ilgili makamlarla haberleşebilecek ve bu haber¬leşmeden Harbiye Nezaretine de bilgi verilecektir.

  Şifreye dönüştürüldü. 7.5.1919
  Re'fet


  Harbiye Nazırı
  Mehmet Şakir  Koleksiyon Adı: İstiklâl Harbi
  Kutu: 14
  Gömlek: 66
  Belge: 66-1


  ATATÜRK’ün Samsun’a Çıkışı ve Kurtuluş Savaşı’nın Başlatılmasına Dair Belgeler

  Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları
  &#39; ÇALIŞMADAN, ÖĞRENMEDEN, YORULMADAN, RAHAT YAŞAMANIN YOLLARINI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER; EVVELA HAYSİYETLERİNİ, SONRA HÜRRİYETLERİNİ VE DAHA SONRA DA İSTİKBÂLLERİNİ KAYBETMEYE MAHKUMDURLAR...&#39;<br /><br />Mustafa Kemal ATATÜRK

 7. #7
  leventak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  13.Mayıs.2009
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1

  Konuyu açan arkadaşım, mesajınızın sonunda "onu padişah gönderdi" diyorsunuz. Elbetteki padişah gönderecek, devletin başı odur. Bugün nasıl bir memur bir yere atanırken tayini çıkar, bu da onun gibi bir şey. Sizin kastınız "Mustafa Kemal Anadolu'ya bir özgürlük savaşı başlatmak üzere padişah tarafından gönderilmiştir" ise yanılıyorsunuz. Aynı padişah Mustafa Kemal'in önce azledilmesi ardından ise tutuklanması için emir vermiştir.

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap

Giriş