I. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE (1299-1453)

1. KONU: OSMANLI DEVLETİ'NİN KURULUŞU

XIV. YÜZYIL BAŞLARINDA YAKIN DOĞU VE AVRUPA
 • Yakın Doğu; Anadolu, İran, Irak, Suriye, Filistin, Afrika, Arabistan ve Mısır'ı içine alan bölgedir.
 • Bu yüzyılda, Yakın Doğu tamamen Türk ve Müslüman devletlerin egemenliği altındaydı.

Balkanlar ve Avrupa
 • 14. Yüzyılın başlarında Balkanlar'da Bizans'tan başka, Sırp, Bulgar, Arnavut krallıklar, Eflak ve Boğdan voyvodalıkları ile Bosna-Hersek prenslikleri yer alıyordu.
 • Bizans, Balkan devletleriyle sürekli bir çekişme içindeydi. Bu devletler arasında siyasi bir birlik olmadığı gibi, dini bir birlik de yoktu. Aralarında mezhep kavgaları da vardı.
 • 14. Yüzyıl başlarında Bizans, oldukça küçülmüş ve zayıflamış bir durumdaydı.
 • Merkezde taht kavgalan yaşanırken Bizans, Anadolu'daki etkisini de kaybetmişti.

Altın Orda Devleti (1227-1502)
 • Cengiz Han'ın torunu Batu Han tarafından kuruldu.
 • Güçlü olduğu dönemde, Moskova ve Kiev Knezliklerinin Karadeniz'e inmelerine engel oldu.
 • 14. yüzyılın sonlarında, Timur'un yaptıgı saldınlarla yıkıldı. Moskova Knezligi, Rus Çarlığı haline geldi.

Türkiye Selçuklu Devleti (1075-1308)
 • Süleyman Şah'ın kurdugu bu devlet, 1243'te Kösedağ Savaşı ile İlhanlılara bağımlı hale gelerek, siyasi ve askeri gücünü kaybetti.
 • Türkiye Selçuklu Devleti, 1308'de sona erdi.
 • İlhanlı egemenliğini kabul etmeyen Türkmen beyleri Anadolu'nun batısında beylikler kurdular.
 • Türkiye Selçuklularının yerini alabilmek için bey likler arasında mücadele başladı ve Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu.

Memluk Devleti (1250-1517)
 • Aybek tarafından Mısır'da kurulmuştu.
 • Moğollar ve Haçlılarla savaşarak İslam dünyasında saygınlık kazandılar.
 • Baharat Yolu'nun Memluk topraklarından geçmesi, ekonomilerine yarar sağlıyordu.

İlhanlı Devleti (1256-1335)
 • Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han tarafından İran'da kuruldu.
 • Irak, Kafkasya ve Anadolu'ya egemen oldula r.
 • Kösedağ Savaşı'nda (1243) Türkiye Selçuklularını egemenlikleri altına aldılar.
 • 1335'te yıkıldılar.


XIV. Yüzyıl başlarında Avrupa’daki siyasi ve dinî çatışmalar Osmanlı Devleti’nin kurulup gelişmesini nasıl etkilemiş olabilir?

Osmanlı Devleti'nin kurulup genişlemesini kolaylaştırmıştır. Çatışma ortamı Osmanlı'nın güçlü rakiplerle karşılaşmasını engellemiş, dini çatışmalarda Osmanlı'nın getirdiği huzur ortamının halk tarafından sevinçle karşılanmasını sağlamıştır.