1. #1
  Evliya Çelebi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  25.Ekim.2008
  Yaş
  45
  Mesajlar
  267  BOLLUK YILLARI

  1. Aşağıdakilerden hangisi, 1945-1975 yılları arasında özellikle Avrupa, ABD ve Japonya’da yaşanan ekonomik büyümenin nedenlerinden değildir?
  A) Yüksek doğum oranı,
  B) Yeni teknolojilerin geliştirilmesi,
  C) Refah Devleti tarafından yürürlüğe konan sosyal yardımlar,
  D) Moda anlayışının değişmesi,
  E) Üçüncü Dünya ülkelerinden gelen hammadde ve enerjinin düşük olması.

  2. Aşağıdakilerden hangisi, 1945-1975 yılları arasında özellikle Avrupa, ABD ve Japonya’da
  yaşanan ekonomik büyümenin nedenlerinden değildir?
  A) Köyden kente göçün yaşanması,
  B) Kredi alma sisteminin gelişmesi,
  C) Basın, radyo ve televizyon sayesinde reklamcılığın gelişmesi,
  D) İnsanların satın alma gücünün artması,
  E) Ucuz işgücü sağlamak için göç alma yoluna gidilmesi.

  3. Aşağıdakilerden hangisi Marshall yardım planının ABD tarafından uygulamaya konulmasında ABD’ye doğrudan daha fazla yarar sağlar?
  A) Avrupa ülkelerinin ekonomilerini yeniden yapılandırması,
  B) Amerikan ürünlerine gerekli pazarları sağlamak,
  C) Avrupa ülkelerinin Sovyetler Birliği’ne yakınlaşmasını engellemek,
  D) Dünya barışının korunmasına katkıda bulunmak,
  E) Ülkeler arasındaki gelir dağılımını daha dengeli hale getirmek.

  4. Hangisi 1945-1975 yılları arasındaki ekonomik büyümenin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlardan biri değildir?
  A) Kadınların fabrikalarda daha fazla çalışması,
  B) Köy ve mahallelerdeki geleneksel ilişkilerin alt üst olması,
  C) 1960’lı yıllarda, gençler arasında hem topluma hem de maddî tüketim alışkanlıklarına yönelik bir tepki hareketinin başlaması,
  D) Tarımda makineleşmenin artması,
  E) Yeni sanayilerin ortaya çıkışı nedeniyle nitelikli işgücü yetiştirme zorunluluğu.

  5. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyümenin yol açtığı bozukluklardan biri değildir?
  A) Özellikle 1960’lı yıllarda fiyat düşüşüne engel olabilmek için önemli miktarlarda tarımsal ürünün imha edilmesi,
  B) Sanayileşmiş ülkelerdeki büyümenin dünyanın diğer bölgelerinin kaynaklarının kullanımıyla sağlanması,
  C) Sendikaların kurulması,
  D) 1970’lere doğru, banliyölerde yaşayanlara dayatılan hızlı ve tekdüze yaşam tarzı,
  E) Geleneksel aile ve toplum değerlerinin zayıflamasıyla suç oranlarının artması.

  6. MADDE 1: “- Çalışanları ve ailelerini, yaşamlarını kazanma kapasitelerini kısmen ya da tümüyle ortadan kaldıracak her türlü riske karşı korumak, doğum ve bakmakla yükümlü oldukları ailesine ilişkin masraflarını karşılamak amacıyla bir Sosyal Sigorta örgütü kurulmuştur. (4 Ekim 1945 tarihli Fransız Sosyal Sigorta Yönetmeliği’nden…)
  Yukarıda verilen parçada ifade edilen Refah Devleti modelinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  A) İçki içip kumar oynayan bir babanın çocuğunu devletin himaye etmesi,
  B) Çalışanların işyerlerinde çalışmaları sırasında oluşabilecek kazalara karşı devletin gerekli önlemleri alması,
  C) İşsiz olan insanlara belli bir süre işsizlik ücrei ödemek,
  D) Yoksul insanlar için ucuz konutlar inşa etmek,
  E) Öğrencilere bedava kitap vermek.

  7. 1973-1974 yılları arasında enflasyon ve işsizlik oranlarının artmasına yol açan ekonomik bunalımın ortaya çıkmasını hızlandıran enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kömür B) Doğalgaz C) Petrol D) Elektrik E) Nükleer enerji

  8. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin 1973-1974 ekonomik krizinden daha az etkilenmesi beklenir?
  A) Suudi Arabistan B) Türkiye C) İngiltere D) Japonya E) Ürdün

  9. 1971 yılında Başkan Nixon tarafından alınan bir kararla doların altına çevrilebilirliğinin ve bunun sonucu olarak sabit kur sisteminin bırakılmasının yol açtığı sonuçlardan biri değildir?
  A) Devletlere diledikleri kadar para basma imkanının verilmesi,
  B) Enflasyon ve ücretlerin arttırılması,
  C) Yatırımlar için gerekli kaynakların bulunamaması,
  D) İşsizlik,
  E) Kamu harcamalarının artması.

  10. Aşağıdakilerden hangisi 1970’li yıllarda ortaya çıkan ücretlerin arttırılması karşısında alınan tedbirlerden hangisi daha az olumsuz sonuçlar doğurmuştur?
  A) Şirketlerin fabrikalarını robotlaştırması,
  B) Yeni enerji kaynaklarının bulunması için AR-GE çalışmalarına kaynak ayırma,
  C) İşçi çıkarma,
  D) Şirketlerin reklam harcamalarını arttırması,
  E) Şirketlerin fabrikalarını emeğin ucuz olduğu ülkelere taşıması.

  11. 1977’den 1981’e kadar ABD Başkanı olan Jimmy Carter’ın en önemli hedefi istihdamı korumaktı. Bu dönemde 2.5 milyon işsize iş bulundu. Devlet bütçesi yalnızca bir yılda %20 arttırıldı, faiz oranları enflasyon oranının altına çekildi. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Jimmy Carter’ın ekonomik politikasının başarısız olmasının sebeplerinden biri değildir?
  A) ABD’nin petrole bağımlılığının artması,
  B) Bürokratik işlemlerin artması,
  C) Kişisel gelirlerden, şirket kârlarından alınan vergilerin arttırılması,
  D) Bütçe açığının ortaya çıkması,
  E) Dolar kurunun sabit tutulması.

  12. 1970’li yıllar boyunca, büyük sanayi ülkelerinin siyasal liderleri ekonomik krizle mücadele etmek için Keynesçi yöntemlere başvurdular. Keynesçi iktisatçılara göre, ekonomiyi ancak ailelerin gerçekleştireceği tüketim canlandırabilirdi. Dolayısıyla, devlet bir canlandırma politikası benimsemeli ve daha çok memur kadrosu yaratarak, güçlük içindeki şirketlere malî yardımda bulunarak ve bütçe açığı uygulamasını başlatarak ekonomiyi desteklemeliydi.
  Yukarıdaki bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi Keynesçi politikaların uzun vadede 1970’li yıllardaki ekonomik krize çözüm olamamasının nedenlerinden biri değildir?
  A) Ekonomiyi canlı tutmak için herkesten toplanan vergiler,
  B) Ücretlerin fiyat artışına göre ayarlanması,
  C) Şirketlerin ödediği sigorta primleri biçiminde seferber edilen kaynaklar,
  D) Güneydoğu Asya ülkelerinin Avrupa’da ve dünyanın diğer bölgelerinde daha kolay rekabet edebilmesi,
  E) Daha çok memur kadrosu yaratmak.

  13. Aşağıdakilerden hangisi, 1979-1980’den itibaren gelişmiş ülkelerin büyük bölümünde uygulanan neoliberal fikirlerin uygulamasından değildir?
  A) Ücret artışlarının denetim altına alınması,
  B) Sendikaların faaliyetlerinin sınırlandırılması,
  C) Vergi indirimine gidilmesi,
  D) Kamuya ait şirketlerin özelleştirilmesi,
  E) Tekel ve kartelleşmeye izin verilmesi.

  14. Aşağıdakilerden hangisi, 20. yüzyıl sonunda Dünya ekonomisindeki değişimin sonuçlarındandır?
  A) Sanayileşmiş ülkelerin tümünde devletin rolünün gerilemesi,
  B) Gelişmiş sanayi ülkelerinden Çin ve Hindistan’a yoğun işgücü göcü yaşanması,
  C) Üçüncü Dünya ülkelerinin Kyoto Sözleşmesi’nin şartlarına göre bütün ekonomilerini yeni baştan düzenlemeleri,
  D) Avrupa ülkelerinde nüfus artışının çok az olması nedeniyle ekonomik büyümenin artması beklentisi,
  E) Çin ve diğer Uzakdoğu ülkelerinin ürettiği ürünlerin kalitesiz olması nedeniyle bu ülkelerde ekonomik büyümenin yavaşlaması.  AMERİKAN MODELİ

  1. Aşağıdakilerden hangisi A.B.D.’nin özellikleri arasında yer almaz?
  A) Federal devlet ve eyaletlerin bir radyo ya da televizyon kurma hakkına sahip olması,
  B) Hiçbir din ya da inanç resmî olarak kabul edilemez,
  C) Basın özgürlüğü kutsal bir değerdir ve gazeteciler geniş bir ifade özgürlüğüne sahiptir,
  D) Mahkemelerin aldıkları kararlar ve içtihadlar yasa değerindedir.
  E) Temsilciler Meclisi ve Senato’da çok sayıda ideolojik, meslekî ya da kültürel lobi vardır.

  2. Aşağıdakilerden hangisi A.B.D.’nin siyasi sisteminin özelliklerinden biridir?
  A) A.B.D. Başkanı beş yılda bir seçilir,
  B) Federal düzeyde yargı gücü, başkan tarafından yaşam boyu atanan dokuz Yüksek Mahkeme yargıcının elinde bulunur,
  C) A.B.D. Başkanı Temsilciler Meclisi tarafından seçilir.
  D) Seçim kampanyalarında adaylar ancak belli bir meblağ para kullanabilirler.
  E) A.B.D.’de vatandaşların oy verme yaşı 21’dir.

  3. Aşağıdakilerden hangisi, Amerika’nın II. Dünya Savaşı’ndan sonra güçlenmesinde diğerlerine göre daha az rol oynamıştır?
  A) II. Dünya Savaşı boyunca müttefiklerin silah ve hammadde ihtiyaçlarının karşılanması nedeniyle Amerikan sanayinin gelişmesi,
  B) II. Dünya Savaşı sonrasında dünyanın diğer ülkelerinden A.B.D.’ye yapılan göçler,
  C) 1944’te imzalanan Bretton Woods antlaşmaları
  D) 20. yüzyılın ortalarından itibaren teknolojik yeniliklerin sanayi ve tarımda yoğun olarak uygulanması,
  E) Amerikan toplumunda fırsat eşitliği ve bireyler arasında rekabetin olması.

  4. Martin Luther King kimdir?
  A) Amerikalı bir pop müzik sanatçısı,
  B) Rekortmen bir beyzbolcu,
  C) Irk ayrımcılığıyla mücadele eden Protestan papaz,
  D) Banliyölerde yaşayan halkın yoksulluğunu önlemek için vakıf kuran hayırsever,
  E) Amerika’da McCarthy’ciliğe karşı çıkan ünlü bir gazeteci.

  5. 1960’lı yılların başında yoksullar için Medicaid, yaşlılar için de Medicare adıyla birer sağlık yardımı projesi uygulamaya koyan A.B.D. başkanı kimdir?
  A) R.Reagan B) D. Eisenhover C) F.D.Roosevelt D) W.Churchill
  E) J.F.Kennedy

  6. Aşağıdakilerden hangisi Amerikan kültürünün Dünya kültürüne katkılarından değildir?
  A) Pop art B) Kriket C) Caz D) Disneyland E) Fast food

  7. Aşağıdakilerden hangisi Reagan döneminde uygulanan sosyal ve ekonomik politikanın özelliklerinden değildir?
  A) Girişimciliği ve bireysel çabaları cesaretlendirmek,
  B) Vergileri indirmek,
  C) Sosyal harcamaları azaltmak,
  D) Ekonomide devlet düzenlemelerini kaldırmak,
  E) Ağır sanayiyi teşvik etmek.

  8. Aşağıdakilerden hangisi 1960 yıllarda Amerikan toplumunda karşılaşılan sorunlardan hangisi öncelikle tartışılmıştır?
  A) Etnik toplulukların farklılıklarının dışlanmadan toplumla kaynaşma hakkına sahip olmak istemesi,
  B) Amerikan kültürünün Avrupa kültüründen daha fazla yararlanması gerektiğini düşünen aydınların hükümete yönelik eleştirileri,
  C) Sovyetler Birliği’nin Amerikanın komşularını tehdit etmesi,
  D) Amerika’ya yönelik terörist eylemlerin yoğunlaşması,
  E) Güney eyaletlerinin Amerikan milliyetçiliğini ön plana çıkarması.

  9. “ Ne çok şey demekti, Amerika! her şeyden önce de, ulaşılmaz olan demekti. Caz, sinema, edebiyat derken, tüm gençliğimizi beslemiş, ama aynı zamanda da büyük bir mitos olmuştu. Mitoslar kendilerine dokunulmasına izin vermezler. Yolculuk ancak uçakla yapılabilirdi. Lindbergh’in büyük başarısına artık bizim de erişebiliyor olmamız inanılmaz bir şeydi. Amerika, bize özgürlüğün geldiği topraktı ayrıca, gelecekti; ufuktaki sonsuzluk ve bolluktu; efsanevî bir imgeler karmaşasıydı. ( Simone de Beauvoir[Fransız yazar] )
  Aşağıdakilerden hangisi 1980’li ve 1990’lı yıllarda Amerikan modelinin zayıflıklarından değildir?
  A) Yoksullukla mücadelede etkin olunamaması,
  B) ABD’nin Dünya kamuoyunun desteğini almadan dünyanın pek çok bölgesinde askeri operasyonlara girişmesi,
  C) Amerikan Hükümeti’nin ulusal politikalar konusunda basına sansür uygulaması,
  D) Kentlerde şiddetin artması,
  E) Toplumun tüm kesimlerine yaygınlaşan uyuşturucu sorununa çözüm bulunamaması.

  10. ABD’de, 1950’lerin başlarında ortaya çıkan siyasal akımdır. Çoğunlukla kanıtsız olarak komünist fikirlere yatkın ya da yalnızca ilerici olmakla suçlanan herkes aleyhinde polis soruşturması başlatılıyor ve bu kişilere karşı ayrımcılık yapılıyordu (“cadı avı”).
  ABD’de 1950’li yılların başlarında etkili olan bu siyasal akımın adı nedir?
  A) Maccarthy’cilik B) Melting Pot C) WASP D) Keynescilik
  E) Fordizm

  11. I. ABD’nin sanayi sonrası topluma dönüşümünün hızlanması
  II. ABD’nin yasal ya da kaçak göçmenleri çekmeye başlaması
  III. Sovyetler Birliği’nde prestroika ve glasnost politikalarının uygulanması
  IV. Petrol fiyatlarının düşmesi
  Yukarıdakilerden hangileri Reagan’ın başkanlık döneminde elde edilen doğrudan başarılardandır?
  A) III, IV B) I, III C) I, III, IV D) II, IV E) I, II


  ÇİN MODELİ

  1- - Çin’de komünistlerin 1949’da elde ettikleri zafer sırasında işçilerin oranı %1’i geçmiyordu.
  - 1954 Anayasası, SSCB’de olduğu gibi, Çin’de de komünist partinin yönetimdeki rolünü kesinleştirdi.
  - 1958 yılından itibaren köylüler, yerel sanayi yaratmak üzere kurulan halk komünlerinde toplandı.
  - Çin komünizmi, üçüncü Dünya ülkelerine köylü devrimine ve bürokrasiyle mücadeleye öncelik veren devrimci bir model önermeyi arzuluyordu.
  - Mao Zedung’un modeli, Batı’daki bazı aydınları da etkilemeyi başardı.
  Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine daha fazla ulaşılabilir?
  A) Çin komünizmi üçüncü Dünya ülkelerinde etkili olmuştur.
  B) Çin komünizminin ilk ortaya çıktığı dönemde SSCB etkisi görülmesine rağmen daha sonra kendi modellerini oluşturmuşlardır.
  C) Çin modeli Batı’daki bazı aydınları SSCB ile düşmanlık nedeniyle etkilemiştir.
  D) Çin, SSCB’den daha başarılı olmuştur.
  E) Çin’de yönetimi, köylülerin ve işçilerin temsilcileri eşit şekilde oluşturur.


  SOVYET MODELİ

  1. Gulag nedir?
  A) Sovyet haberalma teşkilatı KGB’de görevli casuslara verilen isim,
  B) Sovyet İçişleri Bakanlığı’nın kurduğu kamplara verilen isim,
  C) Komünist Parti’nin köylerdeki teşkilatlanmasına verilen isim,
  D) Kolhoz işçisi,
  E) Sovyet haberalma teşkilatı tarafından tehlikeli insanları ifade etmek için kullanılan terim.

  2. Aşağıdakilerden hangisi SSCB’de toprakların 1929’dan itibaren zorla devletleştirilmesi sonucu ortaya çıkan olumsuz gelişmelerden değildir?
  A) Tahıl üretiminde yaşanan düşüş,
  B) Köylülerin mahsullerini devletin belirlediği düşük fiyatlarla satmaya zorlanması,
  C) SSCB’nin dışa bağımlılığının artması,
  D) Devletleştirilen topraklar nedeniyle köylerin yavaş yavaş boşalması,
  E) Köylüyle toprağı arasındaki bağ koparıldığı için kolhozlarda verimliliğin düşük olması.

  3. Aşağıdakilerden hangisi, 1950’lerin başında Sovyetler Birliği’nin nitelikleri arasında yer almaz?
  A) Ekonomik öncelikler nedeniyle ülke dışındaki gelişmelere ağırlık vermeme,
  B) Gerçek bir siyasal yaşamın yokluğu,
  C) Ekonomik planlara körü körüne bağlılık,
  D) Kırsal kesimde yaşanan sefalet,
  E) Okulda, basında ve radyoda Stalin’in övülmesi.

  4. Aşağıdakilerden hangisi, 1950’lerde Sovyet modelinin Amerikan modelinden farkın daha az görüldüğü özelliklerindendir?
  A) Bireysel özgürlüklere daha az önem verme,
  B) Ağır sanayinin gelişimine ağırlık verme,
  C) Yabancıların dışlanması,
  D) Sivil toplum örgütlerinin ortaya çıkamaması,
  E) Devletin din esaslarına göre yönetilmemesi.

  5. Aşağıdakilerden hangisi, Kruşçev dönemi (1953-1964)’nin Stalin döneminden ayrılan özellikleri arasında yer almaz?
  A) Milyonlarca tutuklunun serbest bırakılması,
  B) Tüketim, konut ve tarım sanayilerinin ön plana çıkarılması,
  C) Beş yıllık plan uygulamasının sona erdirilmesi,
  D) Soğuk Savaş yerine Kapitalist dünyayla barışçıl bir biçimde bir arada yaşamayı benimsemesi,
  E) Sovyetlerin uzayın fethinde büyük başarılar kazanması.

  6. Aşağıdakilerden hangisi, 1960’lı yılların ortalarından 1980’li yılların ortalarına kadar Sovyet ekonomisini gerileten nedenlerden değildir?
  A) ABD ile silahlanma yarışının olması,
  B) Çalışma hayatının düzene sokulamaması,
  C) Komünist Parti bürokrasisinin hareketsizliği,
  D) Ülke dışından hammadde ihraç edilmesi,
  E) Yatırımların durması nedeniyle, donanımların eskimesi.

  7. Sovyet toplumunda toplumsal değişime en fazla direnmesi beklenen kesim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bürokrasi B) Aydınlar C) Köylüler D) Kentliler
  E) Sivil toplum örgütleri

  8. Aşağıdakilerden hangisi, Sovyetler Birliği’nin kuruluş ideolojisine aykırı olarak komünist yönetim anlayışının gelişmesiyle ortaya çıkan çelişkili bir durumdur?
  A) Genel olarak eğitim seviyesinin yükselmesi,
  B) İşçilerin çalışma sürelerinin 10-12 saat olması ve tüketim mallarının üretimine ağırlık verilmemesi,
  C) Rusya’da genel olarak nüfus artışının yavaşlaması ama Orta Asya Cumhuriyetleri’nin nüfus içindeki oranının %11’den %16’ya çıkması
  D) Her türlü bireysel girişimin dışlanması,
  E) KGB’nin sivil toplumun davranışlarını yakından izlemesi

  9. Aşağıdakilerden hangisi, Sovyetler Birliği’nde Batı Avrupa ve Amerika tarzı demokrasinin gelişmesine diğer Sovyet liderlerine göre daha fazla katkı sağlamıştır?
  A) Stalin B) Kruşçev C) Brejnev D) Lenin E) Gorbaçov

  10. Perestroika, Gorbaçov tarafından 1985’te başlatılan SSCB’deki yeniden yapılanma, komünizm ve demokrasiyi barıştırmayı, halkın da katılımını sağlayarak siyasal sistemin işleyişini değiştirmeyi, ekonomik alanda elde edilen sonuçları iyileştirmeyi ve Sovyet halkının yaşam düzeyini yükseltmeyi amaçlıyordu.
  I. Milliyetçi hareketlerin güç kazanması,
  II. Gereksiz kadroların kaldırılması,
  III. İşsizlik olasığının artması,
  IV.Toplumdan gerekli desteği görmemesi,
  V. Sansürün kaldırılması
  Yukarıdakilerden hangileri Perestroika politikasının başarısız olma nedenlerindendir?
  A) I, III B) IV, I, V C) I, III D) I, II, III E) I, IV, V  LİBERAL AVRUPA MODELİ

  1. Liberalizm 17. ve 18. yüzyıllarda İngiltere (1688-1689), Amerika (1776-1781) ve Fransa (1789) gerçek anlamda ortaya çıkmıştır. Liberalizm basın yayın özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, inanç özgürlüğü, kişilerin rahatsız edilmeden fikirlerini ifade edebilmelerini güvence altına alır. Ardından ekonomik ve toplumsal özgürlükler gelir: Serbest rekabet ve serbest girişim, bireysel mülkiyet hakkına ve bireysel girişime dayanır.
  Yukarıda verilen bilgiye göre, liberalizm anlayışını benimsemiş ülkelerde hangi sorunun çıkması daha çok beklenir?
  A) Liberal ülkelerde darbeler ve ayaklanmaların daha fazla olması,
  B) Siyasal çoğulculuk nedeniyle ülkede kargaşalıkların çıkması,
  C) Toplumdaki serbest rekabet ve serbest girişim ilkesinin zayıf ve yoksul insanların ülke kaynaklarından daha az yararlanarak, insanlar arasında eşitsizliklere yol açması,
  D) Askeri diktatörlüklerin ortaya çıkması,
  E) İnsanların gösteri ve yürüyüş yaparak hükümet aleyhine kamuoyu oluşturmaları.

  2. Aşağıdakilerden hangisi Klasik Liberalizmin ortaya çıkardığı problemlerden değildir?
  A) Toplumda birlik ve dayanışmayı sağlamanın zor olması,
  B) Siyasal çoğulculuk nedeniyle kararların alınmasının gecikmesi,
  C) Serbest girişim ve rekabetin toplumdaki adaletsizlikleri arttırması,
  D) Hukukun sadece toplumdaki baskın grubun çıkarlarına göre düzenlenmesi,
  E) Aşırı özgürlüklerin başkalarının özgürlüklerine zarar vermesi.

  3. Aşağıdakilerden hangisi liberal demokratik modelin 1949’ten 1991’e kadar geçen zamanda tüm Avrupa’ya yayılmasında diğerlerine göre daha fazla etkili olmuştur?
  A) II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da uzun bir barış döneminin yaşanması
  B) 1989-1991 arasında Doğu Avrupa’da komünizmin çökmesi
  C) Avrupa Kömür ve Çelik Birliği’nin kurulması
  D) Avrupa’da eğitim düzeyinin yükselmesi
  E) ABD ile askeri ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi.

  4. “ Büyük iletişim sistemlerinin (adına tam olarak “medya” denilenler), vatandaşlarla hükümet arasında aracılık yapma eğiliminde olduklarını, yani geleneksel olarak parlamentolara ait olan bir işlevi yerine getirdiklerini gördük. Vatandaşlar [….] düzenli olarak “yoklanıyor” sorulan sorulara daha önceden maruz kaldıkları ve karmaşık biçimde “bilgi” adı verilen şeyle koşullanmış olarak yanıt veriyorlar. Profesyonel siyasetçiler ise kariyerlerini “ yönetiyorlar “ ve kamuoyu yoklamalarının verdiği bilgilere uyarak daha fazla oy almaya çalışıyorlar. Siyasal sınıf, liderlere soru yöneltmesi kabul edilen bir avuç gazeteciyi de içine alan bir kapalı devre biçiminde yaşıyor. Sürprizle karşılaşılmayacağı önceden kararlaştırılan çok sayıda televizyon programı, siyasal tartışmaların yerine geçiyor. Vatandaş da, yalnızca izleyicisi olduğu ve müdahale etmesinin mümkün olmadığı bu tartışmalara uzaktan bakmakla yetiniyor. “ G. Soulier [Fransız öğretim üyesi], L’Europe (Paris, 1994).
  Yukarıdaki verilen bilgilere göre;
  I. Medyanın halka yanlış bilgi verdiği,
  II. İletişim sistemlerinin liderlerin halka ulaşmada yavaş ve etkisiz olduğu,
  III. Medya ile siyasiler arasında vatandaşların pasif bir konumda kaldığı,
  IV. Politikacıların doğrudan halkla iç içe olmaları gerektiği.
  yargılarından hangilerini çıkarabiliriz?
  A) I.- II. B) II.-III. C) I.-IV. D) II.-IV. E) I.-III.- IV.

  5. 1992’de imzalanarak 1 Ocak 1993’te yürürlüğe girerek, serbest ticaret projesi yerine siyasal bütünleşmenin baskın geldiği, tek para birimi (EURO) ve Avrupa vatandaşlığı kavramını vurgulayan antlaşmanın adı nedir?
  A) Roma Antlaşması B) Versailles C) Maastricht Anlaşması
  D) Neully Antlaşması E) Londra Antlaşması

  6. Bugün Avrupa Birliği’nin temelini oluşturan Avrupa Kömür Çelik Birliği’nin 1951 yılında imzalanan bir antlaşmayla Almanya ve Fransa öncülüğünde kurulmasının temel sebebi nedir?
  A) Silah üretiminde temel hammadde kaynakları olan kömür ve çeliğin ortak üretilmesiyle
  aralarında yeni bir savaşı önleme,
  B) Avrupa’nın yeniden inşasını hızla sağlayabilme,
  C) Ekonomiyi istikrara kavuşturma,
  D) ABD’ye karşı Avrupa’da bir denge oluşturma,
  E) Japonya ve Kore ekonomileriyle daha rahat rekabet edebilme  Test sorularını 2006-2007 eğitim-öğretim yılında TÜSİAD'ın hazırladığı "Gençler İçin Çağdaş Tarih" kitabını esas alarak yazdım. İlk kez bu konularda Test sorusu hazırladığım için eksiklikler olabilir. Umarım faydalı olur.

 2. #2
  bmfidan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  10.Mayıs.2007
  Mesajlar
  5

  Bu soruların cevaplarını da yayınlasaydınız sayın hocam
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

 3. #3
  tonako - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  20.Şubat.2008
  Yaş
  38
  Mesajlar
  1

  Emeğinize sağlık çok teşekkür ederim.

 4. #4
  parantez - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  02.Eylül.2008
  Yaş
  42
  Mesajlar
  1

  Sorular çok güzel, teşekkürler. Cevaplarınızı da bekliyoruz hocam.

 5. #5
  ruhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  05.Ocak.2009
  Mesajlar
  1

  Alıntı bmfidan Nickli Üyeden Alıntı
  Bu soruların cevaplarını da yayınlasaydınız sayın hocam
  hocam cvpları verseydiniz daha iyi olurdu

 6. #6

  Alıntı ruhat Nickli Üyeden Alıntı
  Alıntı bmfidan Nickli Üyeden Alıntı
  Bu soruların cevaplarını da yayınlasaydınız sayın hocam
  hocam cvpları verseydiniz daha iyi olurdu. Yarın sınavımız var ve sorular buradan cıkacak biraz acle edın LUTFEN....
  Yarın sınavımız var ve sorular buradan cıkacak biraz acele edın LUTFEN....

 7. #7
  defter-x - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  14.Ocak.2009
  Mesajlar
  1

  Alıntı ByPaTRoN_ Nickli Üyeden Alıntı
  Alıntı ruhat Nickli Üyeden Alıntı
  Alıntı bmfidan Nickli Üyeden Alıntı
  Bu soruların cevaplarını da yayınlasaydınız sayın hocam
  hocam cvpları verseydiniz daha iyi olurdu. Yarın sınavımız var ve sorular buradan cıkacak biraz acle edın LUTFEN....
  Yarın sınavımız var ve sorular buradan cıkacak biraz acele edın LUTFEN....
  bi allahın kulu yazsın şunun cevaplarını kalacaz tarihten

 8. #8
  heredotqqq - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17.Eylül.2007
  Mesajlar
  13

  özellikle 7. sorunun yanıtını çok merak ediyorum sayın hocam,tüsiadın kitabında nasıl geçiyor bu konu acaba, 8. soru da biraz esprili doğrusu sanki pek objektif değil mi ne?

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap

Giriş

Giriş