T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
KÖRFEZ İLÇESİ 3. EĞİTİM BÖLGESİ
2011 – 2012 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI TARİH GRUBU DERSLERİ YIL Sonu ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR


Toplantı No : 3
Toplantı Yeri : Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi Öğretmenler Odası
Toplantı Tarihi ve Saati : 13.06.2012 - 14.00
Toplantıya Katılan Zümre Başkanlarının Görev Yeri Listesi:
Mehmet Hadi ÖZDURAK- Körfez Tüpraş 50. Yıl Lisesi
Hülya ÇELİK – Körfez Oruç Reis Anadolu Lisesi
Sadettin ÇALIŞ- Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi


GÜNDEM :

1. Açılış ve yoklama
2. Zümre Başkanı Seçimi
3. 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı İlçe Zümresinde alınan kararların incelenmesi ve değerlendirilmesi
4. Okullar ve zümreler arası işbirliğinin geliştirilmesi
5. 2011-2012 eğitim ve Öğretim yılı konu bitirme durumunun görüşülmesi
6. Ders araç ve gereçlerinin kullanımı
7. Ele ele projesinin ders başarısı açısından değerlendirilmesi
8. Dilek ve temenniler


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1.Toplantı anılan yer ve saatte, Sayın Sadettin ÇALIŞ, Mehmet Hadi ÖZDURAK ve Hülya ÇELİK’in katılımı ile başladı. Diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2.Sayın Mehmet Hadi ÖZDURAK ’ın teklifi ve oybirliği ile Oruç Reis Anadolu Lisesi tarih Öğretmeni Hülya ÇELİK zümre başkanı seçildi.

3.2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı İlçe Zümresinde alınan kararların incelendi. Alınan kararların başarı ile uygulandığı Sayın Sadettin ÇALIŞ tarafından ifade edildi. Sayın Mehmet Hadi ÖZDURAK , Sayın Hülya ÇELİK ’de kendi okullarında alınan kararların başarı ile uygulandığını tarih öğretmenlerinin iletişiminin ve paylaşımının devam etmesi gerektiğini vurguladı.

4. Sayın Mehmet Hadi ÖZDURAK okullar ve zümreler arası işbirliği ve eşgüdümlülüğün ders verimlerini arttırdığını, aynı zümreden olan öğretmenlerin birbirlerinin gelişimine katkıda bulunduklarını belirtti. Bu tip toplantıların resmi havadan çıkarılarak her ay yemekli, kahvaltılı şekilde koordine edilmesi ve ilçedeki tüm zümre öğretmenlerinin katılmasının daha etkili olacağını söyledi. Aynı eğitim bölgesinde sürekli üç öğretmenini birbirini görmesi bir noktada tıkanmaktadır. Oysa ilçemizde bulunan belki 30-40 tarih öğretmeninin bu tip toplantılarda bir araya gelmesi ve sonuç bildirgesini yazılı olmasının yanında sözlü olarak sorumlu ilçe milli eğitim müdür yardımcısına iletmesi ya da bu konuda görevlendirilecek her zümrenin uzman öğretmenine sunulması verimi daha da arttıracaktır. Zümre toplantıları yazılı evrak sürecinden çıkarılmadıkça çok fazla verim alınamayacağını tüm zümre öğretmenleri kabul etti.
Sadettin Çalış: Bence bu tip toplantılara özel okullar ve dershane öğretmenleri de katılmalı hatta zorunlu olmalı. Bu şekilde paydaş sayısı artacak farklı bakış açıları olacaktır dedi. Zümre toplantılarına özel okulların neden alınmadığını anlayamadığını ifade etti. Zümre toplantılarındaki memur zihniyetinin ortadan kalkmasında özel okullar ve dershanelerin katılımının olumlu etki yapacağını söyledi. Ancak dile getirilen bu düşüncelerin nereye kadar ulaştığı konusunda endişeleri olduğunu, kendi çalar kendi söyler havasının hakim olduğunu ifade etti.

5. 2011-2012 eğitim ve Öğretim yılı konu bitirme durumunun görüşülmesi:
tarih grubu zümre öğretmenlerinin 2011-2012 eğitim - Öğretim yılı sonunda okul idaresine verecekleri konu bitirim raporlarından alınan verilere göre konuları müfredat programlarına uygun olarak işledikleri ve bitirdikleri tespit edilmiştir. Bu durum ders kesim raporu halinde okul idaresine verilmiştir. Ancak her üç zümre öğretmeni de 10. Sınıf tarih dersi müfredatının haftalık 2 ders saati ile bitirilemediğini bazı konuların çok yüzeysel geçilmek zorunda kalındığını, bu sınıflarda müfredat konusunda bir azaltmanın çok yerinde olacağını ortak görüş olarak söylediler. Hülya ÇELİK: “ Bence birçok teknik kullanılmakla birlikte genellikle dersimizin anlatıma dayalı olması öğrencilerde tekdüzeliğe ve sıkılmaya yol açabilmekte, bu konuda bize en büyük yardımcı özellikle görsel metaryallerin kullanılmasıdır.”
M. Hadi ÖZDURAK : “ Özellikle birçok öğrencinin fen alanında ders görmek istemeleri ve yüksek öğretimde bu alanda bölümler seçmeleri dersimize olan ilgiyi düşürmektedir. Derslerin faydacı bakış açısı ile değerlendirilmesi kesinlikle doğru değildir. Özellikle tarih dersini sadece not almak yüksek öğretimde daha fazla net yapmak olarak algılamak büyük bir yanlıştır. Tamamen test tekniği ile gençlere tarih bilinci vermek beklenemez. tarih , milletin her ferdinin zorunlu olarak bilmesi gerektiği kültürel bir altyapı taşı olarak görülmeli bu özel durum öğrencilere sık sık hatırlatılmalıdır. Ben test tekniği endeksli bir tarih dersi anlatmak istemiyorum. Ancak mevcut şartlar beni buna zorlamaktadır. Dersimizde drama tekniğini kullanmak istesek te bazı nedenler buna engel olmaktadır. 11. Sınıflar T.C. İnkılap Tarihi dersi dışında diğer derslerin ders yükünü ağır görmekteyim. Okulumuzda prova yapabilecek zaman ve mekanların olmaması ayrıca kostümler için bir bütçe oluşturulamaması bu konuda bizleri engellemektedir. tarih dersinde sık sık drama yöntemine başvurulması dersimize olan ilgiyi arttırdığı gibi aynı zamanda uzun süre hafızalarda kalmasını da sağlayacaktır. Bence bakanlığımız biran önce tarih dersini test tekniğinden kurtarmalıdır. Sözel derslerde kendini sözlü ve yazılı olarak ifade etme çok önemli bir durumdur ve bu durum asla gözden kaçırılmamalıdır.
Hülya ÇELİK: “ Bence ilçe zümreleri tüm ilçedeki branş öğretmenlerinin katılımı ile yapılmalıdır. Sadece 2-3 kişi ile koordinasyon sağlamak ilçe bütünlüğü açısından yeterli değildir. Geniş salonlarda tüm branş öğretmenleri kokteyl daveti şeklinde karşılıklı bilgilerini paylaşmalıdır. Bu şekilde farklı düşünceleri olan aynı branştan diğer arkadaşlarla da temasa geçilmiş olur. Benzer şekilde bu durumun tüm il genelinde benzer okulların öğretmenlerine de uygulanabilir.
6.Ders araç ve gereçlerinin kullanımı:
Bu konuda tarih derslerinde kullanılacak araç ve gereçlerin öğrencilere duyurulmasının, tanıtılmasının ve bu araç ve gereçleri kullanmanın önemini vurgulamıştır. Bu doğrultuda tarih dersleri için gerekli olan araç ve gereçlerin kullanılması kararlaştırılmıştır. Projeksiyon cihazının kullanılmasının ders verimini önemli oranda arttırdığı ortak görüş olarak kabul edilmiştir. tarih Öğretmeni Sadettin ÇALIŞ, ders veriminde daha fazla artışın olabilmesi için branş dersliklerinin oluşturulmasının yerinde olacağını söyledi. Bu isteği her yıl tekrar etmesine rağmen bir gelişme olmadığını, bu durumun kendisinde yılgınlığa neden olduğunu söyledi. 2012 yılında fatih projesi gibi düşüncelerin olduğu bir ortamda branş sınıfı oluşturamamanın tam bir handikap olduğunu söyledi. Her sınıfta sürekli bilgisayar ve projeksiyon cihazı takıp sökmenin zor olduğunu bunun da verimi düşürdüğünü belirtti. tarih sınıfının oluşturulması halinde daha geniş bir serbestlik içinde hareket edileceğini, sınıfın istenildiği şekilde dekore edilebileceğini, küçük bir müze köşesi oluşturulabileceğini, posterler, haritalar ,portreler asılacağını , bunun da öğrencilerin motivesini önemli oranda arttıracağını söyledi. Bu düşünce Sayın Mehmet Hadi ÖZDURAK ve Sayın Hülya ÇELİK tarafından da olumlu karşılanmıştır.

7.Kocaeli ilinde uygulanan el ele projesinin, özellikle sınav analizlerinin yapılması açısından büyük fayda sağladığı her üç zümre öğretmeni de ortak görüş olarak ifade etti. Ancak uygulama da bazı sıkıntılar yaşandığı da ortadadır. Sınavların test olması dolayısı ile kalabalık sınıflarda sıkıntılar yaşanmaktadır. Sınav salonu olmayan okullarda, kalabalık sınıflarda bu sorun nasıl çözülür, bu konu da il milli eğitim neler yapabilir şeklinde bir beyin fırtınası yapılmış durum el ele projesi raporunda belirtilmiştir.

8. Dilek ve Temenniler:
Zümre Başkanı Hülya ÇELİK yıl Sonu zümre toplantısının iyi dilek temennileri ile kapatmış ve iyi tatiller dilemiştir.

Sadettin ÇALIŞ M.Hadi ÖZDURAK Hülya ÇELİK
Körfez Anadolu Öğretmen Tüpraş 50. Yıl Lisesi Oruç Reis Anadolu Lisesi
Lisesi tarih Öğretmeni tarih Öğretmeni tarih Öğretmeni
13/06/2012
Osman TAŞKIN
Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi
Okul Müdürü