KARMA test XVIII


1. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Döneminde açılan okullardan biridir?

A)Köy Enstitüleri
B)Türk Ocakları
C)Sanayı-i Nefise
D)Daru-l Fünun
E)Millet Milletleri


2. Eğitim-öğretim alanındaki ikiliklere hangi gelişme ile son verildi?

A)Maarif Teşkilatı hakkında kanun
B)Maarif-i umumiye Nizamnamesi
C)Tevhid-i Tedrisat Kanunu
D)Misak-ı İktisadi Kararları
E)Kabotaj kanunu


3. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplarla en az ilişkilidir?

A)Yeni Türk Harflerinin kabulü
B)Maarif Teşkilat-ı hakkında kanun
C)Türk Tarih Kurumunun kurulması
D)Türk dil Kurumunun kurulması
E)Türk Medeni Kanunu


4.
I-Eğitimin çağdaşlaştırılması
II-Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi
III-Halkın kültür düzeyinin yükseltilmesi
IV-Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarma
V-Okuma ve yazmanın kolaylaştırılması
Yukarıda verilenlerin hangileri yeni Türk harflerinin kabulüyle doğrudan ilgilidir?

A)I-V
B)II-III-IV
C)I-III-V
D)II-IV-V
E)III-IV-V


5.
I-Medreselerin kapatılması
II-Tevhid_i Tedrisat Kanunu
III-Maarif Teşkilatı hakkında kanun
IV-Yeni Türk Harflerinin kabulü

Yukarıda verilen inkılâpların kronolojik sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A)I-II-III
B)II-I-III-IV
C)II-III-IV-I
D)III-I-II-IV
E)IV-II-I-III


6. Atatürk’e göre “……….. kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Talihsiz
B)Kültürsüz
C)Eğitimsiz
D)Sanatsız
E)Devletsiz


7.
I-Toplum hayatındaki karışıklıkları önlemek
II-Toplumsal eşitliği sağlamak

Yukarıdakiler aşağıda verilen hangi inkılâpla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır?

A)Medreselerin kapatılmasıyla
B)Cumhuriyetin ilanıyla
C)Ölçü sistemlerinin değiştirilmesiyle
D)Tekke zaviye ve türbelerin kapatılmasıyla
E)Soyadı yasasının kabulüyle


8. Aşağıdaki inkılâplardan hangisi bazı kesimlerin ayaklanmasına neden olmuştur?

A)Milletlerarası rakamların kabulü
B)Soyadı yasasının kabulü
C)Şapka inkılâbının yapılması
D)Ağırlık ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi
E)Avrupa saat sistemine geçilmesi


9. Aşağıdakilerden hangisi 1925–1935 yılları arasında ölçülerde yapılan yenilikler arasında sayılmaz?

A)Avrupa saat sistemine geçilmesi
B)Hafta tatilinin Cuma’dan Pazara alınması
C)Uzunluk ölçülerinde metre sistemine geçilmesi
D)Milli ekonomiye geçilmesi
E)Hicri takvim yerine milâdi takvimin kabul edilmesi


10. Aşağıdaki inkılâplardan hangisi en son gerçekleştirilmiştir?

A)Şapka kanunu
B)Soyadı kanunu
C)Tekke ve zaviyelerin kapatılması
D)Milletlerarası rakamların kabulü
E)Miladi takvime geçilmesi


11. Kabotaj kanununun kabulü aşağıdakilerden hangisinin bir devamıdır?

A)Aşarın kaldırılması
B)Saltanatın kaldırılması
C)Halifeliğin kaldırılması
D)Mecelle’nin kaldırılması
E)Kapitülasyonların kaldırılması


12. Cumhuriyetin ilk yıllarında (1923-1929) halkın elinde yeterli sermayenin bulunmaması ekonomik alanda nasıl bir yolun izlenmesini gerekli kılmıştır?

A)Halkın ekonomik yönden olabildiğince özgürlüğünü sağlama
B)Özel girişimcileri devlet kredileriyle destekleme
C)Temel tüketim mallarını ve önemli hizmetleri devlet eliyle üretme
D)Üretimi artırmak için yabancı sermayenin işbirliğini sağlama
E)Her türlü üretimi devlet eliyle yürütme


13. İzmir İktisat kongresinde ekonominin her kemsinin bağımsızlığının sağlanması ve korunmasının gerektiği bir ilke olarak kabul edilmiştir. Lozan barışının bu ilkeyi destekleyen hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Boğazlar komisyonunun kaldırılması
B)Azınlık mahkemelerinin faaliyetine son verilmesi
C)Harp tazminatının Yunanistan’a verilmesi
D)Kapitülasyonların kaldırılması
E)Osmanlı dış borçlarının ödenmesinin bazı esaslara bağlanması


14. Aşağıdakilerden hangisi ulusal ekonominin temel ilkelerini belirlemek amacıyla yapılmıştır?

A)I. Beş yıllık kalkınma planı
B)I. İzmir İktisat kongresi
C)Lozan Barış Antlaşması
D)Sivas Kongresi
E)Amasya görüşmeleri


15. Aşağıdakilerden hangisi ile Türkiye’de ilk kez planlı ekonomiye geçilmiştir?

A)Misak-ı Milliyle
B)Misak-ı İktisadiyle
C)I. Beş yıllık kalkınma planı ile
D)II. Beş yıllık kalkınma planı ile
E)Teşvik-i sanayi kanunu ile


16. Misak-ı iktisadi kararlarının kabulü doğrultusunda aşağıdaki yılların hangisinde ağırlıklı çalışmalar yapılmıştır?

A)1923–1929
B)1920–1923
C)1933–1946
D)1923–1945
E)1920–1933


17. II. Beş yıllık kalkınma planının en önemli sebebi nedir?

A)Halk tarafından anlaşılamaması
B)Ekonominin iflas etmesi
C)Hükümet değişikliğinin olması
D)II. Dünya savaşının çıkması
E)Türkiye’nin AET’ye kabul edilmemesi
I-Aşarın kaldırılması

18.
II-Kabotaj kanunu
III-Türkiye İş Bankasının kurulması
IV-Toprak reformu
V-Teşvik-i sanayi kanunu

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ticaret alanındaki faaliyetlere örnek gösterilebilir?

A)I-IV
B)III
C)V
D)II-III
E)III-V


19. Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat kongresinde alınan kararlardan biri değildir?

A)Yabancı Tekellerden uzak durulmalıdır.
B)Ulusal sanayi kurulmalıdır.
C)Atölye üretiminden fabrika üretimine geçilmelidir.
D)Tüm kurumlar devletleştirilmelidir.
E)Özel sektörü destekleyecek ulusal bankalar kurulmalıdır.


20. Aşağıdaki hangi gelişme ile denizlerimizde gemi işletme hakkı sadece Türk denizcilerine verilmiştir?

A)Teşvik-i sanayi kanunu ile
B)I. Beş yıllık kalkınma planı ile
C)Kabotaj kanunu ile
D)Devletçilik ilkesinin kabulü ile
E)Misak-ı İktisâdi kararları ile


21. Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir?

A) Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik
C) Laiklik
D) Devletçilik
E) Cumhuriyetçilik


22. Aşağıdaki devletlerden hangisi, ilk emperyalist devletler bloku olan anlaşma devletlerini oluşturur?

A) Fransa - İtalya - İngiltere
B) Almanya - Rusya - Avusturya
C) Rusya - İngiltere - Avusturya
D) Fransa - İngiltere - Rusya
E) Almanya - Avusturya - İtalya


23.
I. Almanya’nın Ren Bölgesine asker sokması
II. İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesi
III. Japonya’nın Milletler Cemiyetinden çıkıp, Çin’in bazı bölgelerini işgal etmesi

Yukarıdaki olaylar Milletler Cemiyeti’nin (Cemiyet-i Akvam) aşağıdakilerden hangisi üzerindeki güvencesini zayıflatmıştır?

A) Hatay
B) Musul
C) Boğazlar
D) Kapitülasyonlar
E) Osmanlı Borçları


24.
I. Milletler Cemiyetine giriş
II. Nüfus Mübadelesi
III. Balkan Antantı
IV. Montrö Boğazlar Sözleşmesi

Yukarıdaki olayların kronolojik sırası hangisinde doğru verilmiştir?

A) I-II-III-IV
B) II-III-IV-I
C) III-II-I-IV
D) II-I-III-IV
E) IV-II-III-I


25. Cumhuriyet Dönemi’nin aşağıdaki sorunlarından hangisi, Medeni Kanun’nun kabul edilmesiyle çözümlenmiştir?

A) Nüfus değişim sorunu
B) Yabancı okullar sorunu
C) Patrikhane sorunu
D) Irak Sınırı sorunu
E) Hükümet bunalımı sorunu


26. Türk İnkılâbı akla dayandığından, katı, kemikleşmiş, sert ideolojilerden farklıdır. Bu durum Türk inkılabına,

I. Sömürge uluslara örnek olmak
II. Kendi kendini yenileme
III. Köklü değişimler içerme

Özelliklerinden hangilerini kazandırmıştır

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III


27. Saltanatın kaldırılmasından sonra devlet başkanlığı konusunda bir boşluk doğmuştur. Aşağıdakilerden hangisiyle bu boşluk giderilmiştir?

A) Abdülmecit Efendi’nin halife seçilmesiyle
B) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
C) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasıyla
D) Halifeliğin kaldırılmasıyla
E) Hıyanet-i Vataniye kanunu’nun kabul edilmesiyle


28.
I. Saltanatın kaldırılması
II. Tevhid-i Tedrisat Kanununun Kabulü
III. Cumhuriyetin ilanı
IV. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
V. Medreselerin kapatılması
VI. Halifeliğin kaldırılması

Yukarıdaki yeniliklerin hangi ikisi aynı gün gerçekleştirilmiştir?

A) I - III
B) III - V
C) II – V-VI
D) IV - V
E) l - V


29. Cumhuriyet'in ilanından sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İlk Cumhurbaşkanı, İlk Başbakan ve İlk Meclis başkanı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Mustafa Kemal – Şerif Bey - İsmet İnönü
B) İsmet İnönü - Fethi Okyar - Mustafa Kemal
C) Kazım Karabekir - Ali Fuat Cebesoy -Rauf Orbay
D) Mustafa Kemal - İsmet İnönü - Fethi Okyar
E) Mustafa Kemal - Fethi Okyar - İsmet İnönü


30.
I. Cumhuriyetin İlanı
II. Saltanatın kaldırılması
III. Halifeliğin kaldırılması
IV. Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması

Yukarıdaki inkılâp hareketlerinden hangisi ya da hangileri siyasal alanda yapılan inkılâp hareketlerindendir?

A) I - II
B) I - II - III
C) Yalnız IV
D) II - III
E) Yalnız IKARMA test xviii CEVAPLAR
[hide]
1 E 16 A
2 C 17 D
3 E 18 D
4 C 19 D
5 B 20 C
6 D 21 B
7 E 22 D
8 C 23 C
9 D 24 D
10 B 25 C
11 E 26 E
12 B 27 B
13 D 28 C
14 B 29 D
15 C 30 B [/hide]