1. #1
  umuro - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  01.Mayıs.2008
  Yaş
  36
  Mesajlar
  1,451  GÜRGENTEPE ŞEHİT AHMET YAŞAR ANADOLU LİSESİ
  2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
  TARİH GRUBU DERSLERİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

  TOPLANTI TARİHİ:12.09.2014
  TOPLANTI SAATİ:09.00
  TOPLANTI YERİ: ÖĞRETMENLER ODASI
  DERSLER: TARİH 9.10.11, T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK, ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
  TOPLANTIYA KATILANLAR: Ömer UMUR, Aysun YAMAN
  GÜNDEM MADDELERİ
  1. Okul tarih zümresi açılış ve yoklama.
  2. 2014—2015 Öğretim Yılı tarih Dersleri Zümre Başkanı seçiminin yapılması.
  3. 07 Eylül 2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 111.maddesi ile ilgili görüş ve düşüncelerin kurulda paylaşılması.
  4. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun ve MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 5,6. ve 7.maddelerinin okunması.
  5. Tarih Dersinin Genel Amaçlarının okunması.
  6. Bir öncekieğitim öğretim yılsonundayapılan zümre kararlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması.
  7. Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülük ile ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması.
  8. Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,
  9. Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması,ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi,
  10. Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi,
  11. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması,
  12. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap,araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi,
  13. Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek,yapılacak proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
  14. Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması, sınavların şekil, sayı, hazırlanış, değerlendirme ve analiz esaslarının belirlenmesi
  15. Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçimi,
  16. Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavı’nda,ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının tarih dersi bazında değerlendirilmesi.
  17. Dilek ve temenniler, kapanış
  GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
  MADDE 1 2013—2014 Eğitim—Öğretim Yılı Zümre Başkanı Ömer UMUR 12/09/2014 Cuma günü saat 09.00’te okulumuz öğretmenler odasında toplantıyı açtı. Yukarıda adı geçen öğretmenlerimizin yapılan yoklamada hazır bulundukları görüldü..
  MADDE 2 2014—2015 Öğretim Yılı Zümre Başkanı’nın seçim yapıldı. tarih dersi zümre başkanlığına Ömer UMUR seçildi.
  MADDE 3 MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 111.maddesi, Aysun YAMAN tarafından aşağıdaki gibi okundu.
  Zümre Öğretmenler Kurulu
  MADDE 111- (1) Zümre öğretmenler kurulu, okulda aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşur.Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca uzman, usta öğretici, eğitici personel ve atölye teknisyenleri de zümre öğretmenler kuruluna katılır. Kurul, ilk toplantısında o eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer.
  (2) Kurul, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda olmak üzere en az üç defa toplanır. Kararlar,oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere duyurulur.Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.Ayrıca zümre öğretmenler kurulu program ve diğer öğrenme etkinliklerini değerlendirmek,uygulama süreçlerini izlemek,ortak kullanılacak ölçme-değerlendirme araçlarını hazırlamak ve sınav analizlerini yapmak üzere her ay belirli bir günde bir araya gelir.Bu toplantılara ayda bir kez okul müdürü veya sorumlu müdür yardımcısı katılır.
  (3) Zümre öğretmenler kurulu toplantılarında;
  a) Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,
  b) Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, Türk millî eğitiminin genel amaçları,okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması,
  c) Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması,
  ç) Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,
  d) Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi,
  e) Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi,
  f) Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması,
  g) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi,
  ğ) okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek,yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
  h) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması,
  ı) Görsel sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçütleriyle puanlarının belirlenmesi,
  i) Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programlarıyla okul ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması,
  j) Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi ve benzeri konular görüşülür.
  MADDE 4 Ömer UMUR 1739 sayılı “Milli Eğitim Temel Kanunu” ‘nun 2,3. ve 28. maddelerini okundu.
  I – Genel amaçlar:
  MADDE- 2 – Türk Milli Eğitimi’nin genel amacı, Türk Milleti’nin bütün fertlerini,
  1. (Değişik: 16.6.1983 - 2842/1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
  2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
  (1) a) Bu Kanunda geçen "temel eğitim" deyimi 16.6.1983 tarih ve 2842 sayılı Kanunla getirilen ek 1 inci maddeyle "ilköğretim" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  b) Bu Kanunda birlikte veya ayrı ayrı geçen "ilkokul" ve "ortaokul" ibareleri, 16.8.1997 tarih ve 4306 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle "ilköğretim okulu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;
  Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.
  II – Özel amaçlar:
  MADDE- 3 – Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.
  III – Amaç ve görevler:
  MADDE- 28 – Ortaöğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak,
  1. Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak,
  2. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yükseköğretime veya hem mesleğe hem de yükseköğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır.
  Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır.
  Aysun YAMAN MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 5,6. ve 7.maddelerini okudu.
  İlkeler, Ortaöğretim Kurumlarının Kuruluşu ve Amaçları
  İlkeler
  MADDE 5- (1) Ortaöğretim kurumları işlevlerini Türk millî eğitiminin genel ve özel amaç ile temel ilkeleri doğrultusunda, evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun; öğrenci merkezli, aktif öğrenme ve demokratik kurum kültürü anlayışıyla yerine getirir.
  Ortaöğretim kurumlarının kuruluşu
  MADDE 6- (1) Ortaöğretim kurumları, ortaokul veya imam-hatip ortaokulu üzerine öğrenim süresi dört yıl olan yatılı ve/veya gündüzlü olarak eğitim ve öğretim veren kurumlardır.
  (2) Bu kurumlar;
  a) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu öğretmen liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri,
  b) Anadolu imam-hatip liseleri ve imam-hatip liseleri,
  c) Meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu meslek liseleri, Anadolu sağlık meslek liseleri, Anadolu teknik liseleri mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile ortaöğretimin genel lise, imam-hatip lisesi ve mesleki ve teknik ortaöğretim programlarını tek yönetim altında uygulayan çok programlı liselerden oluşur.
  (3) Sosyal bilimler liselerinde hazırlık sınıfı açılır; ayrıca Bakanlıkça uygun görülen diğer ortaöğretim kurumlarında da hazırlık sınıfı açılabilir.
  (4) Ortaöğretim kurumlarının açılması, kapatılması ve ad verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
  Ortaöğretim kurumlarının amaçları
  MADDE 7- (1) Ortaöğretim kurumları;
  a) Öğrencileri bedenî, zihnî, ahlâkî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştirmeyi, demokrasi ve insan haklarına saygılı olmayı, çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlamayı,
  b) Öğrencileri ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vererek yükseköğretime, mesleğe, hayata ve iş alanlarına hazırlamayı,
  c) Eğitim ve istihdam ilişkilerinin Bakanlık ilke ve politikalarına uygun olarak sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yapıya kavuşturulmasını,
  ç) Öğrencilerin öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesini,
  d) Öğrencilere çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazandırmayı,
  e) Öğrencilere yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmayı,
  f) Öğrencilerin dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenebilmelerini,
  g) Öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak proje geliştirerek bilgi üretebilmelerini,
  ğ) Teknolojiden yararlanarak nitelikli eğitim verilmesini,
  h) Hayat boyu öğrenmenin bireylere benimsetilmesini,
  ı) Eğitim, üretim ve hizmette uluslararası standartlara uyulmasını ve belgelendirmenin özendirilmesini…….amaçlar.
  (2) Ayrıca:
  a) Fen liseleri, fen ve matematik alanlarında; sosyal bilimler liseleri, edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında öğrencilerin bilim insanı olarak yetiştirilmelerine kaynaklık etmeyi,
  b) Anadolu öğretmen liseleri, öğrencilere öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği ön bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı,
  c) Güzel sanatlar liseleri, öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırmayı ve güzel sanatlar alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi,
  ç) Spor liseleri, öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırmayı, beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi,
  d) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
  1) İş, hizmet ve sağlık alanlarında ihtiyaç duyulan ulusal ve uluslararası meslek standartlarına uygun nitelikte insan gücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerinin güncelleştirilmesi ve uygulanan programlarla girişimcilik bilinci, meslek etiği, iş sağlığı ve güvenliği kültürü ile iş alışkanlığının kazandırılmasını,
  2) Mesleki eğitim görenlerin istihdama hazırlanmasını,
  e) Anadolu imam-hatip liseleri ve imam-hatip liselerinde; imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dinî hizmetlerin yerine getirilmesine kaynaklık edecek gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasını,……amaçlar.
  MADDE5 tarih Dersinin Genel Amaçları Ömer UMUR tarafından okundu.
  TARİH DERSİ GENEL AMAÇLARI
  1. Atatürk ilke ve inkılaplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesindeki yerini kavratarak öğrencilerin laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmasını sağlamak.
  2. Geçmiş, bugün ve gelecek algısında tarih bilinci kazandırmak.
  3. Türk tarihini ve Türk kültürünü oluşturan temel öge ve süreçleri kavratarak öğrencilerin kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesinde sorumluluk almalarını sağlamak.
  4. Millî kimliğin oluşumunu, bu kimliği oluşturan unsurları ve millî kimliğin korunması gerekliliğini kavratmak.
  5. Geçmiş ve bugün arasında bağlantı kurarak millî birlik ve beraberliğin önemini kavratmak.
  6. tarih boyunca kurulmuş uygarlıklar ve yaşayan milletler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
  7. Türk milletinin dünya kültür ve uygarlığının gelişmesindeki yerini ve insanlığa hizmetlerini kavratmak.
  8. Öğrencilerin kendilerini kuşatan kültür dünyaları hakkında meraklarını gidermek.
  9. Tarihin sadece siyasi değil, ekonomik, sosyal ve kültürel alanları kapsadığını fark ettirerek hayatın içinden insanların da tarihin öznesi olduğu bilincini kazandırmak.
  10. tarih alanında araştırma yaparken tarih biliminin yöntem ve tekniklerini, tarih bilimine ait kavramları ve tarihçi becerilerini doğru kullanmalarını sağlamak.
  11. Öğrencilerin farklıdönem, mekân ve kişilere ait toplumlararası siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimi analiz ederek bu etkileşimin günümüze yansımaları hakkında çıkarımlarda bulunmalarını sağlamak.
  12. Barış, hoşgörü, karşılıklı anlayış, demokrasi ve insan hakları gibi temel değerlerin önemini kavratarak bunların korunması ve geliştirilmesi konusunda duyarlı olmalarını sağlamak.
  13. Kendi kültür değerlerine bağlı kalarak farklı kültürlerle etkileşimde bulunabilmelerini sağlamak.
  14. Kültür ve uygarlığın somut olan ya da olmayan mirası üzerinde tarih araştırmaları yaparak çalışkanlık, bilimsellik, sanatseverlik ve estetik değerleri kazandırmak.
  15. Öğrencilere, tarihsel anlatıları yazılı ve sözlü ifade ederken Türk dilini doğru ve etkili kullanma becerisi kazandırmak.
  MADDE 6 2013–2014 öğretim yılına ait yapılan zümre toplantı tutanakları incelendi. Derslerin, müfredat programlarının bitirilmesi ile ilgili raporları incelendi. Tüm tarih derslerinde verilen raporlara göre müfredat programlarının zamanında tamamlandığı ve zümre toplantılarında alınan kararların titizlikle uygulandığı, aksayan bir yönünün bulunmadığı tespit edildi.
  MADDE 7 Zümre Başkanı Ömer UMUR ; ‘‘Okulumuzda okutulan tarih derslerinin ATATÜRKÇÜLÜK konuları için 27.04.1998 tarih ve 64 sayılı kurul kararı ile kabul edilen ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan konular baz alınmalı ve ünitelendirilmiş yıllık ders planları ile derslerde konular işlenirken bu konulara yer vermeliyiz.’’ dedi.
  Tarih grubu dersleri zümresinin Atatürkçülük ile ilgili belirlediği konular şunlardır:
  ü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında, Cumhuriyetçilik ilkesi açıklanarak demokrasi ile ilişkisi üzerinde durulacaktır.
  ü 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Atatürk’ün siyasi hayatı ve ileri görüşlülüğü anlatılacaktır.
  ü 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Atatürk’ün eğitim felsefesi ve Türk milli eğitimine verdiği önem anlatılacaktır.
  ü 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün önemi ve Mehmet Akif ERSOY’un hayatı anlatılacak.
  ü 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Türk Şehitlerini Anma Günü’nde Atatürk’ün askeri kişiliği açıklanacaktır.
  ü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında, TBMM’nin açılışı, milli egemenliğin demokrasi ile ilişkisi açıklanacaktır.
  ü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasında Atatürk’ün Türk bağımsızlığına verdiği önem, Samsun’a çıkışı ve milli bilinci uyandırışı işlenecektir.

  MADDE8 Tarihdersleriöğretimprogramlarındabelirtilenkazanı mvedavranışlardikkatealınarakderslerinişlenişindeu ygulanacakolanöğretimyöntemveteknikleribütünzümreö ğretmenlerininkatkılarıylaaşağıdaverilentablodayer aldığışekildebelirlenmiştir;

  TARİH DERSLERİNDE KULLANILABİLECEK YÖNTEM VE TEKNİKLER
  Araştırma Kavram Haritası Hazırlama Metin İnceleme
  Gezi-Gözlem-İnceleme Tablo Hazırlama Metin Yazma
  Anlatım Karşılaştırma Kompozisyon Yazma
  Soru-cevap Karşılaştırmalı Tablo Hazırlama Hikâye Yazma
  Bireysel Çalışmalar Şema Hazırlama Empati Yapma
  Grup Çalışması Bilgi Kartları Hazırlama Film-Belgesel-Tiyatro İzleme
  Grup Tartışması Afiş Hazırlama Ses kayıtları-Marş vb.dinleme
  Tekrarlama Broşür Hazırlama Sunu Hazırlama
  Yapılan işi Yorumlama Pano Hazırlama Sunum Yapma
  Bulmaca Hazırlama-Çözme Biyografi Çalışması Drama-Rol Yapma
  Harita Çalışması İçerik Analizi Yapma Şehir Araştırması Yapma
  Tarih (Zaman) Şeridi Hazırlama Eser İncelemesi


  MADDE 9 2014—2015Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi incelenerek resmi tatiller de göz önünealınarak iş günü aşağıdaki tabloda ki gibi şöyle tespit edildi;

  I.DÖNEM II. DÖNEM
  AYLAR İŞGÜNÜ AYLAR İŞGÜNÜ
  Eylül 12 Şubat 15
  Ekim 20 Mart 22
  Kasım 20 Nisan 21
  Aralık 23 Mayıs 19
  Ocak 16 Haziran 10
  TOPLAM 91 TOPLAM 87
  1.ve 2.DÖNEM GENEL TOPLAM
  178 İŞGÜNÜDÜR.


  Zümre başkanı Ömer UMUR ünitelendirilmiş yıllık planlar yapılırken iş günü hesaplarına itina gösterilmesini rica etti.
  TARİH DERSİ (9. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELER VE SÜRELERİ
  Tarih dersi öğretim programı haftada 2 saat esas alınarak hazırlanmıştır. tarih dersi (9. sınıf) öğretim programı 6 üniteden oluşmaktadır.
  1. Ünite: tarih Bilimi
  2. Ünite: Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
  3. Ünite: İlk Türk Devletleri
  4. Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı ( 13. Yüzyıla Kadar)
  5. Ünite: Türk-İslam Devletleri ( 10-13. Yüzyıllar)
  6. Ünite: Türkiye Tarihi ( 11-13. Yüzyıl)
  TARİH DERSİ (9. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ, KAZANIM SAYILARI, SÜRELERİ VE ORANLARI

  ÜNİTE KAZANIM SAYISI SÜRE/DERS SAATİ ORANI (%)
  I. ÜNİTE: tarih Bilimi 9 14 20
  II. ÜNİTE: Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar 6 10 14
  III. ÜNİTE: İlk Türk Devletleri 8 12 18
  IV. ÜNİTE: İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. Yüzyıla Kadar) 7 10 16
  V. ÜNİTE: Türk-İslam Devletleri (10-13. Yüzyıllar) 8 12 18
  VI. ÜNİTE: Türkiye Tarihi (11-13. Yüzyıl) 6 14 14
  Toplam 44 72 100

  Ortaöğretim 9. Sınıf tarih Dersi Öğretim Programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 11.10.2007 tarih ve 172 Karar Sayısı ile kabul edilmiştir. 2008–2009 eğitim ve öğretim döneminde uygulanması kararı alınmıştı.
  TARİH DERSİ (10. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELER VE SÜRELERİ
  Tarih dersi öğretim programı haftada 2 ders saati esas alınarak hazırlanmıştır. Tarihdersi (10. sınıf) öğretim programı 5 üniteden oluşmaktadır.
  1. Ünite: BEYLİKTEN DEVLETE (1300–1453)
  2. Ünite: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453–1600)
  3. Ünite: ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL)
  4. Ünite: AVRUPA VE OSMANLI DEVLETİ (XVIII. YÜZYIL)
  5. Ünite: EN UZUN YÜZYIL (1800–1922)
  TARİH DERSİ (10. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ, KAZANIM SAYILARI, SÜRELERİ VE ORANLARI
  ÜNİTE KAZANIM SAYISI SÜRE/DERS SAATİ ORANI (%)
  I. ÜNİTE: Beylikten Devlete (1300–1453) 9 12 17
  II. ÜNİTE: Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453–1600) 16 18 25
  III. ÜNİTE: Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl) 11 11 15
  IV. ÜNİTE: Avrupa ve Osmanlı Devleti (XVIII. Yüzyıl) 11 11 15
  V. ÜNİTE: En Uzun Yüzyıl (1800–1922) 17 20 28
  Toplam 64 72 100

  Ortaöğretim 10. Sınıf tarih Dersi Öğretim Programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 12.09.2011 ve 134sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
  11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELER VE SÜRELERİ
  Tarih Dersi (11. sınıf) Öğretim Programı haftada 4 ders saati esas alınarak hazırlanmıştır. tarih dersi (11. sınıf) öğretim programı 6 üniteden oluşmaktadır.
  1. Ünite: TÜRK DEVLET TEŞKİLATI
  2. Ünite: TÜRKLERDE TOPLUM YAPISI
  3. Ünite: TÜRKLERDE HUKUK
  4. Ünite: TÜRKLERDE EKONOMİ
  5. Ünite: TÜRKLERDE EĞİTİM
  6. Ünite: TÜRKLERDE SANAT
  11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ, KAZANIM
  SAYILARI, SÜRELERİ VE ORANLARI

  ÜNİTE KAZANIM SAYISI SÜRE/DERS SAATİ ORANI (%)
  I. ÜNİTE: TÜRK DEVLET TEŞKİLATI 8 34 25
  II. ÜNİTE: TÜRKLERDE TOPLUM YAPISI
  5 22 15
  III. ÜNİTE: TÜRKLERDE HUKUK
  5 22 15
  IV. ÜNİTE: TÜRKLERDE EKONOMİ 5 22 15
  V. ÜNİTE: TÜRKLERDE EĞİTİM
  5 22 15
  VI. ÜNİTE: TÜRKLERDE SANAT
  5 22 15
  Toplam 33 144 100

  Ortaöğretim 11. Sınıf tarih Dersi Öğretim Programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 12.09.2011 ve 134sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 2010–2011 eğitim ve öğretim döneminde uygulanması kararı alınmıştı.
  ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELER VE SÜRELERİ
  Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Öğretim Programı haftada 4 ders saati esas alınarak hazırlanmıştır. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Öğretim Programı 5 üniteden oluşmaktadır.
  1.Ünite: 20. YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA
  2.Ünite: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI
  3.Ünite: SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ
  4.Ünite: YUMUŞAMA DÖNEMİ VE SONRASI
  5.Ünite: KÜRESELLEŞEN DÜNYA
  ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ, KAZANIM SAYILARI, SÜRELERİ VE ORANLARI

  ÜNİTE KAZANIM SAYISI SÜRE/DERS SAATİ ORANI (%)
  I. ÜNİTE: 20. YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA 8 28 19
  II. ÜNİTE: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI 6 20 14
  III. ÜNİTE: SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ 9 28 20
  IV. ÜNİTE: YUMUŞAMA DÖNEMİ VE SONRASI 9 32 22
  V. ÜNİTE: KÜRESELLEŞEN DÜNYA 10 36 25
  Toplam 42 144 100

  Ortaöğretim “Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi” Öğretim Programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 11.05.2012 tarih ve 37 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
  TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELER VE SÜRELERİ
  Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı haftada 2 ders saati esas alınarak hazırlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı 7 üniteden oluşmaktadır.
  1. Ünite: 1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL
  2. Ünite: MİLLÎ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ
  3.Ünite: KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER
  4.Ünite: TÜRK İNKILÂBI
  5.Ünite: ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ
  6.Ünite: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI
  7.Ünite: ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ

  ÜNİTE KAZANIM SAYISI SÜRE/DERS SAATİ ORANI (%)
  I. ÜNİTE: 1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL 4 6 7
  II. ÜNİTE: MİLLÎ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ 7 8 11
  III. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER 5 8 8
  IV. ÜNİTE: TÜRK İNKILABI 12 16 19
  V.ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ 28 22 45
  VI. ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI 4 6 7
  VII.ÜNİTE: ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ 2
  2 3
  Toplam 62 72 100

  Ortaöğretim “Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük” Dersi Öğretim ProgramıTalim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 11.05.2012 tarih ve 36 Kararı ile kabul edilmiştir.
  MADDE 9 KARARLARI:
  Ø Bütün planlar yukarıdaki iş günü takvimine göre yapılacaktır.
  Ø Ünitelendirilmiş planların yapımında yukarıdaki öğretim programları kullanılacaktır.
  Ø 30.07.2003 Karar Tarihli, 226 Karar Sayılı, 2551 Tebliğler Dergisinde yayımlanan “ Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge “ gereği ünitelendirilmiş olarak yapılacaktır.
  Ø Öğretim programlarında kazanımlar, ders kitaplarında konular değişmiş olsa da MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 27.04.1998 karar tarihli ve 64 karar sayılı, 2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Atatürkçülük konularına hedef ve davranışlarda yer verilecektir.
  Ø TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ünitelendirilmiş yıllık planı yapılırken Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 14.06.2002 karar tarihli ve 272 karar sayılı, 2538 (ek 2539) sayılı Tebliğler Dergileri’nde yayımlanan Azınlıklar (Ermeni,Pontus-Rum,Süryaniler) ile ilgili konulara hedef ve davranışlarda yer verilecektir.
  Ø Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 11.05.2012 tarih ve 36 sayılı Kurul Kararı gereği hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programında ünite ders saatleri toplamı 68 yapmaktadır. Bu sebeple;
  2. ÜNİTE 8 saat iken plana 10 saat olarak
  4.ÜNİTE 16 saat iken 18 saat olarak alınacaktır.

  Bu doğrultuda tarih Dersleri Öğretim Programları ile ulaşılması beklenen temel beceriler şunlardır:
  v Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma
  v Eleştirel düşünme
  v Yaratıcı düşünme
  v İletişim kurma
  v Araştırma-sorgulama
  v Sorun çözme
  v Bilgi teknolojilerini kullanma
  v Girişimcilik
  v Gözlem yapma
  v Değişim ve sürekliliği algılama
  v Mekânı algılama
  v Sosyal katılım
  v tarih Dersleri Öğretim Programlarında yer alan tarihsel düşünme becerileri şunlardır:
  v Kronolojik düşünme
  v Tarihsel kavrama
  v Tarihsel analiz ve yorum
  v Tarihsel sorun analizi ve karar verme
  v Tarihsel sorgulamaya dayalı araştırma
  MADDE 10 Tarih Öğretmeni Aysun YAMAN:Orta Asya’nın yeri konusunda Coğrafya öğretmenleri, İlk Türk destanları, Yunus Emre, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli konularında Edebiyat öğretmenleri, Romen rakamları, takvimleri dönüştürme, konularında Matematik öğretmenleri, İslam tarihi ve medeniyeti konularında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri, Cumhuriyet kavramı işlenirken Felsefe gurubu öğretmenleri ile işbirliği faydalı olabilir.

  MADDE 11Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması konusunda Aysun YAMAN; Okulumuzda bulunan akıllı tahtalar etkin bir şekilde kullanılmalı. Akıllı tahta da haritalar klasörü oluşturularak derste gerekli tüm haritalar oraya aktarılmalı.
  Ömer UMUR; Öğrencilere performans çalışması verildiğinde mutlaka powerpoint veya herhangi bir video formatında sınıfa sunum yapması sağlanmalı. Geçmiş yıllarda çıkan tarih soruları StarBoard Software programına aktarmamız halinde ders sonunda ki değerlendirme kısmı çok daha verimli hale getirilebilir. Yıl içerisinde yapılacak olan ara zümre toplantılarında her üniteden farklı formatta sorular toplanarak, okul soru bankası oluşturulabilir. Böylece ortak sınavlarda soru tekrarına düşmekten kurtulunur. Akıllı tahta vasıtasıyla konularla ilgili kısa metrajlı filmler, belgeseller izletilebilir. İnteraktif bulmacalar ve etkinlikler yapılabilir.
  Aysun YAMAN: Sosyal medya da bir okul tarih Gurubu kurmak hem tarihe olan ilgiyi arttırabilir, hem de ora üzerinden öğrencilerle paylaşımda bulunulabilinir.
  MADDE 11 KARARLARI:
  Ø Her sınıfta akılla tahtada harita klasörü oluşturulacak.
  Ø Derste kullanılan sunular akıllı tahta da “tarih” klasöründe bırakılacak.
  Ø Performans ve proje çalışmalarının ders içi ve ders dışında sınıfa akıllı tahta yoluyla sunumu sağlanacak.
  Ø Okul tarih soru bankası oluşturulacak.
  Ø Geçmiş yılların üniversite tarih soruları StarBoard Software programına uygun hale getirilecek.
  Ø Her ders için belgesel, kısa film arşivi oluşturulacak.
  MADDE 12 Tarih derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan ilk kaynağımız Ders Kitabı’dır.Bu nedenle derslerimizde ilk olarak,Bakanlık tarafından okulumuza gönderilen ve öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtılacak olan MEB Yayınları’nın ders kitapları kullanılacaktır.
  Bundan başka; konuların özelliğine haritalar,grafikler,tarihi belgesel ve filmler,resimler,dergiler,tarihi romanlar, biyografiler,YGS-LYS Hazırlık Kitapları vb.kullanılması kararlaştırılmıştır.
  Tarih Öğretmeni Ömer UMUR, ‘’Tüm tarih grubu derslerinde işlenecek konular öğrencilere bir ders öncesinden duyurularak öğrencilerin derse hazır gelmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca YGS-LYS Hazırlık testleri ve özellikle son yıllarda sınavlarda çıkmış soruların çözümüyle öğrenci hazırlıklarının teşvik edilmelidir.’’ dedi.
  Aysun YAMAN ‘’Tarih derslerinde ders özetleri, öğrencilerin ders konularını daha iyi öğrenmelerini sağlayacak tarzda bulmacalar, boşluk doldurma etkinlikleri vb.etkinlikler verilmeli, test tekniğinin örneklerle öğretileceği özetler oluşturulmalı, konular işlenirken her aşamada YGS-LYS’de çıkmış sorular işlenmeli,örnek sorular sorulmalı,her üniteden sonra isteğe bağlı deneme amaçlı sınavlar yapılmalıdır,’’ dedi.
  MADDE 13Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak proje, gezi ve gözlemlerin planlanması konusunda söz alan Aysun YAMAN ; ‘‘Çanakkale,Bursa,İstanbul,Ankara gibi önemli şehirlerimize tarihi geziler yapılabilir.Ayrıcı il içerisinde bulunan müzelere de gezi yapılmalıdır.’’ dedi.
  MADDE 14Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ‘‘Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi’’ ile ilgili maddeleri aşağıdaki şekilde Ömer UMUR tarafından okundu.
  DÖRDÜNCÜ KISIM
  Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Ölçme ve Değerlendirme
  Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları
  MADDE 43- (1) Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir.
  a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur.
  b) Öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile işletmelerde beceri eğitiminde alınan puanlara göre tespit edilir.
  c) Sınav soruları, öğretim programlarında belirtilen genel ve özel amaçlarıyla öğrenme kazanımları esas alınarak hazırlanır.
  ç) Öğretmen, ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarıyla öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli izler ve değerlendirir.
  d) Öğrencilerin durumunu belirlemeye yönelik faaliyetler, ders ve etkinliklere katılım ile performans çalışmalarından oluşur.
  e) Öğrencilerin başarısının belirlenmesinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen araç ve yöntemlere önem verilir.
  f) Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde, geçerlilik, güvenirlilik ve kullanışlılık özellikleri açısından uygun ölçme araçları kullanılır. Ölçme aracının özelliğine göre cevap anahtarı, dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri hazırlanır ve kullanılır.
  g) Kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınır.
  Puanla değerlendirme
  MADDE 44- (1) Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir.
  (2) Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.
  Puan Derece
  85,00—100 Pekiyi
  70,00—84,99 İyi
  60,00—69,99 Orta
  50,00—59,99 Geçer
  0—49,99 Geçmez
  İKİNCİ BÖLÜM
  Sınavlar
  Yazılı ve uygulamalı sınavlar
  MADDE 45- (1) Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur.
  a) Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan dersler için ikiden; üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamaz.Sınav tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır.
  b) Aynı derse giren öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir.Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir.
  c) Gerektiğinde ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar yapılabilir. Bu sınavların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler millî eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça yürütülür.
  ç) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz.
  d) Soruların, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara ağırlık verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda tüm konuları kapsaması esastır.
  e) Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarları da soru tiplerine göre ayrıntılı olarak hazırlanır ve sınav kâğıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir.
  f) Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır.
  g) Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak zorunlu hâllerde fazladan bir sınav daha yapılabilir.
  ğ) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında (BEP) yer alan amaçlar esas alınır.
  (2) Yazılı sınavların klasik/yoruma dayalı olarak yapılması esastır. Ancak her dönemde her dersin sınavlarından biri test usulüyle de yapılabilir.
  Sınavlara katılmayanlar
  MADDE 48- (1) Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci, özrünü özrün başlangıcından itibaren 5 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 5 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır. Ancak kaza,ölüm,doğal afet,yangın uzun süreli tedavi gerektiren hastalık, gözaltına alınma ve tutuklanma gibi olağan dışı hâllerde bu süre okul yönetimince uzatılabilir.
  (2) Özrü okul yönetimince kabul edilen öğrencinin durumu ders öğretmenine yazılı olarak bildirilir. Bu öğrenci, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve önceden duyurularak bir defaya mahsus mazeret sınavına alınır, performans çalışması veya projesi kabul edilir. Bu sınav, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir.
  (3) Özürleri nedeniyle yılsonu beceri sınavına katılamayanlara; özrün sınav günü mesai saatinin bitimine kadar kurum müdürlüğüne bildirilmesi ve en geç beş iş günü içinde belgelendirilmesi kaydıyla kurum müdürlüğünce öğretmenler tatile girmeden önce uygun görülecek bir tarihte özrün süresi öğretmenlerin tatile girdiği tarihten sonraya rastlayan öğrenciler ise yeni ders yılının başlamasından önce sınava alınırlar.
  (4) Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir.
  Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması
  MADDE 49- (1) Öğretmenler sınav,performans çalışması ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirir ve sınav analizlerine göre ortak hataları açıklar.
  (2) Yazılı sınav, uygulama, performans çalışması ve projelerin değerlendirme sonuçları,yazılı sınavın yapıldığı tarih veya performans çalışmasının, uygulamanın yahut projenin teslim tarihini takip eden 10 gün içinde öğrenciye duyurulur ve e-Okul sistemine işlenir.
  (3) Sınav, performans çalışması ve projelerle ilgili evrak öğrencinin talebi halinde ders öğretmeni tarafından yeniden incelenip değerlendirilerek öğrenciyle paylaşılır.
  (4) Öğretmen tarafından yapılan yeni değerlendirmenin yeterli görülmemesi durumunda öğrenci okul yönetimine yazılı itirazda bulunulabilir. İtiraza ilişkin evrak okul yönetimince ders öğretmeninin dışında ilgili branştan en az iki öğretmenden oluşturulan komisyon, okulda yeterli öğretmen bulunmaması durumunda ise il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından incelenip değerlendirilerek öğrencinin nihai puanı belirlenir.
  (5) Uygun görülen performans çalışması ve projeler, öğrencileri özendirmek amacıyla sınıf veya okulun uygun yerinde sergilenebilir.
  MADDE 14 KARARLARI 9,10, 11. ve 12.sınıflarda okuttuğumuz derslerden sınav sayıları aşağıdaki gibidir.
  DERS ADI I.DÖNEM II. DÖNEM
  Tarih 9 2 2
  Tarih 10 2 2
  Seçmeli tarih 11 (2 Saatlik) 2 2
  Seçmeli tarih 11 (4 Saatlik) 3 3
  İnkılap Tarihi 2 2
  ÇTDT (2 Saatlik) 2 2
  ÇTDT (4 Saatlik) 3 3

  I.DÖNEM II. DÖNEM
  I.YAZILI II.YAZILI III.YAZILI I.YAZILI II.YAZILI III.YAZILI
  Tarih 9 ARALIK 3. HAFTA OCAK 2. HAFTA X NİSAN 3. HAFTA HAZİRAN 1.
  HAFTA
  X
  Tarih 10 ARALIK 2. HAFTA OCAK 2. HAFTA X NİSAN 1. HAFTA HAZİRAN 1.
  HAFTA
  X
  Seçmeli tarih 11 (2 Saatlik) KASIM 4. HAFTA OCAK 2. HAFTA X NİSAN
  5.
  HAFTA
  HAZİRAN 1.
  HAFTA
  X
  Seçmeli tarih 11 (4 Saatlik) KASIM 1. HAFTA ARALIK 2. HAFTA OCAK 2. HAFTA MART 2. HAFTA NİSAN
  4.
  HAFTA
  HAZİRAN 1.
  HAFTA
  İnkılap Tarihi ARALIK 1. HAFTA OCAK 1. HAFTA X NİSAN
  3.
  HAFTA
  HAZİRAN 1.
  HAFTA
  X
  ÇTDT (2 Saatlik) KASIM 4. HAFTA OCAK 2. HAFTA X NİSAN
  3.
  HAFTA
  HAZİRAN 1.
  HAFTA
  X
  ÇTDT (4 Saatlik) KASIM 1. HAFTA ARALIK 2. HAFTA OCAK 2. HAFTA MART 3. HAFTA NİSAN
  5.
  HAFTA
  HAZİRAN 1.
  HAFTA

  Ø Ortak değerlendirme yapılabilmesine imkân vermek üzere 9.10. 11 ve 12.sınıflarda okuttuğumuz derslerin 1.dönem ve 2.dönemki tüm sınavları ortak sınav ve sonuçları da ortak değerlendirme şeklinde yapılacaktır.
  Ø Yukarıdaki sınav tarihleri yıllık planlara uygun şekilde yerleştirilecek ve tarih Dersi Zümre Başkanı tarafından zümre başkanları toplantısında onaya sunulacaktır.
  Ø Sınavlar öncesi zümre toplantısı yapılacaktır.
  Ø Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince Zümre Toplantısı’nda hazırlanacaktır.
  Ø Sınav sonunda sorular ve cevap anahtarları öğrencilerin görebileceği panolara asılacak,ilan edilecektir.
  Ø Yazılı sınavların klasik / yoruma dayalı olarak yapılması esastır.Ancak her dönemde her dersin sınavlarından biri test usulüyle yapılacaktır.
  Ø Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılacaktır.
  Ø Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları,ders-zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilecek.
  Ø Sınavlara katılmayanlar hakkında Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 48. Madde hükümleri uygulanacaktır.
  Ø Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması konusunda aynı yönetmeliğin 49.Madde hükümleri uygulanacaktır.
  Ø Yazılı sınavlar haricinde 2 adet performans puanı verilecektir. Performans puanlarının birisi performans ödevinden, diğeri derse katılım, tutum ve davranışlardan verilecektir.
  MADDE 15MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ‘‘Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar’’ ile ilgili maddesi Aysun YAMAN tarafından aşağıdaki gibi okundu.
  Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar
  MADDE 50- (1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.
  (2) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.
  (3) Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir.
  (4) Proje ve seminer çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, bilgisayar,internet,kitaplık,spor salonu ve konferans salonu gibi imkânlardan etkili ve verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınır.
  (5) İşbirliği çerçevesinde, ilgili makamlardan izin ve onay alınmak şartıyla okulun amaçlarına uygun konferans ve seminerler düzenlenebilir.
  (6) Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir.Öğrencilerin bu etkinliklere katılmalarını teşvik etmek amacıyla okul yönetimince gerekli tedbirler alınır.
  (7) Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir.Topluma hizmet etkinlikleri ve diğer çalışmalar puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir.
  (8) Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları da performans çalışması kapsamında ayrıca notla değerlendirilir.
  Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda tarih derslerinden 2014—2015 Öğretim yılında öğrencilerimize aşağıdaki proje ve performans konularının verilmesi kararlaştırılmıştır.
  TARİH -9
  a) Türklerin tarih Boyunca Kullandıkları Takvimler
  b) İlkçağ Anadolu Uygarlıkları
  c) İlkçağ Mezopotamya Uygarlıkları
  d) Mezopotamya Medeniyetinin Dünya Kültür ve Medeniyetine Katkıları
  e) Mısır Uygarlığı
  f) Orta Asya Uygarlığı
  g) İslamiyet’ten önceki Orta Asya’da Kurulan Türk Devletleri ve Bu Devlerin Kültür ve Medeniyeti
  h) Asya Hun Devleti’nin Siyası Hayatı ve Mete Han Dönemi.
  i) Göktürkler ve Orhun Abideleri.
  j) Uygurlarda Kültürel Hayat.
  k) Hz. Muhammed Dönemi Savaşları’nın Sebepleri, Sonuçları ve İslam Tarihi’ndeki Önemleri.
  l) Dört Halife Dönemi
  m) İslam Dünyası’nda Derin Ayrılıklara Neden Olan Olaylar (Cemel Vakası,Sıffin Savaşı,Hakem Olayı ve Kerbela Olayı).
  n) İslamiyet’in Türk Dünyasındaki Etki ve Değişimleri
  o) Türkiye Tarihi Açısından Etkili Olan Savaşların Sebepleri ve Sonuçları ( Pasinler, Malazgirt ve Miryakefalon Savaşları).
  p) Anadolu’nun Türkleşmesi
  q) Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde Ermenilerin Durumu.
  r) 24 Oğuz boyu, boyların özellikleri ve sembolleri
  s) Türk-İslam Bilginleri
  t) Türkiye Selçuklu Devleti ve Haçlılar
  u) Kösedağ Savaşı ve Sonuçları
  v) Malazgirt Savaşı Sonrası Anadolu’da Kurulan Türk devlet ve Beylikleri (1.Beylikler Dönemi)
  w) Kösedağ Savaşı Sonrası Anadolu’da Kurulan Beylikler (II.Beylikler Dönemi)
  TARİH - 10
  a) Türklerin Rumeli’ye Geçişi ve Osmanlı-Haçlı Savaşları.
  b) Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu’nda Ahileri Etkisi.
  c) Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyüyüp Gelişmesini Sağlayan Faktörler.
  d) Orhan Bey,1.Murat ve Yıldırım Bayezid dönemlerinde Anadolu Türk Siyasi Birliği’ni Sağlama Faaliyetleri.
  e) Evlâd-ı Fatihan-Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askerî ve kültürel politikalar.
  f) I. Bayezid döneminde devlet düzenini yerleştirmek içi yapılan Siyasi ve Kültürel faaliyetler.
  g) Ankara Savaşı’nın sebebi, gelişmesi, sonuçları ve Fetret Dönemi.
  h) İstanbul’un Fethi’nin Türk ve dünya Tarihi açısından sebepleri, gelişmesi, sonuçları ve önemi.
  i) Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi ve Sonuçları.
  j) Osmanlı Devleti’nin Toprak Sistemi.
  k) Osmanlı Devleti’nin İskan Siyaseti
  l) Osmanlı Devleti’nin Ordu Teşkilatı.
  m) Coğrafi Keşifler ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri.
  n) Fransız İhtilali ve Osmanlı Devleti’ne etkileri
  o) Sanayi İnkılâbı ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri,
  p) Divan-ı Hümayun’un işleyişi, görevleri ve üyelerinin yetki ve sorumlulukları
  q) Osmanlı Devleti’nde Merkez Yönetimi.
  r) Osmanlı Devleti’nde Eyalet ve Taşra Yönetimi.
  s) Yeniçeri Ocağı,kuruluşu,faaliyetleri ve sonu.
  t) Tımarlı Sipahiler,kuruluşu,faaliyetleri ve sonu.
  u) Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan I.Dünya Savaşı başlangıcına kadar Ermeni Meselesi.
  v) 17.Yüzyılda Çıkan İç İsyanlar Sebep ve Sonuçları
  w) 17.Yüzyıl Islahatları
  x) III.Selim Dönemi Islahatları
  y) II.Mahmut Dönemi Islahatları
  z) 20.Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Katıldığı Savaşlar
  aa) Mısır Sorunu ve Çözümü
  bb) Boğazlar Sorunu
  cc) Osmanlı Devleti’nde Lonca Teşkilatı ve Faaliyetleri
  dd) Osmanlı’dan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okullar.
  ee) Kapitülasyonların Veriliş Nedenleri, Gelişimi Ve Sonuçları.
  ff) Nene Hatun’un Erzurum savunmasındaki rolü ve Aziziye Tabyalarının öneminin
  T.C İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - 11
  a) I. Dünya Savaşı’nın sebepleri, sonuçları ve savaş hakkında bilgi.
  b) Milli Cemiyetler ve Milli varlığa düşman cemiyetlerin amaçları ve çalışmaları.
  c) Mondros, Sevr, Mudanya ve Lozan Antlaşmalarının maddeleri ve bu antlaşmalara zemin hazırlayan olaylar.
  d) TBMM’nin açılması; açılmasına zemin hazırlayan olaylar ve TMMM’ye karşı çıkan ayaklanmalar.
  e) Devlet ve toplum kurumlarının çağdaşlaşması konusunda yapılan inkılaplar.
  f) Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri
  g) Cumhuriyet’e Yönelik Tehditler ve Sonuçları
  h) Atatürçülüğün Temel ilkeleri ve Bütünleyici ilkeler.
  i) Atatürk’ün hayatı, aldığı eğitim, katıldığı savaşlar, siyasi faaliyetleri ve fikirleri.
  j) Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
  k) Musul Sorunu ve Sonucu
  l) Boğazlar Sorunu ve Sonucu
  m) Hatay Sorunu ve Sonucu
  n) Kazım Karabekir’in Hayatı
  o) Lozan Barış Konferansı ve Antlaşması.
  p) Ermeni Sorunu,1915 Olayları ve Kurtuluş Savaşı’nda Ermenilerin Faaliyetleri
  q) Bütün Yönleri İle Kuva-yı Milliye
  TARİH 11. SINIF
  a) İslamiyet’ten önceki Türk Devletlerinde Ordu ve Devlet teşkilatı.
  b) Osmanlılarda ahilik ve Loca teşkilatları
  c) Kapitülasyonlar
  d) İzmir İktisat Kongresi ve Misak-ı İktisadi:
  e) Türklerde tarihsel süreçte eğitim
  f) Türklerde Osmanlıdaki ve günümüzdeki ekonomik gelişmeleri karşılaştırınız.
  ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYA TARİHİ
  a) İsrail –Arap Savaşları ve İsrail –Filistin sorunu
  b) Soğuk savaş dönemi Varşova Paktı ve Nato
  c) II. Dünya Savaşı nedenleri ve sonuçları
  d) Kore Savaşı ve Türkler
  e) Kıbrıs barış harekatı
  f) SSCB nin yıkılmasıyla birlikteki dünyadaki gelişmeler
  g) Ortadoğu’nun 20.yüzyılın başından günümüze tarihi
  Tarih Zümre Öğretmenleri olarak, tarih derslerinde verilen Proje ve Performans çalışmalarının dereceli puanlama anahtarıile değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır. Örnek için EK-1 e bakınız.
  MADDE 16

  2013 YILI LYS SONUÇLARI DOĞRULTUSUNDA İLİMİZ ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ
  KENDİ TÜRÜ İÇİNDE TARİH TESTİ ORTALAMALARI
  İl Başarı Sırası Okul Adı Tür Başarı Sırası Aday S. ORT. İl Başarı Sırası
  Genel Liseler
  1 Akkuş Akpınar Lisesi 168 13 15,9
  2 Korgan Lisesi 188 22 15,8
  3 Ordu Cumhuriyet Lisesi 254 93 15,2
  4 Ünye Tekkiraz Lisesi 262 12 15,2
  5 Gölköy Lisesi 568 24 14
  6 Ordu Lisesi 688 102 13,7
  7 Çaybaşı Lisesi 736 26 13,6
  8 Ünye Lisesi 799 59 13,4
  9 Fatsa Lisesi 943 97 13
  10 Ulubey Lisesi 1071 13 12,7
  11 Akkuş Lisesi 1150 21 12,5
  12 Perşembe Lisesi 1407 21 11,3
  13 Ünye Atatürk Lisesi 1427 38 11,2
  14 Kabadüz Lisesi 1479 14 10,7
  15 Çamaş Lisesi 1489 21 10,7
  16 Fatsa Bolaman Lisesi 1529 16 10,3
  17 Kabataş Lisesi 1553 36 9,95
  18 İkizce Lisesi 1570 5 9,55
  19 Gölköy Güzelyurt Lisesi 1575 10 9,45
  20 Gürgentepe Lisesi 1603 21 8,83

  MADDE 17 Dilek ve temennilerde söz alan olmayınca Zümre Başkanı Ömer UMUR yapılan bu toplantının ve alınan kararların okulumuza ve öğrencilerimize başarı getirmesini dileyerek toplantıyı sona erdirdi.


  Ömer UMUR Aysun YAMAN

  Zümre BAŞKANI tarih Öğretmeni
  Uygundur
  12.09.2013


  Yılmaz ÇAKMAK
  Okul MÜDÜRÜ
  2014—2015 EĞİTİM—ÖĞRETİM YILI TARİH GRUBU DERSLERİ
  SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR;

  Ø Bütün planlar yukarıdaki iş günü takvimine göre yapılacaktır.
  Ø Ünitelendirilmiş planların yapımında yukarıdaki öğretim programları kullanılacaktır.
  Ø 30.07.2003 Karar Tarihli, 226 Karar Sayılı, 2551 Tebliğler Dergisinde yayımlanan “ Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge “ gereği ünitelendirilmiş olarak yapılacaktır.
  Ø Öğretim programlarında kazanımlar, ders kitaplarında konular değişmiş olsa da MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 27.04.1998 karar tarihli ve 64 karar sayılı, 2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Atatürkçülük konularına hedef ve davranışlarda yer verilecektir.
  Ø TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ünitelendirilmiş yıllık planı yapılırken Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 14.06.2002 karar tarihli ve 272 karar sayılı, 2538 (ek 2539) sayılı Tebliğler Dergileri’nde yayımlanan Azınlıklar (Ermeni,Pontus-Rum,Süryaniler) ile ilgili konulara hedef ve davranışlarda yer verilecektir.
  Ø Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 11.05.2012 tarih ve 36 sayılı Kurul Kararı gereği hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programında ünite ders saatleri toplamı 68 yapmaktadır. Bu sebeple;
  2. ÜNİTE 8 saat iken plana 10 saat olarak
  4.ÜNİTE 16 saat iken 18 saat olarak alınacaktır.
  Ø Her sınıfta akılla tahtada harita klasörü oluşturulacak.
  Ø Derste kullanılan sunular akıllı tahta da “tarih” klasöründe bırakılacak.
  Ø Performans ve proje çalışmalarının ders içi ve ders dışında sınıfa akıllı tahta yoluyla sunumu sağlanacak.
  Ø okul tarih soru bankası oluşturulacak.
  Ø Geçmiş yılların üniversite tarih soruları StarBoard Software programına uygun hale getirilecek.
  Ø Her ders için belgesel, kısa film arşivi oluşturulacak.
  Ø Ortak değerlendirme yapılabilmesine imkân vermek üzere 9.10. 11 ve 12.sınıflarda okuttuğumuz derslerin 1.dönem ve 2.dönemki tüm sınavları ortak sınav ve sonuçları da ortak değerlendirme şeklinde yapılacaktır.
  Ø Yukarıdaki sınav tarihleri yıllık planlara uygun şekilde yerleştirilecek ve tarih Dersi Zümre Başkanı tarafından zümre başkanları toplantısında onaya sunulacaktır.
  Ø Sınavlar öncesi zümre toplantısı yapılacaktır.
  Ø Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince Zümre Toplantısı’nda hazırlanacaktır.
  Ø Sınav sonunda sorular ve cevap anahtarları öğrencilerin görebileceği panolara asılacak,ilan edilecektir.
  Ø Yazılı sınavların klasik / yoruma dayalı olarak yapılması esastır.Ancak her dönemde her dersin sınavlarından biri test usulüyle yapılacaktır.
  Ø Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılacaktır.
  Ø Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders-zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilecek.
  Ø Sınavlara katılmayanlar hakkında Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 48. Madde hükümleri uygulanacaktır.
  Ø Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması konusunda aynı yönetmeliğin 49.Madde hükümleri uygulanacaktır.
  Ø Yazılı sınavlar haricinde 2 adet performans puanı verilecektir. Performans puanlarının birisi performans ödevinden, diğeri derse katılım, tutum ve davranışlardan verilecektir.
  Ø tarih Zümre Öğretmenleri olarak, tarih derslerinde verilen Proje ve Performans çalışmalarının dereceli puanlama anahtarıile değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır. Örnek için EK-1 e bakınız.
  Ø Derste kullanılan sunular akıllı tahta da bir klasörde bırakılacak.
  Ø Performans ve proje çalışmalarının ders içi ve ders dışında sınıfa akıllı tahta yoluyla sunumu sağlanacak.
  Ø okul tarih soru bankası oluşturulacak.
  Ø Geçmiş yılların üniversite tarih soruları StarBoard Software programına uygun hale getirilecek.
  Ø Her ders için belgesel, kısa film arşivi oluşturulacak.

  EK-1

  PERFORMANS GÖREVİ
  … /….. / …........
  DERS: Tarih
  ÜNİTE: tarih bilimi
  KONU: Tarihe yardımcı bilimler.
  AMAÇ: Yerel tarih çalışması ile öğrencilerin yaşadığı bölgedeki tarihi mekanları öğrenirken yardımcı bilimlerin önemini kavramak.
  YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin.

  1. Çalışmayı nasıl yapacağınızı planlayarak, gerekli tarihi araştırmayı yapınız
  2. Çalışmanızda tarihe yardımcı bilimler ile ilgili bölümleri yazınız.
  3. Konuyla ilgili çeşitli resim ve fotoğraflar kullanabilirsiniz.
  4. İnternet, kaynak kişi,kitaplar ve dergilerden yararlanınız.
  5. Faydalandığınız kaynakları çalışma sonunda belirtiniz
  6. Çalışmalarınızı 10 gün içerisinde teslim ediniz.
  7. Yaptığınız araştırmanın sonucunu sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.  Dereceli puanlama anahtarı
  Öğrencinin Adı Soyadı :
  Sınıfı :
  No :
  Puan :
  Değerlendirme
  Ölçütleri
  Çok İyi
  (4)
  İyi
  (3)
  Orta
  (2)
  Zayıf
  (1)
  Puan
  Çeşmenin tarihi hakkında bilginin toplanması
  Konu içeriğine uygun olarak diğer bilimlerle ilişkisini açıklama
  Tarihe yardımcı bilimlerin önem sırasını kavrama
  Görsel anlamda ilgili resimlerin kullanılması
  Resimler ile yardımcı bilimler arasında ilişki kurma.
  Çalışmanın düzeni, görünüşü, yazım kurallarına uygunluğu
  Çalışmayı zamanında yapma
  Konunun sınıf ortamında sunulması

  Puan: Toplam puan 100 ile çarpılır ve 32 tam puana bölünerek bulunur. Örnek: Öğrenci 16 puan almış olsun: 100 x 16 = 1600, 1600 / 32 = 50’dir. 50, öğrencinin yüzlük sistemde almış olduğu puandır.


  tarih Öğretmeni


  Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür; ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.<br />OFLU/TARİHÇİ<br /><br />

 2. #2
  umuro - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  01.Mayıs.2008
  Yaş
  36
  Mesajlar
  1,451
  Paylaştığım zümreler sitemizden alınan zümrelerin güncel halidir.

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap

Giriş