2017–2018 EĞİTİM—ÖĞRETİM YILI
............................................. LİSESİ
TARİH GRUBU DERSLERİ (TARİH-9,TARİH-10 VE T.C.İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-11,SEÇMELİ TARİH DERSLERİ-SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ )
SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
Toplantı No : -1-
Toplantı Tarihi : 08 / 09 / 2017 Cuma
Toplantı Saati : 10 : 00
Toplantı Yeri : Öğretmenler Odası
Toplantıya Katılanlar : ....................................

GÜNDEM MADDELERİ

1) Açılış ve yoklama. 2) Milli Eğitim Bakanlığı, Orta Öğretim Genel Müdürlüğü’nün 83203306-10.06.01-E.9580952 sayılı ve 07.09.2016 tarihli “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinliği’ konulu genelgenin(2016/18) incelenmesi 3) 01/07/2015 tarih ve 29403 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği”nin ve yönetmelikte yapılan 28/10/2016 tarih ve 29871 sayılı ve 26/03/2017 tarih ve 30019 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişikliklerin incelenmesi,
4) Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması, 5) Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, Türk millî eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması, 6) Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması, 7) Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi, 8) Tarih Dersleri Öğretim Programları, ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi, 9) Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi, 10) Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması, 11) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi, 12) Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması, 13) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması, sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçütleriyle puanlarının belirlenmesi, 14) Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programlarıyla okul ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması, 15) Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi, 16) 2017-2018 eğitim-öğretim yılında uygulanacak yeni müfredatın incelenmesi, 17) 01/07/2015 tarih ve 29403 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ‘‘Öğrenci Davranışları ve Öğrencilerin Korunması’’ ile ilgili maddenin okunup incelenmesi. 18) Dilek ve Temenniler,Kapanış
Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
MADDE -1- Zümre başkanlığına Tarih Öğretmeni .................... seçildi. Zümre Başkanı ..........................; 2017—2018 Eğitim—Öğretim yılının okulumuza ve Türk Milli Eğitimi’ne hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı açmıştır. Diğer Tarih öğretmenlerinin de toplantıda hazır olduğu görülmüştür. MADDE -2- Milli Eğitim Bakanlığı’nın “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinliği’ konulu genelgesi zümre başkanı ............................. tarafından okundu. Bu hususta bakanlığımızın okulların açıldığı ilk hafta için yaptığı çalışma takvimine uyulmasına ve okul idaresinin belirleyeceği plan doğrultusunda hareket edilmesine karar verildi. Zümre başkanı ............................. ‘‘Vatan savunması, istiklâl ve istikbal uğruna canlarını feda eden “15 Temmuz Şehitleri’mizin unutturulmamasının ve Demokrasi, şehitlik, millî irade, yurt savunması konularında öğrencilerimizin bilinçlendirilmesinin eğitim-öğretim faaliyetinin özünü oluşturduğunu ifade etti. MADDE -3- .................................; 01/07/2015 tarih ve 29403 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği”ni okudu. Yönetmeliğin 111. Maddesi baz alınarak gündem maddeleri oluşturuldu. MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ'nde belirtilen esasların uygulanacağı ifade edildi.Yönetmelikte yapılan değişiklikler incelendi . MADDE -4- 2016—2017 Eğitim—Öğretim yılı sonunda yapılan zümre toplantısında alınan kararlar ............................... tarafından okundu. Tarih Öğretmenleri olarak Tarih derslerinde Okul Tarih Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı kararlarına ve Eğitim Bölgesi Tarih Zümre Başkanları Kurulu Toplantı kararlarına uygun hareket edildiğine karar verilmiştir. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında da zümre öğretmenleri arasında diyaloğun aynen devam etmesi kararlaştırıldı. MADDE -5-
Tarih öğretmeni M.Şirin UĞURLİ; 14 Haziran 1973 tarih ve 14574 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1739 karar no’lu “Milli Eğitim Temel Kanunu” ‘nun 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15,17 ve 28. Maddeleri, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 5.,6. ve 7.maddeleri ile Müfredat programında yer alan Tarih Dersinin Genel Amaçları okundu.
MADDE -6-Türk İnkılabının tarihi, anlamını ve önemini bütün nesillere kavratmak gerektiğini vurgulayan Zümre Başkanı ......................................, Türkiye’nin Atatürk ‘ü ve Atatürkçülüğü anlayan nesiller sayesinde kalkınacağını belirtti. 27.04.1998 tarih ve 64 sayılı kurul kararı ile kabul edilen ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yer alan konular esas alınarak planlamanın yapıldığını; Atatürk’ün milliyetçilik ve medeniyetçilik anlayışının derslerde sık sık bahsedileceğini ve öğrencilere geleceklerini kurgulama noktasında Atatürk’ün hayatının kavratılacağını vurguladı. ................................. “ Atatürk’ün çeşitli yönlerini, devlet adamlığını, kişiliğini, inkılâpçılığını, Türk milletine olan bağlılığını öğrencilerimize anlatarak, onlardaki sorumluluk duygusunu geliştirmemiz gerekir.”dedi. Tarih dersini işlerken yeri geldiğinde öğrencilerimize geçmişle günümüz arasında bağ kurdurularak, tarih tecrübesinden yararlanılması, Atatürk ilke ve inkılaplarına derslerimizde mutlaka yer verilmesi, önemli gün ve haftalarda Atatürk ilke ve inkılaplarının öneminin vurgulanması ve bu konuda diğer branşlardaki arkadaşlara yardımcı olunması gerektiğine karar verildi. Atatürkçülük konuları işlenirken aşağıdaki maddeler üzerinde özenle durulması kararlaştırıldı. a) Atatürk’ün Türk tarihine verdiği önem b) Ünlü devlet adamları, kahramanlar, ıslahatçılar ve başka milletlerin büyük unvanı almış kralları, Atatürk’ün kişiliği inkılâpları ile karşılaştırılıp onun XX. asırdaki üstün kişiliği vurgulanacaktır. c) Tarihimizde gurur duyduğumuz kahramanlıkları anlatırken Atatürk ile bağlantı kurulacak, örnek devlet adamı olması, eserleri, getirdiği yenilikler ifade edilecek. d) Osmanlı İmparatorluğunda yapılan ıslahatlar anlatırken, bunların Atatürk inkılâpları ile karşılaştırmaları yapılacak. Bu ilke ve inkılâpların çağdaş medeniyet seviyesini amaçladığı ve devamlılık arz ettiği vurgulanacak e) Türkiye Tarihinde bir dönüm noktası olan Malazgirt, Miryokefalon savaşları işlenirken, Kurtuluş Savaşımız sonundaki Başkomutanlık Meydan Savaşının önemi kavratılacak. f) 1683 Viyana bozgunu ve diğer yenilgilerimiz açıklanırken Osmanlı topraklarındaki geri çekilmenin Sakarya ile son bulduğu Türkiye’nin ters giden talihinin büyük kurtarıcımız Atatürk ile değiştiği vurgulanacak. g) Kanuni Sultan Süleyman zamanında Fransızlara verilen kapitülasyonların Lozan Barışı ile kaldırıldığı açıklanacak. ı) Kültür ve sanat hareketleri işlenirken Cumhuriyet devri sanatıyla karşılaştırmaları yapılacak i) Mahalli bayramlar ve mahalli kurtuluş günlerinde Atatürk’ün kişilik özelliklerine, fikirlerine, başarılarına yer verilecektir. l) Atatürkçülük ile ilgili olarak işlenen konular ders defterlerinde belirtilecek ..............................; ‘‘Okulumuzda okutulan Tarih derslerinin (Tarih-9,Tarih-10,T.C.İnk.Tar.ve Atatürküçülük-11) Öğretim Programları’nda yer alan ATATÜRKÇÜLÜK konuları, 27.04.1998 tarih ve 64 sayılı kurul kararı ile kabul edilen ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan konuları olduğunu hatırlatmış ve ünitelendirilmiş yıllık ders planları ile derslerde konular işlenirken bu konulara yer vermeliyiz.’’ dedi. Tarih grubu dersleri zümresinin Atatürkçülük ile ilgili belirlediği konular şunlardır:
« 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında, Cumhuriyetçilik ilkesi açıklanarak demokrasi ile ilişkisi üzerinde durulacaktır.
« 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Atatürk’ün siyasi hayatı ve ileri görüşlülüğü anlatılacaktır.
« 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Atatürk’ün eğitim felsefesi ve Türk milli eğitimine verdiği önem anlatılacaktır.
« 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün önemi ve Mehmet Akif ERSOY’un hayatı anlatılacak.
« 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Türk Şehitlerini Anma Günü’nde Atatürk’ün askeri kişiliği açıklanacaktır.
« 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında, TBMM’nin açılışı, milli egemenliğin demokrasi ile ilişkisi açıklanacaktır.
« 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasında Atatürk’ün Türk bağımsızlığına verdiği önem, Samsun’a çıkışı ve milli bilinci uyandırışı işlenecektir.
MADDE-7- Öğretim programlarında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak okulumuzda okutulan Tarih derslerinde,derslerin işlenişinde uygulanacak olan öğretim yöntem ve teknikleri aşağıda verilen tabloda yer aldığı şekilde belirlenmiştir;
TARİH DERSLERİNDE KULLANILABİLECEK YÖNTEM VE TEKNİKLER
Araştırma Kavram Haritası Hazırlama Metin İnceleme
Gezi-Gözlem-İnceleme Tablo Hazırlama Eser İncelemesi
Anlatım Karşılaştırma Kompozisyon Yazma
Soru-cevap Karşılaştırmalı Tablo Hazırlama Harita Çalışması
Bireysel Çalışmalar Şema Hazırlama Empati Yapma
Grup Çalışması Bilgi Kartları Hazırlama Film-Belgesel-Tiyatro İzleme
Grup Tartışması Afiş Hazırlama Ses kayıtları-Marş vb.dinleme
Tekrarlama Broşür Hazırlama Sunu Hazırlama
Yapılan işi Yorumlama Pano Hazırlama Sunum Yapma
Bulmaca Hazırlama-Çözme Biyografi Çalışması Drama-Rol Yapma
Tarih (Zaman) Şeridi Hazırlama İçerik Analizi Yapma Şehir Araştırması Yapma
Tarih öğretmeni Nurettin YİĞİT; derslerimizde konular işlenirken Anlatım, Soru-Cevap metot ve tekniğinin uygulanmasının ayrıca Fatih Projesi dökümanlarından yararlanılmasının faydalı olacağını belirtti Konunun özelliğine göre haritanın getirilmesinin faydalı olacağını söyledi. Bunun yanında dersin işlenişinde aşağıda belirtilen hususlara değinilmiştir.
ü Etkileşimli tahtanın etkin olarak derslerde kullanılması
ü Yeni konu anlatırken, öğrenci ihtiyaçları ile bağlantı kurulmasına;
ü Sınıfa iyi yapılandırılmış etkinlikler planlayarak gelinmesine; hazırlanacak etkinliklerin, öğrencilerin analiz, sentez, değerlendirme, ilişkilendirme, sınıflandırma, genelleme ve sonuç çıkarma gibi yüksek seviyede matematiksel düşünme becerileri kazanmalarına yönelik olmasına;
ü Derslere başlamadan önce, dersin konuları ile kaynak alanlarının belirlenmesine; konunun özelliğine göre uygun metodun seçilmesine ve derslere hazırlıklı girilmesine;
ü Konunun işlenmesi sırasında öğrencilerin faydalanacakları her çeşit kaynak ve araç - gereçlerin tespiti ile bunlardan nasıl faydalanılacağı öğrencilere açıklanmasına;
ü İşlenecek konunun önce öğrencilere takdim edilmesine, geçmiş konu ile işlenecek konu arasında bağlantı kurulmasına; ders işlenirken zümre toplantısında alınan kararlara uyulmasına;
ü Öğrencilere adları ile hitap edilmesine, farklı yorum getiren öğrencinin ödüllendirilmesine
ü Öğrencilerin Türk tarihini ve Türk dilini sevmesine, Türk dilini kullanmada kendine ve milletine güven duymasına, milli duyguların gelişmesine önayak olunmasına;
ü Öğrencilerin kavrama gücünün göz önünde bulundurulmasına.
ü Uyarılan insanların uyarılmayanlara göre daha kolay öğreneceği esası dikkate alınarak,
genellikle ödül alma uyarımı ile öğrenci öğrenmesinin desteklenmesine; ıstırap, korku ve endişe vermek gibi uyarımlar,duygusal dengeyi bozup öğrenmeyi engelleyeceğinden uyarımın ölçülü olmasına dikkat edilmesine;

ü Öğrencilerin aktif olarak öğretime katılmalarının sağlanmasına;
ü Öğretimin, somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru yapılmasına;
ü Öğrenci için henüz anlamsız olan bir konu alanındaki öğretimde Tümevarım, anlamlı olan bir konu alanındaki bir öğretimde ise, Tümdengelim yöntemlerinin; konu anlatımlarında “Beyin Fırtınası” ve “Problem Çözme” metotlarının mutlaka ve sıkça kullanılmasına;
ü Yazı tahtasını kullanırken; tahtayı nasıl kullanacağının önceden plânlanmasına, yazılan şeylerin önünün kapatılmamasına, yazı tahtasının çok fazla doldurulmamasına, önemli kısımların renkli kalemle yazılmasına, kavram haritalarının sıkça kullanılmasına; dikkat çekilmiştir.

MADDE-8- 2017-2018 Eğitim—Öğretim Yılı Çalışma Takvimi incelenerek resmi tatiller, bayram tatilleri de göz önünde tutularak derslere göre iş günü aşağıdaki belirtildiği gibidir. EYLÜL:10 -EKİM:22- KASIM:22 -ARALIK:21 -OCAK:14 -ŞUBAT:18 -MART:22 -NİSAN:20 -MAYIS:22 -HAZİRAN:6 I.DÖNEM: 89 gün II.DÖNEM: - 88 gün TOPLAM:36 hafta 177 işgünüdür.
Okulumuzda okutulan Tarih Dersleri için hazırlanacak olan Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planları’nda esas alınacak Öğretim Programları ve diğer hususlar şu şekildedir; Tarih 9.Sınıflarda; « Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17/07/2017 karar tarihli ve 90 karar sayılı, 2718 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan ve aşağıdaki tabloda yer verilen Tarih Dersi 9.Sınıf Öğretim Programı esas alınacaktır. «
ÜNİTE
ÜNİTENİN ADI
KAZANIM SAYISI
SÜRE/DERS SAATİ
ORANI (%)
I.ÜNİTE
TARİH VE TARİH YAZICILIĞI
6
10
13,8
II.ÜNİTE
KADİM DÜNYADA İNSAN
10
26
36,1
III.ÜNİTE
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA AVRASYA
6
12
16,7
IV.ÜNİTE
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU
5
12
16,7
V.ÜNİTE
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABÛLÜ VE ANADOLU'YA YERLEŞMESİ
4
12
16,7
TOPLAM
31
72
100


TARİH DERSİ (10. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELER VE SÜRELERİ

Tarih dersi öğretim programı haftada 2 ders saati esas alınarak hazırlanmıştır. Tarih
dersi (10. sınıf) öğretim programı 5 üniteden oluşmaktadır.

1. Ünite: BEYLİKTEN DEVLETE (1300–1453)
2. Ünite: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453–1600)
3. Ünite: ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL)
4. Ünite: DİPLOMASİ VE DEĞİŞİM (XVIII. YÜZYIL)
5. Ünite: EN UZUN YÜZYIL (1800–1922)

TARİH DERSİ (10. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ, KAZANIM SAYILARI, SÜRELERİ VE ORANLARI

ÜNİTE
KAZANIM SAYISI
SÜRE/DERS SAATİ
ORANI (%)
I. ÜNİTE: Beylikten Devlete (1300–1453)
9
12
17
II. ÜNİTE: Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453–1600)
16
18
25
III. ÜNİTE: Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
11
11
15
IV. ÜNİTE: Diplomasi ve Değişim (XVIII. Yüzyıl)
11
11
15
V. ÜNİTE: En Uzun Yüzyıl (1800–1922)
17
20
28
Toplam
64
72
100

Ortaöğretim 10. Sınıf Tarih Dersi Öğretim Programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 12.09.2011 ve 134sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELER VE SÜRELERİ

Tarih Dersi (11. sınıf) Öğretim Programı haftada 4 ders saati esas alınarak hazırlanmıştır. Tarih dersi (11. sınıf) öğretim programı 6 üniteden oluşmaktadır.

1. Ünite: TÜRK DEVLET TEŞKİLATI
2. Ünite: TÜRKLERDE TOPLUM YAPISI
3. Ünite: TÜRKLERDE HUKUK
4. Ünite: TÜRKLERDE EKONOMİ
5. Ünite: TÜRKLERDE EĞİTİM
6. Ünite: TÜRKLERDE SANAT11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ, KAZANIM
SAYILARI, SÜRELERİ VE ORANLARI
ÜNİTE
KAZANIM SAYISI
SÜRE/DERS SAATİ
ORANI (%)
I. ÜNİTE: TÜRK DEVLET TEŞKİLATI
8
34
25
II. ÜNİTE: TÜRKLERDE TOPLUM YAPISI
5
22
15
III. ÜNİTE: TÜRKLERDE HUKUK
5
22
15
IV. ÜNİTE: TÜRKLERDE EKONOMİ
5
22
15
V. ÜNİTE: TÜRKLERDE EĞİTİM
5
22
15
VI. ÜNİTE: TÜRKLERDE SANAT
5
22
15
Toplam
33
144
100

Ortaöğretim 11. Sınıf Tarih Dersi Öğretim Programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 12.09.2011 ve 134sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 2010–2011 eğitim ve öğretim döneminde uygulanması kararı alınmıştı.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELER VE SÜRELERİ

Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı haftada 2 ders saati esas alınarak hazırlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı 7 üniteden oluşmaktadır.

1. Ünite: 1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL
2. Ünite: MİLLÎ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ
3.Ünite: KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER
4.Ünite: TÜRK İNKILÂBI
5.Ünite: ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ
6.Ünite: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI
7.Ünite: ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ

ÜNİTE
KAZANIM SAYISI
SÜRE/DERS SAATİ
ORANI (%)
I. ÜNİTE: 1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL
4
6
7
II.ÜNİTE: MİLLÎ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ
7
8
11
III.ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER
5
8
8
IV.ÜNİTE: TÜRK İNKILABI
12
16
19
V.ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ
28
22
45
VI.ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI
4
6
7
VII.ÜNİTE: ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ
2
2
3
Toplam
62
72
100
Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi 12. Sınıflarda; « Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 02/05/2017 karar tarihli ve 39 karar sayılı, 2718 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan ve aşağıdaki tabloda yer verilen Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (12.Sınıf) Öğretim Programı esas alınacaktır.
ÜNİTE
Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
KAZANIM SAYISI
SÜRE/DERS SAATİ
ORANI (%)
I.ÜNİTE
İki Küresel Savaş Arasında Dünya
5
12
16,7
II.ÜNİTE
İkinci Dünya Savaşı
5
12
16,7
III.ÜNİTE
Soğuk Savaş Dönemi
5
14
19,4
IV.ÜNİTE
Yumuşama Dönemi ve Sonrası
6
16
22,2
V.ÜNİTE
Küreselleşen Dünya
7
18
25
TOPLAM
28
72
100
2017—2018 Eğitim—Öğretim yılında hazırlanacak olan Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planları’na,yukarıdaki öğretim programlarına ilave olarak aşağıda verilen bilgilerle ilgili hususlar da eklenecektir. « Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 27.04.1998 karar tarihli ve 64 karar sayılı, 2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Atatürkçülük konularına hedef ve davranışlarda yer verilecektir. « Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 14.06.2002 karar tarihli ve 272 karar sayılı, 2538 (ek 2539) sayılı Tebliğler Dergileri’nde yayımlanan Azınlıklar (Ermeni,Pontus-Rum,Süryaniler) ile ilgili konulara hedef ve davranışlarda yer verilecektir. « Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 30.07.2003 karar tarihli ve 226 karar sayılı, 2551 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “ Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge “ dikkate alınarak Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planları hazırlanacaktır.
Tarih Dersleri Öğretim Programları ile ulaşılması beklenen temel beceriler şunlardır:
v Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma
v Eleştirel düşünme
v Yaratıcı düşünme
v İletişim kurma
v Araştırma-sorgulama
v Sorun çözme
v Bilgi teknolojilerini kullanma
v Girişimcilik
v Gözlem yapma
v Değişim ve sürekliliği algılama
v Mekânı algılama
v Sosyal katılım


Tarih Dersleri Öğretim Programlarında yer alan tarihsel düşünme becerileri şunlardır:

v Kronolojik düşünme
v Tarihsel kavrama
v Tarihsel analiz ve yorum
v Tarihsel sorun analizi ve karar verme
v Tarihsel sorgulamaya dayalı araştırma
Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...MADDE-9- Tarih Öğretmeni ...............................; Tarihi mekânlar ve Devletlerin kurulduğu yerler konusunda Coğrafya öğretmenleri, İlk Türk destanları, Göktürk ve Uygur Alfabesi , Orhun Kitabeleri, Yunus Emre, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli konularında Edebiyat öğretmenleri, Romen rakamları, takvimleri dönüştürme, konularında Matematik öğretmenleri, Laiklik konusu işlenirken ve İslam tarihi ve medeniyeti konularında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri, Cumhuriyet kavramı işlenirken Felsefe gurubu öğretmenleri ile işbirliğinin faydalı olacağını belirtti. ...........................; 9,10 ve11.sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin başarı / başarısızlık durumları konusunda Müdür Yardımcısı, Rehber Öğretmen, Sınıf Rehber Öğretmenleri, Ders Öğretmenleri ve Öğrenci Velisi ile görüşüleceğini söyledi.
MADDE-10- Zümre Başkanı ..............................; eğitim ve öğretimde kaliteyi artırmak için çağın gerektirdiği gelişmeleri doğru algılayıp değerlendirerek eğitim çalışmalarının niteliklerinin sürekli yükseltilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Bu hususta Fatih projesi kapsamında yapılanların eğitim adına heyecan verici olduğu belirtildi. Bilginin dijital yollardan üretilmesi ve paylaşılmasının önemli olduğu vurgulandı. Her sınıfa etkileşimli tahta, her öğrenciye tablet ve internetin erişime açık olması eğitim adına önemli ve sevindirici gelişmeler olduğunun altı çizildi. Alpaslan KILIÇ; eğitimde kaliteyi artırmak için konuları işlerken dersleri soyutluktan kurtarıp somut hale getirmenin yararlı olacağını bu amaçla konular işlenirken konuya göre uygun kaynak araç ve gereçlerden yararlanılabileceğini söyledi. Ayrıca okulumuzun internet sayfasına yüklenmiş ders videoları ile EBA metaryellerinin öğrencilere tavsiye edilelebileceğini belirtti. Tarih Öğretmeni ...........................; derslerde görselliğin artması ile ders işlemenin daha zevkli ve verimli hale geleceğini belirtti. Derslerin işlenişinde slayt ve haritaların kullanımının önemli olduğunu söyledi. Ayrıca; öğrencilerin performans çalışması veya proje ödevlerini powerpoint veya herhangi bir video formatında hazırlayarak sunum yapmasının faydalı olacağını belirtti. Zümre Başkanı ...............................; konularla ilgili kısa metrajlı filmler ve belgeseller izletilmesinin yararlı olacağını söyledi. MADDE-11- Tarih derslerinin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan ilk kaynağımız Ders Kitabı’dır. M.Şirin UĞURLİ; öğrenciye ders araç ve gereçlerini kullanmak alışkanlığını vermek amacıyla her öğrencinin derse gelirken ders kitabı, defteri, getirmesi ve kontrollerin düzenli olarak yapılması gerektiğini belirti . Tarih Öğretmeni ..........................;‘’Tüm tarih grubu derslerinde işlenecek konular öğrencilere bir ders öncesinden duyurularak öğrencilerin derse hazır gelmeleri sağlanmalıdır. Son yıllarda sınavlarda çıkmış soruların çözümüyle öğrencinin derse ilgisi teşvik edilmelidir.’’ dedi. Tarih Öğretmeni ...............................; öğrencilerin okul kütüphanesinde bulunan kaynak kitap ve ansiklopedileri kullanmaya teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.Konuların özelliğine haritalar, grafikler, tarihi belgesel ve filmler,resimler, dergiler, tarihi romanlar ve biyografilerin kullanılması kararlaştırılmıştır. MADDE-12- Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek,yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması konusunda söz alan Tarih Öğretmeni ....................................;‘‘Okulumuzun bulunduğu il ve ilçenin binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip olması,her köşesinin tarihi mekan ve eserlerle dolu olması nedeniyle,derslerde işlenecek konuların özelliğine gore öğrencilerimizi geziye götürebiliriz. Şartlar elverir, maddi sorunlar aşılabilirse okul İdaresi, Öğrenci velileri ile birlikte hareket ederek ilimizde bulunan tarihi mekanlara geziler düzenlenebilir.’’ dedi. MADDE-13- Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ‘‘Öğrenci Başarısısnın Değerlendirilmesi’’ ile ilgili maddeleri aşağıdaki şekilde ........ .................... tarafından okundu.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları

MADDE 43- (1) Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir.
a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur.
b) Öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile işletmelerde beceri eğitiminde alınan puanlara göre tespit edilir.
c) Sınav soruları, öğretim programlarında belirtilen genel ve özel amaçlarıyla öğrenme kazanımları esas alınarak hazırlanır.
ç) Öğretmen, ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarıyla öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli izler ve değerlendirir.
d) Öğrencilerin durumunu belirlemeye yönelik faaliyetler, ders ve etkinliklere katılım ile performans çalışmalarından oluşur.
e) Öğrencilerin başarısının belirlenmesinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen araç ve yöntemlere önem verilir.
f) Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde, geçerlilik, güvenirlilik ve kullanışlılık özellikleri açısından uygun ölçme araçları kullanılır. Ölçme aracının özelliğine göre cevap anahtarı, dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri hazırlanır ve kullanılır.
g) Kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınır.

Puanla değerlendirme
MADDE 44- (1) Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir.
(2) Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.
Puan Derece
85,00-100 Pekiyi
70,00-84,99 İyi
60,00-69,99 Orta
50,00-59,99 Geçer
0-49,99 Geçmez


İKİNCİ BÖLÜM
Sınavlar
Yazılı ve uygulamalı sınavlar

MADDE 45- (1) Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur.
a) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır. Öğrenciler her dersten en az iki yazılı sınava katılmak zorundadırlar.

b) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğretmenin/öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm dersler ile güzel sanatlar ve spor liselerinde bireysel veya grup olarak okutulan derslerin yazılı ve uygulamalı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ortak sınav yapılmaz.

c) Gerektiğinde ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar yapılabilir. Bu sınavların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler millî eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça yürütülür.
ç) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz.
d) Soruların, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara ağırlık verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda tüm konuları kapsaması esastır.
e) Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarları da soru tiplerine göre ayrıntılı olarak hazırlanır ve sınav kâğıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir.
f)(Değ: 13/09/2014-29118 RG) Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde iki defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır.
g) Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak zorunlu hâllerde fazladan bir sınav daha yapılabilir.
ğ)Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında (BEP) yer alan amaçlar esas alınır.
h) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır.
(2) Yazılı sınavların klasik/yoruma dayalı olarak yapılması esastır. Ancak her dönemde her dersin sınavlarından biri test usulüyle de yapılabilir.


Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 47- (1) Ölçme sonuçları, eğitim ve öğretimin amaçlarına ve derslerin programlarındaki kazanımlara ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, ulaşılamayan kazanımlarla ilgili olarak ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılır.
(2) Öğretmenler, başarıyı etkileyen ve yeterince ulaşılamayan kazanımları belirleyerek konuları yeniden işlemek ve öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmaya yönelik tedbirler alırlar.
(3) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınavlardan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dâhil edilir. Sınava girmek isteyen öğrencilerin yazılı başvurusu alınır. Başvuruda bulunup da sınavlara katılmayan öğrenciler hakkında 48 inci maddenin ilgili fıkra hükümleri uygulanır.

Sınavlara katılmayanlar

MADDE 48- (Değ: 13/09/2014-29118 RG) (1) Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerden, özrünü 36 ncı maddenin yedinci fıkrasına göre belgelendirenlerin mazeret sınavı ilgili zümrenin belirleyeceği bir zamanda önceden duyurularak bir defaya mahsus yapılır. Performans çalışması veya projesi kabul edilir. Ancak birinci dönemdeki özürler için belirlenen süre birinci dönemi, ikinci dönemdeki özürler için belirlenen süre ikinci dönemi aşamaz.
(2) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Özürleri nedeniyle sorumluluk sınavına katılamayan ve özürleri kabul edilen öğrencilerin sorumluluk sınavları ilgili dönem içerisinde okul yönetimince yeniden belirlenen günlerde yapılır.
(3) Özürleri nedeniyle yılsonu beceri sınavına katılamayanlara; özrün sınav günü mesai saatinin bitimine kadar kurum müdürlüğüne bildirilmesi ve en geç beş iş günü içinde belgelendirilmesi kaydıyla kurum müdürlüğünce öğretmenler tatile girmeden önce uygun görülecek bir tarihte, özrün süresi öğretmenlerin tatile girdiği tarihten sonraya rastlayan öğrenciler ise yeni ders yılının başlamasından önce sınava alınırlar.
(4) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmez. Puan hanesine; sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyenler için “G” ve kopya çekenler için “K” olarak belirtilir ve aritmetik ortalamaya dâhil edilir.
(5) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğrenciler, raporlu ve izinli oldukları günlerde yazılı ve uygulamalı sınavlara alınmazlar.


Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması

MADDE 49- (1) Öğretmenler sınav, performans çalışması ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirir ve sınav analizlerine göre ortak hataları açıklar.
(2) Yazılı sınav, uygulama, performans çalışması ve projelerin değerlendirme sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarih veya performans çalışmasının, uygulamanın yahut projenin teslim tarihini takip eden 10 gün içinde öğrenciye duyurulur ve e-Okul sistemine işlenir.
(3) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Öğrencilerin talebi halinde proje, performans çalışmaları ve sınav evrakı ders öğretmeni/öğretmenleri tarafından öğrencilerle birlikte bir defa daha incelenir.
(4) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Öğrenci velisi proje, performans çalışmaları ve sınav sonuçlarına, sonuçların ilanını takip eden 5 işgünü içerisinde yazılı olarak okul yönetimine itirazda bulunabilir. Yapılan itiraz doğrultusunda; okul yönetimince ders öğretmeni/öğretmenleri dışında ilgili branştan en az iki öğretmenden oluşturulan komisyon, okulda yeterli öğretmen bulunmaması durumunda ise il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından 5 gün içerisinde incelenip değerlendirilerek öğrencinin nihai puanı belirlenir ve veliye bildirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 46 ncı madde kapsamında komisyon tarafından yapılan beceri sınavlarına yönelik itiraz yalnız iş dosyasının değerlendirmesi için yapılır.
(5) Uygun görülen performans çalışması ve projeler, öğrencileri özendirmek amacıyla sınıf veya okulun uygun yerinde sergilenebilir.


Bu maddelerden hareketle Tarih Dersleri Zümre Öğretmenleri olarak 2017—2018 Eğitim—Öğretim yılında; « 9.,10.11. ve 12. sınıflarda okuttuğumuz derslerden 1.ve 2.dönemde 2’şer sınav yapılacaktır. « Ortak değerlendirme yapılabilmesine imkân vermek üzere 9.10.11. ve 12. sınıflarda okuttuğumuz derslerin 1.dönem ve 2.dönemki tüm sınavları Ortak Sınav ve sonuçları da Ortak Değerlendirme şeklinde yapılacaktır. « Sınavlardan once öğrencilere sınavlara hazırlık için çalışma notları verilecektir. « Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince hazırlanacaktır. « Sınav sonunda sorular ve cevap anahtarları öğrencilerin görebileceği panolara asılacak,ilan edilecektir. « Yazılı sınavların klasik / yoruma dayalı olarak yapılması esastır. Ancak her dönemde her dersin sınavlarından biri test usulüyle de yapılabilir. « Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları,ders-zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilecek. « Sınavlara katılmayanlar hakkında Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 48. Madde hükümleri uygulanacaktır. « Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması konusunda aynı yönetmeliğin 49.Madde hükümleri uygulanacaktır. « Yazılı sınavlar haricinde 2 adet performans puanı verilecektir. Performans puanlarının birisi performans ödevinden, diğeri derse katılım, tutum ve davranışlardan verilecektir. Yazılı yoklama zamanlarının tespiti: Ortak Sınavlarda okul idaresinin oluşturacağı takvime uyulacak, seçmeli derslerin sınavları ise yıllık planlar esas alınarak yapılacaktır. MADDE-14- Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programlarıyla okul ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması konusunda 01 Temmuz 2015 tarih ve 29403 sayılı Resmi Gazete’de son şekliyle yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ‘‘Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar’’ ile ilgili maddesi Zümre Başkanı Alpaslan KILIÇ tarafından aşağıdaki gibi okundu.Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar MADDE 50- (1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler. (2) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir. (3) Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir. (4) Proje ve seminer çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, bilgisayar, internet, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi imkânlardan etkili ve verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınır. (5) İşbirliği çerçevesinde, ilgili makamlardan izin ve onay alınmak şartıyla okulun amaçlarına uygun konferans ve seminerler düzenlenebilir. (6) Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere katılmalarını teşvik etmek amacıyla okul yönetimince gerekli tedbirler alınır. (7) Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri ve diğer çalışmalar puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir. (8) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir. Bunlardan birisi birinci fıkra kapsamında yapılan performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilir. Zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı olarak bir performans puanı daha verilebilir.

Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda Tarih derslerinden 2017—2018 Öğretim yılında öğrencilerimize aşağıdaki proje ve performans konularının verilmesi kararlaştırılmıştır. Bunun yanı sıra öğrenci istekleri dikkate alınarak değişik başlıklar altında ve farklı formatlarda proje ve performans konularının belirlenebileceği de vurgulanmıştır.

TARİH -9

8) Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Takvimler 9) İlkçağ Anadolu Uygarlıkları 10) İlkçağ Mezopotamya Uygarlıkları 11) Mezopotamya Medeniyetinin Dünya Kültür ve Medeniyetine Katkıları 12) Mısır Uygarlığı 13) Orta Asya Uygarlığı 14) İslamiyet’ten önceki Orta Asya’da Kurulan Türk Devletleri ve Bu Devlerin Kültür ve Medeniyeti 15) Asya Hun Devleti’nin Siyası Hayatı ve Mete Han Dönemi. 16) Göktürkler ve Orhun Abideleri. 17) Uygurlarda Kültürel Hayat. 18) Hz. Muhammed Dönemi Savaşları’nın Sebepleri, Sonuçları ve İslam Tarihi’ndeki Önemleri. 19) Dört Halife Dönemi
1) İslam Dünyası’nda Derin Ayrılıklara Neden Olan Olaylar (Cemel Vakası,Sıffin Savaşı,Hakem Olayı ve Kerbela Olayı). 2) islamiyetin Türk Dünyasındaki Etki ve Değişimleri 3) Türkiye Tarihi Açısından Etkili Olan Savaşların Sebepleri ve Sonuçları ( Pasinler, Malazgirt ve Miryakefalon Savaşları). 4) Anadolu’nun Türkleşmesi 5) Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde Ermenilerin Durumu. 6) 24 Oğuz boyu, boyların özellikleri ve sembolleri 7) Türk-İslam BilginleriTARİH -101) Türklerin Rumeli’ye Geçişi ve Osmanlı-Haçlı Savaşları. 2) Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu’nda Ahileri Etkisi. 3) Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyüyüp Gelişmesini Sağlayan Faktörler. 4) Orhan Bey,1.Murat ve Yıldırım Bayezid dönemlerinde Anadolu Türk Siyasi Birliği’ni Sağlama Faaliyetleri. 5) Evlâd-ı Fatihan-Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askerî ve kültürel politikalar. 6) I. Bayezid döneminde devlet düzenini yerleştirmek içi yapılan Siyasi ve Kültürel faaliyetler. 7) Ankara Savaşı’nın sebebi, gelişmesi, sonuçları ve Fetret Dönemi. 8) İstanbul’un Fethi’nin Türk ve dünya Tarihi açısından sebepleri, gelişmesi, sonuçları ve önemi. 9) Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi ve Sonuçları. 10) Osmanlı Devleti’nin Toprak Sistemi. 11) Osmanlı Devleti’nin İskan Siyaseti 12) Osmanlı Devleti’nin Ordu Teşkilatı. 13) Coğrafi Keşifler ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri. 14) Fransız İhtilali ve Osmanlı Devleti’ne etkileri 15) Sanayi İnkılâbı ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri,
16) Divan-ı Hümayun’un işleyişi, görevleri ve üyelerinin yetki ve sorumlulukları 17) Osmanlı Devleti’nde Merkez Yönetimi. 18) Osmanlı Devleti’nde Eyalet ve Taşra Yönetimi. 19) Yeniçeri Ocağı,kuruluşu,faaliyetleri ve sonu. 20) Tımarlı Sipahiler,kuruluşu,faaliyetleri ve sonu. 21) Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan I.Dünya Savaşı başlangıcına kadar Ermeni Meselesi. 22) 17.Yüzyılda Çıkan İç İsyanlar Sebep ve Sonuçları 23) 17.Yüzyıl Islahatları 24) III.Selim Dönemi Islahatları 25) II.Mahmut Dönemi Islahatları 26) 20.Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Katıldığı Savaşlar 27) Mısır Sorunu ve Çözümü 28) Boğazlar Sorunu 29) Osmanlı Devleti’nde Lonca Teşkilatı ve Faaliyetleri 30) Osmanlı’dan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okullar. 31) Kapitülasyonların Veriliş Nedenleri, Gelişimi Ve Sonuçları. 32) Nene Hatun’un Erzurum savunmasındaki rolü ve Aziziye Tabyalarının öneminin


T.C İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK – 11
1. I. Dünya Savaşı’nın sebepleri, sonuçları ve savaş hakkında bilgi. 2. Milli Cemiyetler ve Milli varlığa düşman cemiyetlerin amaçları ve çalışmaları. 3. Mondros, Sevr, Mudanya ve Lozan Antlaşmalarının maddeleri ve bu antlaşmalara zemin hazırlayan olaylar. 4. TBMM’nin açılması; açılmasına zemin hazırlayan olaylar ve TMMM’ye karşı çıkan ayaklanmalar. 5. Devlet ve toplum kurumlarının çağdaşlaşması konusunda yapılan inkılaplar. 6. Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri 7. Cumhuriyet’e Yönelik Tehditler ve Sonuçları 8. Atatürçülüğün Temel ilkeleri ve Bütünleyici ilkeler. 9. Atatürk’ün hayatı, aldığı eğitim, katıldığı savaşlar, siyasi faaliyetleri ve fikirleri. 10. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 11. Musul Sorunu ve Sonucu 12. Boğazlar Sorunu ve Sonucu 13. Hatay Sorunu ve Sonucu 14. Kazım Karabekir’in Hayatı 15. Lozan Barış Konferansı ve Antlaşması. 16. Ermeni Sorunu,1915 Olayları ve Kurtuluş Savaşı’nda Ermenilerin Faaliyetleri 17. Bütün Yönleri İle Kuva-yı Milliye ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİNDE:

1-Paris Barış Konferansı hakkında araştırma yapınız.
2-Basmacı Hareketi: Türkistan’da Bolşevik İdaresine karşı yapılan mücadele hakkında araştırma yapınız.
3-1929 Dünya Ekonomik Bunalımının sebep ve sonuçlarını araştırınız.
4-Meiji Restorasyonu: Meiji Dönemi ile ilgili araştırma yapınız.
5-II. Dünya Savaşı’nda Türk Dış Politikasını araştırınız.
6-II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye Etkilerini araştırınız.
7-Truman Doktrini ve Marshall Planı ile ilgili araştırma yapınız.
8-Kore Savaşı’nı araştırınız.
9-Vietnam Savaşı’nı araştırınız.
10-Türkiye’nin AB Serüvenini araştırınız.
11-Körfez Savaşları hakkında araştırma yapınız.
12-Cemiyet-i Akvam: Milletler Cemiyetinin kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında araştırma yapınız.
13-Balkan Antantı ve Sadabat Paktı hakkında araştırma yapınız.
14-NATO-Varşova Paktı hakkında araştırma yapınız.
15-Adnan Menderes: Adnan Menderes’le ilgili biyografi çalışması yapınız.
16-Muhteşem Otuzlar: 1945–1975 yılları arasında dünyadaki ekonomik gelişmeler istatistiki veriler kullanılarak araştırınız.
17-Kıbrıs sorunu ile ilgili araştırma yapınız.
18-Adolf Hitler ile ilgili biyografi çalışması yapınız.
19-Filistin Kurtuluş Örgütü: Filistin Kurtuluş Örgütünün mücadelesi, Yaser Arafat’ın hayatından yola çıkarak araştırınız.
20-17 Ağustos Depremi ve Sonrasında ortaya çıkan sorunlarla ilgili araştırma yapınız.
21-Küresel ısınma ve Kyoto Protokolü ile ilgili araştırma yapınız.
22-Çevre Kirliliği ile ilgili araştırma yapınız.
Zümre Başkanı .........................; bu konuda ; ‘‘Yukarıda verilen proje ve performans ödevleri konuları haricinde, öğrencilerin isteği ön planda tutularak zümre öğretmenleri tarafından çeşitli konular da verilebilecektir.Ödevlerin araştırılması ve hazırlanması aşamasında ders öğretmenleri tarafından öğrencilere sürekli rehberlik çalışması yapılacaktır. Çalışmalar görsel sunu biyografi araştırma olarak verilecektir.Proje ve Performans ödevleri ile ilgili Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 50.maddesi hükümleri esas alınacaktır.’’ dedi.

Tarih Zümre Öğretmenleri olarak, Tarih derslerinde verilen Proje ve Performans çalışmalarının aşağıdaki gibi değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
PUANLAR
Konunun İşlenişi
40
Kaynak bulma ve kullanımı
20
İmla kurallarına uyma
10
Tertip-düzen
10
Öğretmen ile işbirliği
10
Yararlanılan kaynakların belirtilmesi
10
TOPLAM
100


MADDE-15- Zümre Başkanı .............................. bu konuda; ‘‘Öğrencilerin ders yılı süresince; okul içinde, YGS ve LYS Sınavlarında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda elde ettikleri başarılar, Tarih derslerinde proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilmelidir. ‘’ dedi. Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması konusunda aynı yönetmeliğin 49.Madde hükümleri uygulanacaktır. Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları başarılar,Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 50. Maddesin ikinci kısmına gore ele alınacaktır. MADDE -16- Yenilenen tarih müfredatı incelenerek zümre tutanağına ve yıllık planlara değişiklikler yansıtılmıştır.

9.SINIF TARİH DERSİ YENİ MÜFREDAT PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
9. Sınıf tarih konuları tarih biliminin özelikleri ile başlamaktadır. Konu başlıkları olarak daha önceki tarih dersi ile konu dağılımı aynı olmakla birlikte kavramları öğretimi daha çok vurgulanmış. Bu yönü ile tarih öğretimine katkısının daha fazla olacağı kanaatine varıldı.

Konular yine geçen yıllarda olduğu gibi Anadolu Türk Tarihinin başladığı yerde son bulmuştur. Tarih kitabının konu dağılımını destekleyici hazırlanması koşuluyla tarih öğretiminin başarıya ulaşacağı kanaatine varıldı.
MADDE -17- 01 Temmuz 2015 tarih ve 29403 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ‘‘Öğrenci Davranışları ve Öğrencilerin Korunması’’ hakkındaki 157. ve 158. maddeleri Salih CAN tarafından aşağıdaki şekilde okundu.
ONUNCU KISIM
Öğrenci Davranışları, Ödül ve Disipline İlişkin Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Davranışları ve Öğrencilerin Korunması
Öğrencilerin uyacakları kurallar ve öğrencilerden beklenen davranışlar MADDE 157- (1) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğrencilerin; Atatürk inkılâp ve ilkeleriyle, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlâkî, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve yücelten, insan haklarına saygılı, Cumhuriyetin demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olması ilkelerine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getiren; beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı, gelişmiş bir kişiliğe, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetişmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, rehberlik servisi, veli, okul aile birliği ve ilgili diğer paydaşlarla işbirliği yapması istenir. (2) Bu doğrultuda öğrencilerden; a) Atatürk inkılâp ve ilkelerine bağlı kalmaları ve bunları korumaları, b) Hukuka, toplum değerlerine ve okul kurallarına uymaları, c) Doğru sözlü, dürüst, yardımsever, erdemli, saygılı ve çalışkan olmaları; güzel ve nazik tavır sergilemeleri; kaba söz ve davranışlarda bulunmamaları; barış, değerbilirlik, hoşgörü, sabır, özgürlük, eşitlik ve dayanışmadan yana davranış göstermeleri, ç) Irk, renk, cinsiyet, dil, din, milliyet ayrımı yapmaksızın herkese karşı iyi davranmaları; insan hak ve özgürlüğüyle onurunun korunması için gerekli duyarlılığı göstermeleri, d) Tutumlu olmaları; millet malını, okulunu ve eşyasını kendi öz malı gibi korumaları ve zarar vermemeleri, e) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Sağlığı olumsuz etkileyen ve sağlığa zarar veren, alkollü ya da bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları, bulundurmamaları ve bu tür maddelerin kullanıldığı yerlerde bulunmamaları, f) Her çeşit kumar ve benzeri oyunlardan, bu tür oyunların oynandığı ortamlardan uzak kalmaları, g) Okula ve derslere düzenli olarak devam etmeleri, ğ) Çevreye karşı duyarlı olmaları, çevrenin doğal ve tarihi yapısını korumaları, h) Kitapları sevmeleri ve korumaları, okuma alışkanlığı kazanmaları ve boş zamanlarını faydalı işler yaparak geçirmeleri, ı) Trafik kurallarına uymaları ve davranışlarıyla örnek olmaları, i) Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini olumlu olarak yönetmeleri; beden, zekâ ve duygularıyla bunları verimli kılacak irade ve yeteneklerini geliştirmeleri; kendilerine saygı duymayı öğrenmeleri, böylece dengeli bir biçimde geliştirdikleri varlıklarını aile, toplum, vatan, millet ve insanlığın yararına sunmaları, j) İnsan hakları ve demokrasi bilincini özümsemiş ve davranışa dönüştürmüş olmaları, kötü muamele ve her türlü istismara karşı duyarlı olmaları, k) Toplam kalite yönetimi anlayışıyla ekip çalışmalarında rol almaları, l) Okul, öğrenci veli sözleşmesine uygun davranmaları, m) İnsana ve insan sağlığına gereken önemi vermeleri, n) Savaş, yangın, deprem ve benzeri olağanüstü durumlarda topluma hizmet etkinliklerine gönüllü katkı sağlamaları ve verilen görevleri tamamlamaları, o) Zararlı, bölücü, yıkıcı, siyasi ve ideolojik amaçlı faaliyetlere katılmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet, yayın ve benzerlerini taşımamaları ve bulundurmamaları, ö) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Bilişim araçlarını ve sosyal medyayı kişisel, toplumsal ve eğitsel yararlar doğrultusunda kullanmaları, p) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Bilişim araçlarını ve sosyal medyayı; zararlı, bölücü, yıkıcı ve toplumun genel ahlak kurallarıyla bağdaşmayan ve şiddet içerikli amaçlar için kullanmamaları; bunların üretilmesine, bulundurulmasına, taşınmasına yardımcı olmamaları, r) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak bu konuda örnek davranışlar sergilemeleri, s) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Yanlış algı oluşturabilecek tutum ve davranışlardan kaçınmaları, genel ahlak ve adaba uygun davranmaları, ş) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Okulu benimsemeleri, öğretmenlerine saygı göstermeleri ve okul kurallarına uymaları beklenir. (3) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğrencilerden beklenen davranışların; derslerde, törenlerde, toplantılarda, rehberlik çalışmalarında, veli görüşme ve toplantılarıyla diğer sosyal etkinliklerde öğrencilere kazandırılmasına çalışılır ve uyulması gereken kurallar hatırlatılır. (4) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Okul yönetimi,öğrencilerin uyacakları kurallar ve öğrencilerden beklenen davranışlarla bunlara uyulmaması durumunda öğrencilerin karşılaşabilecekleri yaptırımlar konusunda kendilerini ve velilerini bilgilendirir. Ayrıca bu hususlara okul veli sözleşmesinde yer verilir. (5) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Okulların özelliklerine göre ikinci fıkra hükümleri doğrultusunda ayrıca destekleyici kurallar belirlenebilir. Bu kurallar okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun önerisi, öğretmenler kurulunun kararına bağlı olarak okul müdürünün onayından sonra uygulamaya konulur. (6) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğrenci ve veliler Okul Öğrenci Veli Sözleşmesinin gereklerini yerine getirir. Öğrencilerin korunması MADDE 158- (1) Yönetici ve öğretmenlerce; a) Aile içinde ve dışında şiddete maruz kalan, ilgisizlik nedeniyle veya zorlanarak kanunlarla toplumun etik kurallarına aykırı olan yollara yönelme ihtimali bulunan öğrencilerle ilgili gerekli önlemlerin alınması, b) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğrencilerin sağlığını olumsuz etkileyen ve sağlığına zarar veren, alkollü ya da bağımlılık yapan maddeleri bulundurması, kullanması, bu tür maddelerin üretim ve kaçakçılığına alet olmasına karşı korunması, c) Öğrencilerin pornografi, teşhir, cinsel sömürü, istismar, taciz ve her türlü olumsuz davranışlardan korunması, ç) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğrencilerin; çevre, okul çalışanları ve diğer öğrenciler tarafından fiziksel ve ruhsal yönden zarar görmemeleri için dedikoduya, zorbalığa, tehdide, sataşmaya ve onur kırıcı her türlü lakap takılmasına karşı korunması konularında veli veya aileyle diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yapılarak gerekli tedbirler alınır. (2) Bu tedbirler kapsamında, okul yönetimince; okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararına bağlı olarak alınan ihbar, şikâyet, duyumla gerekli görülen hallerde, önceden tedbir almak, olumsuz öğrenci davranışlarının fiil ve suça dönüşmesini engellemek, eğitim ortamlarının güvenliğini sağlamak ve öğrencileri her türlü olumsuz ve zararlı davranışlardan korumak amacıyla okul, pansiyon ve eklentileri, sıra, masa, dolap ve gerekli görülen diğer yerler aranır, tedbir amaçlı bu arama ve inceleme işleri öğrencinin kişilik ve onurunu rencide etmeden okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyeleriyle görevlendirilen öğretmenlerce yapılır. MADDE -18-Zümre Başkanı ................................; yapılan bu toplantının ve alınan kararların okulumuza ve öğrencilerimize başarı getirmesini dileyerek toplantıyı sona erdirdi.

Tarih Öğretmeni Tarih Öğretmeni Tarih Öğretmeni Tarih Öğretmeni
Zümre Başkanı08/09/2017


Okul Müdürü