2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Senebaşı Tarih Zümresi Gündem Maddeleri

GÜNDEM MADDELERİ
1.Açılış ve Yoklama
2.Bir önceki öğretim yılına ait zümre kararlarının gözden geçirilerek, eksik yönlerin giderilmesi
3.08.08.2018 tarihli MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesinin gözden geçirilmesi
4. Planlamaların; Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması
5.Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması ile öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması
6.Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi
7. Özel Eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş Eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi
8.Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi
9.Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması
10.Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması
11.Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi
12.Okul ve çevre imkanlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje ve gezi ve gözlemlerin belirlenmesi
13.Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması
14.Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların planlanması
15.Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları
16.Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak Eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konuları ve performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması
17.İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi
18.Dilek ve temenniler, kapanış.