TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ
2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI UYGUN ŞEKİLDE DOLDURUNUZ

1.Türk denizlerinde yük ve yolcu taşıma hakkının Türk denizcilerine verilmesi 1926’da çıkarılan ……………………..Kanunu ile gerçekleşti.
2.14 Haziran 1935’de yer altı kaynaklarımızı işletmek amacıyla ………………….. kuruldu.
3.Doğu sınırımızı kesinleştiren anlaşma 13 Ekim 1921’de Gürcistan,Azerbaycan ve Ermenistan’la imzalanan ………………….. Anlaşmasıdır.
4.Türkiye’nin boğazlar üzerinde tam egemenlik kurması 1936’da imzalanan ……………………… Sözleşmesi ile gerçekleşmiştir.
5.Misak-ı Milli sınırları içinde olup da,1939 yılında anavatana katılan ilimiz…………………dır.

AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ

1.İkinci beş yıllık kalkınma planı neden uygulanamamıştır?
CEVAP=
2.Mustafa Kemal Atatürk 1925’te “Efendiler Türkiye Cumhuriyeti şeyhler,müritler memleketi olamaz” sözleriyle tekke ve zaviyelerin kaldırılması gerektiğini hangi şehri ziyaretinde söylemiştir?
CEVAP=
3.1934’te çıkarılan soyadı kanunu ile birlikte,toplumda ayrışmalara yol açan eski unvanların (ağa,bey,paşa,vb) yasaklanması,Atatürk ilkelerinden en çok hangisi ile ilişkilidir?
CEVAP=
4.II.Dünya Savaşı öncesi İtalya ve Almanya’nın saldırgan bir politika izlemeleri üzerine;Türkiye,Yunanistan,Romanya ve Yugoslavya’nın oluşturdukları birliğe ne isim verilir?
CEVAP=
5.Eğitim-Öğretim alanında yapılan inkılaplardan ilki hangisidir?
CEVAP=

AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN BAŞINA DOĞRU İSE (D)YANLIŞ İSE (Y) KOYUNUZ

1. ( ) Kurtuluş Savaşı’nın Güney Cephesindeki çatışmaları bitiren anlaşma Gümrü Anlaşmasıdır.
2. ( ) Birinci beş yıllık kalkınma planının hazırlanmasıyla Türk tarihinde ilk defa planlı ekonomiye geçilmiştir.
3. ( ) Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde Tekalifi Milliye Emirleri yayınlanarak ordu hazır duruma getirilmiştir.
4. ( ) Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşında Fransa’ya karşı savaşmıştır.
5. ( ) Türkiye 1937’de kurula Sadabat Paktı’na katılarak doğu sınırlarını güvence altına almıştır.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ

1. Aşağıdakilerden hangisi milli Türk ticaretini geliştirmek amacıyla yapılan düzenlemelerden biri değildir?
A) Kapitülasyonların kaldırılması
B) Kabotaj Kanunu’nun kabulü
C) İş Bankası’nın kurulması
D) Aşar vergisinin kaldırılması
E) Yabancı ticari işletmelerin millileştirilmesi
2. Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal alanda yapı¬lan yenilikler arasında yer almaz?

A)Tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılması
B)Soyadı Yasası
C)Şapka Kanunu
D)Miladi Takvim
E)Takrir-i Sükûn Yasası
3. Lozan Barış Anlaşması’ndan sonra Türk hükümeti aşağıdakilerden hangisini bir iç sorun saydığı için yabancı devletlerle görüşmeyi reddetmiştir?

A)Hatay sorunu B)Musul sorunu C)Mübadele sorunu D)Yabancı okullar sorunu E)Boğazların denetimi

4. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında tarımı güçlendirmek için alınan önlemlerden birisi değildir?

A)Tarım Kredi Kooperatifleri kurmak
B)Aşar vergisini kaldırmak
C)Zirai Donatım Kurumunu açmak
D)Yüksek ziraat Enstitüsü’nü açmak
E)Kabotaj Kanunu’nu çıkarmak

5. Atatürk döneminde temel hedeflerden biri,sanayi kuruluşlarına öncelik vermekti.Ancak özel girişimcilerin elinde yeterli sermaye yoktu.Bu durum aşağıdaki ilkelerden hangisini zorunlu kılmıştır?
A)İnkılapçılık B)Devletçilik C)Milliyetçilik D)Halkçılık E)Laiklik

6. Lozan Konferansı'nda çözümlenemeyen Irak sınırı sorunu, aşağıdakilerden hangisi ile çözüme ulaşmıştır?
A) Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması
B) İngiltere ile yapılan Ankara Antlaşması
C) Milletler Cemiyeti'ne üye olunması
D) Montrö Sözleşmesinin imzalanması
E) Balkan Antantı'nın kurulması

7.Aşağıdaki ilkelerden hangisi vicdan özgürlüğünü güvence altına alma amacını gütmektedir?
A)Laiklik B)Devletçilik C)Egemenlik D)Halkçılık E)Milliyetçilik

8.Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi aşağıdakilerden hangisini sağlamamıştır?
A)Okuma-yazma öğrenmenin kolaylaşması
B)Kültür hayatının canlanması
C)Okulların yaygınlaşması
D)Daha çok kitap ve gazete basılması
E)Takvim,saat ve ölçülerin değiştirilmesi

9. I.Halk Fırkası’nın kurulması
II.Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
III:Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın açılması
Gibi gelişmelerle ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ülke içindeki demokrasi düşüncesini kurumsallaştırmak
B)Kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermek
C)Din ve mezhep farkını kaldırmak
D)Orduyu siyasetten ayırmak
E)Muhalefeti etkisiz hale getirmek

10.Atatürk;”Yeni Türkiye Devleti temellerini süngüyle değil,süngünün de dayandığı ekonomi ile kuracaktır.” demiştir.Buna göre;
I:Teşvik_i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
II.Medeni Kanun’un kabul edilmesi
III:Kapitülasyonların kaldırılması
IV.Kabotaj Kanuınu’nun çıkarılması
Gibi faaliyetlerden hangileri,Atatürk’ün bu sözüne uygun olarak ekonomi ile ilgili gelişmelerdendir?

A) I ve II B) I ve III C) III ve IV
D) I,III ve IV E) II,III ve IV
NOT HER SORU 5 PUAN DEĞERİNDEDİR SİZ BAŞARIRSINIZ
ORHAN AYDIN