Paylaşım sahibi "serberk"

B GRUBU
S O R U L A R
I.BÖLÜM
Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise baş tarafta bulunan parantez içine ( D) harfi, yanlış ise (Y) harfi yazarak işaretleyiniz. (5*3Puan=15 Puan)
1. ( ) Doğu Cephesinde Ermenileri mağlup eden komutan olan Kazım Karabekir Paşa aynı zamanda Mustafa Kemal’in en yakın arkadaşı olup, ilk muhalefet partisinin genel başkanıdır.
2. ( ) TBMM 1 Kasım 1922’de Saltanatı kaldırdı.
3. ( ) Şeyh Sait İsyanı Türkiye Cumhuriyeti’nde rejime yönelik olarak ortaya çıkan ilk isyan hareketidir.
4. ( ) Güçler birliği ilkesi Cumhuriyetin İlanı’ndan sonra uygulanmaya başlamıştır.
5. ( ) Atatürk yabancı siyasi akım ve ideolojilerden etkilenmiştir.
II. BÖLÜM
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız veya işaretleyiniz. (5*3 Puan=15 Puan)
1. Zengin maden yataklarımızın araştırılması ve incelenmesi amacıyla 1935 yılında …………………………………………... kuruldu.
2. II. Beş Yıllık Kalkınma Planı………………………………… nedeniyle uygulanamadı.
3. 1926 Yılında Türk medeni kanunu hazırlanırken ……………………………………….. Kanunu örnek alınmıştır.
4. Kapitülasyonlar tamamen ………………………………………………..Antlaşması’nda kaldırıldı.
5. Türkiye’nin ilk şeker fabrikası ……………..’ta açıldı.
III. BÖLÜM
Aşağıdaki sorularda uygun olan şıkkı işaretleyiniz. (5*3 Puan=15 Puan)
1. Türkiye Cumhuriyeti’nde,
I. Öğretim Birliği Kanunu’nun kabul edilmesi,
II. tekke ve türbelerin kapatılması,
III. medreselerin kapatılması
gelişmelerinden hangilerinin kültür değişmesini kolaylaştırdığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

2. Aşağıdakilerden hangisi Türk toplumunda öğretim alanındaki ikiliği ortadan kaldırma amacını güden gelişmelerden biridir?
A) Yeni ağırlık ve Ölçü birimlerinin kabul edilmesi B) Devletçilik İlkesinin kabul edilmesi
C) Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi D) Miladi takviminin kabul edilmesi
E) Medreselerinin kapatılması

3. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de Medeni Kanun'un kabulüyle sağlanan gelişmelerden biri değildir?
A) Kadına mesleğini seçme hakkı verilmesi
B) Tanık olmada kadın erkek eşitliğinin getirilmesi
C) Ailelere soyadı alma zorunluluğunun getirilmesi
D) Vatandaşlar arasında din ve mezhep farkı gözetilmemesi
E) Patrikhanelerin dünya işleriyle ilgili yetkilerinin kaldırtması

4. Atatürk, Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet ederken onun, "en son bilimsel ve teknik ilerlemelere dayanan, ulusal ve çağdaş bir devlet" olarak yaşatılması gerektiğini vurgulamıştır.
Atatürk'ün Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet etmesinin temel amacı nedir?
A) Gençleri siyasal hayata katmak B) Yenileşmeyi sürekli kılmak
C) Yurt savunmasını gençlere bırakmak D) Ekonomik gelişmede gençlere yetki vermek
E) Türk gençliğini korumak

5. Lozan Antlaşması’nda yeni Türk adliyesini düzenlemek için birkaç yabancı uzmanın 5 yıl süreyle Türkiye’de görevlendirilmesi; ancak Türk Hükümeti’nin, bu uzmanların önerilerini dikkate almak zorunda olmaması esası kabul edilmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) Egemenlik haklarının gözetildiğini B) Hukuk alanında birlik olmadığını
C) Her konuda uzmana gereksinim olduğunu D) Uzmanların görev sürelerinin uzatılabildiğini
E) Her alanda düzenleme yapılması gerektiğini
IV. BÖLÜM
Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Cevaplarınızı soruların altında verilen boşluklara yazınız.
1. Atatürkçülüğün nitelikleri hakkında bilgi veriniz. (15 Puan)

2. Atatürk” Batı medeniyetini taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Ondan iyi olarak gördüklerimizi kendi yapımıza uygun bulduğumuz için, medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz” demiştir. Atatürk’ün bu sözünden yola çıkarak çağdaşlaşma hakkında bilgi veriniz. (10 Puan)

3. Saltanatın kaldırılmasının sonuçları hakkında bilgi veriniz. (10Puan)

4. Aşağıda verilen olayları kronolojik sıraya koyunuz. (10 Puan)
I. Halifeliğin Kaldırılması
II. Mudanya Ateşkes Antlaşması
III. Türk Dil Kurumunun kurulması
IV Menemen Olayı
V. Amasya Genelgesi

5. Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi Ünitesinden kendiniz bir soru yazarak cevaplandırınız.(Soru 5 Puan, Cevap 5 Puan)
A GRUBU
S O R U L A R
I.BÖLÜM
Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise baş tarafta bulunan parantez içine ( D) harfi, yanlış ise (Y) harfi yazarak işaretleyiniz. (5*3 Puan=15 Puan)
1. ( ) 1930’da Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı Ali Fuat Cebesoy kurdu.
2. ( ) TBMM 1 Kasım 1922’de Saltanatı ve Halifeliği kaldırdı.
3. ( ) Takrir-i Sükun Kanunu Şeyh Sait olayı üzerine çıkarıldı.
4. ( ) Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine Cumhuriyetin İlanı ile geçilmiştir.
5. ( ) Atatürk yabancı siyasi akım ve ideolojilerden etkilenmemiştir.

II. BÖLÜM
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız veya işaretleyiniz. (5*3 Puan=15 Puan)
1. …………………………. Kanunu çıkarılarak Türk denizlerinde taşımacılık faaliyetler Türklerin eline geçmiştir.
2. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk özel bankası ………………………..’dır.
3. Lozan görüşmelerinde ………..sınırı dokuz ay içinde halledilmek şartıyla Türkiye ve İngiltere’nin görüşmelerine bırakıldı.
4. Osmanlı Devleti’nde uygulanan medeni kanuna ……………………… denir.
5. İlk demir-çelik işletmemiz 1939 yılında ……………………’te açıldı.

III. BÖLÜM
Aşağıdaki sorularda uygun olan şıkkı işaretleyiniz. (5*3 Puan=15 Puan)
6. I. Arap alfabesi yerine yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi
II. Belli bir günün hafta tatili kabul edilerek herkesin bu gün tatil yapması zorunluluğunun getirilmesi
III. Farklı uzunluklarda olan arşın ve endaze yerine metrenin kullanılması
Yukarıdaki inkılâpların hangilerinde, ülke içindeki uygulamalarda birlik sağlanması amaçlanmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

7. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında, eski saat sistemi bırakılarak günümüz saat sisteminin esas alınmasına ve medreselerin kapatılarak çağdaş okulların varlığını sürdürmesine ilişkin yasalar kabul edilmiştir.
Bu yasaların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İkilikleri ortadan kaldırma B) Ticari ilişkileri kolaylaştırma
C) Eğitimi yaygınlaştırma D) İlköğretimi yaygınlaştırma
E) Tarih olaylarının karşılaştırmasında kolaylık sağlama

8. Aşağıdaki yeniliklerden hangisi, Türkiye'de kadınlarla erkekler arasında toplumsal ve ekonomik haklar alanında eşitlik sağlama amacını gütmektedir?
A) Öğretimin birleştirilmesi B) Halifeliğin kaldırılması
C) Cumhuriyetin ilan edilmesi D) Medeni Kanunun kabul edilmesi
E) Saltanatın kaldırılması

9. Atatürk, “Bilim ve teknik nerede ise oradan alacağız ve herkesin kafasına koyacağız. Bilim ve teknik için kayıt ve şart yoktur.” demiştir.
Atatürk bu sözüyle, aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
A) Gelişme ve kalkınmanın zaman alacak bir süreç olduğunu
B) Çağın bilimsel gelişmelerinin izlenmesi ve bunlardan yararlanılması gerektiğini
C) Ulusların uygarlıklara sahip çıkması gerektiğini
D) Bilim ve tekniğin ulusal olduğunu
E) İktisadi kalkınmada yabancı sermayeden yararlanmak gerektiğini

10. Lozan Antlaşması’nda aşağıdaki konuların hangisiyle ilgili kararın, Türkiye’nin egemenliğiyle bağdaştığı savunulamaz?
A) Azınlık hakları B) Kapitülasyonlar
C) Boğazların yönetimi D) Yunanistan ile sınır
E) Borçların ödenme biçimi


IV. BÖLÜM
Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Cevaplarınızı soruların altında verilen boşluklara yazınız.
1. Atatürkçülük nedir? Açıklayınız.(15 Puan)

2. Atatürk” Batı medeniyetini taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Ondan iyi olarak gördüklerimizi kendi yapımıza uygun bulduğumuz için, medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz” demiştir. Atatürk’ün bu sözünden yola çıkarak çağdaşlaşma hakkında bilgi veriniz. (10 Puan)

3. Halifeliğin Kaldırılmasının sonuçları hakkında bilgi veriniz. (10 Puan)

4. Aşağıda verilen olayları kronolojik sıraya koyunuz. (10 Puan)
I. Cumhuriyetin İlanı
II. İzmir İktisat Kongresi
III. Soyadı Kanunu’nun kabulü
IV Harf İnkılabı
V. Mondros Ateşkes Antlaşması5. Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler Ünitesinden kendiniz bir soru yazarak cevaplandırınız.(Soru 5 Puan, Cevap 5 Puan)