1) Atatürkçülüğün özelliklerini ve bu doğrultuda yapılan uygulamaları aşağıdaki örneği de dikkate alarak tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz? (her boşluk 2 puandır.) (10 P)
Atatürkçülüğün Özellikleri Örnek Uygulama
Örnek :İç ve dış sömürüye karşıdır. Kapitülasyonların kaldırılması
Kadın-erkek eşitliğini savunur.
Kurtuluş Savaşının kazanılması
Milli egemenlik esastır.
Laikliğin anayasaya girmesi
Yeniliğe açıktır.

2)17 Şubat 1926'da kabul edilen Medeni Kanun ile ilgili aşağıda verilen soruları cevaplandırınız?(10 P )
a)Medeni kanun, ___________ve _____________hukuku ile ilgilidir. (2 p)


b) Medeni Kanunun Türk kadınına sağladığı haklar nelerdir? ( 3 tanesini yazınız.) (6 p)
-
-
-
c)Osmanlı 'da Medeni Kanun Ahmet Cevdet Paşa'nın başkanlığında oluşturulan Mecelle adı verilen kanunla geliştirildi ve sistemli hale getirildi. ( D ) ( Y ) (2 p)
3)Laik devlet yolunda 3 Mart 1924'te Halifeliğin kaldırılması ile birlikte yapılan inkılaplar nelerdir?(8 P)


4)Cumhuriyet döneminde Türk kadınına sağlanan siyasi haklar nelerdir? Tarihleriyle birlikte yazınız? (6 P )
-
-
-
5)Ekonomi alanında yapılan inkılaplardan 5 tanesini yazarak Kabotaj Kanunu hakkında bilgi veriniz? (10 P)6) Aşağıda cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri ve kelime gruplarını yazınız? ( her boşluk 2 puan) (20 p)
1924 Anayasası, İş Bankası, Terakkiperver Cumhuriyet, TBMM, Merkez Bankası, 1937, Teşkilat-ı Esasiye (1921 ), 1928, Nutuk, Cumali Ordugahı , Lozan Barış Antlaşması, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Ankara, 3 Mart 1924 , Aşar , Cumhuriyet, 1 Kasım 1922 , Serbest Cumhuriyet.
A) 13 Ekim 1923'te TBMM'de kabul edilen tek maddelik bir yasa ile __________________Türkiye'nin başkenti olurken
29 Ekim 1923'te _______________________ilan edildi.
B) Kapitülasyonlar _____________________________ile kaldırılmıştır.
C)Siyasi alanda yapılan ilk inkılap olan Saltanat ________________________kaldırılmıştır.
D) ________________________fırkası Atatürk'ün desteğiyle Fethi Okyar tarafından kurulmuştur.
E)_________________________, Atatürk'ün 1919- 1927 yılları arasındaki olayları belgelere dayalı anlattığı eseridir.
F) Devletin en önemli gelir kaynaklarından olan ve Müslüman çiftçilerden 10/1oranında alınan ürün vergisi yani _________________________Tarımın geliştirilmesi için kaldırılmıştır.
G)1924'te Türk ekonomisini ve sanayisini geliştirmek amacıyla __________________________kurulmuştur.
H)I. İnönü Savaşı'ndan sonra kabul edilen_____________________________Kanunu Türkiye Cumhuriyetinin İlk anayasadır.
I) Atatürk ilkeleri 1924 Anayasası'nın _____________________yılında yapılan değişik ile anayasa eklenmiştir.


7)Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına ise (Y) yazınız. (10 p) ( )Harp Okulu yılları Atatürk'ün siyasi fikirlerinin oluşmaya başladığı dönemdir. ( )Atatürkçü Düşünce sisteminin oluşmasında M.Kemal'in aile ve yetişme ortamı , eğitim hayatı ve okuduğu kitaplar etkili olmuştur. ( )Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya , 24 Kasım 1934'te ''Atatürk'' soyadı verilmiştir. ( )Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Fethi Okyar tarafından kurulmuştur. ( )Misak-ı İktisadi kararları İzmir İktisat Kongresi'nde alınmıştır ve Ekonomik Kalkınma yemini anlamına gelmektedir.
8) Aşağıda rakamlarda belirtilen kavramları, harflerle gösterilen açıklamalardan uygun olanlarıyla eşleştiriniz?(10 P)

( )1.Nutuk A. Şeyh Sait isyanı sonucu kapatıldı.
( )2.Terakkiperver Cumhuriyet fırkası B. 3 Mart 1924
( )3.İsviçre C.Atatürk'ün isteğiyle yakın arkadaşı tarafından kuruldu.
( )4.Namık Kemal D. Atatürk 1919- 1927
( )5.Harf İnkılabı E. Vatan , hürriyet ve meşrutiyet
F.1 Kasım 1928
G. Kabotaj Kanunu
H. Medeni Kanun
Çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. ( Her biri 2 Puan) ( 16 P )


I. Millet Mekteplerinin açılması
II. Latin harflerinin kabul edilmesi
III. Medreseleri kapatılması
IV. Medeni Kanun’un kabul edilmesi
V. Tevhid-i Tedrisat Kanun’un kabul edilmesi
9) Yukarıdakilerden hangisi, eğitim ve öğretim alanındaki
yeniliklerle ilişkili değildir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

10) ‘‘Türkiye Cumhuriyeti; şeyhler, dervişler, müritler ve mensuplar memleketi olamaz. Türkiye Cumhuriyeti
her alanda doğru yolu gösterecek, uyaracak güçtedir.’’
Atatürk’ün yukarıdaki sözleri, öncelikle aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesinde yol gösterici olmuştur?
A)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
B)Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
C)Kadınlara siyasal haklar tanınması
D)Medreselerin kapatılması
E)Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kapatılması

11) TBMM’yi, halifeliği kaldırmaya zorlayan en önemli neden aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A) Halifenin kendini devlet başkanı gibi görmesi
B) Halifelik ile Cumhuriyet rejiminin bağdaşmaması
C) Hilafetçilerin TBMM’deki bazı faaliyetlerini artırmaları
D) Halifeye bazı çevrelerce siyasi haklar tanınmak istenmesi
E) İnkılapların yapılması için halifelik engelinin aşılması
gereği

12) Mustafa Kemal 13 Ağustos 1923’te II. TBMM’de yapmış olduğu bir konuşmada ‘‘…Yeni Türkiye Devleti bir halk devletidir, halkın devletidir. Geçmiş kurumlar ise bir şahıs devleti idi. Şahısların devleti idi.’’ demiştir.
Mustafa Kemal bu görüşleri ile Yeni Türk Devleti’nde,
I.Cumhuriyet
II. Ulusal egemenlik
III. Demokrasi
kavramlarından hangilerini ön plana çıkarmaya çalışmıştır?
A)Yalnız I B)Yalnız III C)I ve III D)II ve III E)I, II, III
13) Türkiye’de, Şeyh Sait Ayaklanması ve Menemen Olayı, aşağıdakilerden hangisinin bir süre için ertelenmesine
neden olmuştur?
A) Çok partili demokratik hayata geçilmesinin
B)Devletçilik politikasının
C)Dış ticarete ağırlık verilmesinin
D)Kadınlara siyasal haklar tanınmasının
E)Milletler Cemiyeti ile ilişki kurulmasının

14) Atatürk, ‘‘ Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanılacaktır, ancak temel içimizden çıkarılmalıdır.’’ demiştir.
Atatürk bu sözleriyle eğitimin nasıl olmasını istemiştir?
A)Zorunlu
B)Mesleğe hazırlayıcı
C)Çağdaş ve milli
D)Demokratik
E)Eşitlik sağlayıcı

15) Atatürkçü düşünce sistemi için,
I. İlkeler birbirinden ayrı değerlendirilmelidir.
II. Tam bağımsızlık hedeflenmiştir.
III. Sınıfsal egemenlik savunulmuştur.
IV. Devlet hayatında akıl ve bilim rehber edinilmiştir.
gibi yargılarından hangilerinin olduğu savunulamaz?
A)I ve II B)I ve III C)II ve III D)I, II ve III E)II, III, IV

16) Mustafa Kemal Paşa İzmir İktisat Kongresi’nin açılışında
yaptığı konuşmada ‘‘Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük
olursa olsun ekonomik zaferler ile taçlandırılmadıkça kazanılan
zaferler kalıcı olmaz, az zamanda söner.’’ demiştir.
Atatürk’ün yukarıdaki sözlerinden Lozan Konferansı’na katılan devletlere nasıl bir mesaj vermeye çalıştığı savunulabilir?
A)Osmanlı borçlarının ödeneceği
B)Ekonomik bağımsızlıktan ödün verilemeyeceği
C)Azınlık haklarının reddedildiği
D)Askeri ve siyasi zaferlerin küçümsendiği
E)Tek amacın ekonomik bağımsızlık olduğu