2006–2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ........................ LİSESİ
TC İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI YOKLAMASI


S-1) Atatürkçülüğün durağan bir düşünce olmaması aşağıdaki ilkelerden hangisine dayanmaktadır?
A) İnkılâpçılık
B) Devletçilik
C) Halkçılık
D) Milliyetçilik
E) Cumhuriyetçilik

S-2) Halkçılık ilkesi ile ilgili doğru veya yanlış bazı yargılar şunlardır:
I - Cumhuriyetçilikle yakından ilgilidir.
II - Belli bir grubun devleti anlamındadır.
III - Milliyetçilikle bütünleşir.
IV - Kanun önünde eşitliğin kabulü anlamındadır.
V - Devletin resmi bir dininin olmasını gerektirir.
Bu yargılardan hangileri doğrudur?
A) III ve V B) IV ve V C) I,II ve IV
D) I,III ve IV E) II, III ve IV

S-3) Cumhuriyetin kurulmasından sonra gerçekleştirilen, milli eğitimle ilgili uygulamalardan bazıları şunlardır:
I. Durmaksızın daha çağdaşa ve daha doğruya yönelinmesi
II. Okuryazar olmayan birey bırakmamak ülküsüyle eğitim yatırımları yapılması
III. Halkın kendi kendini yönetmesinin bir erdem olduğu düşüncesinin eğitimle yaygınlaştırılması
Bu uygulamaların Atatürk ilkeleriyle ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I II III
A) İnkılapçılık Cumhuriyetçilik Devletçilik
B) İnkılapçılık Devletçilik Cumhuriyetçilik
C) Cumhuriyetçilik İnkılapçılık Devletçilik
D) Devletçilik Cumhuriyetçilik İnkılapçılık
E) Devletçilik İnkılapçılık Cumhuriyetçilik

S-4) Efendiler ve ey millet; biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, müritler memleketi olamaz. En doğru, en hakiki yol medeniyet yoludur. Mustafa Kemal’in bu sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?
A) Milliyetçilik
B) İnkılâpçılık
C) Halkçılık
D) Devletçilik
E) Laiklik

S-5) I. Okuma yazmayı öğrenerek okuryazarlığı yaygınlaştırma
II. Türkçeyi yabancı dillerin baskısından kurtarma
III. Kitle iletişim araçlarının yayınlarını denetleme
IV. Türk Dili’nin zenginliklerini ortaya koyma
Yukarıdakilerden hangilerinde,
Türk Dil Kurumu’nun esas çalışmalarından olduğu savunulabilir?
A) I ve II B) I ve IV C) II ve III
D) II ve IV E) I,III ve IV

S–6) Yeni Türk Devleti, gelirleri çok sınırlı olduğu halde, bütçe gelirinin yüzde kırkını karşılayan Aşar Vergisi’ni Cumhuriyetin ilk yıllarında kaldırmıştır.
Bu uygulama Yeni Türk Devleti’nin öncelikle hangi özelliğini gösterir?
A) Ulusal olma
B) Devletçi olma
C) Halkçı olma
D) Cumhuriyetçi olma
E) Laik olma

S–7) Türkiye'de 1924 yılında Hilafetin kaldırılması ve öğretimin birleştirilmesi,
1925 yılında ise kıyafette değişiklik ile tekke ve türbelerin kapatılmasına ilişkin
yasalar TBMM'de kabul edilmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır?
A) Hızlı bir çağdaşlaşmaya gidildiğinin
B) Devletçilik ilkesinin yaygın olarak uygulanmaya konulduğunun
C) Sosyal sorunların ortadan kalktığının
D) Yönetimde yeni arayışlara gidildiğinin
E) Siyasi bağımsızlığın tamamlanmak istendiğinin


S–8) Lozan Antlaşması’na göre, yabancı okulların öğrenimini Türk hükümeti düzenleyecek ve denetleyecekti. Bazı okullar bu kurala uymak istemediler ve bağlı
oldukları devletlerin elçileri aracılığıyla Türk hükümetiyle görüşmek istediler.
Ancak Türk hükümeti onlarla bu konuda görüşme yapmayı kesinlikle reddetti.
Türk hükümeti bu tepkisiyle aşağıdakilerden hangisini korumaya çalışmıştır?
A) Yabancı okulların sayısını
B) İnsan haklarını
C) Bağımsız devlet anlayışını
D) Yabancıların kültürlerini
E) Eğitim ve öğretimde ikiliği

S–9) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de Medeni Kanunu’nun kabulüyle
sağlanan gelişmelerden biri değildir.
A) Kadına mesleğini seçme hakkı verilmesi
B) Tanık olmada kadın erkek eşitliğinin getirilmesi
C) Vatandaşlar arasında din ve mezhep farkı gözetilmemesi
D) Ailelere soyadı alma zorunluluğunun getirilmesi
E) Patrikhanelerin dünya işleriyle ilgili yetkilerinin kaldırılması

S–10) Eğitim ve kültür alanındaki gelişmelerle ilişkisi en az olan inkılâp
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öğretimin birleştirilmesi
B) Yeni Türk alfabesinin kabulü
C) Medreselerin kapatılması
D) Türk Tarih Kurumunun kurulması
E) Tekke ve Zaviyelerin kapatılması

S–11) Cumhuriyet’in ilanından sonra yapılan aşağıdaki değişikliklerden
hangisi, toplumsal hayattaki uygulamalarda, aynı konuda var olan farklılıkları
ortadan kaldırma amacına yönelik değildir?
A) Medreselerin kaldırılması
B) Şer’i Mahkemelerin kaldırılması
C) Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi
D) Miladi takvimin kabul edilmesi
E) Ölçülerde metrik sisteme geçilmesi

S–12) Lozan Barış görüşmelerinde, aşağıdakilerden hangisi Türkiye
ile Fransa arasında görüşme konusu olmamıştır?
A) Osmanlı Borçları
B)Türkiye-Suriye sınırı
C) Kapitülasyonlar
D) Nüfus mübadelesi
E) Yabancı okullar

S–13) Aşağıdakilerden hangisi ulusçuluktan çok medeniyetçiliğe yöneliktir?
A) Saltanatın kaldırılması
B) Yeni ölçü sistemlerinin kabul edilmesi
C) Öğretimin birleştirilmesi
D) TBMM’nin kurulması
E) Türk diline önem verilmesi

S–14) 3 Kasım 1928’de aşağıdaki devrimlerden hangisi gerçekleşmiştir?
A) Yeni Türk harflerinin kabulü
B) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
C) Medeni Kanun’un kabulü
D) Halifeliğin kaldırılması
E) Şapka Kanunu’nun kabulü

S–15) Yargı : Dil ulusal duygunun gelişmesinde başlıca etkendir.
Durum : Türkiye Cumhuriyeti ulusal bir devlettir.
Yukarıda verilen yargı ile durum arasında ilişki kurulduğunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Türk dilinin dünyada en yaygın dillerden biri olduğuna
B) Türk dilinin siyasi rejimin gelişmesinde temel öğelerden biri olduğuna
C) Uzun yıllar Türkiye’de dil öğretiminde birlik sağlanamadığına
D) Kültürel ilişkilerin dili de etkilediğine
E) Türk dili ile Türkiye’de okuryazar oranının giderek arttığına

S–16) Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülükle bağdaşmaz?
A) Kalkınma aklın ve bilimin rehberliğini temel alma
B) Yönetimi ulus egemenliğine bağlı tutma
C) Ekonomik kalkınmayı yabancı sermayeye dayandırma
D) Ülkenin bağımsızlığını koruma
E) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma

S–17) Türkiye’nin dış politikalarından hangisi M. Kemal Atatürk döneminde halledilememiştir?
A) Musul sorunu
B) Azınlıklar sorunu
C) Borçlar sorunu
D) Nüfus Mübadelesi sorunu
E) Hatay sorunu

S–18) Cumhuriyet Dönemi’nde çok partili hayata geçiş denemeleri sürecinde kurulan ilk parti hangisidir?
A) Cumhuriyet Halk Fırkası
B) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
E) Demokrat Parti

S–19) “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet (sonsuza dek) payidar kalacaktır.
Mustafa Kemal bu sözü hangi olay sonrası söylemiştir?
A) İzmir suikastı sonrası
B) Menemen olayı
C) Şeyh Sait olayı
D) Hatay sorunu
E) Büyük taarruz

S–20) * Kabotaj Kanunu’nun ilanı
* Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
* Türk Dil Kurumu’nun kurulması
Yukarıdaki gelişmeler öncelikle hangi Atatürk ilkesi ile alakalıdır?
A)Laiklik
B) Cumhuriyetçilik
C) İnkılâpçılık
D) Milliyetçilik
E) Halkçılık

S-21) Atatürk 1925 Ağustosunda yaptığı Kastamonu-İnebolu gezisinde halkı başı açık olarak selamladı. Elindeki başlığın adının şapka olduğunu söyledi; sağlık açısından, ekonomik ve estetik açılardan şapkanın yararlarını anlatarak onu halka tanıttı. Fesler atıldı. Şapka kullanımı kısa sürede yurtta yayılmaya başladı. Arkasından, 25 Kasım 1925’te “Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun “ çıkarıldı.
Bu durum Türk inkılâplarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) İnkılâpların birbirini tamamlar nitelikte olduğunun
B) İnkılâpların, bazı engellemelerle karşılaştığının
C) İnkılâpların yapılmasında bazı geleneklerin dikkate alındığının
D) Siyasi inkılâplara daha çok önem verildiğinin
E) İnkılâplar yapılırken gerekli ortamın hazırlandığının

S-22) Atatürk ,”Ülkesinin yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.” demiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün, bu sözleriyle gösterdiği hedef ile aynı yöndedir?
A) Türkçe kökenli sözcüklerin araştırılıp bulunarak dile kazandırılması
B) Şive, ağız gibi yöresel dil özelliklerinin korunması
C) Yabancı kökenli terimlerin Türkçe okunuşları ile alınması
D) Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farkın ortadan kaldırılması
E) Türkçenin okunması ve yazılması kolay bir dil haline getirilmesi

S-23) Aşağıdaki devletlerden hangisinin izlediği dış politikanın güvensizlik yaratması Balkan Antantı’nın kurulmasının nedenlerinden biri olmuştur?
A)Yugoslavya B) Romanya C) İtalya
D) Yunanistan E) Türkiye

S-24) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin,
I. Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılması ve görevinin Türk tarafına
verilmesi
II. Yabancı savaş gemilerinin Boğazlardan geçişinin sınırlandırılarak, Türkiye’nin denetimine bırakılması
III. Yabancı devletlere ait ticaret gemilerinin her iki yönde Boğazlardan geçişlerinin serbest olması
Hükümlerinden hangileri, Türkiye’nin dünya devletleri arasındaki saygınlığının
daha da arttığını gösterir?
A) yalnız I B) yalnız II C) yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

S-25) I. İlk TBMM’nin kurulması
II. Saltanatın kaldırılması
III. Cumhuriyet’in ilanı
Türkiye’deki bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirme
amacı taşımamıştır?
A) Ulusal iradeyi hâkim kılmak
B) Seçim sistemini değiştirmek
C) Anayasal düzeni kurmak
D) Demokratik yönetimi gerçekleştirmek
E) Yeni devlet kurmak

cevap anahtarı
1-A
2-D
3-B
4-E
5-B
6-C
7-A
8-C
9-D
10-E
11-C
12-D
13-B
14-A
15-B
16-C
17-E
18-D
19-A
20-D
21-E
22-A
23-C
24-D
25-B
Alıntıdır..