1. #1
  naptera - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  05.Ekim.2007
  Yaş
  45
  Mesajlar
  103  A

  1-I. İzmir İktisat Kongresinin toplanış amacı nedir?
  a-Ekonomik bağımsızlığı sağlamak
  b-Tarımı ilkel yöntemlerden kurtarmak
  c-Yer altı zenginliklerini bulup,işlemek
  d-Ulaştırma sorununu çözmek
  e-İşçilerin yaşam koşullarını iyileştirmek

  2-I-Halktan gelirine göre vergi alınması
  II-Eğitimin tüm yurda yayılması
  III-Herkesin seçme ve seçilme hakkına sahip olması
  Yukarıdaki gelişmeler hangi ilke ile ilgilidir?
  a-Milliyetçilik b-Halkçılık c-Devletçilik
  d-Cumhuriyetçilik e-Laiklik

  3-“Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale örnek olmuş bir milletiz”Mustafa Kemal’in bu sözleri aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?
  a-Bağımsızlıkla b-Milli birlik ve beraberlikle c-Milliyetçilikle
  d-Laiklikle e-Vatan sevgisiyle

  4-Çok uluslu bir imparatorluktan modern devlet yapısına doğru gerçekleştirilen yeniliklerin tümünü birden kapsayan ilke hangisidir?
  a-Halkçılık b-İnkılapçılık c-Cumhuriyetçilik d-Laiklik
  e-Milliyetçilik
  5-Türkiye’nin Musul’u geri almaya çalışması karşısında İngiltere’nin gösterdiği tepki aşağıdakilerden hangisidir?
  a-Türkler’e karşı Yunanlılar’ı destekleme,
  b-Türkler’e karşı Araplarla işbirliği yapma
  c-Şeyh Sait Ayaklanmasını çıkarma
  d-Kıbrıs’ı işgal etme
  e-Menemen Ayaklanmasını çıkarma

  6- I-Ekonomik kalkınmada bölgeler arası farklılıkların kaldırılması
  II-Türkiye’de hukuk birliğinin sağlanması
  Yukardaki gelişmeler Atatürk ilkelerinin hangileriyle sağlanmıştır?
  a-Cumhuriyetçilik-Laiklik b-Milliyetçilik-Halkçılık
  c-Halkçılık-Laiklik d-Devletçilik-Laiklik
  e-Laiklik-İnkılapçılık

  7-Atatürk’ün diğer ilkelerini donmuş ve kalıplaşmış olmaktan kurtaran,onları çağın yeniliklerine göre geliştiren temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?
  a-İnkılapçılık b-Cumhuriyetçilik c-Laiklik d-Ulusçuluk
  e-Devletçilik

  8-Boğazlar Komisyonu aşağıdakilerden hangisiyle kaldırılmıştır?
  a-Lozan Antlaşması b-Sadabat Paktı c-Balkan Antantı
  d-Montreux Sözleşmesi e-Yalta Konferansı

  9-Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen yeniliklerden hangisinin Batılılaşma ile birlikte ticari alanda daha etkili olduğu
  kabul edilebilir?
  a-Şapka Kanununun çıkarılması b-Yeni Alfabenin kabulü
  c-Medeni Kanunun kabulü d-Miladi Takvimin kabulü
  e-Soyadı Kanununun kabulü

  10-1930’dan sonra Türk-Yunan ilişkilerinde barış dönemi
  başlamıştır.Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
  a-Kapitülasyonların kaldırılmasına
  b-Balkan Antantı’nın imzalanmasına
  c-Hatay Sorununun çözülmesine
  d-Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olmasına
  e-Saltanatın kaldırılmasına

  11-Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye Cumhuriyeti’nin
  dış politikadaki saygınlığının artmasında herhangi bir
  katkısının olduğu söylenemez?
  a-Kapitülasyonların kaldırılması
  b-Hatay’ın Anavatan’a katılması
  c-Musul sorununun çözümü
  d-Boğazlar Komisyonunun kaldurılması
  e-Milletler Cemiyetine giriş

  12-Aşağıdakilerin hangisi ile Batı Dünyası ile ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır?
  a-Saltanatın kaldırılması
  b-Milli Eğitim Bakanlığının kurulması
  c-Tevhid-i Tedrisat Yasasının çıkarılması
  d-Hafta tatilinin pazara alınması
  e-Takrir-i Sükun Yasasının çıkarılması

  13-Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında devletin
  tarım alanında izlediği politikanın amaçları arasında değildir?
  a-Köylünün vergi yükünü hafifletmek,
  b-Toprak reformu yapmak
  c-Tarımsal ürün artışı yapmak
  d-Tarımsal ürün ithalatı yapmak
  e-Çiftçiye kredi kolaylıkları sağlamak

  14-Aşağıdakilerden hangisi Milliyetçilikle bağdaşan bir yeniliktir?
  a-Harf Devrimi b-Medeni Kanunun Kabulü
  c-Kıyafette değişiklik d-Dildeki yenileşme
  e-Yeni rakamların kabulü
  15--Kabotaj Kanunu aşağıdakilerden hangisinin kaldırılmasının bir uzantısıdır?
  a-Aşar vergisinin b-Saltanatın c-Halifeliğin
  d-Kapitülasyonların e-Mecellenin
  16-Saltanatın kaldırılması,TBMM’nin açılması ve Cumhuriyetin ilan edilmesi gibi gelişmeler hangi ilke ile daha çok ilgilidir?
  a-Ulusçuluk b-Milli Birlik c-Çağdaşlaşmak
  d-Ulusal Egemenlik e-Bağımsızlık

  17- Şeyh Sait Ayaklanması ve Menemen Olayı Atatürk ilkelerinden hangisinin tam olarak yerleşmediğini gösterir?
  a-Devletçilik b-İnkılapçılık c-Milliyetçilik
  d-Laiklik e-Halkçılık
  18-Hatay’ın Anavatan’a katılması hangi antlaşmanın değişmesine neden olmuştur?
  a-Moskova b-Gümrü c-Kars d-Lozan e-Mondros

  19-Aşağıdakilerden hangisinin bilim ve teknoloji
  deki ilerlemeleri ve kültür alışverişini hızlandır
  a-Harf İnkılabının yapılması
  b-Modern saat sisteminin kabul edilmesi
  c-Türk Dil Kurumunun kurulması
  d-Türk Tarih Kurumunun kurulması
  e-Tekke ve türbelerin kapatılması


  20-Lozan’da isteklerimiz doğrultusunda çözülemeyen, Cumhuriyet döneminde ulusal hedeflerimiz doğrultusunda çözülen olay hangisidir?
  a-Kabotaj sorunu b-Yabancı okullar c-Irak Sınırı
  d-Azınlıklar e-Boğazlar

  HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 5 PUANDIR
  B
  1-Aşağıdakilerden hangisi Laiklik ilkesinin uygulandığının
  kanıtı değildir?
  a-Devlet başkanının seçimle belirlenmesi
  b-Demokratik bir düzen kurulması
  c-Din ve mezhep özgürlüğünün tanınması
  d-Hukukun bilimsel esaslara dayandırılması
  e-Bilimsel araştırmaların özgür olması

  2-İtalya’nın ve Almanya’nın Dünya barışını tehdit eden davranışları Türkiye açısından hangi fırsatın ortaya çıkmasına neden olmuştur?
  a-Nüfus değişimi b-Montreux Sözleşmesi
  c-Balkan Antantı d-Milletler Cemiyetine Giriş
  e-Hatay’ın geri alınması

  3-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerinden biridir?
  a-Demokrasi b-Barışçılık c-Milli Tarih d-Akıl ve bilim
  e-Milli Tarih
  4-Milliyetçilik ile bağdaşan yenilik hangisidir?
  a-Dilde yenilik b-Harf inkılabı c-Kıyafet devrimi
  d-Yeni Rakamların kabulü e-Medeni Kanun
  5-Türkiye’de;
  I-Ayrıcalık işareti olan ünvanların yasaklanması,
  II-Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi,
  III-Miladi Takvimin kullanılması.
  Gelişmelerinden hangisi “imtiyazsız sınıf,kaynaşmış bir ülke”
  amacıyla yapılmıştır?
  a-Yalnız I b-Yalnız II c-Yalnız III d-I ve II e-II ve III

  6-Şeyh Sait Ayaklanması ve Menemen Olayı Atatürk ilkelerinden
  hangisinin tam olarak yerleşmediğini gösterir?
  a-Devletçilik b-İnkılapçılık c-Milliyetçilik
  d-Laiklik e-Halkçılık
  7-Atatürk,hangi alandaki başarısıyla bir çok devlete yol gösterici olmuştur?
  a-Ekonomi b-Laiklik c-Çok Partili Hayat d-Bağımsızlık
  e-Devletçilik
  8-Atatürkçülükte iktidar gücünün ve tüm yetkilerin kaynağı olarak hangisi görülmüştür?
  a-Devlet b-Millet c-Mahkemeler d-Anayasa
  e-Hükümet
  9-Aşağıdakilerden hangisi bilim ve teknolojideki ilerlemelerive kültür alışverişini hızlandırır?
  a-Harf İnkılabının yapılması
  b-Modern saat sisteminin kabul edilmesi
  c-Türk Dil Kurumunun kurulması
  d-Türk Tarih Kurumunun kurulması
  e-Tekke ve türbelerin kapatılması

  10-Aşağıdaki yeniliklerin hangisinde Batı’dan faydalanılmamıştır?
  a-Harf İnkılabı
  b-Medeni Kanunun Kabulü
  c-Hafta tatilinin pazara alınması
  d-Kadınlara siyasi hakların verilmesi
  e-Ölçü ve tartı aletlerinin değiştirilmesi

  11-Cumhuriyetin ilk yıllarında ülke olanaklarının kullanılması,işletilmesi ve kalkınmaya yön verici çalışmalar hangi ilke kapsamına girer?
  a-Cumhuriyetçilik b-Halkçılık c-Laiklik d-Milliyetçilik e-Devletçilik

  12-Aşağıdakilerden hangisi toplumsal alanda yapılan yeniliklerden biri değildir?
  a-Kıyafet inkılabı b-Tekkelerin kapatılması c-Ölçülerin değiştirilmesi d-Misak-ı İktisadi e-Soyadı Kanunu

  13-Bir devletin dayandığı ilkelerin ve toplumun yaşam düzeninin hızla ve ileriye dönük bir şekilde değişmesine inkılap diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi inkılap niteliğinde bir gelişme değildir?
  a-Osmanlı Devleti yerine ulusal egemenliğe dayalı bir devletin kurulması
  b-Arap harfleri yerine yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
  c-Meclis Hükümeti Sisteminden Kabine Sistemine geçilmesi
  d-Mecelle yerine Medeni Kanunun kabulü
  e-Fes ve benzeri başlıkların yasaklanarak şapka giyilmesi

  14-Lozan Konferansına göre;Türkiye’deki azınlıklar Türk vatandaşı olarak kabul edilmiş ve Türk halkının sahip olduğu haklara azınlıklar da sahip olmuştur. Bu gelişme aşağıdaki ilkelerden hangisiyle daha çok ilgilidir?
  a-Milliyetçilik b-Halkçılık c-Çağdaşlık d-İnkılapçılık e-Laiklik

  15-1923’de ekonomi politikasını Milli İktisat anlayışyla
  oluşturan yeni Türk Devleti,1930’dan itibaren Ulusal Ekonomiyi devletçilik kapsamına almasında etkili olmayan gelişme hangisidir?
  a-1929 Ekonomik bunalımının etkisi
  b-Osmanlı borçlarının ödenmesindeki zorluk
  c-Özel teşebbüsün elinde yeterli sermaye birikiminin olmaması
  d-Yatırımların yetersiz kalması
  e-Ekonominin beklenen düzeye ulaşmayışı

  16-Türkiye,aşağıdaki sorunlardan hangisini kendi iç sorunu olarak kabul edip,yapılan dış müdahalelere karşı çıkmıştır?
  a-Musul sorunu b-Hatay Sorunu c-Nüfus Mübadelesi
  d-Yabancı Okullar e-Milletler Cemiyetine Giriş
  17-Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşmasından sonra Türkiye ve Yunanistan arasında sorun olmuştur?
  a-Dış borçlar b-Nüfus değişimi c-Yabancı okullar
  d-Azınlık hakları e-Kapitülasyonlar
  18-Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde tarımın geliştirilmesi amacıyla yapılmamıştır?
  a-Ziraat Fakültelerinin açılması
  b-Aşar vergisinin kaldırılması
  c-Kabotaj Kanununun kabul edilmesi
  d-Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması
  e-Tohum ıslah istasyonlarının kurulması

  19-Atatürk inkılapları ile bunların yapıldıkları alanlar eşleştirildiklerinde aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış olur?
  a-Cumhuriyetin ilanı-Siyasal
  b-Aşar vergisinin kaldırılması-Ekonomik
  c-Kıyafet inkılabı-Toplumsal
  d-Çok partili sisteme geçiş-Hukuksal
  e-Harf İnkılabı-Eğitim

  20-Hatay’ın Anavatan’a katılması hangi antlaşmanın değişmesine neden olmuştur
  a-Moskova b-Gümrü c-Kars d-Lozan e-Mondros

  HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 5 PUANDIR


  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

 2. #2
  gamerock - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  04.Kasım.2009
  Yaş
  29
  Mesajlar
  9

  bana tam lazım olan testler ama cevap anahtarları neden yok. Konularla ilgili test arıyorum ama bulamıyorum Atatürk İlkeleri ve devrim tarihi 2 nin kapsadığı bütün konularda test istiyorum ama yok.

 3. #3
  senut - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  07.Eylül.2008
  Yaş
  52
  Mesajlar
  2

  Teşekkür ederim arkadaşim. Eline ve emeğine sağlık.

 4. #4
  açelya_35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  29.Mart.2011
  Yaş
  36
  Mesajlar
  1

  sorular güzel hazırlanmış.Tam da aradığım sorular teşekkürler..

 5. #5

  Alıntı gamerock Nickli Üyeden Alıntı
  Konularla ilgili test arıyorum ama bulamıyorum Atatürk İlkeleri ve ...
  teşekkür ederim. Atatürk ilke ve inkılapları ile ilgili aşağıya test örneği kopyalıyorum.

  TEST SORULARI
  I - Askeri güç II - Ekonomik güç
  III - Coğrafi güç IV - Kültürel güç
  Yukarıdaki Milli Güç unsurlarından hangilerinin zaman içinde değişme özelliği en azdır?
  a. III ve I b. III ve II
  c. IV ve III d. II ve I
  e. IV ve I  1. Atatürk'ün Milliyetçilik ilkesini evrensel yapan sözü aşağıdakilerden hangisidir?

  a. "Ne Mutlu Türk'üm Diyene.!"
  b. "Kayıtsız Şartsız Egemenlik Milletindir.!"
  ***c. "Yurtta Sulh Cihanda Sulh.!"
  d. "Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir, Fendir.!"
  e. "Söz Konusu Olan Vatan ise Gerisi Teferruattır!"

  2. Laiklik ilkesi insanların hangi düşünce ve inanışlarını güvence altına almaktadır?
  a. Ekonomik b. Dini c. Sosyal d. Ailevi e. Kültürel

  3. Atatürk,"Yeni Türkiye Devleti temellerini süngü ile değil, süngünün dahi dayandığı ekonomi ile kuracaktır." sözünü hangi ilke için kullanmıştır?
  a. Laiklik b. Cumhuriyetçilik c. Devletçilik
  d. Milliyetçilik e. Atatürkçülük
  4. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'e göre milleti oluşturan unsurlardan biri DEĞİLDİR?
  a. Tarihsel yakınlık b. Vatan birliği
  c. Siyasi varlıkta birlik d. Sınıf birliği
  e. Zengin bir hatıra mirasına sahip olmak

  5. "Demokrasi"- "Meclis"-"Anayasa" --Bu kavramlar hangi Atatürk İlkesini ifade etmede yardımcı olabilir?
  a. Milliyetçilik b. Laiklik c. Devletçilik
  d. Halkçılık e. Cumhuriyetçilik
  6. .Cumhuriyet yönetiminde egemenliğin kaynağı nedir?
  a. Millet b. Cumhuriyet c. Laiklik d. Barış e. Devlet

  7. “İnsan, bireyi olduğu ulusun varlığını ve mutluluğunu düşün-düğü kadar bütün dünya uluslarının huzur ve güvenliğini de düşünmelidir.”
  Bu düşünce Atatürk’ün aşağıdaki bütünleyici ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
  a) Bağımsızlık
  b) Ulusal egemenlik
  c) Akılcılık ve bilimsellik
  d) İnsan ve insanlık sevgisi
  e) Çağdaşlaşma ve batılılaşma

  8. Devlet yönetiminde tüm etnik ve dini gruplara kanun önünde eşitlik tanınması Atatürk’ün;
  I. Laiklik II. Halkçılık III. Devletçilik IV. İnkılapçılık
  İlkelerinden hangileriyle ilgilidir?
  a) I-II b) II- IV c) III- IV d) Yalnız III e) I ve II

  9. Atatürk’ün, bazı yardımcı ilkeleri ile temel ilkeleri birbirlerini bütünlemektedir.
  Buna göre; I. Akılcılık ve bilimsellik
  II. Ulusal egemenlik III. Çağdaşlık ve batılılaşma
  Yardımcı ilkelerinin temel ilkelerle ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
  I II III
  a) Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Halkçılık
  b) Laiklik Cumhuriyetçilik Milliyetçilik
  c) Milliyetçilik Halkçılık Laiklik
  d) Laiklik Cumhuriyetçilik İnkılâpçılık
  e) Devletçilik Milliyetçilik Laiklik

  10. Amasya Genelgesi’nde “Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.” kararı yer almıştır. Bu karar aşağıdaki ilkelerin hangisinin uygulanmasını sağlamıştır?
  A) Ulusal egemenlik B) Yurtta barış dünyada barış
  C) Akılcılık ve bilim D) Batılılaşma ve çağdaşlaşma

  11. –Türk Dil Kurumunun kurulması
  –Türk Tarih kurumunun Kurulması
  Yukarıdaki gelişmeler hangi ilke ile doğrudan ilgilidir?
  a. Milliyetçilik b. Laiklik c. Devletçilik
  d. Halkçılık e. Cumhuriyetçilik

  12. . “Devlet özel teşebbüsün birbirine karşı değil birbirinin tamamlayıcısıdır.” Sözü Atatürk ilkelerinin hangisi ile ilgilidir?
  a. Milliyetçilik b. Laiklik c. Devletçilik
  d. Halkçılık e. Cumhuriyetçilik

  13. Sosyal eşitlik ve fırsat eşitliği gibi kavramlar Atatürk ilkelerinin hangisinin temelini oluşturur?
  A) Laiklik B) Halkçılık C) Milliyetçilik
  D) Devletçilik E) İnkılapçılık
  14. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet rejiminin özelliklerin-den biri değildir?
  A) Seçme ve seçilme B) Düşünce hürriyeti C) Bağımsızlık
  D) Tek partili yönetim E) Serbest seçimler

  15. Hangi kavram Atatürk’ün Cumhuriyet anlayışı ile bağdaşmaz?
  A) Demokrasi B) Bireycilik C) Ulusal egemenlik
  D) Hürriyet E) Bağımsızlık

  16. Atatürk İnkılâplarının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ekonomik kalkınmayı sağlamak
  B) Türk ordusunu güçlü hale getirmek
  C) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak
  D) Kapitülasyonları kaldırmak
  E) Madenlerimizi millileştirmek  26. Atatürk kaleme aldığı Nutuk adlı eserinde aşağıda verilen olaylardan hangisine değinmiştir?
  A) Kadınlara seçilme hakkının tanınması
  B) Millet Mekteplerinin açılması
  C) 1929 Dünya Ekonomik bunalımı
  D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi
  E) Türk Devleti’nin kuruluşu

  27. Cumhuriyet döneminde yabancıların elindeki demiryollarının tümünün satın alınması ve bütünüyle yabancı sermayeye dayanan sanayileşme modeli yerine devlet tarafından öz kaynakları temel alan sistemin uygulanması,
  I. Milliyetçilik II. Devletçilik III. Laiklik
  Yukarıdakilerden hangisiyle ilgili değildir?
  A) I B) II C) III D) I-III E) II-III

 6. #6


  Pdf. formatındakisorular çıkmadığı için düzenleme yapma ihtiyacı oldu. kusura bakmayın.

  Alıntı abdllhdnzl Nickli Üyeden Alıntı
  Alıntı gamerock Nickli Üyeden Alıntı
  Konularla ilgili test arıyorum ama bulamıyorum Atatürk İlkeleri ve ...
  teşekkür ederim. Atatürk ilke ve inkılapları ile ilgili aşağıya test örneği kopyalıyorum.

  TEST SORULARI
  1.Atatürk'ün Milliyetçilik ilkesini evrensel yapan sözü aşağıdakilerden hangisidir?
  a. "Ne Mutlu Türk'üm Diyene.!"
  b. "Kayıtsız Şartsız Egemenlik Milletindir.!"
  ***c. "Yurtta Sulh Cihanda Sulh.!"
  d. "Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir, Fendir.!"
  e. "Söz Konusu Olan Vatan ise Gerisi Teferruattır!"

  2. Laiklik ilkesi insanların hangi düşünce ve inanışlarını güvence altına almaktadır?
  a. Ekonomik b. Dini c. Sosyal d. Ailevi e. Kültürel

  3. Atatürk,"Yeni Türkiye Devleti temellerini süngü ile değil, süngünün dahi dayandığı ekonomi ile kuracaktır." sözünü hangi ilke için kullanmıştır?
  a. Laiklik b. Cumhuriyetçilik c. Devletçilik
  d. Milliyetçilik e. Atatürkçülük
  4. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'e göre milleti oluşturan unsurlardan biri DEĞİLDİR?
  a. Tarihsel yakınlık b. Vatan birliği
  c. Siyasi varlıkta birlik d. Sınıf birliği
  e. Zengin bir hatıra mirasına sahip olmak

  5. "Demokrasi"- "Meclis"-"Anayasa" --Bu kavramlar hangi Atatürk İlkesini ifade etmede yardımcı olabilir?
  a. Milliyetçilik b. Laiklik c. Devletçilik
  d. Halkçılık e. Cumhuriyetçilik
  6. .Cumhuriyet yönetiminde egemenliğin kaynağı nedir?
  a. Millet b. Cumhuriyet c. Laiklik d. Barış e. Devlet

  7. “İnsan, bireyi olduğu ulusun varlığını ve mutluluğunu düşün-düğü kadar bütün dünya uluslarının huzur ve güvenliğini de düşünmelidir.”
  Bu düşünce Atatürk’ün aşağıdaki bütünleyici ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
  a) Bağımsızlık
  b) Ulusal egemenlik
  c) Akılcılık ve bilimsellik
  d) İnsan ve insanlık sevgisi
  e) Çağdaşlaşma ve batılılaşma

  8. Devlet yönetiminde tüm etnik ve dini gruplara kanun önünde eşitlik tanınması Atatürk’ün;
  I. Laiklik II. Halkçılık III. Devletçilik IV. İnkılapçılık
  İlkelerinden hangileriyle ilgilidir?
  a) I-II b) II- IV c) III- IV d) Yalnız III e) I ve II

  9. Atatürk’ün, bazı yardımcı ilkeleri ile temel ilkeleri birbirlerini bütünlemektedir.
  Buna göre; I. Akılcılık ve bilimsellik
  II. Ulusal egemenlik III. Çağdaşlık ve batılılaşma
  Yardımcı ilkelerinin temel ilkelerle ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
  I II III
  a) Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Halkçılık
  b) Laiklik Cumhuriyetçilik Milliyetçilik
  c) Milliyetçilik Halkçılık Laiklik
  d) Laiklik Cumhuriyetçilik İnkılâpçılık
  e) Devletçilik Milliyetçilik Laiklik

  10. Amasya Genelgesi’nde “Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.” kararı yer almıştır. Bu karar aşağıdaki ilkelerin hangisinin uygulanmasını sağlamıştır?
  A) Ulusal egemenlik B) Yurtta barış dünyada barış
  C) Akılcılık ve bilim D) Batılılaşma ve çağdaşlaşma

  11. –Türk Dil Kurumunun kurulması
  –Türk Tarih kurumunun Kurulması
  Yukarıdaki gelişmeler hangi ilke ile doğrudan ilgilidir?
  a. Milliyetçilik b. Laiklik c. Devletçilik
  d. Halkçılık e. Cumhuriyetçilik

  12. . “Devlet özel teşebbüsün birbirine karşı değil birbirinin tamamlayıcısıdır.” Sözü Atatürk ilkelerinin hangisi ile ilgilidir?
  a. Milliyetçilik b. Laiklik c. Devletçilik
  d. Halkçılık e. Cumhuriyetçilik

  13. Sosyal eşitlik ve fırsat eşitliği gibi kavramlar Atatürk ilkelerinin hangisinin temelini oluşturur?
  A) Laiklik B) Halkçılık C) Milliyetçilik
  D) Devletçilik E) İnkılapçılık
  14. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet rejiminin özelliklerin-den biri değildir?
  A) Seçme ve seçilme B) Düşünce hürriyeti C) Bağımsızlık
  D) Tek partili yönetim E) Serbest seçimler

  15. Hangi kavram Atatürk’ün Cumhuriyet anlayışı ile bağdaşmaz?
  A) Demokrasi B) Bireycilik C) Ulusal egemenlik
  D) Hürriyet E) Bağımsızlık

  16. Atatürk İnkılâplarının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ekonomik kalkınmayı sağlamak
  B) Türk ordusunu güçlü hale getirmek
  C) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak
  D) Kapitülasyonları kaldırmak
  E) Madenlerimizi millileştirmek

  17. Atatürk kaleme aldığı Nutuk adlı eserinde aşağıda verilen olaylardan hangisine değinmiştir?
  A) Kadınlara seçilme hakkının tanınması
  B) Millet Mekteplerinin açılması
  C) 1929 Dünya Ekonomik bunalımı
  D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi
  E) Türk Devleti’nin kuruluşu

  18. Cumhuriyet döneminde yabancıların elindeki demiryollarının tümünün satın alınması ve bütünüyle yabancı sermayeye dayanan sanayileşme modeli yerine devlet tarafından öz kaynakları temel alan sistemin uygulanması,
  I. Milliyetçilik II. Devletçilik III. Laiklik
  Yukarıdakilerden hangisiyle ilgili değildir?
  A) I B) II C) III D) I-III E) II-III

  I - Askeri güç II - Ekonomik güç
  III - Coğrafi güç IV - Kültürel güç
  Yukarıdaki Milli Güç unsurlarından hangilerinin zaman içinde değişme özelliği en azdır?
  a. III ve I b. III ve II
  c. IV ve III d. II ve I
  e. IV ve I

 7. #7
  göktürkkızı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  21.Eylül.2009
  Yaş
  38
  Mesajlar
  6

  elinize sağlık hocam...

Bu Konu için Etiketler

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap

Giriş

Giriş