1. #1
  umuro - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  01.Mayıs.2008
  Yaş
  36
  Mesajlar
  1,451  1- Yunan saldırıları üzerine İnönü Muharebeleri yapılmış, TBMM Ordusu bu saldırıya başarıyla karşı koymuştur.
  Buna Göre, İnönü Muharebeleri aşağıdakilerden hangisine yönelik olarak yapılmıştır?
  A) Düşmanın elindeki esirleri kurtarmaya
  B) Batı Cephesi Savaşlarına son vermeye
  C) Yunanlıların daha fazla ilerlemesini engellemeye
  D) İstanbul Hükümeti ile anlaşma sağlamaya
  E) Düzenli ordunun başarısını kanıtlamaya

  2- Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin onayından
  geçmiştir?
  a) Takrir-i Sükun kanunu
  b) Hıyanet-i Vataniye Kanunu
  c) İstiklal Mahkemeleri
  d) Misak-ı Milli
  e) Tekalif-i Milliye emirleri

  3- Osmanlı Devleti Mudanya Ateşkes görüşmelerine katılmadığı halde, Lozan Barış görüşmelerine katılmaya çalışmıştır.
  Bu bilgiye dayanarak;
  I- Türk tarafı arasındaki ikilik yaratılmak istenmiştir
  II- Saltanatın kaldırılması gündeme gelmiştir
  III- Kurtuluş Savaşı kesinlikle sona ermiştir
  Yargılarından hangisine ulaşılabilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

  4-Lozan Konferansı'nda diğer devletler Türkiye’den şu isteklerde bulunmuşlardır;
  I. Azınlık haklarının verilip verilmediğinin Antlaşma Dev¬letleri tarafından denetlenmesini
  II. Kapitülasyonların sürdürülmesini
  III. Musul sorununun sonraki görüşmelere bırakılmasını
  Bu isteklerden hangileri, Türkiye açısından bağımsız devlet anlayışına aykırı değildir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

  5- Sakarya Zaferi’nden sonra;
  I. İtalya’nın topraklarımızı boşaltması
  II. Mustafa Kemal’e Gazilik unvanı ve Mareşallik verilmesi
  III. Fransa ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması
  Bu gelişmelerden hangileri İngiltere’nin politik ve askeri yalnızlığa düşmesine sebep olmuştur?
  A) Yalnız I B) Yalnız IIC) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

  6- Anlaşma Devletleri Sakarya Savaşından sonra, 22 Mart 1922 tarihinde Türkiye ile Yunanistan'a verdikleri ateşkes önerisinde yer alan hükümlerden bazıları şunlardır:
  - Tarafların ordularını araç ve gereç bakımından güçlen¬dirmesinin engellenmesi
  - Müttefikler arasından seçilen bir komisyonun Türk ordusunu ve as¬keri durumunu denetlemesi
  Bu hükümlere bakarak Anlaşma devletleri için,
  I. Yunan ordusuna zaman kazandırmaya çalışmıştır.
  II. Yunanistan'ı gözetmişlerdir.
  IV. Türk ordusunun güçlenmesini engellemeye çalışmışlardır.

  yargılarından hangilerine ulaşılır?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
  D) I ve III E) I, II ve III

  7- Kurtuluş Savaşı sırasında Sovyet Rusya ile im¬zalanan Moskova Antlaşması'nın bazı maddele¬ri şunlardır:
  I. Taraflardan birinin tanımadığı bir antlaşma¬yı diğeri de tanımayacak
  II. Batum Gürcistan'a bırakılacak
  III. Karadeniz'de kıyısı olan devletlerin katıla¬cağı bir konferans yapılacak
  IV. İki devlet arasında ekonomik ve siyasi ant¬laşmalar yapılacak
  Bu maddelerden hangileri taraflar arasındaki etkileşimin sürdürüleceğinin en açık kanıtı¬dır?
  A) Yalnız I B) II ve IV C) Yalnız III
  D) I, III, IV E) II ve III

  8- . Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM’nin kuruluş amaçları arasında yer
  almamıştır?
  a) Ulusal birliği gerçekleştirme
  b) Düzenli bir ordu kurma
  c) Halifeliği kaldırma
  d) Vatanı düşmanlardan kurtarma
  e) Ulusal iradeyi hakim kılma

  9- Batı cephesinde Kurtuluş Savaşının kaderini tayin eden savaşlar aşağıdaki devletlerden hangisine karşı yapılmıştır?
  a) Yunanistan b)İngiltere c)Fransa d)İtalya

  10- 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilân edilmesi ile Türkiye’de yönetim ile ilgili tartışmalar azaldı ve halkın yönetime katılması sağlandı.
  Aşağıdaki sorunlardan hangisi Cumhuriyetin ilanı ile çözüme kavuşmadı?
  A) Devlet başkanlığı sorunu çözümledi
  B) Devletin rejiminin adı belli oldu
  C) Lâik devlet sistemi kuruldu
  D) Meclis Hükümeti sistemi yerine kabine sistemine geçildi
  E) Başbakanlık makamı oluşturuldu

  11- Türk Ordusunun son savunma savaşıdır.Bu savaştan önce Mustafa Kemal’e TBMM Başkomutanlık görevini vermiştir. Bu savaşın adı nedir?
  a)I.İnönü Savaşı b) II.İnönü Savaşı c) Sakarya Savaşı d) Büyük Taaruz Savaşı

  12- Laiklik ilkesinin anayasaya konulması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
  A) 20 Ocak 1921 tarihli ilk anayasanın kabulü ile
  B) 3 Mart 1924’te Halifeliğin kaldırılması
  C) 20 Nisan1924 Anayasanın kabulü ile
  D) 5 Şubat 1937’de Anayasa çalışmalarıyla
  E) 1961 Anayasasının kabulü ile

  13-İtilaf Devletlerinin İstanbul u işgal etmelerine neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Sivas Kongresinin ilanı B)Amasya görüşmelerinin yapılması
  C)Anadolu da ayaklanmaların başlaması D)Misakı Millinin kabul edilmesi

  14- Cumhuriyet döneminde aşağıdaki uygulamalardan hangisi ile Türk karasularında taşımacılık ve ticaret hakkı yabancılardan alınıp Türk gemicilerine verilmiştir?
  A) Teşvik-i Sanayi kanunu ile
  B) Kabotaj Kanunu’nun çıkartılmasıyla
  C) Tevhid-i Tedrisat kanunu ile
  D) Kapitülasyonların kaldırılması ile
  E) Devletçilik ilkesinin benimsenmesi ile

  15- I.Dünya Savaşı’nın uzamasına sebep olan cephe aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Kafkasya b)Kanal
  c)Çanakkale d)Irak

  16- Aşağıdaki inkılâplardan hangisi Avrupa ile ekonomik ilişkileri kolaylaştırmak amacı ile yapılmamıştır?
  A) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkartılması
  B) Hafta tatili pazara alındı
  C) Ölçüler değiştirildi
  D) Miladi takvim kabul edildi
  E) Uluslararası saat benimsendi
  17- Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1932'de Milletler Cemiyeti'ne, 1934'te Balkan Paktı'na, 1937'de'Sadabat Paktı'na üye olmuştur.
  Bu bilgilere dayanarak,
  l. Türkiye'nin dış ülkeler arasında saygınlığı artmış¬tır.
  II. Türkiye'de iç güvenliği tehdit eden sorunlar vardır.
  III. Türkiye dünya barışına katkıda bulunmuştur.
  IV. Türkiye dış güvenliğini sağlamada çok zorlanmıştır.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
  A) l ve II B) l ve III C) II ve III
  D) II ve IV E) III ve IV

  18- 1936'da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesinde;
  - Boğazlar Komisyonu kaldırılarak yönetimi
  Türkiye Cumhuriyeti'ne bırakılmıştır.
  - Savaş zamanı boğazlar kapatılacaktır,
  maddeleri yer almıştır.
  Bu maddelere göre;
  I. Türkiye Cumhuriyeti Boğazlarda tam haki¬miyet sağlamıştır.
  II. Batı ile ilişkilerimiz bozulmuştur.
  III. Milli hakimiyetimizi sınırlandıran engel orta¬dan kaldırılmıştır.
  IV. II. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla bu durum geçerliliğini kaybetmiştir.
  yargılarından hangileri doğrudur?
  A) I ve III B) I ve IV C) II ve IV D) II ve III E) III ve IV

  19- Amacı ve toplanış şekli bakımından bölgesel ancak aldığı kararlar bakımından milli özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Sivas kongresi B)Havza kongresi C)Amasya genelgesi D)Erzurum kongresi

  20-Aşağıdakilerden hangisi, çok partili demokrasiye geçişin bir süre için ertelenmesinin nedenlerinden biridir?

  A) Menemen olayı
  B) Çerkez Ethem Ayaklanması
  C) TBMM’de Müdafaa-i Hukuk Grubu’nun oluşturulması
  D) Tekalif-i milliye emirlerinin uygulanması
  E) Milli varlığa düşman cemiyetlerin ortaya çıkması

  21- Azınlık okullarının ve yabancı okulların Milli Eği¬tim Bakanlığı'nın denetimi altına girmesi aşağı¬dakilerden hangisinin sonucudur?
  A) Avrupa devletinin, bu okullar için gönderdiği yar¬dımı kesmesi
  B) Kapitülasyonların kaldırılması
  C) Yabancı okullarda yapılan misyonerlik faaliyetle¬rinin zararlı görülmesi
  D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
  E) Kurtuluş savaşından sonra azınlıkların yurdu terk etmesi

  22- 28 Mayıs 1926'da çıkarılan Teşvik-i Sanayi Ka¬nunu ile özel sektörü sanayi kurmaya teşvik et¬mek için:
  - Sanayi kuracaklara arazi tahsisi
  - Gümrük indirimi
  - Vergi ve borçlardan muafiyet
  gibi kolaylıklar sağlandı.
  Ancak bu kanun aşağıda verilen;
  I. Halkın elinde sermaye olmaması
  II. Yetişmiş teknik elemanın bulunmaması
  III. Yabancıların engel olması gibi nedenlerin hangisi ya da hangilerinden dolayı beklenilen faydayı tam olarak verme¬miştir?
  A) Yalnız I B) I ve III C) Yalnız II D) II ve III E) I ve II

  23- Sakarya Savaşı sonucunda;
  - 13 Ekim 1921'de Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması imzalandı.
  - 20 Ekim 1921'de Fransa ile Ankara Antlaşması imzalandı.
  - 23 Ekim 1921'de İngiltere ile Esirlerin Değişimine ilişkin Sözleşme imzalandı.
  Bu gelişmelere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
  A) Batı sınırı belirlenmiştir.
  B) Sakarya Savaşı TBMM'yi güçlendirmiştir.
  C) Sevr Antlaşması'nın geçersiz olduğu anlaşılmıştır.
  D) Güney sınırı Fransızlarla yapılan anlaşmayla belirlenmiştir.
  E) Doğu sınırı kesin şeklini almıştır.

  24- Aşağıdakilerden hangisi, Kuva-i Milliye'yi doğru olarak tanımlamaktadır?
  A) TBMM'nin oluşturduğu öncü birliklerdir.
  B) İşgallere karşı halkın oluşturduğu direniş birlikleridir.
  C) Halifelik ordusudur.
  D) Padişaha bağlı muhafız birlikleridir.
  E) Osmanlı yönetiminin oluşturduğu askeri güçtür

  25--
  I. Soyadı Kanunu'nun kabulü
  II. Lâkap ve unvanların kaldırılmasına ilişkin kanunun yürürlüğe girmesi
  Bu gelişmelerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Eğitim alanında yenilik yapılması
  B) Kılık - kıyafette değişiklik düşünülmesi
  C)Toplumsal karışıklıkları giderme ve eşitliğin sağlanmak istenmesi
  D) Askerlerin oy kullanmalarının yasaklanması
  E) Milli egemenliğin ülkede hakim kılınmak isten¬mesi
  Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür; ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.<br />OFLU/TARİHÇİ<br /><br />

 2. #2
  chiba - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  19.Mayıs.2010
  Yaş
  28
  Mesajlar
  1

  cevaplarınıda yazaarmısınız lütfen!

 3. #3
  bahar0994 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  18.Mayıs.2011
  Yaş
  25
  Mesajlar
  1

  Cevaplarına nasıl ulaşabiliriz?? yardımcı olursanız sevinirim

 4. #4
  cev_de_t - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  29.Mart.2011
  Yaş
  27
  Mesajlar
  1

  Alıntı bahar0994 Nickli Üyeden Alıntı
  Cevaplarına nasıl ulaşabiliriz?? yardımcı olursanız sevinirim

 5. #5
  umuro - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  01.Mayıs.2008
  Yaş
  36
  Mesajlar
  1,451

  Cevapları da ir zahmet siz bulun arkadaşlar ben soruları hazırlayalı çok oldu cevap anahtarını şu an hatırlamıyorum.Zorda değil sorular
  Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür; ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.<br />OFLU/TARİHÇİ<br /><br />

 6. #6
  kartalkayali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  02.Mart.2008
  Yaş
  37
  Mesajlar
  3

  bu cevapları spranlar umarım tarih öğretmeni değildir

Bu Konu için Etiketler

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap

Giriş