A.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.(40 puan)
1. Türkiye ile İran arasında bugünde geçerli olan sınırlar büyük ölçüde ……………………… Anlaşması ile çizilmiştir.
2. I.Ahmet döneminde uygulanan ……………. ve …………… sisteminin amacı taht kavgalarını önlemektir.
3.Evliya Çelebi’nin 12 ciltlik eserinin adı ………….……….’dir.
4. Osmanlı Devleti’nde modern anlamda ilk bütçeyi …………………………………. Hazırlamıştır.
5. Babür hükümdarı Şah Cihan’ın yaptırdığı ………………….. dünyanın 7 harikasından biridir.
6.1711’de imzalanan ………..……… Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nde kaybedilen toprakların geri alınabileceği düşüncesi artmıştır.
7.Osmanlı Devleti’nde ilk köklü değişiklikler yapmak isteyen padişah ……….……….. ‘dır.
8.Osmanlı Devleti’ne ilk matbaayı getiren kişi …………… ……………..’dır.
9. Osmanlı Devletinin ilk resmi tarihçisi ………………… ‘dır.
10.Bir bölgenin vergisinin toplanma işinin bir kişiye ihale yoluyla verilmesine …………… denir.

B.Aşağıda verilen ifadeler için D ve Y Harflerini kullanarak cevaplayınız.(20 puan)
1. ( ) Osmanlı Devleti Avusturya’ya karşı üstünlüğünü Zitvatorok Antlaşması ile kaybetmiştir.
2. ( ) XVII. yüzyılda Anadolu’da çıkan isyanlara Celali İsyanları denir.
3. ( ) Kendi askerleri tarafından öldürülen ilk padişah IV. Murat’tır.
4. ( ) Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlara Bucaş Anlaşması ile ulaşmıştır.
5. ( )Padişaha bazı şartlar öne sürerek sadrazam olan devlet adamı ……………. ……………. …… ‘dır.

D.Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.(Her soru 10 puan, toplam 40 puan)
1.Sancağa çıkma usulünün kaldırılmasının sonuçlarını yazınız.

2.Tımar sisteminin bozulmasının nedenlerini yazınız.


3.Karlofça Anlaşması’nın önemi yazınız.
4.Osmanlı Devleti’nde merkezi otoritenin bozulmasının nedenlerini yazınız..