2011–2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KÖRFEZ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ II. DÖNEM TARİH GRUBU ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞIDIR


Toplantı No : 2
Toplantı Tarihi : 08.02.2012
Toplantı Saati : 13.00
Toplantı Yeri : Okul Öğretmenler Odası
Toplantıya Katılanlar : Sadettin ÇALIŞ ( Tarih Öğretmeni ),Osman TAŞKIN ( Tarih Öğretmeni )GÜNDEM :
1. Açılış ve yoklama
2. 1.dönemde yapılan zümre toplantılarında alınan zümre kararlarının okunması değerlendirilmesi
3. Aynı dersi okutan öğretmenlerin şubelerde anlattıkları ders notlarının birlikte hazırlanması ve kullanılması hususunda alınan kararların gözden geçirilmesi
4. Öğrenciye konunun pekiştirilmesi için çalışma soruları, test vb şeyler verilip verilmesi ile ilgili işlerde alınan kararların gözden geçirilmesi
5. 1.döneme ait başarı ve başarısızlıkların değerlendirilmesi yapılarak, başarısızlıkların nedenleri, bu konuda alınacak tedbirler.
6. Ölçme ve değerlendirme konusunun görüşülmesi.
7. Dilek ve temenniler.


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR:

MADDE 1: Zümre Başkanı Osman TAŞKIN, toplantıyı iyi dilekleri ile açtı, zümre öğretmenlerinin toplantıya katıldığı tespit edildi.
MADDE 2: Zümre Başkanı Osman TAŞKIN, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılının 1.döneminde istenen başarının yakalandığını, aynı başarının ikinci dönemde devam etmesi dileğini ifade etti. I.dönemde yapılan zümre toplantılarında alınan zümre kararlarının okunması değerlendirilmesi. I nolu zümre tutanağı Tarih Öğretmeni Sadettin ÇALIŞ tarafından okundu. Alınan zümre kararlarına büyük ölçüde uyulduğunu bu konuda her hangi bir aksaklığın yaşanmadığını söyledi. Sadettin Çalış: “ Özellikle birçok öğrencinin fen alanında ders görmek istemeleri ve yüksek öğretimde bu alanda bölümler seçmeleri dersimize olan ilgiyi düşürmektedir. Derslerin faydacı bakış açısı ile değerlendirilmesi kesinlikle doğru değildir. Özellikle Tarih dersini sadece not almak yüksek öğretimde daha fazla net yapmak olarak algılamak büyük bir yanlıştır. Tamamen test tekniği ile gençlere tarih bilinci vermek beklenemez. Tarih , milletin her ferdinin zorunlu olarak bilmesi gerektiği kültürel bir altyapı taşı olarak görülmeli bu özel durum öğrencilere sık sık hatırlatılmalıdır. Ben test tekniği endeksli bir tarih dersi anlatmak istemiyorum. Ancak mevcut şartlar beni buna zorlamaktadır. Dersimizde drama tekniğini kullanmak istesek te bazı nedenler buna engel olmaktadır. 11. Sınıflar T.C. İnkılap Tarihi dersi dışında diğer derslerin ders yükünü ağır görmekteyim. Okulumuzda prova yapabilecek zaman ve mekanların olmaması ayrıca kostümler için bir bütçe oluşturulamaması bu konuda bizleri engellemektedir. Tarih dersinde sık sık drama yöntemine başvurulması dersimize olan ilgiyi arttırdığı gibi aynı zamanda uzun süre hafızalarda kalmasını da sağlayacaktır. Bence bakanlığımız biran önce tarih dersini test tekniğinden kurtarmalıdır. Sözel derslerde kendini sözlü ve yazılı olarak ifade etme çok önemli bir durumdur ve bu durum asla gözden kaçırılmamalıdır.

MADDE 3: Öğrenciye konunun pekiştirilmesi için çalışma soruları, test vb şeyler verilmesi ile ilgili işlerde alınan kararın gözden geçirilmesi Söz alan Tarih Öğretmeni Sadettin ÇALIŞ, öğrenciye konunun pekiştirilmesi amacıyla test çalışmaları yapılmasının yararlı olacağını söyledi.Öğrenciye konunun pekiştirilmesi amacıyla test çalışmaları yapılması kararı alındı.

MADDE 4: 1.döneme ait başarı ve başarısızlıkların değerlendirilmesi yapılarak, başarısızlıkların nedenleri, bu konuda alınacak tedbirler
2010-2011 Eğitim –Öğretim yılı 1.dönem başarı tablosu ;

9-A %100 10-A % 100 10-D % 100
9-B % 100 10-B % 100 10-E % 100
9-C %100 10-C % 100
9-D % 100

11.Sınıf T. C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi

11-A %
11-B %
11-C %
11-D %


Mevcut Tablo dikkate alındığında dersimizde istenen yüksek başarı düzeyi yakalanmıştır diyebiliriz.

MADDE 7: Yıllık ödevlerin öğrencilerden en geç nisan ayının son haftası toplanılmasına ,öğrencinin önemli bir mazeret neden ile ödev teslimini geciktirdiği hallerde bir veya iki hafta ek süre verilmesine,ancak ödevi ilk teslim tarihinde ilgili öğretmene vermeyenlerin,değerlendirme aşamasında belirtilen miktarda not düşülmesine karar verildi.

MADDE 8 : Yıllık ödevlerin toplanılmasından sonra,öğretmenin uygun gördüğü ödevleri öğrencinin sınıfa sunmasının ,okulda sergilenmesinin sağlanması,öğretmenin gerekli gördüğü hallerde öğrenciye sorular sorması,ödevleri çok beğenilen öğrencilerin imkanlar çerçevesinde ödüllendirilmesine karar verildi.

MADDE 9 2011-2012 Dönem Zümresienetlemeye yetkili kişiler tarafından istenildiğinde gösterilmesi için,notla değerlendirilmiş olan ödevlerin ders yılı sonuna kadar saklanmasının öğrenciden istenilmesine ve örnek olarak iyi ve kötü ödevlerden birer adetinin öğrenciden alınarak bir sonraki öğretim yılında da korunmasına karar verildi.

MADDE 10 :Ödevlerin yapılamasında uygulanacak yöntemler ile aranılacak nitelikler ve ödevin hangi yönlerden değerlendirileceğinin ödev notu dağılımının öğrenciye duyurulmasına ;ödevlerin değerlendirildikten sonra hata ve noksanları görmeleri için öğrenciye dağıtılmasına,ödevin öğrenci tarafından sınıfta sunulmasının da notla değerlendirilebileceğine karar verildi.

MADDE 11 :
Ölçme ve değerlendirme;

a) Yazılı yoklamalar
Haftalık ders saatleri iki ve ikiden daha az olan dersler için yönetmelikte öngörülen iki sınavın , yeterli olduğu belirtildi.
Yazılıların klasik yazılı, çoktan seçmeli, boşluk doldurma ve doğru-yanlış şeklinde yapılması, sınav soruları hazırlanırken görüş alışverişinde bulunulması, 08.12.2004 tarih ve 25664 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğindeki değişiklikler uyarınca ortak girilen ders için bu dönemde de son yazılının test şeklinde ortak yapılması kararlaştırıldı.
Tarih grubu derslerinin yazılı sayısı her dönem için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;


Tarih 1 : 2 yazılı (Nisanın III .haftası ve Mayısın IV.haftası)
Tarih 2 : 2 yazılı (Nisanın III .haftası ve Mayısın IV.haftası)
T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük : 2 yazılı (Nisanın III .haftası ve Mayısın IV.haftası)

Ele ele projesi kapsamında eğer her iki sınavın da analiz raporu istenirse bu dönemde tüm sınavlar test yapılacaktır. Her iki zümre öğretmeni de projenin iyi niyetli başarıyı arttırmayı hedefleyen bir proje olduğunu ancak sözel bilimlerde öğrenciyi test sınavı ile değerlendirmenin,öğrenicinin kendisini ifade edebilmesi, yorum gücü gibi konularda ciddi sıkıntılara neden olabileceğini ortak görüş olarak belirttiler. Özellikle sınav salonu bulunmaması sebebi ile kalabalık sınavlarda yapılan test sınavlarında öğrencilerin kopya çekme ihtimallerinin yüksek olması ölçme değerlendirme de ciddi sıkıntılara neden olmaktadır. Mevcut sıkıntıların okul zümresinde de dile getirilmesi ve bu sıkıntıların rapor olarak proje kuruluna bildirilmesi ortak görüş olarak benimsendi.


b) Sözlü yoklamalar;
Sözlü notlarının öğrencinin sınıf içi etkinliklerine göre değerlendirilmesine karar verildi.
Zümre Başkanı Osman TAŞKIN: Derse katılan ve sorulara güzel yorum getiren ve cevap veren öğrencilerin notla ödüllendirilmesinin derse karşı ilgiyi daha da arttıracağını belirtti.


KONUŞMALAR:

Zümre Başkanı Osman TAŞKIN, idarece hazırlanarak zümreye verilen ders başarı istatistiklerini açıkladıktan sonra tarih dersinde genel olarak başarılı bir yarıyıl geçirildiğini,ancak 9.sınıflarda başarının diğer sınıflara göre yeterli olmadığının görüldüğünü söyledi.Bunun nedeni olarak da sınıf mevcutlarının kalabalık olmasını ve İlköğretimde başarıların objektif olarak değerlendirilmemesi sebebiyle öğrencilerin 9.sınıfta zorlandığının görüldüğünü söyledi.

KARAR: Başarıyı arttırmak için:
a)Sınıf genelinde derse katılımı artıracak önlemler alınmasına karar verildi.
b)Başarının artırılmasında görsel, işitsel ve dokunsal metotların gerekli olduğu üzerinde duruldu. Ayrıca öğrencilere daha fazla ödev vererek, araştırmalarının sağlanması ve öğretmen tarafından denetlenmesinin sorumluluk duygusunu geliştireceği kanaatine varıldı.
c)Öğretmen-Öğrenci-Veli üçgeninin harekete geçirilmesine;
d)Görevini yapan öğrenciyi sınıf huzurunda ödüllendirmeye;
e)Konu ile ilgili CD’lerin derslerde kullanılmasına; derslerin konularla ilgili olarak bilgisayar destekli olarak işlenmesine,
f)Güncel eserlerin öğrencilerce takip edilmesi sağlanıp bunun öğretmenler tarafından denetlenmesi kararlaştırıldı.
Tarih Öğretmeni Sadettin ÇALIŞ:
Öğrencinin disiplinler arası ilişki kurabilmesinin tarih dersi için gerekliliğini vurgulamak gerekir. Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Edebiyat derslerinin ne kadar iç içe olduğunun, birbirleriyle etkileşim içinde olduğunun bilinci verilmelidir.
12. sınıflarda üniversite sınavına yönelik testler çözülerek motivasyon eksikliği giderilebilir.
Öğretim yöntem ve tekniklerinde: Tümden gelim, tüme varım, somuttan soyuta ilkesi, güdümlü tartışma, rol yapma, anlatım-soru-cevap, grup çalışması, örnek olay, gezi tartışması, öğrenci merkezli münazara yöntem ve tekniklerinin yanı sıra diğer teknikler de kullanılabilir.
Tarih dersini eğlenceli hale getirmek için tarih bulmacaları, tarih şemaları, tarihi fıkralarla ders beslenmelidir.
Tarih Öğretmeni Sadettin ÇALIŞ:
Başarısız öğrencilerin sınıf öğretmenleri, Rehberlik bürosu ve velileri ile işbirliği yapılması yararlı olabileceğini ancak okulumuzda bir rehberlik servisinin bulunmamasının bu konuda büyük bir eksiklik olduğunu ifade etti..Öğrencilere empati kurma yoluyla kompozisyon hazırlatılabilir. Örnek olarak: “ Mustafa Kemal Atatürk veya Fatih Sultan Mehmet günümüz Türkiye’sine gelse neler düşünür, hisseder ve söylerlerdi.” gibi bir başlık verilebilir.
Öğrenci başarısını artırmak ve bilgilerin kalıcılığını sağlayabilmek için derslerde sık sık soru- cevap şeklindeki tekrarlara yer verilmesinin yararlı olacağını düşünüyorum.Öğrencilere kısa notlar tutturarak derse ilgilerini çekmeye çalışıyorum. Öğrencilerin derste aktif olmaları sağlanarak başarısızlığın önü kesilecek ve başarı aratacaktır.
Ayrıca 2. dönemde dersleri zayıf olan öğrencilerle birebir konuşarak başarısızlık nedenlerinin araştırılması ve derslere motivasyonlarının sağlanması da başarının artmasında etkili olacaktır. Sınıflarda derslerle ilgilenmeyen öğrenciler var. Bu öğrencilerin velileriyle yapılan görüşmelerle de velinin ilgi ve desteğinin sağlayabilirsek başarının artacağını düşünüyorum.
Duvar haritalarının sınıfa getirilmesi, işlenen konuların görerek işlenmesi öğrenmenin kalıcılığı açısından önemlidir.
Görsel-işitsel metotların kullanılması için idare ile işbirliği içerisinde olup hayata geçirilmesi gerekir.
e-1-Yazılı yoklamalarda uzun sorulu kısa cevaplı, konuları ana hatlarıyla kapsayan net soruların sorulmasına dikkat edilecektir. Soruların uzun, yalın, açık, başka bir anlama meydan vermeyecek şekilde hazırlanmasına, cevapların ise kısa ve net olmasına dikkat edilecektir. Sınavın güvenirliliği ve geçerliliği olmalıdır.Ortak sınav uygulamasının devam ettirilmesinin yararlı olduğu kararlaştırıldı.
Sözlü değerlendirmeleri: Bütün tarih derslerinden bir sözlü notu verilmesi uygun bulunarak karara bağlanmıştır.
e-2- 2300 sayılı Tebliğler Dergisi incelendi ve ödev konularının değerlendirmesi yapıldı.
Dönem ödevi alan öğrencilerle görüşülerek hazırlık aşamasında ilgili öğretmenler ile bağlantılı araştırma yapmaları sağlanacaktır.Gerekli kaynaklar konusunda öğrenci yönlendirilecektir.Ödevler Nisan ayının ikinci haftası toplanacaktır.
Madde 13: Dilek ve Temenniler:
Tarih Öğretmeni ve Zümre Başkanı Osman TAŞKIN
Hızla değişen ve gelişen Dünyada gelişmiş bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak yerimizi alabilmemiz ancak analiz-sentez yapan, soran-sorgulayan, yenilikleri yakından takip eden, kendine öz güveni olan gençlik ile mümkün olacaktır.
Milli ve ahlaki değerlerine sahip çıkan, Atatürk ilke ve inkılaplarına yürekten bağlı, Atatürk milliyetçiliğini savunan gençliğin yetiştirilmesinde bizlere büyük görevler düştüğü inancındayım.
Zümre Başkanı Osman TAŞKIN
Öğrencilerimize gündemi iyi takip edip, ülkemiz üzerinde oynanan siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel oyunları takip eden ve bundan ders çıkararak Dünya görüşlerinin oluşmasında yardımcı olmak, insan haklarına saygılı, demokrasi kavramını benimsemiş, görev ve sorumluluklarını yerine getiren bireyler olarak topluma sunmak gerektiği inancındayım.
Tarih Öğretmeni Sadettin ÇALIŞ:
Milli bayramlar ile ilgili günler için ders konularında daha geniş yer verilmeli, anlam ve önemi üzerinde durulmalıdır. 2. dönemde de Türk tarihine ve Türk medeniyetinin sanat değerlerine ve özelliklerine geniş yer verilmelidir
Lise 1. ve 2. sınıflarda Coğrafya dersi zümresi ile işbirliği yapılarak öğrencinin harita bilgisinin artırılması sağlanmalıdır.
Değişen dünya karşısında öğrencinin etik yapısının bozulmadan, Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında çağa ayak uydurabilmesinin sağlanması bizlere düşen en büyük görevlerdendir.
Konuların işlenmesi sırasında güncel olaylarla bağlantı kurularak öğrencilere muhakeme, kıyaslama, yorumlama yeteneklerinin kazandırılması gerekliliğine inanıyorum.
Türkiye Cumhuriyeti’nin dinamik temelini Atatürk ilkelerinin oluşturduğu bilincini kazandırmalıyız.
Atatürk’ün tarihe, arkeolojik kazılara ve müzeciliğe verdiği önemi belirtmeliyiz. Özellikle laiklik ilkesi üzerinde durmalıyız.
Özel gün ve bayramların önemi üzerinde durularak vurgulanmalı ve bu günler sadece tarih öğretmenleri tarafından değil, bütün öğretmenlerce işlenmesi gerekmektedir.
Türkiye’nin uluslar arası platformda başını ağrıtan Sözde Ermeni soykırımı ve ülkeyi bölmeye ve parçalamaya yönelik düşünce ve fikir akımlarına karşı öğrenciler bilinçlendirilmelidir.
Ayrıca öğrencileri Atatürk ilke ve inkılaplarını kavrayan ve onlara sahip çıkan,ulusal değerlerini koruyabilen ve vatan ve millet sevgisini kazandırmalıyız.
Zümre Başkanı Osman TAŞKIN,başarılı bir dönem geçirilmesini dileyerek toplantıyı kapattı.
Sadettin ÇALIŞ Osman TAŞKIN
Körfez Anadolu öğretmen Lisesi Körfez Anadolu öğretmen Lisesi
Tarih Öğretmeni Tarih Öğretmeni

08/ 02 / 2012
Uygundur
Osman TAŞKIN
OKUL MÜDÜRÜ