Büyük Selçuklu Devleti
tuğrul ve Çağrı Beyler Dönemi


+ Horasan bolgesi için, Gaznelilerle; Nesa (1035), Serahs (1038) ve Dandanakan (1040) savaşlarını yapmışlardır.
+ tuğrul Bey, Nişabur'u Gaznelilerden alarak, kendisine merkez yapmış ve bağımsızlığını ilan etmiştir (1038).

Dandanakan Savaşı (1040)
Nedeni: Gazneliler'in Selçuklu gücünü Horasan'dan atmak istemesi
Önemi: Selçuklular, bu savaştan sonra sürekli gelişme aşamasına girerken, Gazneliler zayıflama ve yıkılış sürecine girmişlerdir.
+ İran, lrak, Azerbaycan ele geçirilmiştir.
+ Merkez Nişabur'dan Rey şehrine taşınmıştır.
+ Oğuzların Anadolu'ya akınları Çağrı Bey'in keşif seferiyle başlar (1016).
+ Anadolu'ya yapılan seferlerin artması üzerine, Pasinler savaşı yapılır.

Pasinler Savaşı (1048)
Nedeni:
+ Selçuklular'ın Anadolu'ya yönelik akınlarının artması
+ Bizans'ın, Türklerin Anadolu'ya girme girişimlerini durdurmak istemesi
+ Bizans'ın Anadolu otoritesini koruma isteği
Önemi: Türklerin Anadolu'nun fethi için Bizans'la yaptıkları ilk Büyük savaş ve kazandıkları ilk Büyük zaferdir.
+ Pasinler Savaşı, Bizans'ın Anadolu'daki otoritesini sarsmıştır.

Anadolu'nun fethinde üç önemli savaş vardır;

Pasinler Malazgirt Miryokefalon
1048 1071 1176

Doğunun ve Batının Sultanı
+ Abbasi Halifesinin, Şii Buveyhogulları'nın baskısı üzerine tuğrul Bey'den yardım istemesiyle, Tugrul bey iki defa Bağdat seferi düzenlemiş, Büveyhoğulları'na son vermiştir.
+ tuğrul Bey, Abbasi Halifesi tarafından doğu ve batının sultanı ilan edilmiştir.
+ Böylece İslam dünyasının koruyuculuğu ve liderliği Selçuklulara geçmiştir.
+ tuğrul Bey döneminde (1040-1063), sınırların Ceyhun'dan Fırat'a kadar genişlediği; devletin sağlam temeller üzerine oturtulduğu; Anadolu yönünde gelişmelerin başladığı görülmektedir.