Büyük Selçuklu Devleti
Sultan Alp Arslan dönemi (1064-1072)

+ Azerbaycan, Kafkasya ve Türkistan seferlerine çıktı.
+ Döneminde komutanları tarafından Doğu Anadolu'ya seferler düzenlenmiştir.
+ Fatımi Devleti'ne son ve vermek ve Mısır'ı fethetmek için, Mısır seferine çıkmışken Bizans İmparatoru'nun Doğu Anadolu'ya doğru sefere çıkması üzerine geri döndü.

Malazgirt Meydan Savaşı (26 Ağustos 1071)
Sebepleri
+ Selçukluların, kendilerine gelen göç dalgalarını yerleştirecek alan için Anadolu'ya yönelmeleri, Anadolu'yu yurt edinme isteği
+ Bizans'ın, Anadolu'dan Türkleri çıkarma istegi.

Sonuçl
arı
+ Anadolu kapıları Türklere açlıdı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'ya göç etmeye başladılar.
+ Anadolu Türk Tarihi başladı, Anadolu'da ilk Türk beylikleri kuruldu.
+ Hristiyan Bizans'ın İslam dünyası üzerindeki baskısı sona erdi.
+ Türklerin batıya ilerleyişleri üzerine Bizans'ın Papa'dan yardım isteği, Haçlı Seferleri'ne sebep olmuştur.

Önemi

+ Türk milletine yeni bir yurt, yeni bir gelecek, yeni bir tarih hazırlayan önemli bir zaferdir.

+ sultan Alp Arslan, çıktığı Maveraünnehir seferinde, esir alınan bir kale kumandanı tarafından şehit edildi.
+ Alp Arslan vefat ettiğinde, devletin sınırları Ege kıyılarından Tanrı Dağları’na Kafkaslar’dan Basra Körfezi ve Hint Okyanusu’na kadar ulaşmıştı.