1. Talas Savaşı’nda Müslüman Arapların kağıt, matbaa, pusula, barut ve mürekkep yapımını Çinlilerden öğrenmelerine bakarak,
I. Savaşlar toplumlar arası etkileşimde önemli bir role sahiptir.
II. Talas Savaşı Türk tarihi için dönüm noktası olmuştur.
III. Araplarla Türkler arasındaki ilişkilerin artması Türklerin İslamiyet’i benimsemesini kolaylaştırmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
A

2. Türklerin İslamiyet’i benimsemesinde,
I. Türklerde ahiret inancının gelişmiş olması,
II. Türklerin tek tanrı esasına dayalı Gök-tanrı dinine inanmaları,
III. Müslümanlarla yoğun bir şekilde ticaret yapmaları
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
E

3. Talas Savaşı’ndan sonra Türklerle Araplar arasındaki ilişkiler normalleşmiştir. Türkler, Abbasiler tarafından orduda ve devlet kademelerinde görevlendirilmeye başlamıştır.
Bu gelişmenin,
I. Türklerle Müslümanlar arasında yaşanan etkileşimin artmasına,
II. Türklerin süreç içerisinde İslam Devleti’nde siyasi gücü ele geçirmesine,
III. Türk boyları arasında İslamiyet’in hızla yayılmasına
durumlarından hangilerine yol açtığı söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
E

4. Tolunoğulları, İhşidiler ve Gazneliler devletlerinin kısa sürede yıkılmalarında hakimiyetleri altında bir çok milletin yaşaması etkili olmuştur.
Buna göre,
I. Çok uluslu yapı bazı Türk devletlerinin siyasi varlığını olumsuz yönde etkilemiştir.
II. Bu devletlerin yıkılışına milli birliğin olmayışı ortam hazırlamıştır.
III. Toplumsal sınıflar arasında yaşanan mücadeleler siyasi alanda gelişmelere yol açmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
C

5. Tolunoğlu Ahmet’in cenazesinin Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler tarafından ortak dualarla kaldırılması Tolunoğullarının benimsemiş olduğu,
I. dinsel hoşgörü,
II. toplumsal barış,
III. merkezi yönetim
politikalarından hangilerine bağlanabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
C

6. Mısır’ın verimli topraklara sahip olması, sulama imkanın bulunması gibi coğrafi özellikleri ve Baharat Yolu’nun Mısır’a uğraması dikkate alındığında Tolunoğullarında,
I. ticaret,
II. madencilik,
III. tarım
gibi ekonomik uğraşlardan hangilerinin gelişmesi beklenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
D

7. Gaznelilerde ilk başlarda güçlü olan komutanlar mücadeleye girerek tahta çıkarken bu uygulama yerini süreç içerisinde saltanata terk etmiş ve taht babadan oğula geçmeye başlamıştır.
Bu bilgilere bakarak,
I. Gaznelilerde egemenlik anlayışında değişiklik olmuştur.
II. Kut anlayışı Gaznelilerde hanedan üyeleri arasında taht mücadelelerinin yaşanmasına neden olmuştur.
III. Gazneliler hakimiyet mücadelesinden dolayı yıkılma tehlikesi geçirmişlerdir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
A

8. Karahanlıların,
I. ikili devlet teşkilatına sahip olmaları,
II. egemenlik hakkının kut anlayışına dayanması,
III. ordularının onlu sisteme göre düzenlenmesi
özelliklerinden hangileri İslam öncesi Türk siyasi geleneğinin Karahanlılarda devam ettiğini gösterir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
C

9. Gazneliler Hindistan’a verimli topraklara sahip zengin bir bölge olduğu için seferler düzenlemişlerdir. Bu seferler sonucunda Hindistan’da İslamiyet yayılmıştır.
Buna göre,
I. Savaşlar toplumlar arası etkileşime ortam hazırlamıştır.
II. Hindistan’da Müslümanlar kalıcı bir hakimiyet kuramamıştır.
III. Devletlerin ekonomik hedefleri askeri faaliyetlerine yön vermiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
B

10. Karahanlıların Türkçe’yi resmi dil olarak ilan etmeleri Türk töresi ve kültürüne sahip çıkmaları Karahanlıların aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlanabilir?

A) İlk Türk-İslam devleti olmalarına
B) Ulusçu olmalarına
C) İkili teşkilatla idare edilmelerine
D) Kut anlayışına sahip olmalarına
E) Türk-İslam uygarlığının temelini atmaları
B

11. Tuğrul Bey’in 1038’de Nişabur’da adına para bastırıp, hutbe okutması aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Tuğrul Bey’in faaliyetlerini hiçbir siyasi otoriteye bağlı olmadan gerçekleştireceğini
B) Türk devlet töresinde önemli değişimlerin yaşandığını
C) Tuğrul Bey’in ekonomik hayatı canlandırmaya çalıştığını
D) Tuğrul Bey’in Abbasi halifesinin siyasi himayesi altına girdiğini
E) Veraset anlayışının taht kavgalarının yaşanmasına ortam hazırladığı
A

12. Sultan Alparslan Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun bir an önce Türk egemenliği altına girmesini sağlayabilmek için Anadolu’da fethedilen toprakların fethedenin malı olacağını ilan etmiştir.
Buna göre Anadolu’nun Türk egemenliği altına alınmasında,
I. askeri faaliyetlere,
II. merkezi yönetimin kurulmasına,
III. dinsel hoşgörüye
verilenlerden hangilerine öncelik tanındığı söylenemez?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
E

13. Büyük Selçukluların yıkılmasında etkili olan,
· Hanedan üyeleri arasında taht kavgalarının yaşanması
· Ülke ve toprakların hanedanın ortak malı kabul edilmesi
gibi durumların oluşmasına,
I. egemenlik anlayışı,
II. Türk devlet töresi,
III. veraset anlayışı
anlayışlarından hangilerinin ortam hazırladığı söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
D

14. Türk-İslam devletlerinde yargı gücünün siyasi otoriteden bağımsız bir şekilde kullanılmasına önem verildiğini,
I. kadıların kararlarında yöneticilere karşı sorumlu olmaması,
II. herkesin kendi dinine göre yargılanması,
III. adalet işlerine divan örgütünün bakmaması
durumlarından hangileri gösterir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
D

15. Türk-İslam devletlerinde değişik alanlarda Türkçe yanında yaygın bir şekilde Arapça ve Farsça’nın kullanılmasının,
I. Türk dilinin gelişmesinin yavaşlamasına,
II. Türkçe’ye Arapça ve Farsça kelimelerin girmesine,
III. Türkçe’nin bilim diline dönüşmesine
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
C

16. Türk-İslam devletlerinde toplumsal ihtiyaçları karşılamak için açılan kurumlarda ve vakıflarda din ve millet ayrımı yapmaksızın halka hizmet verilmiştir.
Bu uygulamanın,
I. sosyal devlet,
II. hukuk devleti,
III. çoğulcu yönetim
anlayışlarından hangileriyle bağdaştığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
A