1. İlk Türk-İslam Devleti olan Karahanlılar başkentlerini Balasagun'dan zamanla Semerkant'a taşıyarak Batı Türkistan'a (Maveraünnehir) yerleşmişlerdir. Resmi dilleri Türkçe olan, Uygur alfabesini kullanan Karahanlılar Göktürklerden sonra Türk edebiyatında Kutadgu Bilig, Divan-ı Lügat-it Türk gibi eserleri vermişlerdir.
Yukarıdaki bilgiler ışığında Karahanlılar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İpek yolu ticaretini kontrol altına almışlardır.
B) Orta Asya'dan batıya göç eden Türklerin İslamlaşmasını sağlamışlardır.
C) Türk-İslam kültür sentezini yaratmışlardır.
D) Türk edebiyatının Orhun yazıtlarından sonra özgün örnekler vermişlerdir.
E) Türk kültürünü terk ederek İslam kültürünün etkisi altında kalmışlardır.
E

2. İlk Türk-İslam devletlerinde hükümdarın birçok görevinin yanında, adalet işlerine bakan kadıları tayin etme, denetleme ve görevden alma yetkilerinin olması aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini engellemiştir?

A) Ülke sınırlarının genişlemesini
B) Yargının bağımsızlığını
C) Vergi gelirlerinin artmasını
D) Siyasi suç oranının artmasını
E) Hükümdarın yetkilerinin genişletilmesini
B

3. Türklerin göçebe bozkır siyasal düzeninden klasik İslam devletine geçişinin ilk aşamasını yapan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karahanlılar B) Gazneliler
C) Oğuzlar D) Selçuklular
E) Osmanlılar
A

4. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlıların Türk kültürünün etkisini devam ettirdiklerine kanıt sayılamaz?

A) İslamiyet’i kabul etmeleri
B) Yöneticilerinin hakan unvanını kullanması
C) Toprakların hanedan üyelerinin ortak malı sayılması
D) Devlet ve halk dilinin Türkçe olması
E) Ülkenin doğu-batı olarak ikili bir şekilde yönetilmesi
A

5. Karahanlıların kurulduğu bölgede yaşayanların Türk olması nedeni ile Karahanlılarda Türk kültürü etkin olmuştur. Ancak Büyük Selçuklular İran merkezli kurulmuştur. Halkın çoğunluğunu da İranlılar oluşturmuştur.
Bu durum Selçuklularda aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A) Resmi dilinin Türkçe olmasına
B) Kısa sürede yıkılmasına
C) İran kültürünün etkili olmasına
D) Sınırlarının genişlemesine
E) Türk kültürünün İran'da yayılmasına
C

6. Abbasilerde “Emir-ül Ümera” adı verilen komutan*ların giderek yetkilerinin artması, Abbasi halifeliğini süreç içinde zayıflatmış ve görünüşte devlete bağlı ancak iç işlerinde bağımsız devletlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmeye bağlı olarak Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti*dir?

A) Tolunoğulları B) Eyyubiler
C) Fatımiler D) Samanoğulları
E) Memlükler
A

7. Selçukluların İslam dünyasına en büyük hizmet*leri aşağıdakilerden hangisidir?

A) İslam mimarisini geliştirmeleri
B) İslam ülkelerindeki ticareti geliştirmeleri
C) Cami, medrese ve köprüleri yaygınlaştırmaları
D) Haçlı akınlarının önünü kesmeleri
E) İslam dinini yaymaları
E

8. Aşağıdaki devletlerden hangisinin kurul*masında Haçlı Seferlerinin herhangi bir etkisi olmamıştır?

A) Kudüs Krallığı
B) Trabzon Rum İmparatorluğu
C) İznik Rum Devleti
D) İstanbul Latin İmparatorluğu
E) İlhanlı Devleti
E

9. İlk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılarda, İslam öncesi Türk kültür ve gelenekleri olduğu gibi korunabilmiştir.
Karahanlıların, İslam öncesi yaşam biçimine bağlı kalmaları aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Türklük bilinçlerinin çok gelişmiş olması
B) İslam dünyasına uzak bir yerde kurulması
C) Göçebelikten yerleşik yaşama henüz geçilmiş olması
D) İslamlaşma sürecinin başında oldukları için, İslam kültür ve uygarlığının toplumu derinliğine etkilememiş olması
E) Türk kültür ve uygarlığının üstünlüğüne inan*maları
D

10. Karahanlılarda Buğra Han'ın yaptırdığı Semerkand Medresesi yatılı idi. Dönemin üniversitesi demek olan bu medresenin yönetimine hükümdar karışmazdı. Yani bir çeşit yönetim özerkliği vardı. Eğitimi teşvik etmek amacıyla burslu öğrencilik sistemi de ilk Karahanlılarda uygulanmıştır.
Bu açıklama aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olarak gösterilebilir?

A) Medreselerde laik eğitim anlayışı benimsenmiştir.
B) Yöneticiler aynı zamanda bilim adamıdır.
C) Eğitim özgürlüğü sağlanmıştır.
D) İslam bilimleri uygarlığın gelişmesini engellemiştir.
E) Eğitim işleri askerler tarafından yürütülmüştür.
C

11. Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra Arap ve İran kültürünün etkisi altında kalmışlardır.
Bu etki aşağıdaki devletlerden hangisinde en azdır?

A) Karahanlılar
B) Gazneliler
C) Büyük Selçuklular
D) Anadolu Selçukluları
E) Osmanlılar
A

12. Türk geleneklerine göre bir bölgeyi ele geçiren komutana o bölgenin yönetimi verilirdi.
Büyük Selçuklularda da izlenen bu gelenek aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A) Merkezi yönetimin güçlenmesine
B) Feodal beyliklerin oluşmasına
C) Ticaretin gelişmesine
D) Ülkede bayındırlık işlerinin aksamasına
E) Tımar sisteminin oluşmasına
B

13. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılma nedenlerinden değildir?

A) Devletin özerk yapılanmaya sahip beyliklerin kurulmasına izin vermesi
B) Uzun süren taht kavgaları
C) Devleti kuran Oğuzlara yönetimde görev veril*memesi nedeniyle iç isyanların çıkması
D) Batıni tarikatının devlete yönelik faaliyetleri
E) Güçlenen Gaznelilerin Iran ve Horasan'ı geri alması
E

14. Aşağıdakilerden hangisi, Mısır’da kurulan devletlerden biri değildir?

A) Tolunoğulları B) İhşitoğulları
C) Harzemşahlar D) Eyyubiler
E) Memlükler
C

15. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu imparatorluğu'nun yıkılmasıyla kurulan devlet ve beyliklerden biri değildir?

A) Anadolu Selçukluları
B) Kirman Selçukluları
C) Zengiler Atabeyliği
D) Eretna Beyliği
E) İIdenizoğulları Atabeyliği
D

16. Büyük Selçuklularda sancağa gönderilen şehzadelerin yanında, onların yetişmelerinden sorumlu deneyimli devlet adamları gönderilmiştir.
Bu devlet adamlarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lala B) Atabey C) Emir
D) Melik E) Dizdar
B

17. İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinde Kurultay'ın, İslamiyet’e geçişten sonra Divan teşkilatının yalnızca bir danışma organı özelliği göstermesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halkı temsil etmeleri
B) Üyelerinin seçimle belirlenmesi
C) Yasa koyucu güce sahip olmaları
D) Hükümdarı yargılayamamaları
E) Devletlerin monarşik karakter taşıması
E

18. Gazneli halkını Türkler, Gurlular, Hindular, İranlıların oluşturmasına rağmen bu devlet döneminde İslamiyet ön plana çıkmıştır.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dine hizmet etme duygusu
B) Yönetilenleri bir arada tutabilme kaygısı
C) İslamiyeti yayma düşüncesi
D) İslami vergilerin ülke ekonomisine katkısının gözetilmesi
E) Ortak bir dil oluşturma isteği
C