1. Gazne hükümdarı Mahmut, Hindistan üzerine gerçekleştirdiği on yedi sefer sonucunda, buraları egemenliğine almış ve İslamiyet'i de yaymıştır.
Bu durum;
l. Gazne Devletinin egemenlik alanının genişlemesi
II. Müslüman nüfusun çoğalması
III. Devletin etnik yapısının çeşitlenmesi
gelişmelerinden hangilerini sağlamış olabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) l ve II
D) l ve III E) l, II ve III

2. Selçuklu hükümdarlarının izledikleri aşağıdaki politikalardan hangisinin tarımda üretimi artırmaya yönelik olduğu söylenebilir?
A) Din ve ırk farkı gözetilmeksizin halka toprak dağıtılması
B) Ülkenin dört bir yanma kervansaraylar yaptırılması
C) Ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasına önem verilmesi
D) Fethedilen toprakların devletin malı sayılması
E) Hanedan üyeleri arasında ülke topraklarının paylaştırılması

3. Selçukluların özelliklerinden bazıları şunlardır:
l. İran merkezli kurdukları devleti büyük bir imparatorluğa dönüştürmüşlerdir.
II. Türkçe'nin yanında Arapça ve Farsça'yı da kullanmışlardır.
III. Gürcü ve Ermeni Krallıklarını da egemenliklerine almışlardır.
Bunlardan hangileri Selçuklu Devletinin çok uluslu yapısına kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız l B) Yalnız III C) l ve II
D) II ve III E) l, II ve III

4. Selçuklular devrinde edebiyat alanında Farsça'nın, bilim alanında Arapça'nın üstünlüğü görülürken Türkçe'nin yaşamasını sağlayan temel etken aşağıdakilerden hangisi olabilir ?
A) Devlet yöneticilerinin Türkçe'nin gelişmesi yönünde çalışmaları desteklemesi
B) Türkçe'nin Farsça ve Arapça'dan daha zengin bir dil olması
C) Eski Türk edebiyatına ait eserlerin hep Türkçe yazılmış olması
D) Arapça ve Farsça'yı yalnızca Türk olmayanların kullanması
E) Halk arasında konuşma dilinin Türkçe olması

5. Selçuklu Sultanları, din ve ırk ayrımı gözetmeden halka toprak dağılarak boş araziyi değerlendirmeyi devletin görevi saymışlardır.
Selçuklu sultanlarının bu politika ile;
l. Tarımsal üretimi arttırmak
II. Toplumsal huzuru sağlamak
III. Vatandaşlarını devlete bağlamak
amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyleyebiliriz?
A) Yalnız l B) Yalnız II C) l ve II
D) l ve III E) l, II ve III

6. Karahanlılar, Orta Asya'da ilk Müslüman Türk devleti olduklarından, Türk-İslam kültür ve uygarlığının da temellerini attılar. Onlar tamamen Türk bir bölgede, egemenlik anlayışı, saray örgütü, merkez ve taşra örgütü ve askeri örgütte Türk özelliklerini aynen korudular.
Buna göre, Karahanlıların Türk özelliklerini korumalarında aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir ?
A) İlk Müslüman Türk devleti olmalarının
B) Türk İslam kültürünün temellerini atmalarının
C) Her şeyiyle Türk olan bir bölgede yaşamalarının
D) Araplarla fazla temas kurmamalarının
E) Federatif yönetim anlayışını benimsemelerinin

7. İmparatorluklar; egemenlik alanları çok geniş ve farklı etnik toplulukları barındıran büyük devletlerdir.
Buna göre;
l. Batı Türkistan'da egemen, ve halkının tamamı Türk olan Karahanlı,
II. Doğu İran'dan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan'da, Türk, Fars, Urdu, Hindu gibi topluluklara hükmeden Gazne,
III. İran'dan Anadolu'ya, Suriye'den Filistin'e, Batı Türkistan'dan Kafkaslara kadar yayılan Selçuklu,
devletlerinden hangilerinin imparatorluk karakteri taşıdığı söylenebilir?
A) Yalnız l B) Yalnız II C) l ve II
D) II ve III E) l, II ve III

8. Selçukluların; Türkistan, İran, Azerbaycan, Irak, Suriye ve Anadolu yönlerindeki kervan yollarına önem vermeleri aşağıdakilerden hangisini sağlamış olabilir ?
A) Selçuklu egemenliğinin gelişmesini
B) Birçok ülke ile ticaretin yaygınlaşmasını
C) Anadolu'nun bir Türk yurdu olmasını
D) Dünya ticaretinin Türk tüccarların denetimine geçmesini
E) İpek Yolu'nun eski öneminin azalmasını

9. Şii Büveyhoğullarının baskısı karşısında Abbasi Halifesi, Selçuklu Hükümdarı Tuğrul Bey'den yardım istemiştir. Büveyhoğullarını ortadan kaldıran Tuğrul Bey'e "Dünya Sultanı" unvanı veren Halife siyasi yetkilerini devretmiş ve bundan böyle Tuğrul Bey'in siyasi egemenliğini kabul etmiştir. Ancak dini otoritesini koruyan Halife, bütün Müslümanların dini lideri olma özelliğini devam ettirmiştir.
Bu duruma bakarak varılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Abbasi Devleti ortadan kaldırılmıştır.
B) Tuğrul Bey İslam dünyasının bütün yetkilerini kendinde toplamıştır.
C) Selçuklu Devleti resmi kuruluşunu tamamlamıştır.
D) Halife siyasi bakımdan Tuğrul Bey'e, Tuğrul Bey de din bakımından Halifeye bağlanmıştır.
E) İslam dünyasında dini bakımdan çift başlı otorite ortaya çıkmıştır.

10. Karahanlılarda; Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
- Divan-ı Lügat'it Türk isimli Türkçe sözlük hazırlanması
- Kutadgu Bilig adında siyaset bilimi alanında Türkçe eser yazılması
- Atabet'ül Hakayık isimli ahlaki yönü ağır basan bir Türkçe kitap yazılması
gibi gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuzda aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olmaz ?
A) Ahlaki değerlerin toplumda ön planda tutulması için çaba harcadıkları
B) Yoğun olarak kullandıkları Arapça ve Farsça'nın yanında az da olsa Türkçe eserler yazdıkları
C) Türkçe eserler hazırlayarak kendi dillerinin gelişmesi ve yaygınlaşması için çalıştıkları
D) Devlet yönetim anlayışıyla ilgili bilgiler veren eser hazırladıkları
E) Türkçe eserler yazarak Türk edebiyatının gelişmesine katkıda bulundukları

11. Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra Han,İslamiyet'i kabul ettikten sonra Abdülkerim adını da kullanmıştır.
Buna göre;
l. Karahanlılar asimile olmuşlardır.
II. inanış değişikliği kültürler üzerinde etkili olmuştur.
III. İslamiyet'te isim değiştirme zorunluluğu vardır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz ?
A) Yalnız l B) l ve II C) l ve III
D) II ve III E) l, II ve III

12. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurduğu Nizamiye Medreselerinde İslami bilimlerin yanında tıp, mühendislik, astronomi, felsefe gibi alanlarda da dersler verilmiştir.
Buna göre;
l. Selçuklular bilimsel çalışmalara önem vermişlerdir.
II. Nizamiye Medreselerinde yalnızca pozitif bilimlere yer verilmiştir.
III. Selçuklu okullarında dini bilimlerle ilgili dersler de okutulmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz ?
A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III
D) l ve II E) II ve III

13. Büyük bir alim olan Ali Şir Nevai Türk dilini ve edebiyatını geliştirmek ve öne çıkartmak için çalışmış, Türkçe'yi Farsça ile karşılaştıran "Muhakemet'ül Lügateyn" isimli eseri yazmıştır.
Buna göre bu eserin yazılması aşağıdakilerden hangisine yönelik olabilir ?
A) Türkçe'nin Farsça'dan üstünlüğünü kanıtlamaya
B) Arapça'nın daha çok yaygınlaşmasını sağlamaya
C) Arapça ile Farsça arasındaki farklılığı ortaya koymaya
D) Türkçe ile Farsça'yı kaynaştırmaya
E) Farsça'yı edebiyat dili haline getirmeye

14. X. yüzyıl başlarında tam bağımsız bir devlet haline gelen Karahanlı Türkleri, Seyhun ve Ceyhun ırmakları arasındaki yüksek kültüre sahip bölgeyi de kendi yönetimleri altına aldılar, İslamiyet'i kabul eden uygar milletlerin kültürlerinden de faydalanmayı başardılar. Bu yüzden Karahanlı Devleti, zamanının uygarlık seviyesi çok yüksek bir devletiydi.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
A) Karahanlı Türkleri zengin bir uygarlık bölgesinde kendi kültürlerini unutarak yeni bir kültür oluşturmuştur.
B) Karahanlı kültürünün yüksek bir düzeye ulaşmasında farklı kültürlerden yararlanması etkili olmuştur.
C) Karahanlı kültürü, Türk kültürünün başka milletlerin kültürüyle kaynaşması sonucu oluşmuştur.
D) Karahanlıların yaşadıkları bölge uygarlık düzeyi bakımından oldukça gelişmiştir.
E) Müslüman olan toplumların yüksek kültürleri, Karahanlı kültürünü etkilemiştir.

15. Gazne hükümdarı Sultan Mahmut, Hindistan'a on yedi sefer yapmış, bu seferler onun saltanat döneminin büyük bir kısmını oluşturmuştur. Bu seferlerde kazandığı başarılar Gazneli Mahmut'un İslam dünyasının kahramanı olmasını sağlamıştır.
Bu bilgiye bakarak ulaşılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Abbasi Halifesi, yardımını gördüğü Gazneli Mahmut'a "Sultan" unvanını vermiştir.
B) Gazneliler Devleti çok uluslu bir imparatorluktur.
C) Gazneliler Devleti'nin kurucusu Sultan Mahmut'tur.
D) Gazneli Mahmut Hindistan'da İslamiyet'i yaymakla bütün Müslümanların sevgisini kazanmıştır.
E) Gazneli Mahmut'un bütün seferleri Hindistan üzerine olmuştur.

16. İlk Türk İslam Devleti olan Karahanlılarda;
- Hükümdara tanrı tarafından "Kut" denilen yönetme yetkisinin verildiğinin kabul edilmesi,
- Kut'un kan yolu ile babadan oğula, yani hanedan üyelerine geçtiğine inanılması
özelliklerine bakarak;
l. İslam dinini tam olarak benimsemedikleri
II. Eski Türk devlet yönetim anlayışını devam ettirdikleri
III. Merkezi yönetim anlayışına büyük önem verdikleri
yargılarından hangilerine ulaşılabilir ?
A) Yalnız l B) Yalnız II C) l ve II
D) II ve III E) l, II ve III

17. Selçuklularda ülke topraklarının belli bir kısmı, sivil ve askeri devlet görevlilerine, hizmetleri karşılığında verilirdi. Bu görevliler kendilerine verilen toprağın gelirinin bir kısmı ile kendi geçimlerini sağlarlar, geri kalan kısmı ile devlete atlı asker beslerlerdi.
Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir ?
A) Toprakların işlenmesi ve verimliliğinin artmasına
B) Devlet topraklarının çoğunluğunun mülk arazilere dönüşmesine
C) Toprağa bağlı feodal bir sistemin oluşmasına
D) Devletin kısa süre içerisinde zayıflayarak parçalanmasına
E) Devlette maaşlı asker sayısının artmasına

18. Karahanlıların,
- Önceleri Gazneliler ile işbirliği yaparak Samanoğulları Devleti'ni ortadan kaldırmaları,
- Sonra, Selçuklular ile işbirliği yaparak Gaznelilere karşı mücadele etmeleri,
- Daha sonra ise Selçuklulara karşı Gazneliler ile işbirliğine gitmeleri,
gelişmelerine bakarak;
l. Bölgenin en güçlü devleti Selçuklulardır.
II. Türk Devletleri birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışmışlardır.
III. Karahanlılar, dış politikalarını ulusçu anlayışa göre belirlemişlerdir.
IV. Bölgede önce Samanoğulları, sonra ise Gazneliler, daha sonra da Selçuklular önemli güç olmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz ?
A) l ve II B) l ve III C) III ve IV
D) l, III ve IV E) II, III ve IV

19. Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey, Abbasi Halifesi tarafından " Dünya Sultanı " ilan edilmiştir.
Buna göre;
l. Halife, siyasi gücün hükümdara ait olduğunu onaylamıştır.
II. Bütün dünya Devletleri Selçuklu egemenliğini kabul etmiştir.
III. Tuğrul Bey dünyevi lider ilan edilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz ?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III
D) l ve lI E) II ve III