LİSE 1 TARİH (İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ)

Soru 1. Türkler Müslüman olduktan sonra İslam dininin koruyuculuğunu üstlenmişler ve islamiyetin yayılmasında da önemli rol oynamışlardır.
Türkler ilk kez hangi olaydan sonra kitleler halinde Müslüman olmuşlardır?

A) Talas savaşı B) Kavimler göçü

C) Katvan savaşı D) Dandanakan savaşı

E) Malazgirt savaşı


Soru 2. Türk devletlerinde şehzadeler arasında taht kavgaları olmasının en önemli sebebi olarak hangisi gösterilebilir?

A) Türklerin değişik bölgelerde devlet kurmaları
B) Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması
C) Türklerin İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmeleri
D) Yerleşik hayatın geç dönemlerde başlaması
E) Devşirmelerin yönetimde etkili olmaları


Soru 3. Aşağıda verilen savaşlardan hangisinin iki Türk devletinden birinin kuruluşuna, diğerinin de yıkılışına yol açtığı söylenebilir?

A) Talas savaşı B) Pasinler savaşı

C) Katvan savaşı D) Malazgirt savaşı

E) Dandanakan savaşı

Soru 4. Selçuklu beylerinin yöneticiliğini Abbasi halifesi onaylardı. Selçuklu sultanlarının böyle davranmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halife ile iyi geçinmek istemeleri
B) Halifenin siyasi gücünden çekinmeleri
C) Selçuklular’ın bağımsız olmamaları
D) Selçuklular’da beyliği onaylayacak bir mercinin olmaması
E) Halifenin dini gücünden faydalanarak beyliklerini meşrulaştırmak istemeleri

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslüman Türk devletlerinden Karahanlıların etnik yapı olarak Türklerden oluşmasının bir sonucudur?

A) Gaznelilerle savaşmaları
B) İslamiyeti geniş alanlara yaymaları
C) İlk Türk-İslam eserlerini vermeleri
D) Resmi dil olarak Türkçe’yi kullanmaları
E) Adalet teşkilatında kadılara yer vermeleri


Soru 6.
I. Tolunoğulları
II. Eyyübiler
III. Memluklular
Yukarıdaki üç devletin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halkının tamamının Türk olması
B) Orta Asya’da kurulmuş olmaları
C) Mısır’da kurulmuş olmaları
D) İlk çağda kurulmuş olmaları
E) Emevi topraklarında kurulmuş olmaları


Soru 7. Türk tarihinin dönüm noktasını oluşturan aşağıdaki savaşlardan hangisi yeni bir yurt edinme amacıyla yapılmıştır?

A) Talas savaşı B) Malazgirt savaşı

C) Ankara savaşı D) Otlukbeli savaşı

E) Mohaç savaşı

Soru 8. Selçuklu şehzadelerini devlet yönetimi konusunda yetiştirmek amacıyla görevlendirilen kişilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lala B) Hacip

C) Atabey D) Amil

E) Subaşı

Soru 9. Gazneli Devleti’nin İslâm tarihindeki en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hindistan’ı İslamlaştırmaları
B) Halifeyi korumaları
C) Bilime önem vermeleri
D) Posta teşkilatı kurmaları
E) Selçuklular ile savaşmaları

Soru 10. Selçuklularda resmi yazışmalar Farsça, Medreselerde eğitim Arapça yapılıyordu. Halk ve ordu kesimi ise Türkçe konuşuyordu. www.tarihportali.org
Bu durum, Selçuklularda aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A) Ordudaki asker sayısının azalmasına
B) Yabancıların siyasal baskılarının önlenmesine
C) Yöneticiler ile halk arasındaki bağların güçlenmesine
D) Yabancıların siyasal baskılarının önlenmemesine
E) Türk dilindeki gelişmesinin yavaşlamasına

Soru 11. Türk mimarisinde ilk kervansaray yapımını Karahanlılar gerçekleştirmiştir. Türkiye Selçukluları ile kervansaray yapımına çok önem verilmiş ve bu alanda ileri gitmişlerdir.
Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İç güvenliği sağlamak
B) Asker yetiştirmek
C) Yolcuları korumak
D) Ticareti geliştirmek
E) İslamı yaymak

Soru 12. —Medrese
—Külliye
—Kervansaray
Yukarıda verilenlerden üçünün de ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğitim için kurulmuşlardır.
B) Halkın sosyal ihtiyaçları için yapılmışlardır.
C) Savunma amaçlıdır.
D) Kültürel amaçla yapılmışlardır.
E) Ticaret için yapılmışlardır.

Soru 13. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi Mısır’da kurulmuştur?

A) Memluklular B) Selçuklular

C) Osmanlı Devleti D) Karahanlılar

E) Timur Devleti
Soru 14. Uygurların yıkılması üzerine Doğu Türkistan’da, Korluk, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından kurulan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gazneliler B) Selçuklular

C) Karahanlılar D) Samanoğulları

E) Timur Devleti

Soru 15. İslam dininin Hindistan, Afganistan ve Pakistan’da yayılmasını sağlayan Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karahanlılar B) Selçuklular

C) Gazneliler D) Samanoğulları

E) Harzemşahlar

Soru 16. Tuğrul ve Çağrı beyler döneminde 1015–1040 yılları arasında Anadolu’ya yapılan seferlerin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bizans’ı yıkmak
B) Anadolu’yu fethetmek
C) Anadolu ya yerleşmek
D) Keşif
E) Anadolu’da beylikler kurmak

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devletinin yıkılması sonucunda, ortaya çıkan devletlerden biri değildir?

A) İran Selçukluları
B) Irak Selçukluları
C) Anadolu Selçukluları
D) Horasan Selçukluları
E) Mısır Selçukluları

Soru 18. Aşağıdaki devletlerden hangisi ilk Türk İslam Devletleri arasında sayılamaz?

A) Memluklular B) Selçuklular

C) Osmanlı Devleti D) Karahanlı Devleti

E) Göktürk Devleti

Soru 19. Aşağıdaki olaylardan hangisi sonucunda Abbasi halifeliği Türklerin koruyuculuğu altına girmiştir?

A) Dandanakan zaferi
B) Talas savaşı
C) Tuğrul beyin Bağdat’ı ele geçirmesi
D) Malazgirt savaşı
E) Anadolu Türk beyliğinin kurulması

Soru 20. Türkçe aşağıdaki Türk beyliklerinden hangisi döneminde resmi dil olarak ilan edilmiştir?

A) Karamanoğulları B) Artuklar

C) Danişmendliler D) Candaroğulları

E) Germiyanoğulları
CEVAP ANAHTARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A B E E D C B C A E D B A C C D E E C A