1. Abbasi Devleti’nin merkezi otoritesinin zayıflamasında yararlanan Tolunoğlu Ahmet Mısır’da bağımsızlığını ilan etmiştir. Tolunoğulları Mısır’da iç isyanları bastırarak ülke genelinde bayındırlık ve imar faaliyetleri içerisine girmişlerdir.
Buna göre Tolunoğulları hakkında,
I. Mısır’da asayişi ve güvenliği sağlamışlardır.
II. Abbasilerin siyasal zafiyetlerinden yararlanmışlardır.
III. Mısır’da sosyal devlet anlayışı doğrultusunda hareket etmişlerdir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
E

2. Tolunoğulları’nın,
I. Nil Nehri’nden yaralanmak için sulama kanalları açmaları,
II. Mısır’da cami, imarethane, han gibi sosyal tesisler oluşturmaları,
III. Süveyş bölgesinde güveliği sağlayarak Baharat Yolu’na işlerlik kazandırmaları
faaliyetlerinden hangilerinin Mısır’da coğrafi olanaklardan yararlanarak tarımsal üretimin artırılmasına yönelik olduğu ileri sürülebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
A

3. Tolunoğlu Ahmet’in cenaze töreninde Müslümanlar yanında Hıristiyanlar ve Yahudiler de yer almıştır.
Bu durumun yaşanmasına Tolunoğlu Ahmet’in,
I. toplumsal barışı sağlama,
II. halka dini ve milli hoşgörüyle davranma,
III. şahsi otoritesinin koruma ve devam ettirme
amaçlarından hangilerine yönelik faaliyet yürütmesinin ortam hazırladığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
C

4. Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulmasıyla birlikte İslam dünyasının egemenliği Türklerin eline geçmiştir.
Bu bilgiden yola çıkarak,
I. Selçuklular dini otoriteye sahiptir.
II. Abbasi halifesi siyasi gücünü yitirmiştir.
III. Selçuklular İslam dünyasında birliği sağlamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
B

5. Büyük Selçuklu sultanı Tuğrul Bey, Abbasi halifesini Şii Büveyhoğulları tehlikesinden kurtarmış ve halifenin kızıyla evlenmiştir.
Bu gelişmelerin Büyük Selçuklulara,
I. Türk – İslam dünyasında saygınlıklarının artması,
II. sultanların İslam aleminin dini lideri haline gelmesi,
III. devletin kuruluşunun ve kurumsallaşmasının tamamlanması
faydalarından hangisini sağlaması beklenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
A

6. Sultan Alparslan’ın,
I. ülkede yaşanan iç isyanları bastırması,
II. hanedan üyelerine karşı taht mücadelesi vermesi,
III. Anadolu’nun fethi için komutanlarını görevlendirmesi
faaliyetlerinden hangilerinin batıya doğru göç eden Türklere yurt bulma amacına hizmet ettiği savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
C

7. Türk – İslam Tarihi’yle ilgili,
I. Timurluların Altın Orda Devleti’ni ortadan kaldırması,
II. Eyyübilerin Kudüs’ü Haçlılardan Hittin Savaşı’yla geri alması,
III. Selçuklularla Gazneliler arasında Dandanakan Savaşı’nın yaşanması
olaylarından hangileri bu devletlerin askeri ve siyasi faaliyetlerinde ortak din anlayışının bağlayıcı bir etki yapmadığını gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
D

8. Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey’in,
I. adına para bastırması,
II. Abbasi halifesinin kızıyla evlenmesi,
III. Büveyhoğulları’na karşı mücadele etmesi
faaliyetlerinden hangileri siyasi ve askeri girişimlerinde bağımsız hareket edeceğini gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
A

9. Büyük Selçuklular, Gaznelilere karşı birçok kez savaşarak yenilgiye uğrattıkları halde bu devletin yıkılmasını önleyebilmek için Gaznelileri himayeleri altına almışlardır.
Buna göre,
I. Selçuklular siyasal çıkarları doğrultusunda hareket etmiştir.
II. Gazneliler Selçuklulara karşı bağımsızlık arayışı içerisine girmişlerdir.
III. Selçuklular Türk – İslam dünyasında siyasal birliği sağlamışlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
A

10. Tuğrul Bey’in Bağdat Seferi’nden sonra Abbasi halifesi tarafından “Doğunun ve Batının hükümdarı” olarak ilan edilmesi halifeye bağlı bütün İslam dünyasının siyasi gücünün Selçukluların eline geçmesine yol açmıştır.
Bu durumun Selçukluların,
I. merkeziyetçi devlet teşkilatını oluşturma,
II. İslam dünyasını her tehlikeye karşı koruma,
III. Müslümanlar arasında mezhep birliğini sağlama
faaliyetlerinden hangilerini gerçekleştirmesini zorunlu hale getirdiği söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
B

11. Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah’ın ölümünden sonra Muhammed Tapar, Berkyaruk ve Mahmut arasında uzun yıllar devam eden taht kavgaları başlamıştır.
Büyük Selçuklu Devleti’nde yaşanan bu gelişmenin,
I. fetih hareketlerinin durması,
II. ganimet gelirlerinin azalması,
III. siyasal kaosun hakim olması
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
E


12. Büyük Selçuklu Devleti bağlı Kirman Selçukluları, Suriye Selçukluları, Türkiye Selçukluları gibi devletler süreç içerisinde ortaya çıkmıştır.
Bu durum üzerinde Selçukluların,
I. toprakların hanedan üyeleri arasında paylaşılması,
II. fethedilen bölgelerin fetheden komutanlara bırakılması,
III. merkeziyetçi devlet anlayışının gelişmemiş olması,
durumlarından hangilerinin rol oynadığı ileri sürülebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
E

13. Selçuklu atabeyi İmameddin Zengi’nin temel politikası Suriye’deki Franklara karşı Müslüman birliğini kurmaktır.
Buna göre İmameddin Zengi’nin,
I. Selçuklular karşısında bağımsızlığını elde etme,
II. Ortadoğu’da İslam varlığını koruyup devam ettirme,
III. Haçlı faaliyetlerine karşı daha güçlü bir şekilde mücadele etme
amaçlarından hangilerine yönelik olarak politikasını belirlediği ileri sürülebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
D

14. Arapların yaşadığı bir bölge olan Mısır’da hakimiyet kuran Memlükler, Arap geleneklerini benimsememişler bunun aksine Türk kültürünü bütün incelikleriyle yaşamışlar ve yaşatmışlardır.
Memlüklerin bu şekilde davranmalarının,
I. ulusçuluk,
II. sosyal devlet,
III. merkezi yönetim
anlayışlarından hangileriyle bağdaşır bir niteliğe olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
A

15. Cengiz Han’ın önderliğinde başlatılan Moğol istilasından kaçan Türklerin batıya yönelmesini aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?
A) Anadolu’nun Türkleşmesinin hız kazanması
B) Türklerin İslamlaşma sürecine girmesi
C) Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulması
D) Türklerin Abbasilerin hizmetine girmesi
E) İslam dünyası üzerine Haçlı Seferleri’nin düzenlemesi
A

16. Memlüklerin,
I. Abbasi halifeliğini yeniden kurmaları ve halifeyi himaye etmeleri,
II. Haçlılarla yapılan savaşları Müslümanların lehine sonuçlandırmaları,
III. Osmanlılarla Mercidabık ve Ridaniye savaşlarını yapmaları
faaliyetlerinden hangilerinin İslam dünyasında saygın bir devlet konumuna yükselmelerine olanak tanıdığı söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
C

17. Selahaddin Eyyübi, Kudüs’ün fethinden sonra şehirde yaşayan Hıristiyan ve Yahudilere cizye vergisini ödemeleri koşuluyla din, vicdan ve ibadet özgürlüğü tanımış ayrıca gayr-i Müslimler dahil olmak üzere bütün Kudüs halkının haklarını devlet güvencesi altına almıştır.
Selahaddin Eyyübi’nin bu uygulamalarının,
I. hoşgörü,
II. hukuk devleti,
III. toplumsal barış
anlayışlarından hangileriyle bağdaştığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
E