Türk-İslam tarihi Testi

1. Talas Savaşı'nda Araplar, Kartukların yardımıyla Çin'e karşı üstünlük kurmuştur. Bundan sonra Türk-Arap savaşları yerine dostluk süreci başlamıştır. Araplar, Çinli esirlerden kağıt yapımını öğrenmiştir. Türkler boylar halinde İslamiyet’i benimserken Arap devletlerinde yönetici ve asker olarak görev almaya başlamıştır.
Bu bilgilere bakılarak;
I. Türkler, İslamiyet’i kabul etmeden önce de Araplarla ittifak kurmuştur.
II. Talaş Savaşı kültürel etkileşime neden olmuştur.
III. Türkler savaşçı özelliklerini kaybetmiştir.
IV. Türk-Arap ittifakıyla yeni bir devlet kurulmuştur.
V. Türk-İslam tarihi başlamıştır.
gibi yargılardan hangileri savunulabilir?
A) I ve II B) I, II ve V C) III ve IV
D) I ve V E) II ve V

2. Tolunoğulları Mısır'ın bayındır hale getirilmesi için büyük emek harcamışlardır. Nil Nehri'nin akışını düzenleyici önlemler almış, bentler ve su kanalları yaptırmışlardır. Ülaaai cami, han, hamam gibi tesislerle süslemişlerdir. Tolunoğlu Ahmed'in yaptırdığı caminin bitişiğinde bir ecza hane açılmış buradan Müslüman olsun olmasın herkese ilaç verilmiştir.
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) Tarımın geliştirilmesine çalışılmıştır.
B) Sosyal devlet anlayışı vardır.
C) Hoşgörü politikası izlenmiştir.
D) Mimarlık alanında eserler yapılmıştır.
E) Devletin sınırları genişlemiştir.

3. Gaznelilerin İslam öncesi Türklerin kültürel özelliklerini koruyamadığına kanıt olarak, aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Selçuklular ile Dandanakan Savaşı'nı yapması
B) Gazne'nin bilim merkezi haline getirilmesi
C) Bilim ve edebiyatta Arapça ve Farsça'nın kullanılması
D) Farklı toplumlar üzerinde egemenlik kurması
E) Adını kurulduğu yerden alması

4. İlk Türk-İslam devletlerinden biri olan Karahanlılarda görülen bazı uygulamalar şunlardır:
— Ülkeyi yönetme hakkının hükümdar ve ailesine ait olduğu (kut) anlayışı devam etmektedir.
— Hatunların kendilerine ait divanı ve görevlileri vardır.
Bu uygulamalar birlikte düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?
A) Hükümdarlık babadan oğula geçmektedir.
B) Devlet yönetiminde kadınlar söz sahibi değildir.
C) Karahanlılarda İslam öncesi Türk devlet anlayışı devam etmektedir.
D) Karahanlılar İslam devletlerindeki kurumları örnek almıştır.
E) Karahanlılarda saltanat kavgaları görülmemiştir.

5. Selçuklular Dandanakan Savaşı'ndan sonra Horasan'a kesin olarak egemen oldu. Merv'de yapılan kurultayda Tuğrul bey Horasan emiri ilan edildi. Ayrıca ülke Selçuklu ailesi üyeleri arasında paylaşıldı.
Bu bilgilere bakılarak Selçuklu Devleti'nde;
I. Merkezi yönetim güçlüdür.
II. Ülke hanedanın ortak malıdır.
III. Kararların alınmasında Kurultay belirleyicidir.
yargılarından hangilerinin doğru olmadığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) II ve III C) I ve II
D) Yalnız II E) Yalnız III

6. Sultan Alparslan, Malazgirt Savaşı'ndan sonra komutanlarını Anadolu'nun fethi ile görevlendirdi. Bu süreçte kurulan Danişmentliler, Saltuklular, Mengücekliler ve Artuklular gibi beylikler bağımsız hareket ederek Anadolu'nun Türkleşmesinde etkili rol oynadı.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine yarılamaz?
A) Büyük Selçuklu Devleti'nde feodal devlet yapısı görülmüştür.
B) Türkmen beyleri Anadolu'nun fethinde görev almıştır.
C) Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu'daki sınırları daralmıştır.
D) Selçuklular Malazgirt Savaşı'ndan sonra İslam dünyasının siyasi lideri olmuştur.
E) Anadolu'da Türk-İslam kültürü yayılmıştır.

7. Bizans imparatoru, Çaka Bey'in başarılarından rahatsız oluyordu. I. Kılıç Arslan da Çaka Bey'in kuvvetlenmesinden kendi devleti adına endişelenmişti. Bu nedenle Çaka Bey'in ortadan kaldırılması için Bizans imparatoru ile bir antlaşma yaptı ve böylece batı sınırını güvence altına aldı.
Bu bilgilere göre, farklı yapıdaki iki devletin ortak hareket etmelerinin amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Kültürel yakınlaşma sağlama
B) Ekonomik ilişkilerini geliştirme
C) İçişlerine karışılmasını engelleme
D) Sınırlarını genişletme
E) Siyasi varlıklarını devam ettirme

8. - 1075'de İznik’i alıp başkent yapan Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurduktan sonra Büyük Selçuklu sultanı olmak için yaptığı savaşta ölmüştür.
- Miryokefalon Savaşı'nı (1176) kazanan Anadolu Selçuklu hükümdarı II. Kılıç Arslan'ın en büyük hatası hayattayken ülaaai onbir oğlu arasında paylaştırmasıdır.
Bu bilgiler birlikte düşünüldüğünde Anadolu ve Büyük Selçuklu hükümdarlarının en büyük sorunu olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Haçlı Seferleri
B) Bizans imparatorluğu ile mücadele
C) Saltanat kavgaları
D) Feodal yönetim
E) Fetih politikası

9. Moğollar; Kösedağı Savaşı'ndan sonra Anadolu'daki siyasi baskılarını artırdı. Anadolu'da bağımsız Türk beylikleri kuruldu.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
A) Bizans'ın, Türkleri Anadolu'dan atmak amacıyla saldırıya geçtiğini
B) Anadolu'yu ele geçirmek amacıyla Haçlı Seferleri başladığını
C) Moğollar İstanbul'u almak için hazırlıklar yapıldığını
D) Anadolu Selçuklularının siyasi otoritesinin zayıfladığını
E) Anadolu Türk beyliklerinin Memlükler ile ittifak kurduğunu

10. Durum : Kudüs'ü fetheden Hz. Ömer farklı dinlere
inanç hürriyeti tanımıştır.
Bilgi : XI. yüzyılda Kudüs'e egemen olan Fatımiler buradaki Hıristiyanların dini faaliyetlerini engellemiştir.
Yukarıdaki durum ve bilgi birlikte değerlendirildiğinde, Haçlı Seferleri'nin başlamasının temel nedeni olarak, aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Hıristiyanların Türk-İslam dünyasını ortadan kaldırmak istemesi
B) Hıristiyanların Kudüs'ü serbestçe ziyaret etmek istemesi
C) Derebeylerin egemenlik alanlarını genişletme arzusu
D) Papa'nın Avrupa'yı Bizans'ın yardımına çağırması
E) Hıristiyanların dini inancının çok güçlü olmaması

11. Haçlı Seferleri sırasında ortaya çıkan;
I. İstanbul'da Latin krallığının kurulması
II. Kudüs'ün Haçlıların eline geçmesi
III. Anadolu Selçuklularının batıya ilerlemesinin durması
IV. Teknik gelişmelerin Avrupa'ya taşınması
gibi gelişmelerden hangilerinin, Avrupa'nın bilimsel ve kültürel gelişmesinde etkili olduğu savunulabilir?
A) I ve III B) Yalnız IV C) Yalnız III
D) III ve IV E) II ve III

12. Türk-İslam devletlerinde görülen bazı uygulamalar şöyledir;
- Anadolu Selçuklularımda, meliklerin kendi bölgelerinde para bastırma, savaş açma ve siyasi görüşme yapma yetkileri yoktu.
- Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu devletlerinde toprak devletin denetimi dışında el değiştiremezdi.
Bu uygulamalar birlikte düşünüldüğünde temel amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?
A) Merkezi otoriteyi korumak
B) Saltanat kavgalarına engel olmak
C) Üretimin artmasını sağlamak
D) Sınırların güvenliğini sağlamak
E) Vergi gelirlerini artırmak

CEVAP ANAHTARI

1. B 2. E 3. C 4. C 5. A 6. D 7. E 8. C 9. D 10. B 11. B 12. A