1. Hz. Muhammed'in getirmiş olduğu İslam düşüncesi başlangıç yıllarında tepki ile karşılanmış olsa bile sonraki dönemlerde kitleler halinde kabul edilmeye başlanmıştır.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki tarihi olgulardan hangisi tanımlanmaktadır?
A) Ekonomik ilişkilerin gelişim süreci
B) İç mücadelelerin ortaya çıkma süreci
C) Siyasi yapıların değişmesi süreci
D) İnançların dönüşümü süreci
E) Hukuk kurallarının gelişimi süreci

2. Hz. Muhammed, Hicret olayından sonra Medine ve çevresini içine alan ve kabilelerin otonomisine dayanan bir şehir devleti kurdu. Bu devletin başkanı, kumandanı ve yargıcı görevlerini kendisi üstlendi.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A) İlk İslam uygarlığı oluşturulmuştur.
B) Mekkeliler mücadelelerinden vazgeçmişlerdir.
C) İslam devleti kurulmuştur.
D) Barışçı politikalara başlanmıştır.
E) Arap milliyetçiliği kendini göstermiştir.

3. İslâm tarihinde Dört Halife Döneminde halkın oyları ile göreve getirilen halifeler Emeviler dönemi ile birlikte babadan oğula geçen bir sistemle bu görevi üstlen*meye başlamışlardır.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A) Millî devlet politikaları benimsenmiştir.
B) İslam dünyasında ilk ayrılıklar ortaya çıkmıştır.
C) Türklerin İslâmı kabulü gecikmiştir.
D) Arap Yarımadısı'nda siyâsi birlik bozulmuştur.
E) İslam tarihinde saltanat yönetimi başlamıştır.

4. Hz. Ali döneminde İslâm dünyası Hz. Ali taraftarları, Muaviye taraftarları ve Hariciler olmak üzere üç ayrı guruba ayrılmıştır.
Bu duruma neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) İslam dininin sınıf farklarını yasaklaması
B) İslam dininde ahiret inancının olması
C) Görüş ayrılıklarının ortaya çıkması
D) Arapların geleneklerine bağlı olması
E) ilk yönetim birimlerinin ortaya çıkması

5. İslam tarihinde 622 Hicret Olayı'ndan sonra Müslümanlar tarafından Medine Site Devleti'nin temelleri atılmıştır.
Yukarıdaki gelişme aşağıdaki yargılardan hangisini doğrulamaktadır?

A) İki farklı toplumun karşılaşması kültürel değişimlere neden olmaktadır.
B) Toplumsal sorunlar merkezi idareleri zayıflatmaktadır.
C) Sınıf farklılıkları toplumsal çatışmalara neden olmaktadır.
D) Kitlesel göçler yeni siyasi yapılanmaları ortaya çıkarabilmektedir.
E) Dikey ekonomik hareketlilik toplumsal kalkınmayı sağlamaktadır.

6. IX. yüzyılın başından itibaren Türklerin Abbasi Devleti hizmetinde gittikçe yükselmesi ve halifenin otoritesinin zayıflayarak Türk kumandanlarının elinde oyuncak haline gelmesi, vilâyetlerdeki idareyi de etkilemiş ve Türk kumandanların idaresinde bağımsız devletler kurulmuştur.
Bu bilgilere göre, Abbasilerdeki devlet yönetimi ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Merkezî otorite zayıflamıştır.
B) Hilâfet makamı Türklerin kontrolüne geçmiştir.
C) Ülke ilk defa yönetim birimlerine ayrılmıştır.
D) Türklerin İslam dünyasındaki etkinliği artmıştır.
E) Abbasilerde kültürel faaliyetler önemli bir yer tutmuştur.

7. Mekkeliler ile Medineli Müslümanlar arasında imzalanan Hudeybiye Antlaşması'nda; "iki taraf da istedikleri kabile ile ikili antlaşmalar yapabileceklerdir." denilmiştir.
Bu Antlaşmanın Mekkeliler ile Müslümanlar arası ilişkilerde ortaya çıkarmış olduğu tarihi sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mekkeliler Müslümanların hukuk siyasi varlığını tanımışlardır.
B) Müslümanların Mekke üzerindeki egemenliği artmıştır.
C) Mekke - Medine mücadelesi sona ermiştir.
D) Arap Yarımadası'nda siyasi birlik sağlanmıştır.
E) Müslümanlar ticaret yolları üzerinde denetimlerini artırmışlardır.

8. İslam Devleti başından beri ziraatı geliştirici önlemler almıştı. Nil, Fırat, Dicle, Seyhun ve Ceyhun nehri vadileri zirai hayatın gerektirdiği bütün önlemler alınarak verimli hale getirilmiştir.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Vergi sistemi geliştirilmiştir.
B) Arap geleneği devam ettirilmiştir.
C) Ekonominin temeli daha çok toprağa bağlı üretimle oluşturulmuştur.
D) Sanayinin temelleri atılmıştır.
E) Siyasi birlik sağlanmıştır.

9. İspanya ve Sicilya'yı fetheden Müslümanlar bu şehri önemli bir bilim ve kültür merkezi haline getirdiler. Sicilya ve İtalya’da yapılan tercümeler ve Endülüs'te (ispanya) Müslüman bilim adamları tarafından yetiştirilen öğrenciler İslam düşüncesini Avrupa'ya taşıdılar. Buna bağlı olarak Haçlı Seferleri Rönesans hareketinin gelişmesine zemin hazırladı.
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Müslümanlar Avrupa’yı önemli oranda etkilemişlerdir.
B) İslâm medeniyetinin temelinde Rönesans etkili olmuştur.
C) İspanya bir kültür merkezi olmuştur.
D) İspanya’da bilim ve kültür alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır.
E) Rönesans'a İslam düşüncesinin de etkileri olmuştur.

10. İlk İslam parası Emevi halifelerinden Abdülmelik döneminde basılmıştır. O zamana kadar genellikle Bizans ve iran paraları kullanılırdı. Abdülmelik'ten önceki halifeler de paralar basmışlardı. Fakat o paralar Bizans ve Sasani tarzında paralardı.
Yukarıdaki gelişmenin ortaya çıkardığı en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekonomik ilişkiler bitirilmiştir.
B) İslam birliği sağlanmıştır.
C) Yeni bir devletin temelleri atılmıştır.
D) Görüş ayrılıkları ortadan kaldırılmıştır.
E) Güçlü bir devlet oluşturmuşlardır.

11. İslam öncesi Arap toplumunda şehirde yaşayan Araplar genellikle ziraat, ticaret ve şehir hayatının gerektirdiği mesleklerle meşgul oluyor ve geçimini bu faaliyetlerden elde ettiği gelirlerle sürdürüyordu. Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
Bedeviler ise sürülerin peşinde mevsimlere göre uygun otlak ve yaylaklar arasında dolaşmakta ve hayvanlardan elde ettikleri ürünlerle hayatlarını sürdürmekteydiler.
Arap topluluklarında ekonomik faaliyetlerin farklılık göstermesine neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Hayat tarzları B) Dini inançları
C) Siyasi yapıları D) Kabilecilik anlayışları
E) Tüccar toplum olmaları

12. Hz. Peygamber döneminde yapılan Bedir Savaşı'nın sonucunda elde edilen ganimetler paylaşıldı. Sonraki dönemlerde de İslam devletleri bu taksim planlarını örnek aldılar.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Bedir Savaşı Müslümanların kazandıkları ilk savaştır.
B) İslam Devleti'nin temelleri atılmıştır.
C) İslâm’da ganimet hukukunun temelleri atılmıştır.
D) Bedir Savaşı ekonomik çıkar sağlamak için yapılmıştır.
E) İlk İslam Devleti kurulmuştur.

13. Hudeybiye Antlaşması Mekkeliler ile Müslümanlar arasında ilk siyasi antlaşmadır.
Antlaşmaya göre;
-İki taraf 10 yıl müddetle birbirleriyle savaşmayacaklar
-iki taraf da istedikleri ile antlaşmalar yapabileceklerdir
Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Mekkeliler ile Müslümanlar arasındaki mücadele tamamen sona ermiştir.
B) Müslümanlar Mekkelilerin üstünlüğünü kabul etmişlerdir.
C) Mekkeliler Müslümanların hukuki varlığını kabul etmişlerdir.
D) Hudeybiye, Hz. Muhammed'in imzaladığı son antlaşmadır.
E) Mekke'nin fethi kolaylaşmıştır.

14. İbni Sina'nın "Kanun" isimli tıp eseri uzun süre Avrupa'da temel ders kitabı olarak okutulmuş, Razi'nin kimya üzerine yazdığı "Sırların Kitabı" adlı eser Avrupalı araştırmacılar üzerinde etkili olmuştur.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?

A) Müslümanların Avrupa'yı etkilediği
B) Avrupa'da engizisyon sisteminin terk edildiği
C) Arapçadan Avrupa dillerine çeviriler yapıldığı
D) İslamiyet’in akla ve bilime önem verdiği
E) Müslümanların bilimde ilerledikleri1-D 2-C 3-E 4-C 5-D 6-A 7-A 8-C 9-B 10-E 11-A 12-C 13-C 14-B