1. İslam medeniyeti ortak bir medeniyettir. Diğer bir deyişle İslamiyet’i kabul etmiş olan bütün milletlerin tarih boyunca katkılarıyla oluşturdukları bir medeniyettir. Bu Medeniyet bu gün de oluşumunu ve gelişimini sürdürmektedir.
Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A) İslam medeniyeti Arap kültürünün etkisiyle oluşturulmuştur.
B) İslamiyet’i kabul eden medeniyetler bu medeniyete katkıda bulunmuşlardır.
C) İslam medeniyeti medeniyetler arası farklılığı ortak bir potada eritememiştir.
D) İslam Medeniyetinin günümüzde varlığı tamamen ortadan kalkmıştır.
E) Siyasi istikrar İslam Medeniyetinin güçlü olmasını sağlamıştır.

2. Emeviler döneminde başlayan gruplaşmalar, Abbasiler Devri'nde daha da artıp belirginleşerek fikri, felsefi, siyasi ve itikadi mezhepler halini almıştır.
Bu gelişmeye neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Abbasiler Dönemi'nde bilim hayatının gelişmesi
B) Emeviler'in farklı fikir ve düşünceleri baskı altında tutması
C) Abbasiler Dönemi'nde Batıdan tercümelerin yapılması
D) Ülkenin değişik yerlerinde kütüphanelerin açılmış olması
E) Çeşitli grup, toplum ve milletlerin İslamiyet’i farklı yorumlaması

3. İslamlaşma zayıf kültürlü toplumlarda aşama aşama Araplaşma şeklinde ortaya çıkmıştır. Mısır, Suriye, Irak ve Kuzey Afrika'nın Arap olmayan yerli halkı sadece din değiştirmediler. Onlar zamanla yeni bir kimlik de kazanarak, Araplaştılar. Türkler ve İranlılar ise, bunun dışındadırlar.
Türkler’ in ve İranlıların İslamiyet’i kabul etmesine rağmen Araplaşmamasına neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Emevi ırkçılığına tepki göstermeleri
B) Güçlü ve köklü bir kültüre sahip olmaları
C) İslam Dünyası'nın liderliği için mücadele etmeleri
D) İslamiyet’i geç dönemlerde kabul etmeleri
E) Göçebe hayat tarzını benimsemeleri

4. Emeviler Dönemi'nde pozitif bilimler sahasında sadece tıp ve kimya günlük hayattaki ihtiyaç sebebiyle ilgi duyulan iki konu olmuş, ağırlıklı olarak hitabet, belagat ve şiir gibi söz sanatlarına daha fazla önem verilmiştir.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A) Emeviler Dönemi’nde pozitif bilimlere sadece toplumun ihtiyaçları ölçüsünde değer verilmiştir.
B) Abbasiler Dönemi'nde yapılan tercümeler ile pozitif bilimlere duyulan merak artmıştır.
C) Edebiyat sanatı zamanla yerini pozitif bilimlere bırakmıştır.
D) Emevilerde mali durum bozuktur.
E) Pozitif bilimlerin gelişmesinde Yunanlı bilim adamlarının katkısı olmuştur.

5. - Hz. Ömer döneminde Mısır, Trablusgarp fethedilmiştir.
- Hz. Osman döneminde Tunus ele geçirilmiştir.
- Emeviler döneminde Fas ve çevresi fethedilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan öncelikle hangisine ulaşılabilir?
A) Kuzey Afrika'nın fethi tamamlanmıştır.
B) Ekonomik gelirler artmıştır.
C) Avrupa fetihleri başlamıştır.
D) İslam dini Türkler arasında yayılmaya başlamıştır.
E) Arabistan'da siyasi birlik sağlanmıştır.

6. Emeviler döneminde;
- Halifelik kurumu babadan oğula geçen bir saltanat halini almıştır.
- Halifelerin güvenliğini sağlamak amacıyla muhafız teşkilatı oluşturulmuştur.
- İlk Arap parası bastırılmıştır.
- Toplumsal çatışmalar yaşanmıştır.
Buna göre;
I. Siyasi
II. Hukuki
III. Ekonomik
IV. Askeri
V. Sosyal
alanlardan hangisiyle ilgili bir gelişmeden bahsedildiği söylenemez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

7. İslâm Devleti'nde Hz. Ömer dönemine kadar bir devlet hazinesi oluşturulmayıp, bu dönemden itibaren böyle bir kurumun ortaya çıkmasına neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
A) Müslümanların değişik kültürler ile karşılaşması
B) Merkezi idarelerin güçlenmesi
C) Büyük fetihler ile devletin gelir ve giderlerinin artması
D) Bilim ve kültür alanında önemli gelişmelerin ortaya çıkması
E) Ordugâh şehirlerinin kurulması


8. Abbasiler Dönemi'nde Yunan ve Helenistik kültürlere ait eserler Arapça’ ya tercüme edilerek İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkıda bulunulmuştur.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A) Abbasiler Dönemi’nde Müslümanlar diğer medeniyetlerin potasında erimişlerdir.
B) İslam Medeniyetinin oluşumunda farklı kültürlerin etkisi vardır.
C) Abbasiler Dönemi'nde fikir ve kültür hayatı yeterince gelişmemiştir.
D) Arapça uluslararası bir dil haline getirilmiştir.
E) Abbasiler İslam Devleti özelliği göstermişlerdir.

9. Hz. Muhammed döneminde imzalanan Hudeybiye Antlaşması, Mekkeliler ile Müslümanlar arasındaki ilk yazılı antlaşmadır.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A) Mekkeliler ile Müslümanlar arasındaki mücadele sona ermiştir.
B) Mekkeliler Müslümanların hukuki varlığını kabul etmiştir.
C) Hz. Muhammed'in devlet başkanlığı kabul edilmiştir.
D) Arap Yarımadası'nda siyasi birlik sağlanmıştır.
E) Mekkeliler Müslümanlara bağlı hale gelmiştir.

10. Hz. Ebubekir döneminde devlet işlerinden başka kendi işleriyle ilgilenmemeleri düşüncesiyle halife ve memurlara maaş bağlanmıştır.
Bu uygulamaya neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? .
A) Devlet gelirlerini artırmak
B) Mezhep ayrılıklarını önlemek
C) Devlet işlerini düzenli şekilde yürütmek
D) Fetihleri hızlandırmak
E) Siyasi birliği sağlamak

11. Emeviler döneminde Arap milliyetçiliği devlet politikası haline getirilmiş ve bu durum devletin yıkılışını hızlandırmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Emevi milliyetçiliği uygulamalarına örnek olarak gösterilebilir?
A) Hilafetin saltanata dönüşmesi
B) Arapçanın resmi dil kabul edilmesi
C) Denizcilik faaliyetlerinin geliştirilmesi
D) İspanya’nın fethi
E) İslam mimarisinin geliştirilmesi

12. Emeviler Devri'nde halifelik makamı babadan oğula geçen bir saltanat şekline dönüştürülmüştür.
Bu durumun idari açıdan İslâm tarihinde ortaya çıkarmış olduğu olumsuz gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fetih hareketleri yavaşlamıştır.
B) Mezhep ayrılıkları ortaya çıkmıştır.
C) İdarecilerin halk tarafından seçilme usulü ortadan kalkmıştır.
D) Bilim ve kültür hayatı gerilemiştir.
E) Türklerin İslamiyet’i kabulü gecikmiştir.

13. Başlangıçta kendilerine özgü pek az ilim, felsefe ve edebi eserleri olduğu halde Müslümanlar kısa sürede daha ileri bir kültür ve medeniyet ortaya koymuşlar ve dünya medeniyetinin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.
Bu gelişmeye neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Suriye ve Mısır'ı fethetmeleri
B) Yunan felsefecileri ile tanışmaları
C) Abbasiler Dönemi'nde ayrılıkların ortadan kalkması
D) Fethettikleri topraklardaki farklı kültürlerden yararlanmaları
E) Savaş gelirlerinin artması

14. İslam mimarisinin değişik İslam ülkelerindeki uygulamaları arasında, benzerliklerin yanında, üslup ve biçim yönünden önemli farklılıklar da oluşmuştur.
Aşağıdakilerden hangisinin, bu farklılıklar üzerinde en az etkili olduğu savunulabilir?
A) Mahalli kültürler B) Coğrafi özellikler
C) Egemenlik anlayışı D) Kültürel etkileşim
E) Yaşam koşullan1-B 2-B 3-B 4-A 5-A 6-B 7-C 8-B 9-B 10-C 11-A 12-C 13-D 14- C