İslam tarihi İle İlgili Cevaplı test Soruları

1 Aşağıdakilerden hangisi, Kavimler Göçü'nün sonuçlarından biri değildir?
A) Avrupa'da sosyal ve siyasal yapının bozulması
B) Avrupa'da yeni ulusların oluşması
C) Feodalitenin ortaya çıkması
D) Hıristiyanların kutsal saydığı toprakların Müslümanların eline geçmesi
E) Roma İmparatorluğumun ikiye ayrılması

2 Ortaçağda Avrupa'da görülen toplumsal gelişmelerden biri de vasal-süzeren ilişkisinin ortaya çıkmasıdır
Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Skolastik düşüncenin yaygınlaşması
B) Haçlı Seferleri'nin düzenlenmesi
C) Köylülerin, soyluların koruması altına girmek istemesi
D) Yüzyıl Savaşlarının yapılması
E) Burjuva sınıfının ticaretle uğraşması

3 Papa bir ülkede enterdi ilan ettiğinde, o memlekette Hıristiyanlığa ait bütün faaliyetler durdurulurdu Böylece o memlekette dini törenler, nikah, vaftiz etme ve ölü gömme gibi işler yapılmazdı Hiçbir kral memleketinin bu cezaya uğramasını istemezdi
Bu durumun ortaya çıkardığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halk güçlü kişilerin himayesine girmiştir
B) Feodal düzen ortaya çıkmıştır
C) Mutlak krallıklar güç kazanmıştır
D) Halk farklı sınıflara ayrılmıştır
E) Papalar, krallar ve derebeyler üzerinde otorite kurmuştur

4 Avrupa'da,
I Feodalite sisteminin ortaya çıkması
II Feodalite sisteminin zayıflaması
III Feodalite sisteminin yıkılması
gibi gelişmeler üzerinde etkili olan olaylar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
I II III
A) Batı Roma'nın Haçlı Seferleri Rönesans yıkılması
B) Roma'nın ikiye Coğrafya Reform ayrılması Keşifleri
C) Kavimler Göçü Haçlı Seferleri Barutun ateşli
silahlarda kullanılması
D) Magna Carta Haçlı Seferleri Hümanizma
E) Haçlı Seferleri Kavimler Göçü Kağıt ve
matbaanın yaygınlaşması

5 Aşağıdakilerden hangisinin Bizans İmparatorluğu'nun zayıflamasında etkili olduğu savunulamaz?
A) Ortodoks Kilisesi'nin imparatora bağlı olması
B) Selçukluların Anadolu'yu ele geçirmesi
C) Haçlı Seferleri
D) Taht kavgaları
E) Müslüman Arapların saldırıları
6 Coğrafi koşullar nedeniyle Güney Arabistan'da yerleşik, Kuzey Arabistan'da göçebe hayat vardı Arap halkı kabileler halinde yaşıyordu Kabileler kan davaları, otlak ve su ihtiyacı gibi nedenlerden birbirleriyle sürekli olarak savaş halinde idi
İslam öncesi Arabistan'ın bu durumunun aşağıdaki sonuçlardan hangisini ortaya çıkardığı söylenebilir?
A) Siyasi birliğin sağlanamaması
B) Aile hukukuna önem verilmemesi
C) Ticaretin yeterince gelişmemesi
D) Putperestliğin yaygınlaşmaması
E) Krallık şeklinde örgütlenmenin görülmemesi

7 Hz Muhammed, aşağıdakilerin hangisinden sonra hem İslam dininin peygamberi hem de İslam devletinin başkanı özelliği kazanmıştır?
A) Hudeybiye Antlaşması'nın imzalanması
B) Veda Haccı'nın gerçekleşmesi
C) Hayber'in fethinden sonra ticaret yollarının kontrol edilmesi
D) Hicretten sonra Medine'nin yönetimini de üstlenmesi
E) Kur'an'ın tamamlanması

8 Hz Muhammed hicretten sonra Medine'deki bütün kan davalarını kaldırdı Medine ve civarını içine alan bir şehir devleti kurdu Bu devletin başkanı, kumandanı, yargıcı kendisi idi Yahudiler de bu devletin vatandaşı olup Müslümanların yararlandığı her türlü haktan yararlanacaklar, dini ibadet ve ayinlerini serbestçe yerine getireceklerdi
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Putperestlik ortadan kaldırılmıştır
B) Hoşgörülü bir yönetim anlayışı benimsenmiştir
C) İslamiyet Arabistan'a yayılmıştır
D) Mekkelilere karşı üstünlük sağlanmıştır
E) Müslümanların varlığı Mekkelilerce tanınmıştır

9 İslamiyet'in ortaya çıktığı dönemlerde;
- Sasaniler, Göktürkler ve Bizanslıların saldırılarıyla zayıfladı
- Bizanslılar, Avar ve Slav saldırılarıyla uğraştı Bu duruma bakılarak;
I İslamiyetin yayılması kolaylaşmıştır
II Bizans ile Göktürkler aynı dönemde yaşamıştır
III Avarlar ile Göktürkler, Bizans'a karşı ortak hareket etmiştir
IV Sasaniler, Bizans ve Göktürklerle yakın ilişki kurmuştur
gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I ve IV

10 Hz Muhammed Dönemi'nde ortaya çıkan gelişmelerden hangisinin, islamiyetin yayılmasına katkıda bulunduğu söylenemez?
A) Mekke'nin fethi
B) Huneyn Savaşı
C) Bedir Savaşı
D) Mute Savaşı
E) Taif seferi


11 Bilgi : Mekkeliler ile imzalanan Hudeybiye Antlaşması'nda "Bu barışı imzalayan tarafların müttefikleri de bu antlaşmaya dahil olacak, isteyen Kureyş ile isteyen de Hz Muhammed ile ittifak yapabilecektir Ancak müttefikler birbirlerine silah yardımı yapmayacaktır" maddesi yer almıştır Durum : Mekkeliler, iki kabile arasındaki mücadelede taraf tutarak müttefikleri olan kabilelere silah ve asker göndermiştir
Bu durumun İsiam devleti açısından ortaya çıkardığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Antlaşmanın bozulması Mekke'nin fethine ortam hazırlamıştır
B) Kabenin ziyaret edilmesine karar verilmiştir
C) Mekkelilerle başka bir antlaşma yapılması gündeme getirilmiştir
D) Müslümanların varlığının resmen tanınması durumu ortadan kalkmıştır
E) İslamiyetin bölgede yayılması hızlanmıştır

12 I Bedir Savaşı
II Tebük Seferi
III Mute Savaşı
IV Hudeybiye Barışı
V Hayber Kalesi'nin fethi
İslamiyetin ilk yıllarında Şam ticaret yolunun kontrol altına alınması yukarıdakilerden hangileri ile gerçekleştirilmiştir?
A) II ve III B) III ve IV C) II ve V
D) I ve III E) I ve V


CEVAP ANAHTARI

1 D 2 C 3 E 4 C 5 A 6 A 7 D 8 B 9 C 10 D 11 A 12 E