1 Dört halife döneminin cumhuriyet Dönemi olarak da nitelendirilmesi aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) İç mücadeleler yaşanmaması
B) Türk devletleri ile ilişki kurulması
C) Sınırların genişlemesi
D) Devlet örgütlerinin kurulması
E) Halifelerin seçimle belirlenmesi

2 - Yermük Savaşı'nda; Bizans Suriye önlerinde İslam ordusuna yenildi
- Ecnadin Savaşı'nda; Suriye'de İslam ordularının karşısında düzenli Bizans askeri kalmadı
Dört halife döneminde meydana gelen yukarıdaki savaşların sonuçları dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) İslamiyet Suriye'ye kadar yayılmıştır
B) Bizans yenilgiye uğramıştır
C) Savaşlar Suriye'nin fethedilmesini sağlamıştır
D) Müslüman olmayanlar bölgeden çıkarılmıştır
E) Fetihler Arabistan dışına yayılmaya başlamıştır

3 İslam-Arap devletinde Hz Ömer döneminde görülen
- Düzenli orduların ve ordugahların kurulması
- Fethedilen bölgelerin eyaletlere ayrılması
- Eyaletlere adli işlerle ilgilenmek üzere kadıların atanması
gibi uygulamaların amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Fethedilen yerlerde İslamiyet’i yaymak
B) Arap Yarımadası'nda siyasi birliği sağlamak
C) Düzenli bir devlet örgütü kurmak
D) Teokratik yönetimi terketmek
E) Ekonomik açıdan güçlenmek

4 - Hz Ebubekir zamanında Arabistan dışında fetihler başlamıştır
- Hz Ömer zamanında Mısır, Suriye ve İran fethedilmiştir
- Hz Ali zamanında fetih hareketleri görülmemiştir
Hz Ali zamanında fetih hareketlerinin görülmemesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Müslüman Araplar güçlü devletler ile komşu olmuştur
B) Merkezi yönetimde iktidar kavgaları yaşanmıştır
C) İslam ordusunda bozulmalar başlamıştır
D) Hz Ali Müslüman olmayanların tepkisine yol açan uygulamalar yapmıştır
E) Müslümanlar fetih anlayışından uzaklaşmıştır

5 Hakemler Olayı'nın sonuçlarına bakıldığında, islam öncesi Arabistan'a benzer bir durumun ortaya çıktığı görülür
Bu durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet başkanlarının seçimle göreve gelmesi
B) Mekke-Medine savaşlarının başlaması
C) İslamiyet’e karşı çıkanların çoğalması
D) Siyasi çatışmaların yaşanması
E) Birlik ve beraberliğin ortaya çıkması
6 Emevi halifesi Abdülmelik devrine kadar Suriye'de Rumca, Mısır'da Kıptice, İran'da Farsça dilleri resmi dairelerde ve yazışmalarda kullanılmaktaydı Aynı bölgelerde bu dilleri bilen yerli memurlara görev verilmekteydi Abdülmelik, Arapçayı resmi dil olarak ilan etti ve ilk İslam parasını bastırdı
Bu durumun aşağıdaki hangi gelişmeyi ortaya çıkardığı söylenemez?
A) Arapça milletlerarası bir dil olmuştur
B) Arap kültürü diğer kültürler üzerinde baskı unsuru olmuştur
C) Fethedilen bölgelerdeki halk arasında birlik ve beraberlik sağlanmıştır
D) Kur'an'ın daha iyi okunmasına ve anlaşılmasına ortam hazırlanmıştır
E) Yerli diller zamanla etkisini kaybetmiştir

7 İslam devleti Hz Muhammed ve Dört halife döneminde basit, sade, gösterişten uzak ve inanç esaslarına dayalı idi emeviler döneminde bu devlet zaman ve şartların gereği olarak tam teşekküllü, kurumları gelişmiş bir "Arap devleti"ne dönüşmüştür
Bu bilgiye bakılarak emeviler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Halifeliği saltanat haline getirdikleri
B) Arap milliyetçiliği politikası izledikleri
C) İslam devletinin sınırlarını genişlettikleri
D) Bilimsel alanda çalışmalar yaptıkları
E) Siyasi birliği sağladıkları

8 - Sıffin Savaşı
- Puvatya Savaşı
- Bağdat'ın Moğollar tarafından işgali
Yukarıdaki gelişmelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haçlılarla yapılmış olması
B) Müslüman ordularının yenilmesi
C) İslam dünyası için olumsuz sonuçlar ortaya çıkması
D) Türklerin İslamiyet’e girişini geciktirmesi
E) Bizans'ın galibiyetiyle sonuçlanması

9 abbasiler döneminde görülen uygulamalardan bazıları şunlardır;
I Bağdat bilim ve kültür merkezi haline gelmiş eski Yunan eserleri Arapça’ya tercüme edilmiştir
II Arap olmayanlar yönetimde görev almışlardır
III Anadolu sınırlarında Avasım şehirleri kurulmuştur
IV Halifelik babadan oğula geçmiştir
Bu gelişmelere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Devlet başkanlığı konusunda saltanat uygulaması devam etmiştir
B) Kültürel gelişmeler hızlanmıştır
C) Hoşgörü politikası önem kazanmıştır
D) Bizans'a karşı savunma önlemleri alınmıştır
E) Müslüman olmayanlara da devlet yönetiminde görev verilmiştir

10 abbasiler Mutezile mezhebinin getirdiği düşünceyle eski Helen eserlerini tercüme ederek İslam Rönesans’ını başlattılar
Bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Türklerin İslam dünyasındaki etkinlikleri artmıştır
B) Abbasilerde merkezi otorite zayıflamıştır
C) abbasiler bilimsel çalışmalar yapmamıştır
D) İslam dünyası farklı kültürlerden etkilenmiştir
E) Helenizm devrinde pozitif bilimler gelişmemiştir

11 Abbasi Devleti 750 yılında kurulduktan bir süre sonra İspanya'da Endülüs Emevi Devleti'nin temelleri atıldı Endülüs Emevileri 757 tarihinden itibaren İspanya camilerinde abbasiler adına hutbe okutulmasına son vermiş ve X yüzyıldan itibaren de halife unvanını kullanmaya başlamıştır
Yukarıdaki bilgiye bakıldığında İslam dünyası ile ilgili hangi yargıya varılabilir?
A) Endülüs Emevileri Abbasilerin devamı olmuştur
B) İslam dünyası iki siyasi güç tarafından temsil edilmiştir
C) Endülüs Emevileri İslam dininin tek temsilcisidir
D) Abbasi Devleti halifelik unvanını siyasi nedenlerle kullanmamıştır
E) Halifelik unvanı abbasiler tarafından Endülüs Emevileri'ne devredilmiştir

12 İslamiyet'in yayılmasıyla birlikte;
— İslamlaşmanın bazı toplumlarda Araplaşma şeklinde ortaya çıktığı,
— Arapça sözcüklerin diğer dillerde de kullanıldığı görülür
Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
A) İslamiyeti kabul eden toplumların Arapçayı öğrenmesi
B) İslam devletlerinde merkezi yönetimin kurulması
C) Arapça'nın uluslararası bir dil niteliğine sahip olması
D) İslamiyetin farklı zamanlarda kabul edilmesi
E) Arap kültürünün zengin bir kültür niteliği taşımaması


CEVAP ANAHTARI

1 E 2 D 3 C 4 B 5 D 6 C 7 B 8 C 9 E 10 D 11 B 12 A