Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

11. sinif TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL YAKLAŞIMI
11. Sınıf tarih dersi Öğretim Programı, Türk tarihi ve coğrafyasında Türk kültür ve medeniyetine ilişkin unsurların tarih bilimine ait bilgi, beceri ve değerlerle birlikte yer aldığı bir içerikten oluşmaktadır. Bu derste öğrencilerin, kültür unsurlarını Türk devlet geleneğinde geçmişten günümüze değişim ve süreklilik açısından derinlemesine incelemesi ve bu incelemeyi yaparken tarihsel düşünme becerilerini kullanmaları amaçlanmıştır.
Ortaöğretim 9. Sınıf tarih dersi Öğretim Programı’nda tarih öncesi dönemlerden 12. yüzyıla kadar Türk ve dünya tarihinin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan ele alındığı konular yer almaktadır. 10. Sınıf tarih dersi Öğretim Programı’nda ise Osmanlı Devleti’nin kuruluşu, 13. yüzyıldan Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar olan dönem Türk ve dünya tarihi siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan ele alınmaktadır.
11. Sınıf tarih dersi Ortaöğretim kurumlarında Sosyal Bilimler alanında 4 saatlik alan dersidir. Tarihin sadece siyasi değil, ekonomik, sosyal ve kültürel alanları da kapsadığı anlayışı ile tarih öncesi dönemlerden başlayarak Cumhuriyet Dönemini kapsayacak şekilde dersin içeriği belirlenmiştir. 9. Sınıf tarih dersi Öğretim Programı, Türk kültür ve medeniyetinin ana konularından devlet teşkilatı, toplum yapısı, hukuk, ekonomi, eğitim ve sanat başlıkları altında altı üniteden oluşmaktadır. Devlet teşkilatının yapısı dikkate alındığında kurumsal yapının giriftliği açısından tüm üniteler birbiri ile ilişkilidir. Bununla birlikte öğrenme ve öğretme süreçleri açısından temel konu başlıkları esas alınarak bir sıralama yapılmıştır.
11. sınıfta Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi yer aldığından bu dersin ünitelerinin son kazanımları tekrarlara düşmemek için Millî Mücadele’den 1938’e kadar olan dönem çerçevesinde ele alınmış ve dönemin temel felsefesinin verilmesine dikkat edilmiştir.
11. Sınıf tarih dersi ünitelerinde yer alan İlk Türk devletleri ile ilgili kazanımlar Hunlar, Kök Türkler ve Uygurlar çerçevesinde ele alınacaktır. Diğer Türk devlet ve topluluklarının (Avarlar, Bulgarlar, Hazarlar, Macarlar, Peçenekler, Kıpçaklar
(Kumanlar), Oğuzlar (Uzlar), Sabirler, Türgişler, Kırgızlar, Karluklar, Kimekler) ise öne çıkan yönleri örneklerle verilecektir.
Türk İslam devletleri ile ilgili kazanımlar, Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklu ve Türkiye Selçukluları çerçevesinde ele alınacaktır. Diğer Türk İslam devletlerinin (Tolunoğulları, İhşidîler, Harzemşahlar, Eyyubiler, Memlukler, Altın Orda, İlhanlılar, Çağataylılar, Kubilay Hanlığı, Timurlular, Safeviler, Babürler) ise öne çıkan yönleri örneklerle verilecektir.