1. İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edilmesi üzerine bir bildiri yayınlayan Mustafa Kemal, ulusal mücadelenin amaçlarından birinin de padişahı içinde bulunduğu durumdan kurtarmak olduğunu açıkladı.

Bu açıklama aşağıdakilerden hangisine yönelik bir girişim olarak nitelendirilebilir?

A) Farklı düşüncede olan kişileri tek amaç etrafında birleştirmek

B) Padişahın desteğini kazanmak

C) İtilaf Devletleri'ni oyalamak

D) İstanbul hükümetini desteklemek

E) Saltanatı kaldırmak2. 23 Nisan 1920'de TBMM'de açılış konuşmasını yapan Sinop milletvekili Şerif Bey, "İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından işgal edildiğini, hükümetin bağımsızlığını kaybettiğini, bu durumu kabullenemeyen Türk milletinin bağımsız yaşamak amacıyla bu meclisi topladığını" açıklamıştır,

Bu bilgiye göre, TBMM'nin açılmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bölgesel Kurtuluş çareleri aramak

B) Cumhuriyet rejimini ilan etmek

C) İstanbul hükümeti ile ittifak yapmak

D) Ulusal bağımsızlığı gerçekleştirmek

E) Güçler ayrılığını oluşturmak3. Mustafa Kemal; yeni açılacak meclisin bir kurucu meclis olması gerektiğini düşünüyordu. Ancak bazı milletvekilleri bu düşünceye karşı çıkarak hükümetin de geçici bir süre için seçilmesini istemişlerdi. Bu üyelere göre savaş kazanıldığında meclisin görevi de sona ermeliydi.

Bu milletvekillerinin aşağıdakilerden hangisine karşı oldukları söylenemez?

A) Ulusal egemenliğin gerçekleşmesine

B) Vatanın işgalden kurtarılması

C) Saltanatın kaldırılmasına

D) Osmanlı Devleti'nin hukuken sona ermesine

E) Yeni bir devlet kurulmasına4. Birinci TBMM'de kabul edilen aşağıdaki kararlardan hangisinde, meclisin bağımsız hareket edeceği açıkça belirtilmiştir?

A) Hükümet işleri, meclis içinden seçilen "İcra Vekilleri Heyeti"nce yürütülür.

B) Meclis başkanı, meclis üyeleri tarafından belirlenir.

C) Mecliste padişah vekili bulundurmak doğru değildir.

D) Vatan ve milletin kurtuluşu her şeyin üstündedir.

E) Milletvekilleri Türk halkını temsil ederler.5. Mustafa Kemal 24 Nisan 1920'de meclis başkanı seçildikten sonra yaptığı konuşmasında, "Millet hakimiyeti TBMM'de toplanmıştır. Bu meclis, Kurucu Meclis yetkisini elinde bulundurmaktadır. Mevcut Kanun-i Esasi'yi yürürlükten kaldırıp yerine yenisini koyabilir." demiştir.

Mustafa Kemal'in bu açıklaması, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) TBMM'nin Osmanlı Devleti'nin devamı olduğunun

B) Güçler ayrılığı ilkesinin benimsendiğinin

C) Misak-ı Milli kararlarının gerçekleştirildiğinin

D) Cumhuriyet rejiminin kurulduğunun

E) Yeni bir devletin kurulduğunun6. Birinci TBMM'de ilk hükümet 3 Mayıs 1920'de kuruldu. Bu hükümetin üyeleri milletvekilleri tarafından doğrudan meclis üyeleri arasından seçildi.

Bu uygulama aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A) TBMM'de ordu komutanlarının da görev yaptığının

B) Yürütme yetkisinin TBMM'ye ait olduğunun

C) Hükümetin kalıcı olduğunun

D) İstanbul hükümetinin görevini sürdürdüğünün

E) Anayasanın henüz hazırlanmamış olduğunun7. TBMM; saltanatın, hilafetin, vatan ve milletin kurtuluşuna çalışacağını kabul etmişti.

TBMM'nin böyle bir karar almasının amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Düzenli ordunun kuruluşunu hızlandırmak

B) Padişahın otoritesini güçlendirmek

C) İstanbul hükümetinin çalışmalarına yardımcı olmak

D) Ulusal birlik ve beraberliği sağlamak

E) Yunan ordularının ilerlemesini durdurmak8. Anayasaya göre milletvekilleri TBMM'de sadece seçildikleri illeri değil milletin tümünü temsil ederler.

Bu durum, TBMM'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile açıklanabilir?

A) Yasama yetkisini kullanması

B) Hükümetin meclis taralından denetlenmesi

C) Ulusal iradeyi temsil etmesi

D) Uluslararası antlaşmaları onaylaması

E) Meclis başkanının hükümetin de başkanı olması9. Kurtuluş Savaşı'nın Hazırlık döneminde ortaya çıkan;

I. Mebuslar Meclisi'nde Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi

II. İstiklal Mahkemeleri'nin kurulması

III. İstanbul hükümetinin Şeyhülislama fetva yayınlatması

IV. İngilizlerin, Şeyhülislam tarafından yayınlanan fetvaları uçakları ile Anadolu'ya dağıtması

V. TBMM'nin açılması

gibi gelişmelerden hangilerinin, Milli Mücadele'ye karşı çıkarılan ayaklanmaların yoğunlaşmasında etkili olduğu söylenebilir?

A) I, II ve III B) I, III ve IV

C) III, IV ve V D) II, III ve V

E) II, III ve IV10. 1921 Anayasasında yer alan;

I. Şer'i hükümleri uygulanma yetkisi TBMM'ye aittir.

II. Meclis, yürütme işleri için bakanlara yön ve direktif verir.

III. Yürütme gücü ve yasama yetkisi TBMM'nindir. gibi maddelerin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?

A) Bütün yetkileri TBMM'de toplamak

B) Mustafa Kemal'in yetkilerini artırmak

C) Halkın yönetime katılımını artırmak

D) Meclis'te demokratik tartışmaların yapılmasını sağlamak

E) İstanbul hükümetiyle bağlantıyı kesmek11. TBMM'nin ayaklanmalara karşı aldığı önlemlerden hangisi, yargı yetkisinin TBMM tarafından kullanıldığına kanıt olarak gösterilebilir?

A) İstanbul ile haberleşmenin kesilmesi

B) İstiklal Mahkemeleri'nin kurulması

C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması

D) Anadolu müftülerinin hükümete karşı bir fetva yayınlaması

E) Kuva-i Milliye Birlikleri'nin ayaklanmaları bastırmakla görevlendirilmesi12. Sevr Antlaşması'na göre; Osmanlı Devleti'nde zorunlu askerlik kaldırılacaktı.

Bu karar, İtilaf Devletlerinin aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istediğinin kanıtıdır?

A) Osmanlı ordusunun modern hale gelmesine yardımcı olmak

B) Saltanatın devamını sağlamak

C) Osmanlı Devleti'nin savunma gücünü azaltmak

D) Üretim alanında çalışacak insan sayısını artırmak

E) Genç nüfusun ekonomide çalışmasına ortam hazırlamakCEVAP ANAHTARI

Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi Testi