Türklerin İslamiyeti Kabulü

Türkler ve İslamiyet


+ Hz. Osman zamanında Kafkasya'ya yönelen İslam orduları, Hazar Türkleri tarafından durdurulmuştur.
+ Maveraünnehir bölgesini alan Emeviler, Orta Asya'ya girmek istediklerinde Türgişler tarafından engel*lenmiştir.
+ Abbasiler iktidara geldiklerinde Türgişler yıkılış sürecine girmişti. Uygurlar ise henüz yeni kurulmuştu.
+ Uygurlar Çin'e karşı durabilecek güçte değildi.

Talas Savaşı (750)
+ Doğudan batıya ilerleyen Çinliler ile Ön-Asya'dan doğuya ilerleyen Araplar, Talas Irmağı kıyılarında savaştılar. Bu savaşta, Orta Asya'nın Çin egemenliğine girmesini istemeyen, Karluk ve Yağma Türkleri, Arapların yanına geçmişler ve savaşı Arapların kazanmasını sağlamışlardır.
Nedenleri:
+ Çin'in, Batı Türkistan'da egemenlik kurmak istemesi.
+ Çin'e karşı koyacak durumda olmayan Batı Türkistan'daki Türklerin Abbasilerin, Horasan Valisi Ebu Muslim'den yardım istemesi.
Sonuç
+ İslam ordusu Çin ordusunu Talas Savaşı'nda yenilgiye uğrattı. Karluk Türkleri bu savaşta Çin'e karşı etkili biçimde savaştı.
Önemi:
Talas Savaşı’nın Türk ve dünya tarihi açısından sonuçları nelerdir?
+ Orta Asya'nın Çin egemenliğine girmesi engellenmiştir. Çin'in, Orta Asya'daki baskısı bitti. Bu durum, Uy*gurların kuvvetlenmesine ve Batı Türkistandaki Türklerin rahatlamasını sagladı.
+ Türkler, bu savaştan sonra guruplar halinde İslamiyet'i kabul etmeye başlamışlardır. (Önce Karluk, Yagma ve Çiğil Türkleri)
+ Esir alınan Çinlilerden kağıt yapım tekniği öğrenilmiştir.

Türklerin İslamiyet'i Kabul Etme Nedenleri
+ İslamiyet'teki tek Tanrı (Allah) inancı ile Gök Tanrı inancı arasında pek fark bulunmaması.
+ Türk toplumunda bulunan Ozan ve Kam'lar ile İslam Evliyaları ve Dervişlerinin birbirine benzerlik göstermesi
+ Cihad fikriyle, fetih fikrinin birbiriyle bağdaşması
+ İslamiyet'in öngördüğü doğruluk, dürüstlük, temizlik, konukseverlik gibi ahlak kurallarının, Türk ahlak anlayışına uygun olması
+ Ahiret inancı ve kurban Kesme benzerlikleri
+ Bilimsel ve ticari ilişkilerin etkileri

Türkler ve İslamiyet konu anlatım videosu için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...