Türklerin İslamiyeti Kabulü

Türklerin İslamiyete Hizmetleri

+ Abbasiler döneminden başlayarak türklerin etkinlikleri artmıştır. Abbasilerde Türkleri devlet hizmetinde görevlendiren ilk halife "Mansur" dur.
+ Harun Reşid döneminde Saray Muhafızlan Türklerden oluşturulmuştur. Bizans sınır boylarında Türkler'e görevler verilmiştir.
+ Me'mun ve Mu'tasım dönemlerinde türklerin askeri etkinlikleri arttı. Mu'tasım döneminde Türkler için "Samerra" şehri kuruldu.
+ Azerbaycan'da başlayan ve devleti (Abbasileri) tehdit eder hale gelen Babek isyanı, Mu'tasım döneminde Türkler tarafından bastırılmıştır.
+ Büyük Selçuklular ve Gazneliler Abbasi Halifesini Buveyhoğullarının baskısından kurtardılar.
+ Batı'da Bizans ve Haçlılara karşı, doğuda Moğol tehlikesine karşı İslam dünyasını Türkler korumuşlardır.
+ Memlükler Halifeyi kendi ülkelerinde koruma altına almışlardır.
+ Osmanlı Devleti döneminde İslam Devleti'nin liderliğini yaptılar
+ Değişik bölgelerde kurmuş oldukları devletler yoluyla İslamiyet'i batı ve doğu'da yaydılar. (Gazneliler Hindistan'a, Osmanlılar Balkanlara)
+ İslam uygarlığının gelişmesine büyük katkıda bulundular. (Farabi, İbn-i Sina, Biruni, Harezmi, İbn-i Türk önemli Türk Bilim adamlarıdır.)
+ Eğitim ve öğretim kurumları açısından İslam dünyasının gelişmesini sağladılar (Nizamiye Medresesi)
+ İslam Sanatı'na da katkıda bulunmuşlardır.

Özetle Türkler:

  • İslamiyet'i her türlü iç ve dış tehlikelerden korumuşlardır.
  • İslamiyet'in yayılmasına ve bir dünya dini olmasına katkıda bulunmuşlardır.
  • İslam dünyasına önemli devlet, bilim ve sanat adamlan kazandırmışlardır. O İslam kültürünü geliştirerek batıya tanıtmışlardır.


Türklerin İslamiyete hizmetleri konu anlatım videosu için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...