1. ● Fransa’nın işgalden kurtarılması
● Japonya’nın denizlerdeki egemenliğinin sarsılması
● Almanya’ya karşı Batıda yeni cephelerin açılması
gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır?
A) Japonya’nın savaştan çekilmesi
B) SSCB’nin Almanya’ya saldırması
C) Pearl Harbour Saldırısının yapılması
D) ABD’nin savaşa katılması
E) Maginot Hattının kurulması

D

2. I. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan,
I. Milletler Cemiyeti’nin kurulması,
II. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin yapılması,
III. Locarno Antlaşması ve Briand – Kellog Paktı’nın imzalanması
gelişmelerinden hangileri uluslar arası anlaşmazlıkların çözümünde başarılı olamadığı için II. Dünya Savaşı başlamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

D

3. Almanya’nın II. Dünya Savaşı’nda işgal ettiği ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Norveç
B) Polonya
C) Danimarka
D) Çekoslovakya
E) İspanya

E

4. Fransa'da 14 Haziran 1940'da Mareşal Petain başkanlığında hükümet, 22 Haziran 1940'da Compiegne'de Almanlarla mütareke imzalamıştır.
Bu duruma,
I. Almanların kısa sürede Kuzey ve Doğu Fransa’yı işgal etmesi,
II. İngilizlerin Avrupa çıkarmasının Almanlarca engellenmesi,
III. İtalya’nın Kuzey Afrika’da işgal harekatı başlatması
gelişmelerinden hangilerinin ortam hazırladığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

C

5. II. Dünya Savaşı sırasında yaşanan,
I. ABD’nin savaşa girmesi,
II. Türkiye’nin tarafsızlığını ilan etmesi,
III. Barbarossa Harekâtı’nın başarısız olması
gelişmelerinden hangileri savaşta müttefik devletlerin güç kazanmasını sağladığı ileri sürülemez?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

B

6. Müttefik Devletlerin Kuzey Afrika çıkarmasının başarılı olması ve Sicilya’yı işgal etmeleri, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmuştur?
A) İtalya’nın teslim olması
B) Barbarossa Harekâtı’nın başlaması
C) Normandiya çıkarmasının ertelenmesi
D) Almanların Fransa’yı işgal etmesi
E) Kahire Konferansı’nın toplanması

A

7. II. Dünya Savaşı’nda ortaya çıkan gelişmelerle bu gelişmelerin sonuçları arasındaki ilişkinin,
Gelişme Sonuç
l. Almanya’nın Balkan ülkelerini işgal etmesi Türkiye’nin Almanya’yla saldırmazlık antlaşması yapması
ll. Müttefiklerin İtalya’yı işgal etmesi Berlin-Roma-Tokyo Mihveri’nin kurulması
III. SSCB’nin Üçlü Mihvere katılmaması Almanya’nın Barbarossa Harekatını düzenlemesi
eşleştirmelerinden hangilerinde doğru verildiği ileri sürülebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

C

8. Almanya’nın denizaltılar için üsler kurmak ve Narvik Limanına gelen demire el koymak için işgal ettiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Norveç B) İsveç
C) Polonya D) Danimarka
E) Çekoslovakya

A

9. Almanya’nın kısa süre içinde Avrupa’nın önemli bir kesimini işgal ederek doğuda SSCB’yi işgal harekâtı başlatmasında,
I. Zırhlı askeri gücünün yüksek olması,
II. İtalya’nın bütün Balkanları işgal etmesi,
III. İngiltere ve Fransa’nın Almanya karşısında duramaması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu ileri sürülebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

D

10. Almanya’nın 4 Ekim 1933'te Silahsızlanma Konferansı'ndan ve Milletler Cemiyeti'nden çekilmesinde aşağıdaki amaçlardan hangisinin etkili olduğu ileri sürülebilir?
A) Dünya barışına katkı sağlama
B) Sınırlarını güvence altına alma
C) SSCB’ye karşı önlem alma
D) Ordu kuvvetlerini güçlendirme
E) Nazizm rejimine son verme

D

11. İngiltere’nin ve Fransa’nın,
I. Milletler Cemiyeti’nin kurulması,
II. yatıştırma politikasının uygulanması,
III. Suriye ve Irak Mandalarının kaldırılarak askeri gücün Avrupa’ya çekilmesi
faaliyetlerinden hangilerinin Almanya’nın silahlanma politikasına karşı önlem amacı taşıdığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

E

12. 1 Kasım 1936'da Benito Mussolini Milano'da yaptığı konuşmada " Berlin - Roma çizgisi bir taksim çizgisi olmayıp, işbirliği ve barış isteyen bütün Avrupa devletlerinin etrafında toplanabileceği bir mihverdir" demiştir.
Mussolini’nin bu sözü aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Alman İtalyan ittifakının kurulduğuna
B) İtalya’nın Avrupa barışını amaçladığına
C) Berlin-Roma-Tokyo Mihverinin dağıldığına
D) İtalya’nın Alman üstünlüğünü kabul ettiğine
E) Avrupa’da güç dengesini korumak istediğine

A

13. ● Südet bölgesinin Almanya'ya verilmesi,
● Çekoslovakya'nın yeni sınırlarının saptanması için bir uluslararası komisyonun kurulması,
● Saptanan sınırın uluslararası güvence altına alınması,
● Almanya ile İngiltere'nin birbirlerine karşı savaşmayacağı
Bu konular aşağıdakilerden hangisinde görüşülmüştür?
A) Locarno Antlaşması
B) Briand-Kellog Paktı
C) Münih Konferansı
D) Yalta Konferansı
E) Potsdam Konferansı

C

14. İtalya’nın 10 Haziran 1940’ta Fransa’ya savaş ilan ederek II. Dünya Savaşı’na katılmasında aşağıdakilerden
hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) Alman işgallerinin başarıya ulaşması
B) Savaşı Almanya’nın kazanacağına inanması
C) Toprak bütünlüğünü korumak istemesi
D) Yeni topraklar elde etmek istemesi
E) K. Afrika’yı ele geçirmeyi amaçlaması

C

15. I. Sovyetlerin Baltık Devletlerini işgal etmesi
II. Almanya’nın İngilizlerin Avrupa çıkarmasını engellemesi
III. Türkiye’nin savaşa girmemesinden dolayı Balkanlarda yeni bir cephenin açılmaması
gelişmelerinden hangileri Fransa’daki Alman işgalinin önlenememesinde etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

B

16 II. Dünya Savaşı’nda,
I. Maginot Hattı,
II. Barbarossa Harekâtı,
III. Normandiya Çıkarması
gelişmelerinden hangileri Almanya’nın doğu cephesinde zor duruma düşmesine sebep olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

B

17. II. Dünya Savaşı’nda ortaya çıkan,
I. İtalya’nın savaşa katılması,
II. Fransa’nın Alman işgaline uğraması,
III. SSCB’nin Alman işgalini püskürtmesi
gelişmelerinin oluş sırasının aşağıdakilerden hangisinde doğru verildiği söylenebilir?
A) I, II, III B) II, III, I C) III, II, I
D) III, I, II E) II, I, III

E

18. II. Dünya Savaşı’yla, ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde I. dekinin II. ye ortam hazırladığı savunulamaz?
I. II.
A) İngilizlerin Libya’yı işgal etmesi Almanların K. Afrika’ya asker çıkarması
B) Fransa’nın Almanlarca işgal edilmesi İtalya’nın savaşa girmesi
C) Japonya’nın Uzakdoğu’da yayılmayı amaçlaması Berlin-Roma-Tokyo Mihveri’nin kurulması
D) ABD’nin Savaşa girmesi Normandiya Çıkarmasının yapılması
E) Müttefiklerin Almanya’yı işgal etmesi Barbarossa Harekâtı’nın başlaması

E