1. Sovyetler Birliği'nin 12 Temmuz 1941'de İngiltere, 1 Ağustos'ta da A.B.D. ile antlaşma imzalamasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Yalta Konferansı’nın toplanması
B) SSCB’nin Mihver Grubu’ndan ayrılması
C) SSCB’nin İngiliz ve ABD işgalinden çekinmesi
D) SSCB’nin Baltık Ülkelerini işgal etmesi
E) Almanya’nın Barbarossa Harekâtını başlatması

E

2. 14 Ağustos 1941'de yayınladıkları "Atlantik Bildirisi"yle; topraklarını genişletmek istemediklerini, her ulusun kendi istediği hükümet şeklini seçme hakkına uyacaklarını, küçük-büyük tüm devletlerin aynı koşullar altında Dünya ticaretine katılmalarını savunan devletler aşağıdakilerden hangileridir?
A) Fransa - İngiltere
B) Almanya - İtalya
C) Japonya - Almanya
D) İngiltere - ABD
E) SSCB – ABD

D

3. A.B.D.'nin savaşa katılmasından sonra, Almanya'ya karşı savaşa giren 26 devletin de imzasıyla, 1 Ocak 1942'de, Atlantik Bildirisi esas olmak üzere "Birleşmiş Milletler Bildirisi" yayınlanmıştır.
Bu bildirinin yayınlanmasında,
I. Dünya barışı için yeni bir örgüt kurmak,
II. Dünya kamuoyunun desteğinin kazanmak,
III. Almanya’yı Mihver Bloğu’ndan ayırabilmek
amaçlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

C

4. Amerika ve İngiltere’nin Kuzey Afrika savaşlarının gidişatı ve sonrası hakkında stratejik ve diplomatik sorunları ele aldıkları konferans aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Kazablanka B) Kahire
C) Washington D) Quebec
E) Yalta

A

5. Kazablanka Konferansı’nda gündeme gelen,
I. Sicilya'ya çıkartma yapılması
II. Balkanlarda ikinci bir cephenin açılması,
III. Mihver Devletleri'nin kayıtsız şartsız teslimine kadar mücadeleye devam edilmesi
konularından hangilerinin hayata geçirilmesi için özellikle İngiltere’nin Türkiye üzerinde baskı kurmaya çalıştığı ileri sürülebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

B

6. Washington Konferansı’nda İngiltere ve ABD savaş sonrasında kurulacak barışın korunması sorumluluğunun A.B.D. İngiltere, Sovyetler Birliği ve Çin'e verilmesi kararlaştırılmıştır.
Bu bilgiye bakarak,
I. Müttefikler savaşa kendilerinin kazanacağına inanmaktadır.
II. Savaş sonrası düzenin Müttefikler lehine değişmesine yönelik kararlar alınmıştır.
III. Washington Konferansı II. Dünya Savaşı’na yeni devletlerin katılımını sağlamıştır.
yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

C

7. Quebec Konferansı Fransa'da açılması planlanan ikinci cephenin Normandiya kıyılarında olmasına ve bunun hazırlanması sorumluluğunun da A.B.D.'ye bırakılmasına karar verilmiştir.
Bu kararın,
I. SSCB’nin savaşa girmesi,
II. Alman işgallerinin güçlenmesi,
III. Balkanlarda yeni cephenin açılması
durumlarından hangilerine karşı Avrupa’daki güç dengesinin müttefikler lehine değişmesine yönelik olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

B

8. Moskova Konferansı’ndan sonra yayınlanan bildirilerde Müttefik devletlerin düşmanın kayıtsız-koşulsuz teslim olmasından sonra, barışı sürdürebilmek için bütün barış seven devletlerin eşit haklarla katılabilecekleri bir örgüt kurulmasına karar verilmiştir.
Bu kararın aşağıdakilerden hangisinin kurulmasına ortam hazırladığı ileri sürülebilir?
A) Birleşmiş Milletler
B) Milletler Cemiyeti
C) Avrupa Birliği
D) NATO
E) Varşova Paktı

A

9. ABD, İngiltere ve Çin’in, Japonya'yı Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ele geçirmiş olduğu bütün toprakları boşaltmayı amaçladıklarını, Kore'nin bağımsızlığının tanınması gibi konularda görüş birliği içinde olduklarını aşağıdaki konferansların hangisinde açıklamışlardır?
A) Tahran
B) Kahire
C) Yalta
D) Potsdam
E) Washington

B

10. 1941 yılında Sovyet Birliği'ne kolay yollardan yardım ulaştırabilmek için İngilizler ve Sovyetler tarafından işgal edilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) İran B) Irak
C) Bulgaristan D) Suriye
E) Polonya

A

11. Tahran Konferansı’nda Müttefik devletlerin Türkiye’nin savaşa girmesi ve Normandiya’da ikinci bir cephenin açılmasına karar vermelerinde,
I. Almanya’ya batıda cephe açma,
II. Alman askeri gücünü bölme,
III. Savaşı kısa sürede sonlandırma
amaçlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

E

12. II. Dünya Savaşı’nda savaşın gidişatıyla ilgili kararlar alınan konferanslar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Kazablanka B) Quebec
C) Moskova D) Potsdam
E) Kahire

D

13. Fransa’nın Alman işgalinden kurtarılmasında,
I. Normandiya Çıkarması,
II. Türkiye’nin Almanya’ya savaş açması,
III. Pearl Harbour Saldırısının gerçekleşmesi
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu ileri sürülebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

A

14. Yalta Konferansı’nda görüşülen,
I. Sovyetlerin Japonya’ya savaş açması,
II. Sovyetlerin Çin’le bir dostluk antlaşması imzalaması,
III. Müttefiklerin Almanya’nın birer bölgesini işgal etmesi
konularından hangileri savaşın daha geniş alanlara yayılmasını engelleme amacı taşıdığı söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

B

15. Potsdam Konferansı’nın toplanmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Barışın nasıl sağlanacağını görüşmek
B) Savaşın gidişatını değiştirmek
C) ABD’yi savaşa girmek için ikna etmek
D) Japonya’nın teslim olma koşullarını belirlemek
E) SSCB’nin saldırganlığına karşı tedbir almak

A

16. Potsdam Konferansı’nda; Alman silahlı kuvvetlerinin, Nazi birlik ve örgütlerinin tümüyle kaldırılması, Alman savaş endüstrisinin ortadan kaldırılarak yeniden düzenlenmesi ve ekonomisinin Müttefikler tarafından kontrol edilmesi kararları alınmıştır.
Bu kararlara bakarak Müttefiklerin aşağıdakilerden hangisine önem verdiği savunulamaz?
A) Alman saldırganlığının önlenmesi
B) Müttefiklere karşı yeni tehditlerin oluşmaması
C) Almanya’nın yeni bir savaş çıkarma tehlikesinin engellenmesi
D) Avrupa’daki ulusçu hareketlerin desteklenmesi
E) Avrupa’da barış düzeninin sağlanması

D

17. Potsdam Konferansı’nda karara bağlanan Alman savaş suçlularının yargılanması için aşağıdaki şehirlerin hangisinde savaş suçluları mahkemesi kurulmuştur?
A) Lahey B) Brüksel
C) Nürnberg D) Vichy
E) Berlin
C