1. II. Dünya Savaşı’na ortam hazırlayan,
I. Almanya’nın üstlendiği ağır koşullardan kurtulmak istemesi,
II. Japonya’nın uzak doğu’da imparatorluk kurmak istemesi,
III. İtalya’nın sömürge arayışının devam etmesi
gelişmelerinden hangileri üzerinde I. Dünya Savaşı’nı bitiren barış antlaşmalarının bir etkisi yoktur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

B

2. İtalya’nın 1935’te Habeşistan’a saldırması, Japonya’nın Çin’e topyekûn bir saldırı başlatması ve Almanya’nın
ise Ren bölgesini silahlandırarak Avusturya’yı işgal etmesine karşı Milletler Cemiyeti herhangi bir yaptırım uygulayamamıştır.
Bu duruma bakarak,
I. Milletler Cemiyeti kuruluş amacını gerçekleştirmede başarılı olamamıştır.
II. Almanya ve İtalya’nın saldırgan politikası önlenememiştir.
III. II. Dünya Savaşı’nın başlamasını önleyici tedbirler alınamamıştır.
yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

E

3. Alman ordularının aşağıdaki ülkelerden hangisinin işgalinde başarısız olması Doğu Avrupa’daki siyasi dengelerin değişmesinde etkili olmuştur?
A) Polonya
B) Sovyet Rusya
C) Çekoslovakya
D) Yugoslavya
E) Macaristan

B

4. Almanya Ağustos 1939’da SSCB ile 10 yıl geçerli olacak bir saldırmazlık paktı imzaladıktan sonra,1 Eylül’de
Polonya’yı işgal etmiştir.
Almanya’nın bu tavrında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Batıda savaş halinde olması
B) İtalya’dan çekinmesi
C) İki cephede savaşmak istememesi
D) SSCB ile Mihver grubunda yer alması
E) Toprak bütünlüğünü korumayı amaçlaması

C

5. Fransa’nın 22 Haziran 1940’ta Almanlarla ateşkes imzalayarak, işgale uğraması üzerine İngiltere’de Özgür Fransa Hareketi’ni kurarak Alman işgaline karşı direnen Fransız devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Briand
B) Charles de Gaulle
C) Joseph Stalin
D) Henry Philippe Petain
E) Neville Chamberlain

B

6. Locarno Antlaşması’yla ilgili,
I. Almanya’nın batı sınırlarının kesinliğini kabul etmesi,
II. Almanya’nın doğu sınırının değişmezliğini reddetmesi,
III. Almanya ile Fransa arasında barışın sağlanmasına yönelik imzalanması
durumlarından hangilerinin antlaşmanın amacına ulaşamamasında etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

B

7. II. Dünya Savaşı’yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde I. dekinin II. ye ortam hazırladığı savunulamaz?
I. II.
A) Almanya’nın Versay’ın yükümlülüklerinden kurtulmak istemesi II. Dünya Savaşı’nın başlaması
B) Pearl Harbour Baskı’nının yapılması ABD’nin II. Dünya Savaşı’na girmesi
C) Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesi İngiltere ve Fransa’nın Almanya’ya savaş açması
D) İtalya’nın yeni sömürge alanları bulmak istemesi Kuzey Afrika Cephesinin açılması
E) Almanya’nın Sovyet Rusya’yı işgal harekâtının başarısız olması Mihver Devletleri Bloğunun dağılması

E

8. II. Dünya Savaşı’nda aşağıdaki hangi iki devlet arasında karşılıklı şekilde yoğun bir hava bombardımanı yaşanmıştır?
A) İtalya - Fransa
B) Japonya - İngiltere
C) Almanya - İngiltere
D) SSCB - ABD
E) Almanya – ABD

C

9. I. Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan antlaşmaların hükümlerinin ağır olması ve Avrupa devletleri arasındaki anlaşmazlıkları çözümleyememesinin,
I. Almanya ve İtalya’nın saldırganlığının önlenememesi,
II. II. Dünya Savaşı’nın ortaya çıkması,
III. Locarno Antlaşması ve Briand – Kellog Paktı’nın imzalanması
gelişmelerinden hangilerine sebep olduğu ileri sürülebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

E

10. Almanların Polonya’ya girmesi üzerine SSCB’de Polonya’ya girerek işgallere başlamış, aynı zamanda Litvanya, Estonya ve Letonya’yı işgal etmiştir.
SSCB’nin bu işgallerinde,
I. Almanya’yla arasında tampon bölge oluşturma,
II. Alman işgallerinin genişlemesini engelleme,
III. Avrupa’daki barış düzeninin devamını sağlama
amaçlarından hangilerinin etkili olduğu ileri sürülebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

C

11. Almanya’nın hayata geçirmeye çalıştığı Barbarossa Harekâtı aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
A) SSCB’yi işgal etme
B) Polonya’yı ele geçirme
C) Japonya’yla deniz bağlantısı kurma
D) İngiltere’nin hava gücünü ortadan kaldırma
E) Müttefik Devletleri arasında bağlantıyı koparma

A

12. ● Fransa’nın işgalden kurtarılması
● Japonya’nın denizlerdeki egemenliğinin sarsılması
● Almanya’ya karşı Batıda yeni cephelerin açılması
gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır?
A) Japonya’nın savaştan çekilmesi
B) SSCB’nin Almanya’ya saldırması
C) Pearl Harbour Saldırısının yapılması
D) ABD’nin savaşa katılması
E) Maginot Hattının kurulması

D

13. Müttefik Devletlerin Kuzey Afrika çıkarmasının başarılı olması ve Sicilya’yı işgal etmeleri, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmuştur?
A) İtalya’nın teslim olması
B) Barbarossa Harekâtı’nın başlaması
C) Normandiya çıkarmasının ertelenmesi
D) Almanların Fransa’yı işgal etmesi
E) Kahire Konferansı’nın toplanması

A

14. ● Südet bölgesinin Almanya'ya verilmesi,
● Çekoslovakya'nın yeni sınırlarının saptanması için bir uluslararası komisyonun kurulması,
● Saptanan sınırın uluslararası güvence altına alınması,
● Almanya ile İngiltere'nin birbirlerine karşı savaşmayacağı
Bu konular aşağıdakilerden hangisinde görüşülmüştür?
A) Locarno Antlaşması
B) Briand-Kellog Paktı
C) Yalta Konferansı
D) Münih Konferansı
E) Potsdam Konferansı

D

15. İtalya’nın 10 Haziran 1940’ta Fransa’ya savaş ilan ederek II. Dünya Savaşı’na katılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) Toprak bütünlüğünü korumak istemesi
B) Savaşı Almanya’nın kazanacağına inanması
C) Alman işgallerinin başarıya ulaşması
D) Yeni topraklar elde etmek istemesi
E) K. Afrika’yı ele geçirmeyi amaçlaması
A