1. #1
  Katun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  16.Nisan.2007
  Yaş
  38
  Mesajlar
  334  Soru 37
  Mısır'da öğütleri ve ahlak kurallarını kapsayan, MÖ 3000 yıllarına ait edebi eserler bulunmuştur. Anadolu'nun Tarih öncesi dönemlerini aydınlatan, aynı yıllara ait buluntular arasında bu tür eserlere rastlanmamaktadır. Anadolu'da aynı döneme ait buluntular sadece günlük işlerde kullanılan eşyalardan oluşmaktadır.
  Bu farkın, Anadolu'nun hangi özelliğinin bir sonucu olduğu savunulabilir?
  A) Önemli ticaret yolları üzerinde bulunmasının
  B) Sık sık istilaya uğramasının
  C) İhtiyaçların Mısır'dakinden farklı olmasının
  D) Yazıya geçişin daha geç olmasının
  E) Verimli topraklara sahip olmasının

  Soru 38
  Hicretten sonra Hz. Muhammed Medine hakkında, savaşlara kimlerin katılacağına karar verme yetkisinin kaendisine ait olduğunu, Müslüman olsun olmasın herkesin eşit haklara sahip olacağını, dış baskılara karşı birlikte hareket edileceğini duyurmuştur.
  Bu duyuru aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir?
  A) Hicretin, yeni bir takvimin başlangıcı kabul edildiğine
  B) Yeni bir devletin temellerinin atılmakta olduğuna
  C) Ülke savunmasının Müslümanlara bırakıldığına
  D) Askerliğin meslek haline getirildiğine
  E) Askeri ve siyasi işlerin birbirinden ayrıldığına

  Soru 39
  Anadolu Selçuklu Devleti'nde, kendilerine bir bölgenin yönetimi verilen hanedan üyelerine "melik" deniyordu. Kendi bölgelerin yönetiminde söz sahibi olan meliklerin para bastırma, savaş açma ve siyasi görüşme yapma yetkileri yoktu.
  Meliklerin yetkilerinin sınırlı tutulması, aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini gösterir?
  A) Sınırların güvenliğinin artırılmasına
  B) Ekonomik durumun düzeltilmesine
  C) Ülke bütünlüğünün korunması
  D) Yerleşik hayatın yaygınlaştırılmasına
  E) Dış ilişkilerin artırılmasına

  Soru 40
  Ortaçağda Hindistan ve Çin'den Avrupa'ya gelen malların çok el değiştirmesi, bu malların Avrupa'da pahalıya satılmasına neden oluyordu.
  Bu durum, Yeniçağ başlarında Avrupalıları aşağıdakilerden hangisine yöneltilmiştir?
  A) Asya ülkeleriyle doğrudan ticaret yapma yollarını aramaya
  B) Asya'dan Avrupa'ya göçleri engellemeye
  C) Asya ülkeleri ile siyasi ilişkileri başlatmaya
  D) Temel ihtiyaç maddelerini değiştirmeye
  E) Tüketim mallarının dağıtımını sınırlandırmaya

  Soru 41
  Bizans İmparatorluğu'nda hükümdarlık makamını kendine güvenen ve yeterince güçlü olan kişiler eline geçirebilirdi.
  Bu durum, Bizans İmparatorluğu'nda aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

  A) Hükümdarların yetkilerinin sınırlanmasına
  B) Dinin devlet yönetiminde etkisinin azalmasına
  C) Askeri ve sivil yönetimin birbirinden ayrılmasına
  D) Birden fazla soyun yönetime gelmesine
  E) Ülkenin küçük eyaletlere bölünmesine

  Soru 42
  XIII. yüzyıl sonlarına doğru Anadolu'da Moğol baskısının zayıflaması üzerine, sınırlara yerleştirilmiş Türkmen beyleri ve halk üzerindeki Selçuklu otoritesi de zayıflamıştır.
  Bu durum, aşağıdakilerden hangisine hız kazandırmıştır?
  A) Anadolu'da ticaretin gelişmesine
  B) Bizans'ta entrikaların başlamasına
  C) Anadolu'da nüfusun artmasına
  D) Anadolu'daki karışıklıkların ortadan kalkmasına
  E) Beyliklerin ortaya çıkmasına

  Soru 43
  Fatih Sultan Mehmet zamanında:
  -Cenevizlilerden Amasra,
  -İsfendiyaroğullarından Sinop
  -Karamanoğullarından Konya ve Karaman alınmıştır.
  Fatih'in bu gelişmelerle ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dış ülkelerle ilişkileri artırmak
  B) Anadolu'da siyasi birlik sağlamak
  C) Denizlerde üstünlük sağlamak
  D) İslamiyeti yaymak
  E) Avrupa ülkelerinin doğu ile ticaretini engellemek

  Soru 44
  Duraklama döneminde, askerlikle ilgili olmayanların Yeniçeri Ocağı' na alınmasıyla devletten maaş alan yeniçerisayısı artmış; ayrıca, timar sisteminin bozulmasıyla da köylü toprağını bırakarak şehirlere göz etmek zorunda kalmıştır.
  Aşağıdakilerin hangisinde, bu iki durumun da önemli birer rolü vardır?
  A) Ülke ekonomisinin bozulması
  B) Egitime önem verilmesi
  C) Dış ülkelerle diplomatik ilişkiler kurulması
  D) Toprağın, elde edilen gelire göre gruplara ayrılması
  E) El sanatlarında gelişme olması

  Soru 45
  Sultan Abdülmecit, vergilerin herkesin gelirine göre toplanmasını, mahkemelerin açık yapılmasını, kimsenin haksız yere, yargılamadan idam edilmesini öngören Tazminat Fermanı' nın ilan edilmesine izin vermiştir. Ayrıca herkesin bu Fermana itaat etmesini istemiş, kendisinin de Fermana uyacağını belirtmiştir.
  Sultan Abdülmecit' in bu tutumu Osmanlı toplumunda aşağıdakilerden hangisinin benimsenmeye çalıştığının bir göstergesidir?
  A) Halkın yönetime katılması
  B) Dini hoşgörü
  C) Bütçe anlayışı
  D) Kültürel bağımsızlık
  E) Kanun üstünlüğü

  Soru 46
  Osmanlı İmpartorluğu' nun parçalanmasında etkili olan "Milliyetçilik", yeni kurulan Türk devletinin temel ilkelerinden biri olmuştur.
  Bu iki durumda, milliyetçilikten yararlanarak ulaşılması istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bağımsızlık mücadelesinde güç kazanmak
  B) Yeni ittifakların oluşmasını engellemek
  C) Yabancı sermayeyi sınırlı tutmak
  D) Komşu devletlerle dostluk ilişkilerini kurmak
  E) Gelenek ve görenekleri sürdürmek

  Soru 47
  Amasya Genelge' sinde Sivas' ta toplanacak ulusal kongreye katılacak üyelerin, Müdafaa-i Hukuk-u Milliye cemiyetleri ve belediye başkanları aracılığıyla seçilmeleri istenmiştir.
  Bu isteğin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hilafet ordusunu yıpratmak
  B) Karaların, halkın istekleri doğrultusunda alınmasını sağlamak
  C) Anadolu'da toplanacak kongrelerin sayısını artırmak
  D) Yerel direnişleri başlatmak
  E) İşgal güçleri arasında görüş ayrılığı yaratmak

  Soru 48
  Sivas Kongresi'nden sonra Temsil Kurulu, İstanbul Hükümeti ile yönetim yönünden ilişkiyi ve her türlü haberleşmeyi kesmiş, İstanbul' dan Anadolu' ya atanan komutan ve valileri kabul etmeyerek geri göndermiştir.
  Temsil Kurulu' nun bu tutumunun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İtilaf Devletlerinin dostluğunu kazanmak
  B) Yerel yönetim birimi sayısını azaltmak
  C) İstanbul Hükümeti'ne bağlı olmadığını göstermek
  D) Düzenli ordu kurmak
  E) Anadolu' daki ayaklanmaları önlemek

  Soru 49
  23 Nisan 1920 tarihinde kurulan yeni Türk devleti, içte ve dışta bazı olumsuz tepkilerle karşılaşmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu olumsuz tepkilere bir örnektir?

  A) Afganistan ile TBMM arasında dostluk antlaşması imzalanması
  B) İtalyanların işgal ettikleri yerlerden çekilmesi
  C) Londra Konferansı' na TBMM Hükümeti' nin de çağrılması
  D) Sovyet Rusya' nın TBMM ile Moskova Antlaşması' nı imzalaması
  E) İtilaf Devletlerinin Anadalu' da TBMM' ye karşı çıkan ayaklanmaları desteklemesi

  Soru 50
  Sakarya Savaşı' ndan sonra TBMM Hükümeti ile Fransa arasında yapılan Ankara Antlaşması' yla Türkiye' nin güney sınırı çizilmiştir. Ancak bu antlaşma, Fransa' nın müttefiki olan İngiltere'yi tedirgin etmiştir.
  İngiltere' nin tedirginliğinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yunanlıların Sakarya'ya kadar ilerlemesi
  B) Yeni Türk Devleti'nin daha güçlü hale gelmesi
  C) Anlaşmazlıkların çok uluslu toplantılarda çözülmesi
  D) Demokratik rejimlerin tehlikeye düşmesi
  E) Hatay'ın Türkiye sınırları dışında kalması

  Soru 51
  İsmet İnönü, Lozan Konferansı'na katılan devletlere, barışın yapılması için egemenlik ve hayat hakkımıza saygı duyulması gerektiğini belirtmiştir.
  İsmet İnönü bu tutumuyla, Konferans'ta aşağıdakilerden hangisini savunmuştur?

  A) Bloklaşma
  B) Korumacılık
  C) Ulusal eşitlik
  D) Kuvvet kullanma
  E) Karşılıksız dış yardım alma

  Soru 52
  "Ulusal egemenlik, demokrasinin vazgeçilmez temel öğelerinden biridir."
  Aşağıdakilerden hangisi, bu ilkeyi uygun bir uygulama olabilir?

  A) Milletvekilliği süresinin sınırsız olması
  B) Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin tek kişide toplanmsı
  C) Milletvekili sayısının 450'den 150'ye indirilmesi
  D) Hükümet yetkilerinin, meclis yetkilerinden üstün olması
  E) Reşit olan her vatandaşın oyunu serbestçe kullanması

  Soru 53
  Deniz Kuvvetlerimizdeki "Büyükamiral" rütbesinin Kara Kuvvetlerimizdeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mareşal
  B) Orgeneral
  C) Korgeneral
  D) Tümgeneral
  E) Tuğgeneral

  Soru 54
  Mustafa Kemal ilk TBMM' de, "Komutan ne kadar değerli olursa olsun, komuta ettiği birlikler askerlik mesleğinin niteliklerinden yoksunsa hiçbir varlık gösteremez." demiştir.
  Mustafa Kemal, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

  A) Silah ve mühimmatın
  B) Haberleşme araçlarının
  C) Cephe mahallinin
  D) Askerlik eğitiminin
  E) Sivil savunmanın
 2. #2
  headless - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  18.Nisan.2016
  Yaş
  27
  Mesajlar
  1
  cevap anahtarı

Bu Konu için Etiketler

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap

Giriş

Giriş