1. I. Dünya Savaşı'nın temel nedenlerinden biri de devletlerarası çıkar çatışmalarıdır.

Aşağıdakilerden hangisinde verilen devletler arasında savaşa neden olan bir anlaşmazlık söz konusu olmamıştır?

A) Almanya-İngiltere

B) Almanya-Fransa

C) İtalya-İngiltere

D) Avusturya-Sırbistan

E) Rusya-Avusturya


2. Almanya'nın, I. Dünya Savaşı'nda, Osmanlı Devleti'ni kendi yanına çekmeye çalışması,

I. İtilaf Devletleri'nin savaşacağı cephe sayısını artırmak

II. Rusya'ya karşı yeni cepheler açmak

III. İtilaf Devletleri'nin Boğazlardan yararlanmasını engellemek

IV. Osmanlı Devleti'nin teknik gücünden yararlanmak

gibi amaçlardan hangileri ile açıklanabilir?

A) I ve II B) II ve III C) Yalnız IV

D) I, II ve III E) II, III ve IV3. 11 Kasım 1914'de ordu ve donanmaya halife sıfatıyla bir beyanname yayınlayan padişah Cihad-ı Ekber ilan etti.

Osmanlı Devleti'nin cihat İlan edilmesinden beklentileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Hindistan'daki Müslümanları İngilizlere karşı ayaklandırmak

B) Arapların bağımsızlık kazanmalarını sağlamak

C) Mısır'da İngilizlere karşı isyanlar çıkarmak

D) Dünya Müslümanlarının Osmanlı padişahının etrafında toplanmasını sağlamak

E) Tunus ve Cezayir'de Fransızlara karşı tepkiler oluşturmak4. Osmanlı Devleti'nin, I. Dünya Savaşı'na katılmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

A) Kaybettiği topraklarını geri almak istemesi

B) Müttefikleriyle yapmış olduğu anlaşmalara uymak zorunda kalması

C) Devletlerarasındaki sömürge elde etme yarışına katılma düşüncesi

D) Rusya'nın Slavlaştırma politikasını başarısızlığa uğratmak istemesi

E) Mevcut yönetimin savaş taraftarı olması5. İtilaf Devletleri, Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Boğazı'na saldırarak Osmanlı Devleti'ne karşı yeni bir cephe açmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu saldırının amaçlarından biri olarak gösterilemez?

A) Almanya'ya karşı Trakya üzerinden yeni bir cephe açmak

B) Rusya'ya yardım göndermek

C) Savaşın kısa sürede bitmesini sağlamak

D) Rusya'daki Bolşevik İhtilali'ni desteklemek

E) Boğazları ve İstanbul'u alarak Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak6. I. Dünya Savaşı sırasında ABD Başkanı Wilson’un yayınladığı ilkelerin bazıları şunlardır:

I. Savaş sonrasında Dünya barışını koruyacak bir örgüt kurulmalıdır.

II. Savaş sırasında yapılmış olan gizli antlaşmalar ortadan kaldırılmalıdır.

III. Osmanlı egemenliğindeki uluslara, çoğunlukta oldukları yerlerde kendilerini yönetme hakkı tanınmalıdır.

IV. Savaş sonunda her devlet eski sınırlarına çekilmelidir.

Bu ilkelerden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin çıkarlarına aykırı olduğu savunulabilir?

A) Yalnız IV B) II ve IV C) Yalnız III

D) I ve II E) Yalnız II7. Aşağıdakilerden hangisi, Rusya'nın I. Dünya Savaşı'ndan çekilmesini gerektiren nedenlerden biridir?

A) Almanların üstün hale gelmesi

B) Osmanlı İmparatorluğunun savaşa girmesi

C) Bolşevik İhtilali’nin çıkması

D) ABD'nin savaşa girmesi

E) Müttefiklerinin yardım etmemesi8. Mondros Ateşkesi'nde yer alan bazı kararlar şöyledir:

- Doğu'daki altı vilayette bir karışıklık çıkarsa bu vilayetlerin herhangi bir kısmı İtilaf Devletleri tarafından işgal edilebilecek

- Osmanlı Devleti'nin ordusu terhis edilecek

- Haberleşme araç ve gereçleri itilaf Devletlerinin denetimine bırakılacak

Bu kararlara bakılarak;

I. Osmanlı Devleti'nin işgallere karşı direnmesi engellenmek istenmiştir.

II. İtilaf Devletleri'nin işgal edeceği bölgeler önceden belirlenmeye çalışılmıştır.

III. Osmanlı donanması teslim olmuştur.

IV. İstanbul hükümeti ateşkes hükümlerine tepki göstermiştir.

V. Osmanlı Devleti'nde telsiz ve telefon hattı yaygın durumdadır.

gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) II ve IV C) III ve V

D IV ve V E) I ve V9. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hangi maddesi, Doğu Anadolu'da Ermeni Devleti'nin kurulması İçin bir hazırlığın olduğunu kanıtlar?

A) Orduların terhis edilmesi

B) Tüm ulaşım ve haberleşme araçlarının İtilaf Devletleri'nin denetimine bırakılması

C) Vilayet-i Sitte'de (Altı vilayet) bir karışıklık çıkarsa bu bölgenin işgal edilmesi

D) Toros tünellerinin İtilaf Devletleri tarafından denetlenmesi

E) itilaf Devletleri'nin güvenliği tehdit edici stratejik noktaları işgal edebilmesi10. I. Dünya Savaşı sürerken Osmanlı Devleti'ni paylaşmak amacıyla yapılan gizli antlaşmalara aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır?

A) Yunanistan B) Rusya C) İngiltere D) İtalya E) Fransa11. I. Dünya Savaşı'ndan sonra toplanan Paris Konferansı'nda İtilaf Devletleri Almanya, Avusturya, Bulgaristan ile kesin hükümlü antlaşmalar imzaladıkları halde; Osmanlı Devleti'nin durumunu görüşmek üzere ayrı bir konferans düzenlenmesine karar verdiler.

İtilaf Devletleri'nin bu tutumuna bakılarak;

I. Aralarında görüş ayrılıkları vardır.

II. Osmanlı Devleti Paris Konferansı kararlarına karşı çıkmıştır.

III. Osmanlı Devleti'nin geleceği konusunda uzlaşma sağlayamamışlardır.

yargılarından hangileri ileri sürülebilir?

A) I ve II B) II ve III C) Yalnız III D) Yalnız I E) I ve III
12. Mondros Ateşkes antlaşmasından sonra ortaya çıkan;

- Bölgesel direniş cemiyetlerinin kurulması

- Kuva-i Milli birliklerinin oluşturulması

- Kongre ve mitinglerin yapılması

gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A) Wilson İlkeleri'nin uygulandığının

B) İstanbul hükümetinin ulusun haklarını koruyamadığının

C) İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıklarının yaşandığının

D) Misak-ı Milli kararlarının amacına ulaştığının

E) Mandater yönetimin benimsendiğininCEVAP ANAHTARI

Dünya Savaşında Osmanlı Devleti Testi