YAVUZ-HAVUZ davasi ve BAHRİYE ESKİ NAZIRI İHSAN BEY (ERYAVUZ)

Bahriye Bakanlığı Fethi Okyar'ın başkanlığındaki 3. Hükümet (22.11.1924-03.03.1925) Döneminde 30 Aralık 1924'te kuruldu. ve bakanlığa Cebelübereket (Osmaniye) milletvekili İhsan Bey getirildi.

Bakanlığa atanmadan önce de Yavuz zırhlısının onarımı işiyle ilgilenen İhsan Bey Enver Paşa'nın eniştesi Ömer Nazım Bey ve Ertuğrul Milletvekili Dr. Fikret Bey ile şirket kurmuş ve hükümete birçok öneri götürmüştü. İhsan Bey Bahriye Bakanı olduktan sonra Yavuz'un onarım işini Fransız Penoit Şirketi'ne verdi.

İhsan Bey Bahriye Bakanlığı görevini Fethi Okyar hükümetinin istifası (3 Mart 1925) üzerine İsmet İnönü'nün kurduğu hükümette (4. Hükümet 03.03.1925-01.11.1927) de sürdürdü. Bahriye Bakanlığı 1927 seçimlerinden sonra İsmet İnönü tarafından kurulan 5. Hükümet Döneminde kaldırıldı.

İhsan Bey'in bakanlığı Döneminde Penoit Şirketine hükümete bilgi vermeksizin ayrıcalıklar tanıdığına ilişkin iddialar üzerine Başbakan İsmet İnönü 18 Aralık 1927'de Malatya milletvekili sıfatıyla Verdiği soru önergesiyle İhsan Bey hakkında meclis soruşturması açıldı.

Tarihe "Yavuz-Havuz Olayı" adıyla geçen konuyu araştıran Meclis Soruşturma Komisyonu 13 Şubat 1928'de İhsanBey ve Dr. Fikret Onuralp'in dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ve Divanı Ali'de (Yüce Divan) yargılanmalarına karar verdi. Davayı 16 Nisan 1928'de sonuçlandıran Yüce Divan Dr. Fikret Onuralp'i dolandırıcılıktan 4 ay hapis 100 lira ağır para İhsan Beyi de görevi kötüye kullanmaktan ve rüşvet alma girişiminden 2 yıl ağır hapis ve 2 yıl memuriyetten men cezasına çarptırdı. Bu Yüce Divanın cumhuriyet Döneminde Verdiği ilk mahkümiyet kararı oldu.

Yavuz-Havuz Davası (Yüce Divanın Cumhuriyet

Yavuz Zırhlısı

MECLİS'İN SEVK KARARI

Sabık Bahriye Vekili Cebelibereket Mebusu Ihsan Beyin Masuniyeti
Teşriiyesinin Refile Divanı Aliye Sevki Hakkında
(Resmi Gazete ile neşir ve ilanı 30 Kanunusani 1928 - Sayı 801)

No: 394

Sabık Bahriye Vekili ve Cebelibereket Mebusu İhsan Beyin vekaleti esnasındaki efal ve harekatı kendisinin mali ve cezai mesuliyetini mucip olduğu görüldüğünden mumaileyhin masuniyeti teşriiyesinin refile Ankara�da teşkil edilecek Divanı Aliye sevki ve Tahkikat Encümeni maz-batasile zabıtnamelerinin ve bilcümle evrakı tahkikiyenin dahi Divanı Aliye tevdi ve teslimi encümen mazbatasında alakadarlıkları zahire çı-karılanlardan mevkuf ve gayri mevkuf olanlar hakkında da Divanı Alice muamelei kanuniye ifası Heyeti Umumiyenin 26 Kanunusani 1928 tarihli otuz altıncı inikadının birinci celsesinde takarrür etmiştir.


CUMHURİYETİN 75 YILI Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık (Şubat 1999)