Tarih 10 II.Dön.II. Yazılı Sorularıdır.

1.Aşagıdakilerden hangisinde yönetenler sınıfının bölümlerlinin isimleri dogru olarak verilmişitir ?
A)saray-birun-harem B)seyfiyye-ilmiye-kalemiye C)müftü-imam D)beylerbeyi-sancakbeyi E)has-zeamet-tımar

2.Osmanlı Devletinin temel üretim teşkilatı aşagıdakilerden hangisidir ?
A)imaret B)Sahnıseman C)sancak D)lonca E) eyalet

3.Tımarlı sipahilerin beslemek zorunda oldukları askerlere verilen ad,aşagıdakilerden hangisinde dogru olarak verilmiştir?
A)cebelü B)kılıç hakkı C) Dirlik D)Has E) zeamet

4.Osmanlılarda bugünkü anlamdaki üst seviye bürokratları aşagıda belirtilen hangi sınıfın içinde yer alırdı ?
A)ilmiye B)kalemiye C) Reaya D)seyfiyye E)divanı hümayun

5.Aşağıdakilerden hangisi şehirlerin nüfusunu arttıran nedenler arasında gösterilemez ?
A)tımar sistemimin bozulması
B) ulaşım alanındaki gelişmeler
C)köylünün ödedigi vergilerin arttırılması
D)üretimi arttırıcı önlemlerin alınmaması
E) şehirlerin değişik bir hayat tarzına sahip olması

6.Divanı hümayunda büyük davalara bakan, kadı ve müderrislerin atama ve azil işlerini yapan aşagıdakilerden hangisidir? A) reisülküttap B)veziriazam C)defterdar D) nişancı E) kazasker

7.Aşağıdakilerden hangisi tımarlı sipahilerin özelliklerinden değildir ?
A)Atlı askerlerdir B)geçimlerini topraktan saglarlar C)merkezde yaşarlar
D)bulundukları bölgenin güvenliklerini saglarlar E)tüm masrafları dirlik topraklarından karşılanır

8.Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi divan teşkilatını kaldırarak yerine nazırlıkları kurmuştur ?
A)II.Mahmut B)III.Selim C) I.Abdülmecit D)II.Abdülhamit E)K.Sultan Süleyman

9.1871 de vilayet nizamnamesinde yapılan düzenleme ile oluşturulan yönetim birimi aşagıdakilerden hangisidir ?
A)köy B)Nahiye C)Sancak D)Eyalet E) Kaza

10.Aşagıdaki maddelerden hangisi adaletin uygulayıcısı kadıların görevlerinden degildir ?

A)Evlenme boşanma miras işlerini karara baglamak B)Bölge görevlilerini denetlemek C)Yargı görevini yerine getirmek
D)Merkezle bulundugu bölgenin iletişimini saglamak E)Bölgenin güvenligini saglamak
11.Osmanlıda divanı hümayuna vezirazamın başkanlık etmesi hangi padişah zamanında başlamıştır ?
A)K.Sultan Süleyeman B) II.Mahmut C)III.Selim D) F.Sultan Mehmet E) Y.Sultan Selim

12.Osmanlıda devlet memeuru yetiştirilmek üzere açılan okul aşagıdakilerden hangisidir ?
A)Enderun B)Divanı hümayun C)Eyalet meclisi D)Medrese E) Mühendishanei berri hümayun

13.Aşagıdaki ismleri yazılanlardan hangisi İstanbulun belediye işlerine bakan görevlidir ?
A)Kadı B)Şehremini C)Yeniçeri agası D) Kethüda E)Beylerbeyi

14.Osmanlıda merkez otoritesinin zayıflaması sonucu taşrada dogan bölgesel güçler aşagıdakilerden hangisidir ?
A) Kadıasker B)Beylerbeyi C)Serdarı Ekrem D)Ayan E)Tımarlı sipahi

15.Osmanlıda gelirlerin dogrudan devlet hazinesine girdigi topraklar aşagıdakilerden hangisidir ?
A)Has B) Zeamet C)Mukataa D )Vakıf E )Paşmaklık

16.Osmanlıda hayvan sahiplerinden alınan vergi aşagıdakilerden hangisidir ?
A) Agnam B)Avarız C)Cizye D)Öşür E)Beşte bir

17.Aşagıdakilerden hangisi şeri vergilerden biri degildir ?
A) Beşte bir vergisi B)Öşür C)Haraç D)Cizye E)Avarız

18.Osmanlı ilk dış borcu aşagıdaki olayların hangisinin gerçekleşmesi sırasında almıştır ?
A)93 Harbi sırasında B)Prut savaşı sırasında C)Kırım savaşında D)II.Viyana kuşatmasında E)I.Dünya savaşında

19.Duyunu umumiye aşagıdaki padişahların hangisinin döneminde kuruldu ?
A)II.Mahmut B)Abdülmecit C)II.Abdülhamit D)III.Selim E)Abdülaziz

20.Osmanlıda veraset sistemi hangi padişah döneminde bir düzene sokulmuştur ?
A) Kanuni S.Süleyman B)III.Ahmet C)II.Mahmut D) Yavuz Sultan Selim