ÖDEV konusunda BİLNMESİ GEREKENLER
Öğrencilere aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek maksadıyla ödev yaptırılır:
a. Ödev özenle yapma ve zamanında teslim etme alışkanlığı kazandırmak.
b. Plân yapma bilgi ve becerisini geliştirmek.
c. Gerekli bilgi, araç, gereç veya malzemeyi toplayabilmek ve bunları amacına uygun olarak kullanabilmek.
d. Ödevin, çeşitli kişi ve eserlerden faydalanmakla birlikte öğrencinin kendisini geliştirmek maksadıyla bizzat yapması gereken bir görev olduğu şuurunu kazandırmak.
e. Ödev yapılırken yararlanılan kaynakları, kendisinden bilgi alınan kişileri belirleme alışkanlığı kazandırmak.
f. İletişim kurabilme, kaynaklardan faydalanabilme, alet yapabilme ve kullanabilme alanlarındaki yeteneğini geliştirmek.
g. Ödevde varılan sonuçların, kullanılan kaynak ve yöntemlere bağlı olduğunu fark ettirmek.
h. Konulara, değişik açılardan bakabilme, danışabilme,tartışabilme ve soru sorabilme davranışları kazandırmak.
ı. Birlikte çalışma davranışı kazandırmak.
i. Düşünme gücünü geliştirmek.
j. Bilmediğini araştırıp bulmaktan ve öğrenmekten zevk almayı sağlamak.
k. Gözlem, deney ve yeni buluşlara yönelik çalışmalar yapmaktan zevk almayı sağlamak.
l. Başarmanın hazzını tatma duygusu kazandırmak.
Ödevin Önemi
- Ödev, eğitim ve öğretim sürecinde yer alan faaliyetlerden biri olup öğrencilerin kendi kendilerine veya grup halinde severek yapmaları, onlardan çalışma ve başarma istek ve hevesi yaratması bakımından önem taşır.
Öğrencinin Bir Ders Yılında Yapacağı Ödev
- Her öğrenci, bulunduğu sınıfta, belirlenecek bir konuda ders yılı boyunca bir ödev hazırlamak zorundadır.
Ancak,öğrencinin istemesi ve öğretmeninin de uygun görmesi halinde birden fazla dersten de ödev yapılabilir.
Ödev Konularının Belirlenmesi
- Ders yılı başında yapılan zümre öğretmenleri toplantısında öğrencilere verilecek çeşitli ödev konuları belirlenir. Ödev konularının tespitinde öğrencilerin ihtiyaçları, yetenekleri, okul, aile ve çevre imkanları göz önünde bulundurulur. Ayrıca, konunun açık ve anlaşılır olması, yanlış yorumlara yol açmaması, ders programlarına uygun olması gibi hususlar da dikkate alınır.
Ödev Konularının Seçimi ve Verilmesi
-Öğrenciler, ders yılı başlangıcını takip eden ikinci ayın ilk yarısı içinde hangi dersten ödev yapmak istediklerini yazılı olarak sınıf öğretmenine bildirirler. Öğrencilerden, bu yazılı bildirimlerinde, biri Türkçe veya Edebiyat dersi olmak üzere tercih sırasına göre beş ders adı yazmaları istenir. Yazılı istekler, sınıf öğretmeni tarafından süresi içinde toplanır. Bu istekler,ilgili müdür yardımcısının başkanlığında toplanacak sınıf öğretmenler kurulunda, tercih sırası da dikkate alınmak suretiyle değerlendirilir ve hangi öğrencinin,hangi dersten ödev yapacağı hususu tespit edilir. Bu toplantıda her dersin öğretmenine,imkan ölçüsünde,dengeli sayıda öğrenci verilecek şekilde düzenleme yapılır.Bu düzenlemeye göre,her öğrencinin hangi dersten ödev yapacağı hususu sınıf öğretmeni tarafından öğrencilere duyurulur. Bu duyurudan sonra ilgili ders öğretmenleri öğrencilerle, ödev konularının belirlenmesi için ilk görüşmeleri yaparlar.Bu görüşmeler, derslerin başladığı tarihten itibaren en geç sekizinci hafta sonunda tamamlanır.
Değerlendirme İle İlgili Duyurma
- Ödevlerin yapılmasında uygulanacak yöntemler ile ödevde aranacak nitelikler ve ödevin hangi yönlerden değerlendirileceği, öğretmen tarafından öğrencilere önceden duyurulur.
Ödevlerin Toplanması
-Bu yönetmelikte belirtilen usûl ve esaslara uygun olarak hazırlanan ödevler, ders kesimine en geç iki ay kala öğrencilerden toplanır ve değerlendirilir. Öğrencinin kazandığı bilgi ve beceriye dayalı olarak üreteceği bir araç şeklinde ödevler,ikinci kanaat dönemi içinde olmak kaydıyla, yukarıdaki süreye bağlı kalınmadan alınabilir ve değerlendirilebilir.
Ferdi Ödevler ve Grup Ödevleri
-Her Öğrenciye ayrı konularda Ödev verilmesi esastır. Öğrencilere, gerektiğinde grup Ödevi de verilebilir. Bu durumda grubu oluşturan öğrenciler arasındaki iş bölümü, Ödevi veren Öğretmenin rehberliğinde öğrenciler tarafından yapılır. Gruplar en az üç, en çok beş öğrenciden meydana gelir.Grup ödevleri, her öğrencinin katılımı dikkate alınarak değerlendirilir ve her öğrenciye ayrı ayrı not verilir.
Öğretmenin Onayı
-Öğrenciler ve öğrenci grupları, kendilerine verilen ödev konularının plân yapma, araştırma, değerlendirme ve yazma safhalarının her birinde ilgili öğretmenin görüş ve tavsiyesini alırlar.

Ödevlerin Sayfa Sayısı

-Ödevlerin orta okulda 7, lise ve dengi okullarda 15 sayfadan fazla olmamasına özen gösterilir. Ödevlerin mürekkeple ve el yazısı ile yazılması esastır.Ancak, özelliği olan derslerde daktilo veya kurşun kalemle de yazılabilir.

Ödevin Sunulması

-Öğretmenin uygun gördüğü ödevler, sınıfa sunulur ve gerektiğinde tartışılabilir. Uygun görülen ödevler, okulda veya topluma açık mahallerde sunulabilir yada sergilenebilir.Bu gibi ödevleri yapan öğrenciler, okul yönetimi tarafından ödüllendirilebilir.
Ödevin Değerlendirilmesi
- Ödevler notla değerlendirilir, öğrencilere dağıtılır ve yapılan düzeltmelerin görülmesi sağlanır. Ödevlerin öğrenciler tarafından sınıfa sunulması veya uygulanmasının yapılması da notla değerlendirilebilir.
Ödevlerin Saklanması
- Denetlemeye yetkili kimseler tarafından istenildiğinde gösterilebilmesi için, notla değerlendirilmiş olan ödevlerin ders yılı sonuna kadar saklanması öğrencilerden istenir.
Ödev Hazırlama Teknikleri
- Ödevler dersin özelliğine göre eser okuma, inceleme, tanıtma, mülâkat, röportaj, gözlem yapma, anket uygulama, proje yapma ve benzeri tekniklerle hazırlanabilir. Ayrıca öğrenci, kazandığı bilgi ve beceriye göre ödev olarak bir araç veya iş de yapabilir.
Nakleden Öğrencinin Ödev Durumu
-Bir okuldan başka bir okula birinci kanaat döneminde nakleden öğrenci, ödev konusunu ayrıldığı okulda almış ise; gittiği okulda ilgili ders öğretmeni, bu konudaki çalışmalarına devam etmesini isteyeceği gibi, öğrenciye yeni bir ödev konusu da verebilir. Öğrenci ikinci kanaat döneminde nakletmiş ise;ödev konusunu ve bu konu ile ilgili çalışmalarını gösterir bir yazıyı ilgili ders öğretmeninden alıp tasdiknamesi ile birlikte yeni kayıt olduğu okulun idaresine verir.Okul idaresi öğrencinin aynı konudaki çalışmasına devam etmesi için ilgili ders öğretmenini, yoksa yakın branş öğretmenini görevlendirir.