1) Büyük Selçuklular ülkeyi eyaletleştirip, başlarına özerk melikler atadılar. Ancak Anadolu Selçuklularında ise sultana bağlı valiler görevlendirilmiştir.

Buna göre, Anadolu Selçuklu Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin korunmasına dikkat edilmiştir?

A) Feodal yapıyı korumaya
B) Tımar sistemini geliştirmeye
C) Meliklere tam yetki verilmiştir
D) Merkezi yapıyı güçlendirmeye
E) Valilerin meliklerden başarılı olduğuna

2) Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklularla ilgili olmaz?

A) En geniş sınırlarına Melikşah ile ulaştı.
B) İslam dünyasının lideri ve koruyucusu olmuşlardır.
C) Moğol saldırılarına karşı Abbasi halifelerini korumuşlardır.
D) Devleti Tuğrul ve Çağrı Beyler ortak yönetti.
E) Karahanlıların başlattığı Türk İslam oluşumunu tamamladılar.

3) Kölemen ordusunu Türkmenler ve Kıpçak Türkleri oluşturuyordu. Askerler en yüksek makama yani hükümdarlığa kadar çıkabilirlerdi. Çünkü bütün görevlere yetenekli kölemenler seçilirdi.

Kölemenler’ de her askerin sultan olma hakkına sahip olması aşağıdakilerden hangisinde daha çok etkili olmuştur?

A) Çok sayıda hükümdarın göreve gelmesinde
B) Başarılı asker olmasında
C) Türkçe bilenlerin imtiyazlı olmasında
D) Komşu devletlere demokratik yapısını kanıtlamasında
E) Abbasi halifelerinin fetvalarında


4) Batınilik hareketi askeri alanda başarısız olunca, dinsel – siyasal bir harekete dayalı terörle Büyük Selçuklu Devleti’ ni içerden yıkmaya çalışan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kölemen (Memlük) Devleti
B) Fatimi Devleti
C) İlhanlı Devleti
D) Abbasi Devleti
E) EyyübiDevleti

5) Büyük Selçuklular’ da bir bölgeyi fetheden komutan aynı zamanda o bölgenin yönetimini de üstlenirdi.

Bu uygulamanın olumsuz etkisi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Türkmen isyanlarına yol açması
B) Taht kavgalarının artması
C) Haçlı Savaşlarında başarısız olunması
D) Ülkenin daha güçlü büyümesine
E) Devlet zayıflığında hızlı parçalanmanın görülmesi


6) Selçuklularda;
I. Resmi yazı Farsça
II. Eğitim dili Arapça
III. Halk dili Türkçe’ ydi.

Bu durum, Selçuklularda aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A) Türk dilindeki gelişmeyi hızlandırmıştır.
B) Yönetimde bilim adamlarının yer almasına
C) Yöneticilerle halk arasındaki bağların güçlenmesine
D) Türk dilindeki gelişmenin yavaşlamasına
E) Yöneticilerin Arap olmasına


7) Selçuklular sınıfsal farklılık gözetmeden boş arazileri halka dağıtmayı görev bilmiştir.

Selçukluların bu devlet politikasını gütmekteki amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üretimi artırmak.
B) Toprak bütünlüğünü korumak.
C) Ülkede güvenliği sağlamak.
D) Yönetimdeki sürekliliği sağlamak.
E) Vergi toplamada adaleti sağlamak.

8) Türk – İslam devletlerinin hükümdarları İslam medeniyetinin koruyucusu olmakla kalmamışlar, ilerlemesi için de çalışmışlardır. Bilim ve fikir genellikle, Karahanlılar’ da şehirlerde, Gazneliler’de sarayda gelişmiştir.

Büyük Selçuklularda bilim alanındaki ilerlemeler nerelerde başlamış ve gelişmiştir?

A) Devlet adamlarının isteğiyle
B) Saraylarda ve hükümdarların kontrolünde
C) N