1. Sovyet Rusya 3 Mart 1918'de İttifak Devletleriyle Brest - Litovvsk Antlaşması'nı imzalayarak savaştan çekilmiştir. Yeni yönetim, Çarlık Rusya'nın itilaf Devletleriyle birlikte yaptığı gizli antlaşmaları Dünya kamuoyuna açıklayarak yapılan savaşın emperyalizm Savaşı olduğunu ifade etmiştir.

Sovyet Rusya'nın bu açıklamasının aşağıdakilerden hangisine etki ettiği
söylenemez?

A) Rusya'daki yeni yönetimin itilaf Devletleri tarafından tanınmamasına
B) Gizli paylaşım planlarının değişikliğe uğramasına
C) itilaf Devletleri'nin savaş sırasında işlerinin daha da zorlaşmasına
D) itilaf Devletleri'nin sömürgecilik düşüncesini terk etmesine
E) İngiltere ve Fransa'nın İtalya ile daha fazla yakınlaşmasına


2. Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan;

I. Cezayir ve Hindistan Müslümanlarının bazı cephelerde Osmanlı Devleti'ne karşı savaşması

II. Ortadoğu'da Arapların Osmanlı Devleti'ne karşı ingilizlerle birlikte hareket etmesi

III. İngiltere ve Fransa'nın Rusya'ya yardım ulaştırmak için Çanakkale Cephesi'ne saldırı düzenlemesi

gelişmelerinden hangileri, dinin siyasi ilişkilerde belirleyici olmadığının kanıtıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III


3. Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri, aralarında yaptıkları gizli antlaşmalarla Osmanlı topraklarını, paylaşmayı planlamışlardır.

İtilaf Devletleri bu antlaşmalarla,

I. Ulus esasına dayanan devletler kurma
II. Sömürgecilik hareketini sürdürme
III. Devletler arasında eşitliği sağlama

amaçlarından hangilerine ulaşmak istemişlerdir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III


4. I. Dünya Savaşı'nın,

I. Balkanlarda panslavizm politikası nedeniyle Avusturya - Macaristan ile Rusya arasında anlaşmazlık olması

II. Avusturya - Macaristan veliahtının Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi

III. Almanya'nın, İngiltere'nin güneydoğu Asya'daki sömürgelerine göz dikmesi

nedenlerinden hangileri, bu savaşın devletler arasında pazar kapma yarışı olduğunu kanıtlamaktadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) Il ve III5. I. Dünya Savaşı sırasında,

I. İngiltere ve Fransa'nın, sömürgelerinden getirdikleri askerleri cepheye sürmesi

II. ittifak Devletleri'nin topraklarında yaşayan bazı etnik unsurların itilaf Devletleri tarafından kışkırtılması

III. ABD'nin İtilaf Devletleri'nin yanında savaşa girmesi

gelişmelerinden hangileri, bazı devletlerin çok uluslu yapıya sahip olmalarının, savaştaki durumlarını olumsuz etkilediğinin kanıtıdır?

A) Yalnız I ( B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
6. Wilson İlkeleri'nde yer alan hükümlerden bazıları şunlardır:

I. Yenilenlerden toprak ve savaş tazminatı alınmayacaktır.

II. Bir bölgede hangi ulus çoğunlukta ise, bölgenin geleceğinde de o ulus söz sahibi olacaktır.

III. Devletler arasında gizli antlaşmalar yapılmayacaktır.


Bu hükümlerden hangileri Osmanlı Devleti'nin çıkarlarına uygundur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) Il ve III7. I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı - Alman savaş planının esaslarından bazıları şunlardır:

I. İngiltere'nin sömürge bağlantılarını kesmek için Süveyş Kanalı'na yönelik askeri bir harekât başlatmak

II. Kafkasya ve Orta Asya Türklerini harekete geçirerek Rusya'ya darbe vurmak

III. Halifenin dinsel gücünü kullanarak İngiliz ve Fransız sömürgelerinde yaşayan Müslümanları ayaklandırmak

Bu esaslardan hangileri İtilaf Devletleri'ni savaş sırasında içerden parçalama amacına yöneliktir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II b) I ve III E) II ve III


8. I. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan antlaşmaların ortak özelliklerinden bazıları şunlardır:

I. Savaşı kaybeden devletlerin topraklarının parçalanması

II. Yenik devletlere askeri ve ekonomik sınırlamalar getirilmesi

III. Savaşı kaybeden devletlere tek taraflı ve ağır şartlar taşıyan antlaşmalar imzalatılması

Bunlardan hangileri, barış antlaşmalarının kısa sürede yürürlükten kalkmasına yol açmıştır?

A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) İve II E) I, II ve III9. Almanya'nın, Osmanlı Devleti'ni kendi yanında savaşa sokmak istemesinin,

I. Boğazlar üzerinde denetim kurarak Anlaşma Devletleri'nin Rusya ile bağlantısını kesmek

II. Ortadoğu petrollerinin İngilizler tarafından kontrol edilmesini önlemek

III. Süveyş Kanalı'nı denetim altına alarak İngiltere'nin sömürge bağlantılarını koparmak

amaçlarından hangileri, Osmanlı Devleti'nin hammadde kaynaklarının elden çıkmasını engellemeye yöneliktir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III10. İtilaf Devletleri Çanakkale boğazına yönelik bir saldırı planı hazırlarken,

I. Müttefikleri olan Rusya'ya askeri yardım ulaştırmayı

II. Balkanlarda yeni bir cephe açmayı

III. Boğazları ve İstanbul'u işgal etmeyi amaçlamışlardır.

İtilaf Devletleri'nin bu amaçlarından hangileri, Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakarak, Osmanlı yönetimini barışa zorlamaya yöneliktir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III


11. Mustafa Kemal'in,

I. Halep'in kuzeyinde İngiliz birliklerinin ilerleyişini durdurması

II. Suriye cephesinde Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na getirilmesi

III. Çanakkale Savaşı'nda Anafartalar ve Conkbayırı'nda düşmana karşı savunma yapması

başarılarından hangileri, Dünya kamuoyu tarafından tanınmasında daha etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III


12. itilaf Devletleri "Hasta Adam" olarak gördükleri Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşmak için Birinci Dünya Savaşı sırasında gizli antlaşmalar imzalamışlardır.

Buna göre Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulamaz?

A) İtilaf Devletleri'nin imparatorluk üzerindeki baskılarına son vermeyi
B) imparatorluk topraklarının paylaşılmasının önüne geçmeyi
C) Zengin hammadde kaynaklarına sahip toprakları elde tutmayı
D) Savaşı kazanarak sömürgelerden pay elde etmeyi
E) Stratejik öneme sahip yerlerdeki üstünlüğünü sürdürmeyi


13. ABD, I. Dünya Savaşı sırasında kalıcı barışı sağlamak için Wilson llkeleri'ni yayınlamıştır. Bu ilkelerden bazıları İngiltere ve Fransa'nın çıkarlarına uygun olmadığı halde bu devletler ilkeleri kabul ettiklerini açıklamışlardır.

İtilaf Devletleri'nin bu şekilde davranmaları aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Savaş sırasında ABD'nln desteğini almak istemeleriyle
B) italya'yı Almanya'nın yanından ayırmak istemeleriyle
C) Gizli antlaşmaları yürürlüğe koymak İstemeleriyle
D) Rusya'daki yeni yönetimi yanlarına çekmeyi düşünmeleriyle
E) Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisindeki azınlıkları ayaklandırmayı amaçlamalarıyla


14. I. Dünya Savaşı'nda açılan Çanakkale Cephesi'ndeki başarı sonucunda;

I. Türk ulusunda Kuvayi Milliye ruhu doğmuştur.

II. Mustafa Kemal'in askeri yeteneği ortaya çıkmıştır.

III. Rusya'da Çarlık rejimi yıkılmış, Sovyet Rusya kurulmuştur.

Bu sonuçlardan hangilerinin ileride başlayacak olan ulusal bağımsızlık mücadelesine olumlu katkıda bulunduğu savunulabilir?

A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, Il ve III


15. I. Dünya Savaşı sonunda görülen,

I. Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi

II. Rusya'da Bolşevik ihtilali'nin çıkması

III. Wilson llkeleri'nin yayınlanması

gelişmelerinden hangileri, Osmanlı Devleti'nin savaştan çekilerek ateşkes imzalamasını hızlandırmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) Il ve III


16. I. Dünya Savaşı sonunda Rusya'nın, gizli antlaşmalarda yer alan Boğazlar ve DoğuAnadolu'daki isteklerinden vazgeçmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) italya'nın paylaşıma dahil edilmesi
B) ABD'nin Wilson llkeleri'ni yayınlaması
C) Bulgaristan'ın İttifak Devletleri'ne dahil olması
D) Bolşevik İhtilali nedeniyle savaştan çekilmesi
E) Yunanistan'ın Anlaşma Devletleri'nin yanında savaşa girmesi
17. Aşağıdaki gelişmelerin hangisi ile I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti ile Almanya arasında kara bağlantısı sağlanmıştır?

A) Bulgaristan'ın İttifak Devletleri yanında savaşa girmesiyle
B) Mustafa Kemal'in Bitlis ve Muş'u Ruslardan geri almasıyla
C) Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin çıkmasıyla
D) ABD'nin İtilaf Devletleri'nin yanında savaşa katılmasıyla
E) Osmanlı Devleti'nin Sarıkamış Harekatı'nı başlatmasıyla

1)D 2)D 3)B 4)C 5)B 6)D 7)E 8)E 9)B 10)C 11)C 12)D 13)A 14)E 15)D 16)D 17)A