Eski Çağlarda Türkiye ve Çevresinde Kurulan Uygarlıklar Testi

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
1)Yazı Anadolu’ya, Mezopotamyalı Asurlular aracılığı ile gelmiştir. Böylece Anadolu’da tarih devirleri başlamıştır. Kayseri Kültepe’de yapılan kazılarda Asurlulara ait ticari belgeler ve “Karum” denilen pazarlar bulunmuştur.
Bu bilgilere göre Asurlular ile ilgili aşağıdaki hangi yargıya ulaşılamaz?

A) Anadolu’da sömürge imparatorluğu kurdukları
B) Geçim kaynaklarının ticaret olduğu
C) Gelişmiş bir ekonomik yapının olduğu
D) Anadolu’da tarihi devirleri başlattıkları
E) Mezopotamya-Anadolu arasında ilişkiyi sağladıkları

2)İlkçağda İyon şehirlerinde birbirine paralel düzgün sütunlu caddeler, görkemli tapınaklar, tiyatrolar, agora denilen çarşılar ve sağlık merkezleri yapılmış, bunlar günümüze kadar ulaşmıştır.
Bu durum, İyonların aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir göstergesidir?

A) Birden fazla tanrıya inandıklarının
B) Bilimsel çalışmalar yaptıklarının
C) Mimaride geliştiklerinin
D) Ticarette geliştiklerinin
E) Barış içinde yaşadıklarının

3)Fenikelilerin kullandığı harf yazısı zamanla İyon ve Yunan uygarlıklarında da kullanılmaya başlanmış ve Akdeniz havzasında yaygınlaşmıştır. Roma’da Latin alfabesi bugünkü şekline ulaşmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Akdeniz uygarlıkları etkileşim içerisindedir.
B) Alfabenin ilerlemesinde İyon ve Yunan kültürlerinin etkisi vardır.
C) Harf yazısının ilk şeklini Fenikeliler oluşturmuştur.
D) İlk yazılı kaynakları Fenikeliler oluşturmuştur.
E) Akdeniz Havzası dünya kültür tarihine katkıda bulunmuştur.

4)Antik dönemde Sümerlerde görülen;
I. Sitelerin başında rahip-kral olan “patesi”nin bulunması
II. Ziggurat adı verilen yüksek tapınakların gözlem evi olarak kullanılması
III. Dinlerinin dünyevi özelliklere sahip olması,
Özelliklerden hangisi ya da hangileri, teokratik bir yönetim uygulandığını gösterir.

A) Yalnız I B) Yalnız I C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

5)Aşağıdakilerden hangisi, Hititlerin Mısır Uygarlığı’ndan etkilendiğine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Merkezi yönetime önem vermeleri
B) Doğa unsurlarını tanrılaştırmaları
C) Tarımla uğraşmaları
D) Hiyeroglif(resim yazısı)’i kullanmaları
E) Yazılı antlaşma imzalamaları

6)Sümerler ölümden sonraki hayata inanmaktaydılar. Ancak Samilerin Mezopotamya’ya gelmelerinden sonra bu inanç kaybolmaya başlamıştır.
Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Mezopotamya’da farklı toplumlar yaşamaktadır.
B) Sümerlerin inanç sisteminde zamanla değişmeler yaşanmıştır.
C) Mezopotamya toplumları birbirlerinden etkilenmiştir.
D) Samiler ölümden sonraki hayata inanmışlardır.
E) Samiler tek tanrılı inanç sistemini benimsemiştir.

7)
I. Mezopotamya Uygarlığı’nın oluşumunda Dicle ve Fırat ırmakları etkili olmuştur
II. Mısır Uygarlığı, Nil Nehri çevresinde ortaya çıkmıştır.
III. iklimin değişmesi üzerine yaşama elverişli alanların azalması, Orta Asya Türklerini göçlere yöneltmiştir.
IV. Yunanlılar, ülkelerinde tarıma dayalı alanların azlığı nedeniyle deniz ticaretine yönelmişlerdir.
Yukarıdaki bilgilere göre, insanoğlunun kültürel oluşum ve yapılanmasında etkili olan temel faktör, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siyaset B) Din C) Askerlik D) Coğrafya E) Ticaret

8)Hititler veraset yasası çıkararak, kralın ölümü halinde tahta geçmeyi bir düzene koymuşlardır.
Bu durumun nedeni, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Hititlerin hukuka önem vermeleriyle
B) Ülkenin parçalanmasını engellemek istemeleriyle
C) Kralların yönetimde aşırı yetkili olmalarıyla
D) Sınıf farklılıklarını sona erdirmek istemeleriyle
E) Tarihte ilk kanunları yapmış olmalarıyla

9)Anadolu uygarlıklarında, ülkenin başında kralların devlet işlerini yürütürken çeşitli yardımcıları vardı. Bunlar memurlar ve asillerden oluşan danışma meclisi idi. Merkezden uzak olan yerlerdeki eyaletlerde ise merkezden atanan valiler görev yapmaktaydı.
Bu bilgiye dayanarak İlkçağ Anadolu uygarlıklarında devlet yönetimi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Halk yönetime katılmıştır.
B) Merkezi otorite güçlüdür.
C) Eyaletler bağımsız birer devlettir.
D) Kurumlaşma anlayışı gelişmemiştir.
E) Danışma Meclisi kralın üstünde yetkilere sahiptir.

10)Alacahöyük’te yapılan kazılarda, onüç prens mezarı ortaya çıkarılmıştır. Bu mezarlarda elbiseler, süs eşyası, maden ve toprak kaplar ile boğa ve geyik heykelleri bulunmuştur.
Buna göre;
I. Ölümden sonraki yaşama inanıldığı
II. El işlemeciliğinin yapıldığı
III. Yontmataş döneminin yaşanmakta olduğu
IV. Maden işlemeciliğinin bilindiği
Yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız III B) I ve III C) II ve III D) I ve IV E) II, III ve IV

11)İlkçağda Avrupa’da bilim, kültür ve sanat alanında ileri bir seviyeye ulaşılmasına rağmen Ortaçağ’da bu alanlarda önemli gelişmeler olmamıştır.
Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Ulusal devletlerin kurulamaması
B) Merkeziyetçi yönetimlerin güç kazanması
C) Kilisenin her alanda etkin olması
D) Haçlı seferlerinin düzenlenmesi
E) Ekonominin tarıma dayalı olması

12)Lidyalılar:
I – Kral Yolu’nu yaparak doğu-batı ticaretini geliştirdiler.
II – Aristokratik bir idare ile yönetildiler.
III – M. Ö. 700’de parayı icat ettiler.
IV – Fildişi oymacılığında ilerlediler.
V – Büyük Menderes ve Gediz arasında yaşadılar.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri Lidyalıların ticaret alanında geliştiklerini gösterir?

A) II-IV-V B) I-V C) I-II-III D) IV-V E) I-III

13)
— İlkçağ’da Yunanistan halkı şehir devletleri halinde örgütlenmiş ve dört yılda bir tanrıları adına düzenlenen olimpiyatlarda bir araya gelmişlerdir?
Buna göre, Yunanistan ile ilgili olarak,
I. Siyasi birlik yoktur.
II. Kültürel etkileşim vardır.
III. Çok tanrılı dinler yaygındır.
Gibi yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

14)
I. İlk yazı Mezopotamya’da bulundu.
II. Kâğıt, matbaa ve pusula Çinliler tarafından bulundu.
III. Avrupalılar bu teknik buluşları geliştirdiler.
Yukarıdaki bilgilere dayanarak, uygarlık için aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur?

A) Uygarlık, insanlığın ortak ürünüdür.
B) Tarih devirleri Avrupa’da başlamıştır.
C) Uygarlığın ilk beşiği Avrupa’dır.
D) Çin uygarlığı yakın çevresini etkilemiştir.
E) Uygarlık batıdan doğuya yayılmıştır.

15)Mezopotamya’nın tarihi Sümerlerle başlar. Asya kökenli bir kavim olan Sümerler M.Ö. IV. Binde Aşağı Mezopotamya’ya yerleşmişlerdir. Burada şehir devletleri kurmuş, ilk kanunları yapmış ve yazıyı bulmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki bilgilerden çıkarılabilecek bir sonuç değildir?

A) Mezopotamya medeniyetinin temelini atanlar Sümerlerdir.
B) Mezopotamya’da tarihi devirler Sümerlerle başlamıştır.
C) Bilinen ilk hukuk kurallarını Sümerler oluşturmuştur.
D) Mezopotamya’da yazıyı ilk defa Sümerler kullanmıştır.
E) Sümerlerin dünya medeniyetine büyük katkıları olmuştur.

16)Doğu Anadolu Bölgesi’nde kurulan Urartular için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarımla uğraşmışlardır.
B) Taş mimarisinde ileri gitmişlerdir.
C) Madencilik alanında eserleri vardır.
D) En önemli eserleri İvriz Kabartmalarıdır.
E) Çivi Yazısı ve hiyeroglif yazıyı kullanmışlardır.

17)Eskiçağ’da Anadolu coğrafyası çeşitli bölgelerden oluşmaktaydı.
Aşağıdaki bölgelerden hangisi Anadolu coğrafyası içinde yer almamıştır?

A) Kapadokya B) Kilikya C) Frigya D) Likya E) Ninova

18)İbraniler, Museviliğin yalnızca kendi kavimlerine gönderildiğine inanmışlar ve bu nedenle de dinlerini yaymaya yönelmişlerdir?
Aşağıdakilerden hangisinin bu anlayışın bir sonucu olduğu söylenebilir?

A) Museviliğin, geniş kitlelerin inandığı bir din olması
B) Dünyaya yayılmış olan Yahudilerin benliklerini koruması
C) Ticari etkinliklerin yaygın şekilde sürdürülmesi
D) Mimarilerinin gelişmesinin sağlanması
E) İbranicenin yaygın bir dil haline gelmesi

19)İlkçağ medeniyetlerden;
— İyonya’da
— Bergama’da
— Yunanistan’da bilimsel çalışmalar yapılmıştır.
Bu bölgelerde bilimsel çalışmaların yapılması aşağıdakilerden hangisinin kesin kanıtı olabilir?

A) Bu bölgelerin ticaret yolları üzerinde bulunduğunun
B) Bu yerleşim birimlerinde özgür düşüncenin olduğunun
C) Tarımsal hayatın yoğun olduğunun
D) Bölge halkının ticaretle geçindiklerinin
E) Kilisenin hayata etki etmediğinin

20)Mısır’da Kral(Firavun) bütün insanların üstünde bir varlık olup emirleri Tanrı buyruğu gibi yerine getirilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?

A) Mısır’ın istilalara uğraması
B) Tıp ve mumyacılığın gelişmesi
C) Kralın dini ve siyasi gücü şahsında toplaması
D) Güneş yılı esaslı takvimin yapılması
E) Çivi yazısının yaygınlaşması

21) “Pers hükümdarı I. Dara yaptığı reformlarla ülkeyi satraplık(valilik)lara ayırmıştır.”
I. Dara bununla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A) İç karışıklıklara engel olmak
B) Ülkesinin savunmasını kolaylaştırmak
C) Ekonomisini güçlendirmek
D) Yönetimde kolaylık sağlamak
E) Bölgelerarası göçü durdurmak

22)M.Ö. 13. yy.da Trakya kökenli bazı kavimler Anadolu’ya doğru göç ettiler. Bu göçlere “Ege Göçleri” denir.
Aşağıdakilerden hangisi göçlerle birlikte Anadolu’da ortaya çıkan durumlardan biri olamaz?

A) Anadolu merkezi birliğinin sağlanması
B) Anadolu’da kültürel kaynaşmanın oluşması
C) Anadolu’nun siyasi ve sosyal açıdan tahrip olması
D) Anadolu’da yeni devletlerin kurulması
E) Anadolu’da etnik kaynaşmanın meydana gelmesi

23)Hindistan’da Budizm’in geçmişi eski olmasına rağmen, Brahmanizm zayıflayıncaya kadar Budizm etkili olamamıştır.
Budizm’in hangi özelliği yayılmasını geciktirmiştir?

A) Brahmanizm’e düşmanlığı telkin etmesi
B) Kendine mahsus bir felsefesinin olmayışı
C) Sosyal eşitliği savunması
D) Savunduğu ilkelerin halk tarafından anlaşılmaması
E) Devlet tarafından desteklenmesi

24)Yunan uygarlığında heykel sanatının gelişmesinin sebebi nasıl açıklanabilir?

A) Yunanlıların milli sanatı olması
B) Sanatçıların teşvik edilmesi
C) İşlenmeye müsait kalkerli kayaların çok olması
D) Tanrıların insan şeklinde düşünülmesi
E) Kültürel bir zenginliğin olması

25)“Patesi” kavramı aşağıdaki ilkçağ medeniyetlerinden hangisine aittir?

A) Çin B) Hint C) İskit D) Fenike E) Mezopotamya

26)Aşağıda verilen yargılardan hangisi Mısır Krallarının dini ve siyasi otoriteyi şahsında toplandığının kanıtı sayılabilir?

A) Toprakların Kral adına ekilmesi
B) Kralın emirlerinin kanun gibi algılanması
C) Kralların korunması için piramitlerin yapılması
D) Kralların İlah-Kral olarak görülmesi
E) Rahiplerin nüfuz kazanması

27)Doğu ülkeleri ile Batı ülkeleri arasında Kral Yolu’nu yaparak Ön Asya ticaretinde etkin hale gelen Lidyalılar ilk kez madeni parayı kullanmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu gelişmenin doğal sonuçlarından biri olamaz?

A) Lidya ekonomisinin güçlenmesi
B) Değiş-tokuş usulünün kalkması
C) Ticaret hayatının canlanması
D) Devletlerarasındaki savaşların durması
E) Kültürel iletişimin hızlanması

28)Aşağıdakilerden hangisi Çinliler tarafından dünya kültür ve uygarlığına kazandırılan bir yenilik değildir?

A) Alfabe B) Barut C) Matbaa D) Mürekkep E) Pusula

29)Aşağıdakilerden hangisi ilk çağda Anadolu’da kurulan uygarlıkların ortak özelliklerinden biridir?

A) Merkezi yönetim anlayışının olması
B) İlkel demokrasinin ilk örneklerini uygulamaları
C) Çok tanrılı dinsel inançlarının olması
D) Gelişmiş bir denizciliğin olması
E) Ticaretin temel ekonomik uğraş olması
 
Geri
Üst