İlk Türk-İslam Devletleri Testi (Bilgiye Dayalı)

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
1-Aşağıdakilerden hangi devletin yıkılması üzerine Eyyubi devleti kurulmuştur?

A)Abasiler B)Memlükler C)Fatimile D)Emeviler E)Akşitler

2-1187'de Hıttin savaşında haçlıları yenerek Kudüs’ün geri alınması hangi devlet tarafından sağlanmıştır?

A)Zengiler B)Artuklar C)Eyyubiler
D)Memlükler E)Anadolu Selçukluları

3-Karahanlılar Devleti aşağıdaki özelliklerden hangisiyle Göktürk devletinden ayrılır?

A)Türkler tarafından kurulmuş olması
B)İslam dinini kabul etmesi
C)Doğu ve batı diye ikiye ayrılması
D)Asya’da kurulmuş olması
E)Türk kültürünü anlatan yapıtlara sahip olması

4-Aşağıdakilerden hangisi döneminde Türk-İslam kültürüne ait eserler ortaya konulmamıştır?

A-Karahanlılar B-Gazneliler C-Harzemşahlar
D-Selçuklular E-Göktürkler

5-İslamiyet çoğunlukla askeri ve siyasi hakimiyetle beraber yayılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ifadenin dışında kalır?

A-Suriye B-Irak C-Türkistan
D-İran E-Kuzey Afrika

6-Mısır’da kurulan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A-Tolunoğulları B-Akşidler C-Fatimiler
D-Memlükler E-Karakoyunlular

7-Türkçenin farsçadan daha üstün olduğunu ortaya koymak amacıyla Ali Şir Nevai’nin yazdığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

A-Divan-ı Lugatit Türk
B-Muhakemetel Lugateyn
C-Tarihi Cihankuşa
D-Vaka-i
E-Divan-ı Hikmet

8-Türkler’in İslamiyeti kabulleriyle aşağıdakilerden hangisiinde kısa zamanda bir değişiklik görülmüştür?

A)Dini inançlara
B)Milli eserlerinde
C)Eğitim ve öğretimde
D)Memleketin hanedan mensuplarının ortak malı sayılması anlayışında
E)Süsleme sanatlarında

9-Türk-İslam uygarlığında aşağıdakilerden hangisinin yasaklanması, oymacılık,kakmacılık ve nakkaşlık gibi süsleme sanatlarının gelişmesinde etkili olmuştur?

A)Yazı (hat)sanatı
B)Duvar çiniciliği
C)Resim ve heykelcilik
D)Figürlü plastik sanat
E)Minyatür sanatı

10-Memlukler Devleti’nin siyasi varlığı Osmanlı Devleti’nden daha kısa sürdüğü halde, Memluklerde tahta geçen hükümdar sayısı Osmanlılardan daha çoktur.
Memluklerde hükümdar değişikliğinin Osmanlılardan daha fazla olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Toplumun çeşitli etnik gruplardan oluşması
B)Her emirin sultan olma hakkına sahip olması
C)Türkçe bilenlerin imtiyazlı olması
D)Osmanlı Devleti’nden önce kurulması
E)Hükümdarlığın, halifenin onayına bağlı olması

11-İslamiyet’i kabul eden Mısır ve Kuzey Afrika’nın Arap olmayan yerli halkı sadece din değiştirmekle kalmayarak zamanla yeni bir kimlik kazandılar. Türk ve İranlılar ise din değiştirmelelerine karşın kimliklerini korudular.
Türk ve İranlıların kimliklerini korumaları aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A)Arapçayı din dili olarak kabul etmelerinin
B)İslamiyet’i guruplar halinde kabul etmelerinin
C)Araplarla siyasi ilişkilerinin geç başlamasının
D)Ülkelerinin Arabistan’a daha uzak konumda olmasının
E)Eski ve köklü bir kültüre sahip olmalarının

12-Türk-İslam dünyasında aşağıdakilerden hangisinin yasaklanması, oymacılık, kakmacılık ve nakkaşlık gibi süsleme sanatlarının gelişmesinde etkili olmuştur?

A)Yazı(hat)sanatı B)Duvar çiniciliği
C)Resim ve heykelcilik D)Figürlü plastik sanatı
E)Minyatür sanatı

13-Kağıt üretiminin Çin’in tekelinden çıkıp, çin dışında yaygınlaşmasına yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A)İpek yolunun açılması B)Haçlı seferleri
C)Talas Savaşı D)Mete’nin Çin’i vergiye bağlaması
E)Uygurların matbaa kullanması

14-İlk Müslüman Türk devletlerine bakıldığında genellikle, yöneticilerinin Türk,halkının değişik unsurlardan oluştuğu görülür.
Aşağıdakilerden hangisi bu özelliğin dışında kalır?

A)Tolunoğulları B)Memlükler C)Gazneliler
D)Eyyubiler E)Karahanlılar

15-Devletin kurucusu Babür Şah olup,devlet tüm Hündistan’a hakim olmuştur. Tac Mahal adlı eseri çok tanınmıştır. 1858 de İngilizlerin yıktığı bu Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A)Timur İmparatorluğu B)Akkoyunlu Devleti
C)Harzemşahlar Devleti D)Babür Devleti
E)Horasan Selçukluları
 
L Çevrimdışı

laklak_17_

New member
Ynt: İlk Türk-İslam Devletleri Testi (Bilgiye Dayalı)

sitede bulunan testlerin hiç cevaplar yok....
 
ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Ynt: İlk Türk-İslam Devletleri Testi (Bilgiye Dayalı)

Herşeyi devletten beklememek lazım
 
A Çevrimdışı

aryesu

New member
Ynt: İlk Türk-İslam Devletleri Testi (Bilgiye Dayalı)

test bilgi sorularından oluştuğunda cevap anahtarı olmaması o kadar çok sorun yaratmıyor;ama bazı testlerde yorum soruları var ki cevap anahtarı şart
 
T Çevrimdışı

topah

New member
Ynt: İlk Türk-İslam Devletleri Testi (Bilgiye Dayalı)

cevap anahtarı olmadan test çözmenin hiç bir anlamı yok malesef...
 
K Çevrimdışı

kokturk1

New member
3-Karahanlılar Devleti aşağıdaki özelliklerden hangisiyle Göktürk devletinden ayrılır?

A)Türkler tarafından kurulmuş olması
B)İslam dinini kabul etmesi
C)Doğu ve batı diye ikiye ayrılması
D)Asya’da kurulmuş olması
E)Türk kültürünü anlatan yapıtlara sahip olması
Bu soru bu yıl.Lys de soruldu..
 
Geri
Üst