Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Devri Testi - 1

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
OSMANLI SİYASİ TARİHİ-I (1300-1600)

1. Tarih boyunca en çok kuşatılan şehirlerin başında İstanbul gelir. Osmanlılar da İstanbul’u birkaç kez kuşatmış ve 1453 yılında fethetmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u kuşatmasının amaçlarından biri değildir?
A) İstanbul'un coğrafi konumundan yararlanmak
B) Rönesans Hareketleri'ne yardımcı olmak
C) Toprak bütünlüğünü sağlamak
D) Uluslararası ticarette etkili olmak
E) İslam dünyasında saygınlığını artırmak

2. İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethinin hem Türk-İslam hem de dünya tarihi açısından önemli sonuçları ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin bunlardan biri olduğu savunulamaz?
A) İtalya'ya giden Bizanslı bilginlerin Rönesans'ın gelişimine katkıda bulunması
B) Ticaret yollarının önemli bir merkezinin ele geçirilmesi
C) Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün sağlanması
D) Avrupa'daki merkezi krallıkların etkisini kaybetmesi
E) Osmanlı Devleti'nin batıda ilerlemesinin kolaylaşması

3. Fatih döneminde Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım ele geçirildi.
Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerin ortaya çıkardığı sonuçlardan biridir?
A) Bizans'ı canlandırma çabaları sona erdi.
B) Anadolu siyasi birliği sağlandı.
C) Karadeniz'de Osmanlı egemenliği kuruldu.
D) Ege adaları ele geçirildi.
E) Anadolu ve Rumeli'de toprak bütünlüğü sağlandı.

4. Fatih Sultan Mehmet, Venediklilerle olan ilişkilerinde değişik olasılıkları göz önünde bulundurmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, Venedik ile olan ilişkilerde Fatih Sultan Mehmet'in gerçekleştirmeyi düşündüğü amaçlardan biri değildir?
A) Deniz ticaretini geliştirmek
B) Haçlı Seferleri'nin oluşmasını önlemek
C) Ege Denizi'nde üstünlük sağlamak
D) Anadolu siyasi birliğini sağlamak
E) Macar-Venedik ittifakının kurulmasına engel olmak

5. Fatih döneminde, Türk devlet adamlarının yönetimdeki etkinliğinin azaldığı, üst düzey görevlere daha çok devşirme kökenli devlet adamlarının getirildiği görülür.
Bu uygulamanın amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Osmanlı ailesinin yönetimdeki egemenliğini güçlendirmek
B) Yönetim kademelerini devletin tüm uyruklarına açmak
C) Devlet adamlarını sistemli bir şekilde yetiştirmek
D) Devlet giderlerini azaltmak
E) Yönetimin halk üzerindeki baskısını azaltmak

6. Aşağıdakilerden hangisi II. Bayezid dönemi ile ilgili gelişmelerden biri değildir?
A) Modon, Koron, Navarin ve İnebahtı'nm alınması
B) Memlükler ile savaşılması
C) Şahkulu ayaklanmasının çıkması
D) Cem Sultan'ın ayaklanması
E) İpek Yolu'nun denetim altına alınması

7. II. Bayezid döneminin, yükselme dönemi içinde geçici bir duraklama dönemi olarak nitelendirilmesinin nedenlerinden biri de padişahın pasif kişiliğidir.
II. Bayezid döneminde yaşanan,
I. Şahkulu Ayaklanmasının çıkması
II. Safevi Devleti'nin Anadolu'daki etkinliklerinin artması
III. Venedik ile yapılan deniz savaşlarında arasında başarılı sonuçlar alınması
gibi gelişmelerden hangilerinin padişahın bu özelliğinden kaynaklandığı savunulamaz?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

8. Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde Avrupalı devletlere tanınan ekonomik ayrıcalıkların en önemli amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Hıristiyan devletlerin birlik oluşturmalarını önlemek
B) Askeri destek almak
C) Gemi yapım tekniğini geliştirmek
D) Hıristiyan ve Müslüman halk arasındaki düşmanlığı gidermek
E) Ele geçirilen toprakları savunmak

9. Osmanlı Devleti'nin Mısır'ı fethinden sonra Mekke şerifi kentin anahtarlarını Yavuz Sultan Selim'e gönderdi. Daha önce Memlüklere bağlı olan Hicaz bölgesi ve halifelik Osmanlıların kontrolüne geçmiş oldu.
Bu durumun ortaya çıkardığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı Devleti meşruti devlet niteliği kazandı.
B) İslam dünyasının siyasi liderliği Osmanlı Devleti'ne geçti.
C) Divan örgütünün yetkileri artırıldı.
D) Arabistan'da siyasi birlik sağlandı.
E) Osmanlı Devleti'nin merkezi yönetim anlayışı güçlendi.

10. Yavuz Sultan Selim'in aşağıdaki gelişmelerin hangisinde katkısı yoktur?
A) İslam dünyasının siyasi liderliğinin ele geçirilmesi
B) Baharat Yolu üzerinde denetim kurulması
C) Doğudan gelecek tehlikelerin önlenmesi
D) Anadolu Türk siyasal birliğinin sağlanması
E) Hint Okyanusu'nda Portekizlilerle mücadele edilmesi

11. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet ile Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinin benzer gelişmeleri olarak gösterilemez?
A) Yabancı devletlere ticari ayrıcalıklar verilmesi
B) Anadolu birliğini sağlamak için çalışmalar yapılması
C) Venedik ile savaşılması
D) Hıristiyan birliğinin parçalanmasına yönelik politika izlenmesi
E) Devlet düzeni ile ilgili kanunlar yapılması

12. Kanuni döneminde görülen;
- Preveze Deniz Savaşı
- Trablusgarp'ın fethedilmesi
- Cerbe Deniz Savaşı
gibi gelişmeler ve sonuçları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kuzey Afrika'da fetihler devam etmektedir.
B) Akdeniz'de Haçlılara karşı başarılı sonuçlar alınmıştır.
C) Osmanlı donanması güçlenmiştir.
D) Coğrafi Keşiflerin neden olduğu olumsuz gelişmelere son verilmiştir.
E) Osmanlı Devleti'nin sınırları genişlemiştir.

CEVAP ANAHTARI

1. B 2. D 3. C 4. D 5. A 6. E 7. C 8. A 9. B 10. E 11. B 12. D
 
Geri
Üst