Osmanlı Tarihi Duraklama Gerileme Devri Testi - 4

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
OSMANLI SİYASI TARİHİ-II TESTİ (1600-1800)

1. Osmanlı İmparatorluğu'nun XVII. yüzyılda yaşadığı bunalımın nedenlerinden biri de yönetimin bozulmasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma yol açan en önemli etken olarak gösterilebilir?
A) Kanun ve kurallara uyulmaması
B) Padişahların yeterli eğitimi almadan tahta çıkması
C) Yetersiz devlet adamlarının iş başına gelmesi
D) Saray masraflarının artması
E) Yönetimde kadınların da etkili olması


2. Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyıl başlarından itibaren görülen gelişmelerden bazıları şunlardır:
I. Yeniçeri sayısının artması
II. Dirlik sisteminin bozulması
III. Kapitülasyonların kapsamının genişlemesi
IV. Ticaret yollarının yer değiştirmesi
V. Medreselerdeki öğrenci sayısının artması
Bunlardan hangilerinin devletin gelirlerinin azalmasında etkili olduğu savunulabilir?
A) I, II ve III B) II, IV ve V C) III ve V
D) II, III ve IV E) I, IV ve V


3. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri ordusunda,
I. Cülus bahşişi ve ulufe dağıtımında aksaklıklar yaşanması,
II. Disiplininin bozulması,
• III. "Ocak, devlet içindir." anlayışı yerine "Devlet, ocak içindir." anlayışının yerleşmesi
gibi nedenlerle İstanbul'da bir dizi ayaklanma çıkmış ve bu ayaklanmalar yeniçerilerin yönetim üzerindeki etkisini artırmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?
A) Genç Osman'ın tahttan indirilerek öldürülmesi
B) Anadolu'da halkın ayaklanması
C) Ülkede batı türü ıslahatların yapılmaya başlaması
D) Saray kadınlarının devlet işlerine karışması
E) Dirlik sisteminin bozulması


4. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde meydana gelen,
- Beşik uleması adı verilen bir grubun ortaya çıkması
- Dini bilimlere önem verilmesi
- Medreselerdeki öğrenci sayısının artması gibi gelişmeler, aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan bağlantılıdır?
A) Merkezi otoritenin bozulması
B) Devşirme sisteminin sona ermesi
C) iltizam usulünün yaygınlaşması
D) Yetersiz devlet adamlarının görev alması
E) Ulema sınıfının bozulması


5. Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyılda görülen;
- Yetersiz padişahların işbaşına gelmesiyle otorite boşluğunun ortaya çıkması,
- Ekonomik durum bozulduğu için halktan ağır vergiler alınması,
gibi gelişmelerin, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olduğu söylenebilir?
A) Yeniçeri ocağının kaldırılması
B) Veraset sisteminin değiştirilmesi
C) Yönetime karşı birçok ayaklanma çıkması
D) Kapitülasyonların kapsamının genişletilmesi
E) Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışması


6. Osmanlı Devleti XVII. yüzyıl başlarında fetih politikasını sürdürmüş, II. Viyana Kuşatması'ndan sonra toprak bütünlüğünü korumaya çalışmış ancak Karlofça Antlaşması ile büyük ölçüde toprak kaybına uğramıştır.
Osmanlı Devleti'nin izlediği bu politika değişikliğinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Osmanlı ordusunun güç yitirmesi
B) Avrupa'da merkezi krallıkların güçlenmesi
C) Avrupa devletlerinin Osmanlılara karşı birlikte hareket etmesi
D) Veraset sisteminin değiştirilmesi
E) Devletin doğal sınırlarına ulaşması


7. 1593-1606 Osmanlı-Avusturya savaşlarında Er-del, Eflak ve Boğdan beyleri de Avusturya ile birlikte savaşlara katıldı. Kanije'de Tiryaki Hasan Paşa'nın başarısı üzerine Eflak, Boğdan ve Erdel beyleri yeniden Osmanlıların yanında yer aldı. Zor durumda kalan Avusturya barış istedi.
Osmanlı Devleti'nin bu durumdan yararlanarak savaşı devam ettirmek yerine barış antlaşması imzalamasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Doğuda İran ile savaşların yoğunlaşması
B) Maliyenin bozulması
C) Tahta çıkma sisteminin değiştirilmesi
D) Dirlik sisteminin bozulması
E) Barış yanlısı bir politika izlenmesi


8. Osmanlı Devleti duraklama döneminde;
Doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır.
• Doğu Akdeniz'in güvenliğini sağlamıştır.
• İran’dan Bağdat'ı geri almıştır.
Bu gelişmeler, Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine kanıt gösterilebilir?
A) İran'la günümüze kadar süren barış döneminin başladığına
B) Ekonomik üstünlük sağlandığına
C) Önemli bir güç olma özelliğini koruduğuna
D) Denge politikası izlediğine
E) Batıdaki teknolojik gelişmelerden yararlandığına


9. Osmanlı Devleti'nin XVII. yüzyılda imzaladığı;
- Hotin Antlaşması'nda Lehistan, Eflak ve Boğdan'ın içişlerine karışmayacak
- Vasvar Antlaşması'nda Avusturya; Erdel'in içişlerine karışmayacak
kararları yer almıştır.
Bu bilgilere göre, Osmanlı Devleti'nin bu dönemde aşağıdakilerden hangisine önem verdiği söylenebilir?
A) Yeni ittifaklar kurmak
B) İçişlerine karışılmasını önlemek
C) Haçlı birliğini bozmak
D) Savunma politikasını geliştirmek
E) Askeri harcamaları kısıtlamak


10. Osmanlı Devleti'nin duraklama döneminde imzaladığı antlaşma ile özelliği aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?
Antlaşma __________ Özellik___________
A) Bucaş Fetih yoluyla toprak kazanılan son antlaşma olması
B) Ferhat Paşa Doğuda en geniş sınıra ulaşılması
C) Nasuh Paşa İran karşısında toprak kaybedilmesi
D) Zitvatorok Osmanlı imparatorluğu'nun Avusturya karşısında siyasi üstünlük sağlaması
E) Kasr-ı Şirin Bugünkü Iran sınırının belirlenmesi


11. Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemine girmesine neden olan gelişmelerden biri de II. Viyana bozgunudur.
Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmeyle ilgili değildir?
A) Lehlilerin yardımıyla Osmanlı Devleti bozguna uğramıştır.
B) Osmanlı Devleti savunma durumuna geçmiştir.
C) Osmanlı Devleti fetih politikasını terk etmiştir.
D) Osmanlı Devleti'ne karşı Kutsal İttifak kurulmuştur.
E) Rusya'nın Balkanlar'daki etkinliği artmıştır.


12. Osmanlı İmparatorluğu'nda IV. Murat ve Köprülü Mehmet Paşa'nın;
• Orduda disiplini sağlamaya çalışma
• Eyaletlerde güvenliği sağlama İmparatorluktaki ayaklanmaları bastırmaya çalışma
gibi girişimleri aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?
A) Ekonomiyi güçlendirmek
B) Batılı devletlerle eşit güce erişmek
C) Ordunun gücünü artırmak
D) Devlete, sarsılan gücünü ve saygınlığını yeniden kazandırmak
E) Yeniliklere süreklilik kazandırmak

CEVAP ANAHTARI

1. B 2. D 3. A 4. E 5. C 6. D 7. A 8. C 9. B 10. D 11. E 12. D
 
Geri
Üst