Osmanlı Tarihi Duraklama Gerileme Devri Testi - 5

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
OSMANLI SİYASI TARİHİ-II TESTİ (1600-1800)


1. Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne karşı uyguladığı politikaların amaçlarından biri de Akdeniz'e inmektir.
Rusya aşağıdakilerden hangisi ile bu politikasını gerçekleştirme yolunda ilk adımı atmıştır?
A) Belgrat Antlaşması
B) Fransa'nın Mısır'ı işgal etmesi
C) İstanbul Antlaşması'nın imzalanması
D) Küçük Kaynarca Antlaşması
E) Yaş Antlaşması


2. Osmanlı Devleti XVII. yüzyıl sonralarında imzaladığı Karlofça Antlaşması ile; Macaristan ve Erdel'i Avusturya'ya, Mora Yarımadası'nı Venedik'e, İstanbul Antlaşması ile de Azak Kalesi'ni Rusya'ya bıraktı.
Bu bilgilere göre, XVIII. yüzyıl başlarında Avusturya, Rusya ve Venedik ile yapılan savaşların amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haçlı birliği oluşmasını engellemek
B) Kaybettiği toprakları geri almak
C) Rusya'nın Akdeniz'e inmesini engellemek
D) Akdeniz'deki üstünlüğünü korumak
E) Avusturya'nın Balkanlara egemen olmasını engellemek


3. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1724'te İstanbul'da bir antlaşma imzaladı. Bu antlaşmaya göre; İran’ın kuzeyi ve batısı Osmanlı Devleti ile Rusya arasında paylaşılmıştı.
Bu bilgiler değerlendirildiğinde;
I. Osmanlı Devleti ile Rusya İran'a karşı işbirliği yapmıştır.
II. İran'ın sınırları daralmıştır.
III. Rusya, Akdeniz'e inme yolunda önemli bir adım atmıştır.
yargılarından hangilerinin doğru olduğu savunulabilir?
A) I ve II B) Yalnız I C) Yalnız II
D) Yalnız III E) I ve III


4. Osmanlı Devleti, Karlofça Antlaşması'nda kaybettiği toprakları geri almak amacıyla 1715'te Venedik'e savaş ilan etti. Avusturya'nın da katıldığı savaş sonunda imzalanan Pasarofça Antlaşması'nda Mora Yarımadası geri alınırken Belgrat Avusturya'ya bırakıldı.
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez?
A) Venedik'in Karlofça Antlaşması'nda toprak kazandığına
B) Avusturya'nın Osmanlı Devleti'nden güçlü olduğuna
C) Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakların bazılarını geri almayı başardığına
D) İngiltere'nin Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruduğuna
E) Osmanlı Devleti'ne karşı Venedik ile Avusturya'nın işbirliği yaptığına


5. 1736-1739 Osmanlı-Avusturya ve Rusya Savaşlarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kırım'da hanlıklar arasında mücadelenin başlaması
B) Osmanlıların Azak Kalesi'ni geri almak istemesi
C) İsveç kralının Osmanlı topraklarına sığınması
D) Rusların Kırım'ı kendisine bağlaması
E) Rusya'nın Azak ve Kırım'a saldırması


6. XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Rusya ile imzaladığı Belgrad Antlaşması'nın Osmanlı Devleti'ne sağladığı kazanç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karadeniz'in Osmanlı denizi olduğunun Rusya tarafından kabul edilmesi
B) Avusturya-Rusya ittifakının sona ermesi
C) Rusya'nın Akdeniz'e inme politikasını terk etmesi
D) Rus Çarının, Osmanlı padişahına eşit sayılması
E) Azak Kalesi'nin Rusya'ya verilmesi


7. Fransızlarla yapılan kapitülasyonlarla ilgili anlaşmanın aşağıdaki hükümlerinden hangisi 1740 yılında değiştirilmiştir?
A) Fransız ticaret gemilerinin Osmanlı sularında serbest dolaşması
B) Osmanlı ülkesindeki Fransızların inançlarında serbest olması
C) Türk ticaret gemilerinin Fransız sularında serbest dolaşabilmesi
D) Türkiye'de ölen Fransızların mallarının mirasçılarına verilmesi
E) Kapitülasyonların anlaşmayı imzalayan hükümdarların dönemi için geçerli olması


8. Küçük Kaynarca Antlaşması'na göre savaş sırasında işgal ettiği Eflak ve Boğdan'dan çekilmeyi kabul eden Rusya, Osmanlı Devleti'ne;
- Buralarda genel af ilan edilmesini
- Rus elçisinin Eflak ve Boğdan'la ilgili isteklerinin dikkate alınmasını kabul ettirmiştir.
Rusya'nın bu kararlar ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?
A) Bölgedeki ekonomik çıkarlarını korumak
B) Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki gücünü zayıflatmak
C) Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında ittifak kurulmasını desteklemek
D) Milliyetçilik akımını engellemek
E) Katoliklere karşı yeni ittifaklar kurmak


9. Lehistan XVIII. yüzyıl sonlarında Avusturya, Rusya ve Prusya arasında paylaşılarak ortadan kaldırıldı.
Bu gelişme, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olamaz?
A) Osmanlı Devleti'nin Lehistan'ı koruduğunun
B) Avrupa'da devlet sayısının azaldığının
C) Lehistan'ın güçlü bir devlet olmadığının
D) Avrupa'da sınırların değiştiğinin
E) Avusturya, Rusya ve Prusya'nın ortak hareket ettiğinin


10. Rusya, Küçük Kaynarca Antlaşması'na göre istediği yerlerde konsolosluk açabilecek ve Ortodoksların koruyucusu sayılacaktı.
Bu bilgilere bakılarak, aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Osmanlı Devleti yönetiminde yaşayan azınlıklar bağımsızlık elde etmiştir.
B) Rusya Karadeniz'e çıkmıştır.
C) Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki sorunlar sona ermiştir.
D) Rusya, Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışma hakkı elde etmiştir.
E) Balkanlar kültürel açıdan geliştirilmiştir.


11. XVIII. yüzyılda Osmanlı devlet adamları Avrupa'daki yenilikleri örnek alarak ıslahat yapmaya çalışmıştır.
Bu açıklamaya göre, Osmanlı Devleti için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Avrupa'daki topraklarının tamamını kaybetmiştir.
B) Batının üstünlüğünü kabul etmiştir.
C) Avrupa'daki gelişmeleri izlemektedir.
D) Yeniliklere açıktır.
E) Islahatlarda akılcı çözümler ve yöntemlere başvurmaktadır.


12. Osmanlı Devleti'nin 1736-1739 yılları arasında Avusturya ve Rusya ile yaptığı savaşlarda başarılı olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının
B) Nizam-ı Cedit askerlerinin
C) Humbaracı Ahmet Paşa'nın orduda yaptığı düzenlemelerin
D) Osmanlı-İran Savaşlarının sona ermesinin
E) Batılı devletlerden destek alınmasının


CEVAP ANAHTARI

1. C 2. B 3. A 4. D 5. E 6. A 7. E 8. B 9. A 10. D 11. A 12. C
 
Geri
Üst