Osmanlı Tarihi Kuruluş Devri Test -1 (4 şıklı)

S Çevrimdışı

*SüRgÜn*

New member
1.Osman Bey zamanında fetih hareketleri aşağıdaki yerlerden hangisi üzerinde yoğunlaşmıştır?
A) Anadolu Beylikleri B) Bizans
C) Balkanlar D) Ege adaları

(1995-DPY-A)

2.Orhan Bey döneminde iik düzenli ordu birliklerinin kurulması, idare ve siyasi alanda kurumlaşmaya gidilmesi, Osmanlı Devteti’nde aşağıdaki gelişmelerden hangisini göstermektedir?
A) Aşiret toplumundan devlet hayatına geçildiğini
B) Dine bağlı bir devlet kurulduğunu
C) Anadolu Türk birliğinin sağlandığını
D) Devletin dini yasalarla idare edildiğini

3. Orhan Bey dönemi ne ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli askeri birliklerin kurulması
B) Divan teşkilâtının kurulması
C) Marmara kıyılarının ele geçirilmesi
D) Edirne’nin başkent olması

(1998 - KML)

4. Kuruluş Dönemi’nde, Osmanlılara karşı Avrupa devletlerinin Haçlı (birleşik) orduları kurmalarının temel nedeni aşağıdakiierden hangisidir?
A) istanbul Boğazı’nı ele geçirmek
B) Akdeniz’deki Osmanlı egemenliğine son vermek
C) Karadeniz ticaretini ele geçirmek
D) Türkleri Balkanlardan çıkartmak

(1995 - FUAÖL)

5. Aşağıdakiierden hangisi Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Bizans ve Balkanlar üzerine gitmelerinin nedenlerinden biri değildir?
A) Bizans’ta siyasi durumun karışık olması
B) Balkanlarda güçlü bir devletin bulunmaması
C) Bizans’ın Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışması
D) Anadolu Beyliklerinin Osmanlı’dan güçlü olması

6. Osmanlılar, aşağıdaki Anadolu beyliklerinin hangisinde, satın almak suretiyle toprak kazanmıştır?
A) Karamanoğullan’ndan
B) Hamitoğullan’ndan
C) İsfendiyaroğullan’ndan
D) Saruhanoğullan’ndan

(1997-FL)

7. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Türk Birliğini sağlamak için yapılan mücadelelerden biri değildir?
A) Karesioğullarmm alınması
B) Çimpe Kalesi’nin alınması
C) Germiyanoğulları ile akrabalık kurulması
D) Hamitoğullarmın alınması

8. Aşağıdakiierden hangisi Türklerin Balkanlardan kolay kolay atılamaycağım gösteren savaşlardan biri değildir?
A) Maltepe Savaşı
B) Sırpsındığı Savaşı
C) l. Kosova Savaşı
D) l!. Kosova Savaşı

9. Osmanlı Devleti’nin Kuruluş döneminde sadece Bizanslılarla yaptıkları savaşlar hangi seçenekte bir arada verilmiştir?
A) Ankara -1. Kosova
B) Niğbolu - Koyunhisar
C) Maltepe -II. Kosova
D) Koyunhisar - Maltepe
10. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Yıldırım Beyazıt döneminde yapılmıştır?
A) l. KosovaB) Varna
C) Niğbolu D) II. Kosova

(1998-DPY)

11. Yıldın m Bayezit, istanbul’un fethine hazırlık olarak aşağı-data’lerden hangisine daha çok önem vermiştir?
A) Boğazlarda Türk denetimini arttırmak
B) Bizans’ta iç karışıklıklar çıkarmak
C) Anadolu’yu tehdit eden Timur’a karşı önlem almak
D) Anadolu Türk beyliklerini kendine bağlamak

12. Anadolu Beyliklerini Osmanlı yönetimine bağlıyarak Anadolu Türk Birliğini sağlayan ilk Osmanlı padişahı aşağıda-kilerden hangisidir?
A) Osman Bey
B) Yıldırım Bayezit
C) l. Murat
D) II. Murat

13. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da Türk birliğinin bozulmasına yol açmıştır?
A) Niğbolu Savaşı
B) l. Kosova Savaşı
C) Ankara Savaşı
D) Varna Savaşı

14. l. Bulgar krallığına son verilmesi II. Anadolu Hisarfmn yaptırılması
Yukarıda verilenler aşağıdakiierden hangisin gerçekleştirmek için yapılmıştır?
A) Balkanlarda güvenliği sağlamak
B) Karadeniz’i Türk gölü haline getirmek
C) Bizans’a gelebilecek yardımları önlemek
D) Karamanoğuliarı Beyiiği’ni ortadan kaldırmak

15. Fetret Devri*ni sona erdiren, Osmanlı Devleti’nin bütünlüğünü yeniden sağlayan Padişah aşağıdakiierden hangisidir?
A) i. Murat
B) II. Murat
C) I. Mehmet
D) Fatih Sultan Mehmet

16. l. Düzmece Mustafa İsyam’nın bastırılması
II. Şeyh Bedrettin isyanı’mn bastırılması
III. Fetret Devrine son verilmesi
Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde görülmüştür?
A) Yıldırım Bayezit
B) l. Murat
C) l. Mehmet
D) II. Murat

17. Osmanlılarda flk deniz savaşı hangi padişah döneminde olmuştur?
A) l. Murat
B) Yıldırım Bayezit
C) l. Mehmet
D) II. Murat

18. Edime - Segedin Antlaşması, aşağıdaki hükümdarlardan hangisi zamanında imzalanmıştır?
A) Yıldırım Bayezit
B) I. Mehmet
C) I. Murat
D) II. Murat

19. Avrupalıların Türkleri Balkanlardan atma ümidi, aşağıdakiierden hangisinin sonucunda tamamen ortadan kalkmıştır?
A) l. Kosova
B) II. Kosova
C) Niğbolu
D) Varna

20. Aşağıdakiierden hangisi Osmanlı Devleti’nin Kuruluş dönemi olaylarından biri değildir?
A) Otlukbeli Savaşı
B) Yeniçeri Ocağı’nın kurulması
C) İznik ve İzmit’in alınması
D) İlk defa Rumeli’ye geçilmesi

CEVAPLAR:1.B 2.A 3.D 4.D 5.C 6.B 7.B 8.A 9.D 10.C 11.A 12.B 13.C 14.C 15.C 16.C 17.C 18.C 19.C 20.A
 
Geri
Üst