Osmanlı Tarihi Kuruluş Devri Testi -2 (4 Şıklı)

S Çevrimdışı

*SüRgÜn*

New member
1. Osmanlı Devleti'ni kuran Kayı Boyu;
I.Selçuklu hükümdarı l. Alaaddin Keykubat döneminde Anadolu'da sınır bölgesi olan Ankara'nın
Karacadağ bölgesine yerleştirilmiştir.
II.Anadolu Selçukluları döneminde kendilerine yaylak ve kışlak olarak verilen Söğüt ve Domaniç
dolaylarına yerleştiler.

Bu bilgiler değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) Osmanlı Beyliği Selçuklulara bağlı olarak kurulmuştur
B) Osmanlı Beyliği uç beyliği olarak kurulmuştur
C) Beylik başlangıçta hayvancılıkla geçinmiştir.
D) Osmanlı Beyliği Alaaddin Keykubat zamanında bağımsızlığını kazanmıştır.


2. Osman Gazi zamanında Bilecik ve Yenişehir'e
kadar olan yerlerin alınması ve İzmit'in tehlikeye
düşmesi üzerine Bizans, Osmanlıya savaş açmıştır.
Bizans ordusuyla Osmanlı ordusu Koyunhisar
Savaşı'nda ilk defa karşı karşıya gelmiştir.

Bu durum aşağıda verilen yargılardan hangisini doğrulamaz?

A) Osmanlı Beyliği batıya doğru ilerlemiştir
B) Bizans Anadolu'da savunmaya çekilmiştir.
C) Bu savaşla Bizans Osmanlıyı bir güç olarak kabul etmiştir.
D) Koyunhisar Savaşı Bizans'la yapılan ilk savaştır.


3. Osman Bey; fethettiği bölgeleri kardeşi, oğlu ve
silah arkadaşları arasında bölüştürmüş, bölüştürülen
yerleri de uç beyliği haline getirmiştir.

Osman Bey'in bu davranışı aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

A) Eski Türk geleneklerine bağlı kalmak
B) Ticari faaliyetleri geliştirmek
C) Sınırları genişletip, korumak
D) Balkanlara geçişi kolaylaştırmak4. Orhan Gazi'nin aşağıdaki faaliyetlerinden hangisinin
Anadolu'yu Türkleştirmeye yönelik olduğu söylenemez?

A) Bursa'nın fethedilerek başkent yapılması
B) İzmit'in ele geçirilmesi
C) Karesioğulları Beyliği'nin ele geçirilmesi
D) İznik'in ele geçirilmesi


5. Aşağıdaki bölgelerden hangisinin alınması ile
Osmanlı Devleti ilk kez Rumeli'ye adım atmıştır?

A) Kocaeli yarımadasının alınması
B) Edirne'nin fethi
C) Karesioğullarının ele geçirilmesi
D) Çimpe Kalesi'nin ele geçirilmesi


6. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin fethi hem
Türklere Balkanların yolunu açmış, hem de
Türklere karşı haçlı savaşlarının başlamasına
neden olmuştur?

A) Edirne
B) İstanbul
C) Bursa
D) İznik


7. Anadolu Selçuklu Devleti Kösedağ Savaşı'ndan sonra
kargaşa dönemine girmiş, kendini toparlayamayarak
kısa zaman sonra yıkılma sürecine girmiştir.

Osmanlı Devleti ise Ankara Savaşı'ndan sonra 11 yıl
kadar süren kargaşa dönemine girmiş olmasına rağmen
yıkılmamış, kısa bir süre sonra eski halinden daha
güçlü bir duruma gelmiştir.

Osmanlı Devleti'nin Selçukluların tersine kısa zamanda
toparlanmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Anadolu Selçuklu Devleti'nin Bizans tarafından zayıflatılması
B) Osmanlı Devleti'nin sağlam devlet örgütü ve sosyal kurumlara sahip olması
C) Anadolu Selçuklu Devleti'nin federal yönetimi benimsemesi
D) Anadolu beyliklerinin Osmanlıya bağlılıklarını bildirmesi


8. I. Sırpsındığı Savaşı'yla Bulgaristan,
II. Çirmen Savaşı'yla Sırbistan egemenlik altına alınmıştır.

Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olarak gösterilebilir?

A) Anadolu'dan Balkanlar'a yoğun göçlerin yaşandığının
B) Osmanlı Devleti'nin giderek çok uluslu bir yapıya büründüğünün
C) Haçlılarla her dönemde savaş yapıldığının
D) Osmanlı Devleti'nin Bizans'ı batıdan da tehdit ettiğinin


9. Osmanlılar fethettikleri bölgelere Türkmenleri yerleştirirken,
iskan için özellikle konar-göçer Yörükler ve Tatarlar tercih
edilmiş, göçmenlerden uzunca bir süre vergi alınmamıştır.

Osmanlı Devleti'nin fethettikleri bölgelere Türkmen aileleri
yerleştirmelerinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bölge topraklarının boş kalmasını engellemek
B) Tarımsal üretimdeki sürekliliği sağlamak
C) Bölgedeki Hristiyanları azınlık konumuna düşürmek
D) Bölgenin Osmanlı egemenliğinde kalmasını sağlamak


10. I. Osman Bey, beyliği kurdu
II. Orhan Bey, devlet örgütünü düzenlemeye başladı.
III. I. Murat imparatorluğun temelini attı.
Maliye, toprak, ordu konularında düzenlemeler yaptı.
IV. Yıldırım Bayezid, Anadolu Türk Birliğini kurdu.
V. II. Murat, Türkçe'ye önem verdi.

Yukarıdaki bilgilerden çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bazı hükümdarlar yönetime çok önem vermiştir.
B) Kuruluş devrinde her hükümdarın özel katkıları olmuştur.
C) Her hükümdar askeri başarılar kazanmıştır.
D) Türkçe'ye gereken önem verilmiştir.


11. Yıldırım Bayezit'in İstanbul kuşatmasından sonra
Bizans'la Osmanlı devleti arasında yapılan antlaşmaya göre;

I. İstanbul'da bir Türk mahallesi kurulacak
II. İstanbul'daki yıkık cami tamir edilecek
III. İstanbul'daki Türklerin davalarına bakmak için bir kadı atanacak.
IV. Bizans Osmanlı'ya yıllık vergi verecek.

yukarıda verilen antlaşmanın maddelerine göre
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Haçlılara karşı Bizans'la ittifak yapılmıştır.
B) Osmanlı Bizans'a otoritesini kabul ettirmiştir.
C) İstanbul'daki Müslüman nüfusu artırılmaya çalışılmıştır.
D) Bizans'ın içişlerine müdahale edilmiştir.


12. 12. Aşağıdakilerden hangisi ile Osmanlı Devleti'nin
Balkanlardaki egemenliği kesinleşmiştir?

A) Niğbolu savaşı
B) I. Kosova savaşı
C) II. Kosova savaşı
D) Sırpsındığı savaşı


13. I. Murat zamanında Rumeli Beylerbeyliğinin,
Yıldırım Bayezıt zamanında Anadolu Beylerbeyliğinin
kurulması aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A) Anadolu ve Balkanlarda Osmanlı üstünlüğünün kurulduğunun
B) Anadolu ve Rumeli'de Osmanlı topraklarının genişlediğinin
C) Devletin merkezi otoritesinin Balkanlarda güçlendiğinin
D) Yerel yönetimlere ağırlık verildiğinin


14. Kuruluş Döneminde yürütülen aşağıdaki faaliyetlerden
hangisi diğer Türk beyliklerinin Osmanlıya karşı sempatiyle
bakmasını, alp ve gazilerin faaliyetlerini Osmanlı beyliği
içinde yürütmesini sağlamıştır?

A) Osmanlılar tarafından Anadolu Türk Birliğinin sağlanmak istenmesi
B) İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesi
C) Orhan Gazi döneminde devlet kurumlarının oluşturulması
D) Osmanlıların Bizans'a karşı gaza ve cihat faaliyetini sürdürmesi


15. Kuruluş döneminde imzalanan Edirne Segedin Antlaşması'nın
aşağıdaki maddelerinden hangisi, Osmanlı Devleti'nin
Balkanlarda siyasal olarak zarara uğradığını kanıtlar?

A) Sırp Krallığı yeniden kurulacak
B) Sırplar Türklere vergi verecek
C) Antlaşma 10 yıl geçerli olacak
D) Eflak Türklere vergi vermeye devam edecek


16. Osmanlı şehirlerinin başkent olması fetih politikalarıyla
yakından alakalıdır. Kuruluş döneminde Söğüt, Bursa, Edirne
başkent olmuştur. Buna göre,

Edirne'den sonra İstanbul'un başkent olarak seçilmesi
İstanbul'un hangi özelliği ile ilgilidir?

A) Coğrafi ve tarihi özellikleri
B) Bizans'ın başkenti olması
C) Askerlerin hızlı sevkiyatını sağlayan bir yerde bulunması
D) Doğuya daha yakın olması


17. Haçlı savaşları kendi çağının dışında, Osmanlı Devleti döneminde de görülür.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin
kuruluş döneminde haçlı savaşı özelliği taşımaktadır?

A) Pelekanon
B) Koyunhisar
C) Mohaç
D) Varna


18.Osmanlı Devleti'nin Kuruluş döneminden itibaren
Balkanlar'da uygulamaya konulan Türkleştirme politikası,

- Bölgenin elde tutulmasını
- Sınır güvenliğinin sağlanmasını
- Türk-İslam kültürünün yayılmasını amaçlamaktaydı.

Yukarıdaki uygulama, aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?

A) Bölgeye paralı askerler yerleştirildiğinin
B) Batıda yapılacak fetihlerin kolaylaştığının
C) Türk nüfusa yeni yerleşim yerleri açıldığının
D) İslam kültürünün yeni bölgelere ulaştığının


19.Kuruluş döneminde Orhan Bey,
- Bizans'ta tahta geçmek isteyen Kantakuzen'in
yardım çağrısına olumlu yaklaşmış, karşılığında
Rumeli'de ilk toprakları almıştır.
- Karesioğulları'nın katılımı ile ilk donanmayı oluşturmuştur.
- Divan ve vezirlik birimlerini kurmuştur.

Orhan Bey dönemine ait yukarıdaki gelişmelerden elde edilecek
yargılar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Devlet kurumları oluşmaya başlamıştır.
B) Sınırlar genişledikçe taht kavgaları artmıştır.
C) Bizans'taki iç karışıklıklardan yararlanılmıştır.
D) Ülke sınırlarındaki genişleme devam etmiştir.


20.Osmanlı Devleti'nin;
I. Anadolu'daki göçebeleri Rumeli'ye yerleştirmesi,
II. Rumeli'de güçlü olan yerli aileleri başka bölgelere nakletmesi,
III. Rumeli'ye gelen esnaf ve sanatkarlara vergi kolaylığı sağlaması,

aşağıdaki amaçlardan hangisine yöneliktir?

A) Ekonomik gelirleri arttırmaya
B) Sanatkarları Anadolu'dan uzaklaştırmaya
C) Rumeli halkını baskı altına almaya
D) Rumeli'deki egemenliği sağlamlaştırmaya


21.Osmanlı imparatorluğumun kuruluş yıllarında padişahlık yapmış
olan I. Murad (Hüdavendigâr)'ın;

I. Fetih hareketlerine hız kazandırmak için Yeniçeri Ocağını kurması
II. Gelir-gider dengesini kurmak amacıyla Maliye teşkilatını oluşturması
III. Toprakların artması sebebiyle Tımar sistemine geçmesi

gibi gelişmeler dikkate alındığında, bu dönemde Osmanlı Devleti'nin
aşağıdaki alanlardan hangisinde gelişme gösterdiği söylenemez?

A) Toprak yönetiminde
B) Ekonomik düzenlemelerde
C) Orduda
D) Anadolu Türk birliğinin kurulmasında


22.Osmanlılar'ın bir cihan devleti haline gelip ortalama
622 yıl yaşamasının nedenleri arasında aşağıdakilerden
hangisi diğerlerine göre daha önemlidir?

A) Adalet ve hoşgörüyü esas alan bir yönetim tarzı uygulaması
B) Kültür ve medeniyete önem vermesi
C) Güçlü bir ordu örgütlenmesi kurması
D) Padişahın aynı zamanda halife sayılması


23.Orhan Bey Maltepe (Palekanon) Savaşı'ndan sonra Bizans
halkının haraç ve cizye vergilerini ödemek şartıyla
kendi inançlarını sürdürebileceğini bildirmiş ve tüm
Kocaeli Yarımadası'nı ele geçirmiştir. Buna göre;

I. Bizans'ın Anadolu yakasında fetihler yapılmıştır.
II. Osmanlı Devleti hoşgörü politikası uygulamıştır.
III. Osmanlı Devleti gelir kaynaklarını arttırmıştır.
IV. İskan politikası uygulanarak göçebe Türkmenler
Bizans topraklarına yerleştirilmiştir.

yargılarından hangisine veya hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I
B) II ve III
C) Yalnız III
D) I ve IV


24.II. Kosova Savaşı ile;
- Osmanlıların kesin olarak Balkanlar'a yerleşmesi sağlandı.
- Avrupa devletlerinin Türkleri Balkanlar'dan atma ümitleri kalmadı.
- Avrupa devletlerinin Bizans'a yardım etme ümitleri büyük ölçüde azaldı.

Yukarıdaki bilgiler değerlendirildiğinde
aşağıdakilerden hangisini kesinlikle söyleyebiliriz?

A) Osmanlı Devleti Balkanlar'a yerleşmiştir.
B) Bizans, Osmanlı egemenliğini tanımak zorunda kalmıştır.
C) İstanbul'un alınması zorlaşmıştır.
D) Avrupa Osmanlı denetimine girmiştir.


25.8. Osmanlıların Edirne'yi ele geçirerek Rumeli'ye yerleşmesi
Balkan devletlerini telaşlandırmış, Papadan yardım istemişlerdir.
Papanın desteğiyle Sırplar, Boşnaklar ve Eflaklar bir
Haçlı ordusu oluşturarak Osmanlılara karşı sefere çıkmışlardır.

Sırpsındığı Savaşı'nın nedeni olarak yukarıda verilen bilgiler
değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Avrupalılar Türkleri Balkanlar'dan atmak istemektedir
B) Osmanlıların Rumeli'deki ilerleyişi Balkan Devletleri'nin
birlikte hareket etmesine neden olmuştur
C) Papanın Avrupa'da siyasi etkinliği devam etmektedir
D) Balkan Devletleri Osmanlı Devleti'ni Baklalardan atmayı başarmıştır.


26.Osmanlı Devleti, Kuruluş Dönemi'nin başlarında doğu yerine
batıya yönelik genişleme siyasetine önem vermiştir.

Osmanlı Devleti'nin böyle bir siyaset izlemesinde
aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?

A) Anadolu'daki beyliklerin güçlü olması
B) Bizans'ta otorite boşluğunun olması
C) İslam dünyasının desteğini alma düşüncesi
D) Balkanlar'da siyasi birliğin olmaması


27.Osmanlı Devleti Kuruluş dönemiyle ilgili aşağıdaki
gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti'nin doğrudan
merkeziyetçi bir anlayışı benimsediğine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Rumeli Beylerbeyliği'nin kurulması
B) Hamitoğulları beyliğinden toprak satın alınması
C) Ülkenin hanedan üyelerinin malı olduğu ilkesinin benimsenmesi
D) Anadolu Türk beyliklerinin egemenlik altına alınması


28.1402 Ankara Savaşı'nı kazanan Timur, bir süre
Anadolu'da kalarak Anadolu Türk beyliklerini yeniden
kurdurmuş daha sonra da yanına Yıldırım'ın
oğullarından Şehzade Mustafa'yı da alarak Semerkant'a geri dönmüştür.

Yukarıdaki bilgiler değerlendirildiğinde, Ankara Savaşı'nın
sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Anadolu Türk birliğinin bozulması
B) Anadolu'nun tahrip olması
C) Balkanlardaki Türk ilerleyişinin durması
D) Osmanlı Devleti'nde taht kavgalarının yaşanması


29.Yıldırım Bayezid döneminde İstanbul birkaç kez
kuşatılmış olmasına rağmen fethedilememiştir.

Kuşatmaların başarısız olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Anadolu'da çıkan isyanlar
B) Balkan ülkelerinin Haçlı ordusu oluşturarak Osmanlı Devleti'ne saldırmaları
C) Memlüklerin Osmanlılara karşı Bizans'a yardım etmeleri
D) Anadolu Türk beyliklerinin Osmanlı Devleti'ne karşı ittifak oluşturmaları

30.Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nde görülen;
- Karesioğulları Beyliği'nin Osmanlı Beyliği'ne bağlanması
- Çimpe Kalesi'nin ele geçirilmesi
gibi gelişmeler;

I. Devlet teşkilatının kurulması
II. Rumeli'deki fetihlerin kolaylaşması
III. Fetih politikasının benimsenmesi

aşağıdakilerden hangisine ya da hangilerine katkı sağlamıştır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız II
D) II ve III


31. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu sırada;
- Konya'da Karamanoğulları
- Sinop'ta Candaroğulları
- Kütahya'da Germiyanoğulları
- Aydın'da Aydınoğulları
- Göller Yöresi'nde Hamitoğulları

beylikleri hüküm sürmekte idi.
Bu durum Anadolu'yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Anadolu'da siyasi birliğin olmadığının
B) Anadolu'da can ve mal güvenliğinin kalmadığının
C) Anadolu Türk beylikleri arasında denge politikasının izlendiğinin
D) En güçlü Türk Beyliğinin Osmanlı Beyliği olduğunun

ALINTIDIR...
 
G Çevrimdışı

gamerock

New member
Ynt: Osmanlı Tarihi Kuruluş Devri Testi -2 (4 Şıklı)

ya cevap anahtarını niye bu millet vermiyor acaba?? Yok artık ilteriş'in dışında kimsenin konusuna bakmayacağım ya:D
 
Y Çevrimdışı

yelizsu

New member
Ynt: Osmanlı Tarihi Kuruluş Devri Testi -2 (4 Şıklı)

lütfen cevap anahtarlarını ekleyim böyle olmuyo kolay gelsin herkese........
 
G Çevrimdışı

giny_95

New member
Ynt: Osmanlı Tarihi Kuruluş Devri Testi -2 (4 Şıklı)

Sorular falan çok güzel de cevaplarda olsa hani :D ?>(
 
Geri
Üst